ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2020, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2020

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΓΩΓΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΙΚΗ

Με την αρνητική αναγνωριστική αγωγή ζητείται η αναγνώριση της ανυπαρξίας της έννομης σχέσης. Στην περίπτωση αυτή ο ενάγων δεν είναι υποχρεωμένος να επικαλεσθεί και αποδείξει την αναλήθεια των πραγματικών περιστατικών που στηρίζουν το προβαλλόμενο δικαίωμα από τον εναγόμενο, ο οποίος έχει το βάρος της αποδείξεως. Ο ενάγων, αμυνόμενος κατά των ισχυρισμών του εναγομένου, δικαιούται να επικαλεσθεί και αποδείξει τα πραγματικά περιστατικά εξ αιτίας των οποίων έχει αποσβεσθεί το δικαίωμα του εναγομένου ή απαγορεύεται στη συγκεκριμένη περίπτωση η άσκησή του. ΠΠρΠειρ 1452/2020,

σελ. 131.

ΑΝΑΚΟΠΗ

Ανακοπή κατά επιταγής πληρωμής και εκτέλεσης, που επισπεύδεται από εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων. Οι εταιρίες αυτές αναλαμβάνουν μόνο τη διαχείριση αλλά νομιμοποιούνται να εγείρουν κάθε ένδικο βοήθημα και να προβαίνουν σε κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια για την είσπραξη των υπό διαχείριση απαιτήσεων, αρκεί να υπάρχει σύμβαση, κατά τις διατάξεις του Ν 4354/2015 σύμβαση και σε περίπτωση εκτέλεσης, να έχουν κοινοποιηθεί στον οφειλέτη τα έγγραφα, που αποδεικνύουν τη διαδοχή (ειδική ή καθολική) του επισπεύδοντος, άλλως προκαλείται ακυρότητα της εκτέλεσης ανεξαρτήτως βλάβης. ΜΠρΘεσ 10411/2019,

σελ. 136.

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Η απόφαση για τον καθορισμό του τόπου διαμονής των τέκνων αποτελεί περιεχόμενο του δικαιώματος επιμέλειας, ακόμα και στις περιπτώσεις που αντίκειται στο συμφέρον των τέκνων, λόγω της απώλειας της ουσιαστικής επαφής και τακτικής επικοινωνίας τους με τον έτερο γονέα, και αρκεί για να θεμελιώνεται η δικαιοδοτική βάση της συνήθους διαμονής του παιδιού σε υποθέσεις γονικής μέριμνας, εφόσον η απόφαση τελικά υλοποιήθηκε και τα τέκνα διαμένουν πλέον στον τόπο που αποφασίστηκε από την μητέρα τους. ΑΠ 927/2019,

σελ. 124.

ΓΟΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ

Η απόφαση για τον καθορισμό του τόπου διαμονής των τέκνων αποτελεί περιεχόμενο του δικαιώματος επιμέλειας, ακόμα και στις περιπτώσεις που αντίκειται στο συμφέρον των τέκνων, λόγω της απώλειας της ουσιαστικής επαφής και τακτικής επικοινωνίας τους με τον έτερο γονέα, και αρκεί για να θεμελιώνεται η δικαιοδοτική βάση της συνήθους διαμονής του παιδιού σε υποθέσεις γονικής μέριμνας, εφόσον η απόφαση τελικά υλοποιήθηκε και τα τέκνα διαμένουν πλέον στον τόπο που αποφασίστηκε από την μητέρα τους. ΑΠ 927/2019,

σελ. 124.

ΕΚΔΟΣΗ

Λόγοι απαγόρευσης έκδοσης. Έφεση κατά απόφασης Συμβουλίου Εφετών. Ευρωπαϊκή Σύμβαση Εκδόσεως.Διμερής Σύμβαση Ελλάδος-Αλβανίας. Αρχή αναλογικότητας. Βασανιστή­ρια. Αρχή ειδικότητας. ΣυμβΑΠ 1360/2019,

σελ. 186.

ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ

Υπόκεινται στους όρους και διατυπώσεις του νόμου που ίσχυε κατά την άσκηση τους. Αναίρεση Εισαγγελέως κατά αθωωτικής απόφασης. Πότε είναι αιτιολογημένη η αθωωτική απόφαση. Απάτη. Δεδικασμένο. Το ποινικό δικαστήριο μπορεί να κρίνει και να μορφώνει πεποίθηση επί προδικαστικών ζητημάτων αστικής φύσης, που σχετίζονται με την ποινική δίκη, πλην όμως, η κρίση του επί των προδικαστικών αυτών ζητημάτων δεν παράγει δεδικασμένο. Αιτιολογημένη η απόφαση. Απορρίπτει την αναίρεση. ΑΠ 484/2020,

σελ. 172.

ΕΦΕΣΗ

Όρος του παραδεκτού περί καταβολής του 50% του οφειλόμενου, σύμφωνα με την πρωτόδικη απόφαση, κυρίου φόρου, δασμού ή τέλους (άρθρο 93 παρ. 3 ΚΔΔ). Αναλογικό παράβολο και βάση υπολογισμού του (άρθρο 277 ΚΔΔ). Έννοια ποσού της διαφοράς για το παραδεκτό της αίτησης αναιρέσεως σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 53 του ΠΔ 18/1989. ΣτΕ 752/2018,

σελ. 142. (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος).

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ (ΝΠΔΔ)

Έλλειμμα στη διαχείριση νομικού προσώπου λόγω μισθοδοσίας παρανόμως προσληφθέντος προσωπικού. Ευθύνη μέλους ΔΣ ως υπολόγου. Δημόσιοι υπόλογοι ή υπόλογοι ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. Οι εντεταλμένοι την είσπραξη εσόδων ή την πληρωμή εξόδων του Δημοσίου, των ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ, καθώς και όσοι με οποιοδήποτε τρόπο, έστω και χωρίς νόμιμη εξουσιοδότηση, διαχειρίζονται χρήματα, αξίες ή υλικά που ανήκουν στο Κράτος, σε ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ (εν τοις πράγμασι ή de facto υπόλογοι), επίσης δε και οποιοσδήποτε άλλος που θεωρείται από ειδική διάταξη νόμου ως δημόσιος υπόλογος ή υπόλογος ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ. ΕλΣυν Ολ 740/2018,

σελ. 144.

ΝΟΜΟΣ

Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως, ακόμη και αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων. Κοινώς επικίνδυνη φθορά (άρθρο 273 ΠΚ). Με το νέο ΠΚ απαιτείται πλέον να προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και δεν αρκεί η δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου. Αν δεν προκύψει κίνδυνος, η πράξη αυτή καθίσταται ανέγκλητη. Εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης του νέου ΠΚ από τον Άρειο Πάγο. ΑΠ 111/2020,

σελ. 183.

ΠΑΤΡΟΤΗΤΑ

Η εντελώς αδικαιολόγητη άρνηση των εναγομένων να υποβληθούν σε ιατρικές εξετάσεις, από την οποία λογίζεται ότι ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ενάγοντος περί μη ύπαρξης στο αίμα του δευτέρου εναγομένου στοιχείων τα οποία καθιστούν, κατά την επιστήμη, πιθανή ή σφόδρα πιθανή την πατρότητα του ενάγοντος, συνεκτιμώμενη με τα υπόλοιπα στοιχεία που αποδείχθηκαν, δηλ. την κατά το κρίσιμο διάστημα της σύλληψης αδυναμία σαρκικής συνάφειας του ενάγοντος με την εναγομένη, αλλά αντιθέτως τη σαρκική συνάφεια της τελευταίας με τρίτον, καθώς και με την ανυπαρξία ιατρικής βεβαίωσης ότι η σύλληψη έγινε με τεχνητή γονιμοποίηση (με το σπέρμα του ενάγοντος), ουδεμία αμφιβολία καταλείπουν στο δικαστήριο ότι ο ενάγων δεν είναι ο πατέρας του τέκνου που η ενάγουσα γέννησε στις 8.10.1987 κατά τη διάρκεια του γάμου τους. ΑΠ 1238/2019,

σελ. 118.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Εννοιολογική οριοθέτηση του «καταναλωτή» - θεωρείται ο δανειολήπτης καταναλωτής, ώστε να εμπίπτει στην προστατευτική εμβέλεια του Ν 2251/1994;, της Ρ. Καπετανάκη,

σελ. 101.

ΦΘΟΡΑ ΞΕΝΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Ο Άρειος Πάγος εφαρμόζει αυτεπαγγέλτως τον επιεικέστερο νόμο που ισχύει μετά τη δημοσίευση της προσβαλλομένης αποφάσεως, ακόμη και αν δεν εμφανιστεί ο αναιρεσείων. Κοινώς επικίνδυνη φθορά (άρθρο 273 ΠΚ). Με το νέο ΠΚ απαιτείται πλέον να προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο και δεν αρκεί η δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου. Αν δεν προκύψει κίνδυνος, η πράξη αυτή καθίσταται ανέγκλητη. Εφαρμογή της επιεικέστερης διάταξης του νέου ΠΚ από τον Άρειο Πάγο. ΑΠ 111/2020,

σελ. 183. (Παρατηρήσεις: Λ. Τσάκωνα).

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Φορολογικό πιστοποιητικό. Περαίωση φορολογικών υποθέσεων. Φορολογικοί έλεγχοι από ΦΠ ή ΝΠΙΔ που διαθέτουν αποδεδειγμένα τα αναγκαία προς τούτο προσόντα και την κατάλληλη εξειδίκευση και εμπειρογνωμοσύνη, όπως οι νόμιμοι ελεγκτές και τα ελεγκτικά γραφεία. Ανάθεση καθηκόντων συλλογής, επεξεργασίας και εκτίμησης στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων. Η άσκηση από ιδιώτες τέτοιου έργου, προκειμένου να είναι συμβατή με τις διατάξεις των άρθρων 26 παρ. 2, 4 παρ. 5 και 78 παρ. 1 Συντ. πρέπει να τελεί υπό τον έλεγχο της φορολογικής διοίκησης (μειοψ.). Με τις ρυθμίσεις της ΑΥΟ Πολ. 1159/2011 δεν τροποποιήθηκε ο οριζόμενος στο άρθρο 84 παρ. 1 Ν 2238/1994 κανόνας περί πενταετούς παραγραφής, αλλά προσδιορίσθηκε κατά χρόνο και κατ’ είδος η έκταση του φορολογικού ελέγχου και καθιερώθηκε περίπτωση υπό προϋποθέσεις περαίωσης φορολογικών υποθέσεων (μειοψ.). ΣτΕ 320/2020,

σελ. 156.