ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2019

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΕΣ

Εάν ο ευθυνόμενος εξ αδικοπραξίας αποβιώσει, η υποχρέωση προς αποζημίωση μεταβιβάζεται στους καθολικούς κληρονόμους του. Αποδοχή κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής. Μη απαλλαγή από ευθύνη τους για τα χρέη του αποβιώσαντος. ΤρΕφΠειρ 116/2018,

σελ. 213.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Ζήτημα εάν σε περίπτωση θέσης της ασφαλιστικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση προτού συμπληρωθεί ο προβλεπόμενος από τη σύμβαση ασφάλισης χρόνος εξαγοράς εμπίπτουν στην έννοια της «απαίτησης από ασφάλιση» οι απαιτήσεις επιστροφής των τυχόν καταβληθέντων από το λήπτη της ασφάλισης ασφαλίστρων. Ασφαλιστική εκκαθάριση. ΜΕφΑθ 4115/2018,

σελ. 231.

ΑΥΤΟΨΙΑ

Ο νομικός χαρακτήρας της αυτοψίας στα εγκλήματα εμπρησμού, του Α. Γκουρμπάτση,

σελ. 207.

ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ

Ευθύνη εγγυοδότη. Αυτή συνίσταται στο να φέρει τον εγγυολήπτη στην κατάσταση που θα βρισκόταν, αν δεν είχε πραγματοποιηθεί ο κίνδυνος, αλλά είχε επέλθει το εξασφαλιζόμενο πραγματικό ή νομικό αποτέλεσμα. ΑΠ 1370/2018,

σελ. 240.

ΕΚΘΕΣΗ

Το αδίκημα της έκθεσης (306 ΠΚ) τελούμενο από γονείς. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις, του Γ. Κουντούρη,

σελ. 200.

ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Αυτοτελής αγωγή του παθόντα κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου ασφάλισης ευθύνης από ατυχήματα αυτοκινήτων σε περίπτωση πτώχευσης ή ανάκλησης αδείας ασφαλιστή, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης ασφαλιστή που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα υπό καθεστώς ΕΠΥ, του Η. Κλάππα,

σελ. 196.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ

Ο αποκτών από άλλον περιουσία ή επιχείρηση ως σύνολο καθίσταται συνυπόχρεος με τον μεταβιβάζοντα για χρέη του μεταβιβάζοντος. Εφαρμοστέο δίκαιο αυτό της χώρας με την οποία συνδέεται στενότερα. ΜΠρΠειρ 2601/2019,

σελ. 223.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ

Για κάθε εκχώρηση που πραγματοποιείται, ο προμηθευτής έχει την υποχρέωση να θέτει στη διάθεση του πράκτορα τις σχετικές με τις απαιτήσεις, που αποτελούν αντικείμενο της μεταξύ τους σύμβασης, πληροφορίες και παραστατικά, το αργότερο μέχρι τον χρόνο, κατά τον οποίο ο πράκτορας δικαιούται να ασκήσει τα δικαιώματά του από τη σύμβαση. ΤρΕφΑθ 5143/2018,

σελ. 249.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Το γεγονός ότι το Δημόσιο χρησιμοποιεί τη διαδικασία της ταμειακής βεβαιώσεως για να επιδιώξει την είσπραξη των ποσών που στερήθηκε ως συνέπεια του φορολογικού αδικήματος δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για τον εκ νέου κολασμό του αδικήματος αυτού, καθώς τόσο η πράξη που προκάλεσε την οφειλή όσο και η ζημία του Δημοσίου παραμένουν οι αυτές. ΑΠ 1652/2019,

σελ. 258.

ΧΕΙΡΟΤΕΡΕΥΣΗ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ

H αρχή της απαγόρευσης χειροτέρευσης της θέσης του κατηγορουμένου ισχύει, μόνο, όταν το ένδικο μέσο ασκείται από τον ίδιο τον καταδικασθέντα ή υπέρ αυτού και όχι όταν ασκείται εναντίον του. Σε περίπτωση δε που ο νέος νόμος προβλέπει ως προϋπόθεση επιβολής της ποινής ορισμένο όρο νέο ή πρόσθετο ή σωρευτικά νέα επιβαρυντική περίσταση, που δεν απαιτούσε ο προγενέστερος, κατά την εκδίκαση της υπόθεσης, θα εφαρμοστεί ο νεότερος νόμος. ΑΠ 368/2019,

σελ. 266.

ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Άρθρο 469 ΠΚ. Επιεικέστερη διάταξη, κατά την οποία τα χρέη από αδικήματα, που τυποποιούνται στο άρθρο 66 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας ανεξάρτητα από το ποσό τους, δεν συμπεριλαμβάνονται και δεν υπολογίζονται για τον προσδιορισμό της ευθύνης του κατηγορουμένου. ΑΠ 1515/2019,

σελ. 262.