Ευρετήρια (ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2012)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2012, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Αγωγή

διάρρηξης - Προϋποθέσεις - Περιορισμός διάρρηξης και σημασία σχέσης ποσού απαίτησης προς ποσό απαλλοτρίωσης - Στοιχεία για το ορισμένο της αγωγής. ΕφΠειρ 170/2012,

σελ. 236.

Αναίρεση

- Λόγοι αναίρεσης σε ξεχωριστό από την έκθεση αναίρεσης δικόγραφο. ΑΠ 69/2012,

σελ. 268.

Ανταγωνισμός

- Άρθρο 102 ΣΛΕΕ - Έννοια του όρου «επιχείρηση». ΔΕΕ (τρίτο τμήμα) Υπόθ. C-138/2011, απόφαση της 12.7.2012 (προδικαστική) (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος),

σελ. 274.

Ασφαλιστικά

μέτρα - Επίδειξη εγγράφων κατά τη διάρκεια εκκρεμούς δίκης - Γίνεται να ζητηθεί και με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων - Αίτηση για επίδειξη τραπεζικής επιταγής που εισπράχθηκε προς εξόφληση συναλλαγματικής - Tα στοιχεία της επιταγής δεν εμπίπτουν στο τραπεζικό απόρρητο - Υποχρέωση της καθής τράπεζας για επίδειξη της επιταγής. ΜΠρΑθ 1758/2012,

σελ. 246.

Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα

στο Διαδίκτυο υπό το πρίσμα του Ν 3471/2006 (όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 3917/2011, 4070/2012), του Ιωάννη Ε. Πιτσιρίκου,

σελ. 216.

Διαδοχή

εργοδότη - Μεταβίβαση επιχείρησης ή τμήματος επιχείρησης - Σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν 2112/1920, 3154/1928, του ΠΔ 572/1988 και ήδη του ΠΔ 178/2002, η μεταβολή του προσώπου του εργοδότη συνεπάγεται αυτοδίκαιη υποκατάσταση του νέου εργοδότη στις υφιστάμενες εργασιακές σχέσεις, εφόσον διατηρείται η ταυτότητα της επιχείρησης και η οικονομική της δραστηριότητα - Με άλλα λόγια, μεταβίβαση επιχείρησης ή εκμετάλλευσης είναι η κάθε είδους ανάληψη και συνέχιση της επιχειρησιακής δραστηριότητας από τρίτον, εφόσον δεν μεταβάλλεται η ταυτότητα της επιχειρήσεως ή εκμεταλλεύσεως, εφόσον δηλ. συνεχίζεται, ως οικονομική μονάδα, η ίδια επιχείρηση ή εκμετάλλευση και διατηρεί αυτή, υπό τον νέο φορέα, την ταυτότητά της με τον ίδιο ή διάφορο τίτλο ή μορφή. ΕφΠειρ 689/2011,

σελ. 260.

Διάθεση

επισκευαστικού χώρου - Καθορισμός θέσεως πρυμνοδέτησης πλοίου στη λιμενική περιοχή ΟΛΠ ΑΕ - Αποκόλληση σιδερένιων δεστρών κατά την διάρκεια ισχυρών ανέμων - Πρόκληση ζημίας της πλοιοκτήτριας εταιρίας - Αγωγή αποζημιώσεως ερειδόμενη στο ισχύον νομικό καθεστώς ΟΛΠ ΑΕ - Η έννομη σχέση διέπεται, μόνο, συμπληρωματικά από τις διατάξεις για τη μίσθωση πράγματος - Η ΟΛΠ ΑΕ ενεργεί, εν προκειμένω, ως διοικητική αρχή - Οι προσβαλλόμενες πράξεις της ΟΛΠ ΑΕ αποτελούν πράξεις ασκήσεως δημόσιας εξουσίας και η υπό κρίση διαφορά αποτελεί διοικητική διαφορά ουσίας υπαγόμενη στην δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών Δικαστηρίων. ΠΠρΠειρ 4142/2012 (Παρατηρήσεις: Νικόλαος Θ. Κωνσταντινίδης),

σελ. 241.

Επιταγή

- Αίτηση για επίδειξη τραπεζικής επιταγής που εισπράχθηκε προς εξόφληση συναλλαγματικής - Tα στοιχεία της επιταγής δεν εμπίπτουν στο τραπεζικό απόρρητο - Υποχρέωση της καθής τράπεζας για επίδειξη της επιταγής. ΜΠρΑθ 1758/2012,

σελ. 246.

Η «ετικέτα»

στην «ανώτερη» τάξη, της Ελένης Μιχαλοπούλου,

σελ. 198.

Η εκτελεστότητα

των καταδικαστικών αποφάσεων κατά τη διαδικασία των ενδίκων μέσων, του Στέφανου Δ. Φακή,

σελ. 230.

Καταγγελία

με προειδοποίηση - Αποχώρηση με 15ετία ή όριο ηλικίας και αποχώρηση με προϋποθέσεις πλήρους συνταξιοδοτήσεως. EφΑθ 3679/2012 (Παρατηρήσεις: Άννα Λεβέντη),

σελ. 256.

Λαθρεμπορία

- Λαθρεμπορία τσιγάρων - Αναιρείται η απόφαση του δευτεροβαθμίου δικαστηρίου λόγω έλλειψης ειδικής αιτιολογίας καθώς δε διευκρινίζεται εάν η εισαγωγή των τσιγάρων αυτών, των οποίων αποδέκτες φέρονται ότι είναι οι κατηγορούμενοι ως κάτοχοι, έγινε από Χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως ή από Χώρα εκτός αυτής, αφού, στην πρώτη περίπτωση ο εισαγωγέας και ο κάτοχος δεν διαπράττει λαθρεμπορία, αλλά απλή τελωνειακή παράβαση και συνεπώς δεν είναι αξιόποινη και η κατοχή των τσιγάρων από τον κατηγορούμενο, εάν δε αυτά εισήχθησαν από Χώρα μη μέλος της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, τότε και μόνον συνιστά λαθρεμπορία - Εσφαλμένα και αντιφατικά, επίσης, το δικαστήριο δέχεται στο αιτιολογικό του, ότι η πράξη για την οποία κηρύχθηκαν ένοχοι οι κατηγορούμενοι, τελέσθηκε υπό την ισχύ του Ν 1165/1918, οι διατάξεις, του οποίου είχαν καταργηθεί με το άρθρο 184 του Ν 2960/2001, ο οποίος ισχύει από 1.1.2002 και παρόλα αυτά στη συνέχεια, κήρυξε ενόχους τους κατηγορούμενους για την πράξη της λαθρεμπορίας, που είχε διαπραχθεί την 2.7.2004, δηλαδή υπό την ισχύ άλλου νομοθετικού πλαισίου, ώστε να μη καθίσταται σαφές τίνος ουσιαστικού ποινικού νόμου τις διατάξεις εφάρμοσε στην προκείμενη υπόθεση. ΑΠ 769/2011,

σελ. 270.

Μεταφορά καταδίκων

- Σύμβαση Στρασβούργου - Ενδιαφέρουσα στην περίπτωση αυτή είναι η προς εκτέλεση ποινή και αν αυτή συμβιβάζεται ή όχι με τη φύση και το πλαίσιο ποινής που προβλέπει η Ελληνική ποινική νομοθεσία σύμφωνα με το άρθρο 10 της σύμβασης - Επομένως ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης που είναι άνω των είκοσι ετών (για μία πράξη) δεν συμβιβάζεται με το άρθρο 52 παρ. 3 ΠΚ, το οποίο προβλέπει ότι η διάρκεια της πρόσκαιρης κάθειρξης δεν υπερβαίνει τα είκοσι έτη, με αποτέλεσμα να είναι υποχρεωτική η προσαρμογή της προς εκτέλεσης ποινής των 30 ετών καθείρξεως. ΑΠ 957/2012,

σελ. 264.

Μυστική διαθήκη

- Ανικανότητα προς σύνταξη διαθήκης εξαιτίας έλλειψης συνειδήσεως των πράξεων ή ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής που περιορίζει αποφασιστικά τη λειτουργία της βούλησης - Ακυρότητα λόγω ανικανότητας προς σύνταξη διαθήκης - Ανικανότητα, έλλειψη συνείδησης και διαταραχή: Έννοιες, κρίσιμος χρόνος και περιπτωσιολογία. ΕφΠειρ 137/2012,

σελ. 237.

Συμψηφισμός

- Σύμφωνος με το Σύνταγμα ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός από το δημόσιο οφειλών του προς πολίτες με βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές αυτών - Αντίθετη μειοψηφία - Σύμφωνος με το Σύνταγμα ο αυτεπάγγελτος συμψηφισμός οφειλών που τελούν υπό δικαστική αναστολή - Αντίθετη μειοψηφία. ΣτΕ 2164/2012 (Παρατηρήσεις: Μ. Διαθεσόπουλος),

σελ. 248.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

- Το βασικό ρυθμιστικό πλαίσιο του Ν 3869/2010 (ΦΕΚ Α΄ 130/3.8.2010) για τα υπερχρεωμένα φυσικά πρόσωπα, της Αλεξίας Κ. Μουτσιούλη,

σελ. 206.

Υπερχρεωμένα νοικοκυριά

- Ν 3869/2010 - Μεταρρύθμιση προγενέστερης απόφασης - Μεταρρυθμίζεται προγενέστερη απόφαση του Δικαστηρίου με την οποία είχε γίνει ρύθμιση των χρεών της αιτούσας, καθώς μετά την έκδοση της απόφασης η αιτούσα απολύθηκε από την εργασία της και καθορίζονται μηδενικές καταβολές της αιτούσας για το προσεχές από την έκδοση της απόφασης τρίμηνο, ενώ αναστέλλονται οι πληρωμές των οφειλών της για τους υπόλοιπους μήνες του έτους. ΕιρΠειρ 85/2012,

σελ. 247.

Χώρος στάθμευσης

- Υποχρεώσεις πρόνοιας και λήψης μέτρων προφύλαξης του φορέα εποπτείας και φύλαξης υπογείου χώρου στάθμευσης - Παραλείψεις με αποτέλεσμα την εκδήλωση πυρκαγιάς - Ευθύνη προστήσαντος δήμου προς αποζημίωση - Ιδιαίτερη νομική υποχρέωση προς επίδειξη συναλλακτικής πρόνοιας και κατά 914 ΑΚ γενικό καθήκον επιμέλειας φορέα φύλαξης χώρου - Η υποχρέωση καλύπτει τη λήψη μέτρων προφύλαξης από ατυχήματα, αλλά και από κακόβουλες ενέργειες τρίτων προσώπων, ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς - Υποχρέωση φυλάκων προς τακτικό έλεγχο και ενεργή φύλαξη χώρου στάθμευσης, καθώς και υποχρέωση διαχειριστή του χώρου προς εφαρμογή προδιαγραφών ασφαλείας και λήψη προληπτικών μέτρων, βάσει της σύμβασης φύλαξης, της κρατούσας κοινωνικής αντίληψης, της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. ΕφΠειρ 634/2011,

σελ. 239.

Ψευδορκία

μάρτυρα - Αναίρεση λόγω έλλειψης αιτιολογίας - Στοιχεία αντικειμενικής υπόστασης. Αναιρείται λόγω έλλειψης αιτιολογίας η προσβαλλόμενη απόφαση με την οποία καταδικάστηκαν οι αναιρεσείοντες για ψευδορκία μάρτυρα, γιατί ουδεμία μνεία γίνεται σε αυτήν περί του εάν οι ένδικες ένορκες βεβαιώσεις αυτών ενώπιον της Συμβολαιογράφου, είχαν ληφθεί μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση των αντιδίκων τους, ώστε να αποτελούν νόμιμα αποδεικτικά μέσα, τα οποία ασκούν επιρροή στην έκβαση της δίκης και κατ’ επέκταση να στοιχειοθετείται το αδίκημα της ψευδορκίας. ΑΠ 398/2012,

σελ. 267.