ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2020, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

DOMAIN NAME

Σωματεία. Προστασία επωνυμίας και domain names νομικών προσώπων. Τα νομικά πρόσωπα απολαμβάνουν προστασίας της επωνυμίας τους, με αναλογική εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 58 ΑΚ. ΠΠρΑθ 4721/2019,

σελ. 48.

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ

Μετά την 1.1.2016, ο ανακόπτων δεν δύναται να ζητήσει την αναστολή της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο στο οποίο εκκρεμεί η ανακοπή του, αλλά μόνο μετά την έκδοση απορριπτικής απόφασης επ’ αυτής και την άσκηση ενδίκου μέσου. ΜΠρΑθ 914/2020,

σελ. 55.

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΙΣΧΥΡΙΣΜΟΙ

Έννοια αυτοτελών ισχυρισμών. Ο αυτοτελής ισχυρισμός περί συνδρομής της ελαφρυντικής περιστάσεως του πρότερου έντιμου βίου προβλήθηκε παραδεκτώς και ορισμένως από το Δικαστήριο της ουσίας, συνεπώς είχε υποχρέωση να απαντήσει σ’ αυτόν και να αιτιολογήσει, με ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, την απόρριψή του. ΑΠ 1510/2019,

σελ. 62.

ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ

Η διαλεκτική - η σύγκρουση των αντιθέτων στην Αντιγόνη του Σοφοκλή ή τί γίνεται όταν έχουν και οι δύο δίκιο, του Παναγιώτη Εμμ. Δέγλερη,

σελ. 5.

ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΟΜΑΛΗΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ορθή και αιτιολογημένη καταδίκη του αναιρεσείοντος για την πράξη της διατάραξης της ομαλής διεξαγωγής της υπηρεσίας κατ’ εξακολούθηση. Ειδικότερα, αναφέρεται ότι ο κατηγορούμενος παρέμεινε σε δημόσιο χώρο και δη στα γραφεία της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, παρά τη θέληση του προϊσταμένου της ως άνω υπηρεσίας ο οποίος τον κάλεσε να εγκαταλείψει τον δημόσιο χώρο, όπου παρέμεινε ο κατηγορούμενος παράνομα, φωνάζοντας και απειλώντας τους υπαλλήλους, δημιουργώντας μεγάλη ένταση, με συνέπεια να διακοπεί η λειτουργία της υπηρεσίας και εξ αυτού να μη διεκπεραιωθούν έγκαιρα οι υποθέσεις των πολιτών που βρίσκονταν στα γραφεία της παραπάνω υπηρεσίας. ΑΠ 903/2018,

σελ. 66.

ΕΜΠΟΡΙΑ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

Κηρύσσονται αθώοι -κατά πλειοψηφία- οι κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της εμπορίας ανθρώπων κατ’ εξακολούθηση και κατ’ επάγγελμα και της υπεξαγωγής εγγράφων (ένας εξ αυτών). Συγκεκριμένα, δεν αποδείχθηκε, κατά την επικρατήσασα στο Δικαστήριο άποψη, ότι οι κατηγορούμενοι απέσπασαν τη συναίνεση προσώπων με τη χρήση απατηλών μέσων και τα παρέσυραν εκμεταλλευόμενοι την ευάλωτη θέση τους με υποσχέσεις πληρωμών, με σκοπό να εκμεταλλευτούν την εργασία τους, ενεργώντας κατ’ επάγγελμα. ΜΟΕφΔυτΣτερΕλλ 32/2018,

σελ. 69.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Διορισμός προσωρινής διοίκησης ανώνυμης εταιρίας λόγω σύγκρουσης συμφερόντων του νομικού προσώπου με τον διοικητή του νομικού προσώπου. Συντρέχει σύγκρουση συμφερόντων, όταν μέλη του ΔΣ της εταιρίας είναι και μέλη του ΔΣ άλλης ανταγωνιστικής εταιρίας. ΜΕφΘεσ 2699/2019,

σελ. 43.

ΚΡΑΤΟΣ

Το επιτελικό Κράτος: κανόνας δικαίου και μεταρρυθμιστική πρόκληση, του Γιώργου Καραβοκύρη,

σελ. 12.

ΠΟΡΝΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Το έγκλημα της κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας είναι διαρκές, ανεξαρτήτως του πότε ο κατηγορούμενος προμηθεύτηκε το επίμαχο υλικό, αφού η πράξη της προμήθειας απορροφάται από την πράξη της κατοχής ως συντιμωρητή πρότερα πράξη, η οποία κατά τη συγκεκριμένη διαμόρφωση των πραγμάτων προηγείται της κατοχής, είτε για να καταστήσει αυτή δυνατή είτε απλώς για να τη διευκολύνει, χωρίς να συνιστά απόπειρα ή προπαρασκευή της ούτε τυπική «εισαγωγή σε αυτήν». Διαρκεί δε το έγκλημα όσο η δια­μορφωθείσα παράνομη κατάσταση δεν είχε αρθεί. ΣυμβΕφΘεσ 831/2019,

σελ. 74.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΠΟΚΤΗΜΑΤΑ

Η παραίτηση από την αξίωση συμμετοχής στα αποκτήματα υπό το πρίσμα του νέου νομοθετικού καθεστώτος του Ν 4509/2017, του Σωτήριου Σεβαστιανού Κικιδόπουλου,

σελ. 19.

Η ερμηνευτική προσέγγιση της παραγραφής της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα υπό το πρίσμα της ratio του θεσμού της παραγραφής και η «επικουρική» εφαρμογή της αξιώσεως αδικαιολόγητου πλουτισμού, του Γιαννίκου Ε. Πιτσιρίκου,

σελ. 26.

ΣΥΝΥΠΑΙΤΙΟΤΗΤΑ

Συνυπαιτιότητα οδηγού μοτοσυκλέτας για τον θανάσιμο τραυματισμό πεζής, που δεν διέσχισε οδό από διάβαση πεζών. Ο οδηγός της μοτοσυκλέτας, αν και κινούμενος εντός ορίου ταχύτητας, όφειλε να μειώσει την ταχύτητά του και να οδηγεί με προσοχή και να ασκεί τον έλεγχο και την εποπτεία του οχήματός του, ώστε να είναι σε θέση να ελαττώσει ή να διακόψει την πορεία του ή να πραγματοποιήσει αποφευκτικό ελιγμό. ΜΕφΑθ 3188/2019,

σελ. 41.

ΥΠΕΞΑΙΡΕΣΗ

Η αξιόποινη πράξη της υπεξαίρεσης στην υπηρεσία (άρθρο 258 προϊσχύσαντος ΠΚ) ήδη υπάγεται στο άρθρο 375 παρ. 1 νέου ΠΚ, για την ποινική δίωξη της οποίας απαιτείται, πλέον, έγκληση. ΑΠ 1447/2019,

σελ. 65.

Το ακριβές μέγεθος της «ιδιαίτερα μεγάλης αξίας» στο αδίκημα της υπεξαίρεσης δεν μπορεί να καθοριστεί εύκολα, όσο δεν το καθορίζει ο ίδιος ο νομοθέτης. Στον καθορισμό της αόριστης αυτής νομικής έννοιας θα ήταν αληθινά βοηθητικές οι αξιολογήσεις περί μεγέθους της περιουσίας του θύματος, αφού σε τελική ανάλυση το υλικό αντικείμενο της υπεξαίρεσης, όπως και της κλοπής από κάποια περιουσία κάποιου προσώπου αποστερείται, ώστε σε ενδιάμεσες περιπτώσεις η παράμετρος της εν γένει οικονομικής κατάστασης του θύματος να πρέπει να συνυπολογιστεί. ΣυμβΕφΔυτΣτερΕλλ 15/2018,

σελ. 87.

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΑΣ

Κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 510 παρ. 1 στοιχ. Θ’ του ισχύοντος από 1.7.2019 ΚΠΔ (άρθρο 590 παρ. 1 εδ. α’ και 596 παρ. 1 εδ. α’ ΚΠΔ), υπέρβαση εξουσίας, που ιδρύει τον από τη διάταξη αυτή προβλεπόμενο λόγο αναίρεσης, υπάρχει όταν το δικαστήριο άσκησε δικαιοδοσία που δεν του παρέχεται από το νόμο ή υφίσταται μεν τέτοια δικαιοδοσία, δεν συντρέχουν όμως οι όροι οι οποίοι του παρέχουν την εξουσία να κρίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, καθώς και όταν αρνείται να ασκήσει δικαιοδοσία η οποία του παρέχεται από το νόμο, αν και συντρέχουν οι απαιτούμενοι γι’ αυτό κατά νόμο όροι. ΑΠ 1924/2019,

σελ. 58.