Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Εργατικό Δίκαιο

Ανεπίτρεπτη η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής - Απόρριψη σχετικού ισχυρισμού ως δικονομικά απαράδεκτου - Κατά το άρθρο 224 ΚΠολΔ η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής δηλ - των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το επίδικο δικαίωμα είναι απαράδεκτη - Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος περιλάβει στην αγωγή του και αυτοτελές αίτημα (κατ’ άρθρο 70 ΚΠολΔ) αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας, τότε οφείλει να εκθέσει στο εισαγωγικό δικόγραφο με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ακυρότητα, χωρίς να είναι δυνατή η μεταγενέστερη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τις προτάσεις ή, κατά μείζονα λόγο, με την προσθήκη και αντίκρουση, βελτίωση του σχετικού ισχυρισμού με επίκληση και νέων λόγων ακυρότητας, διότι έτσι μεταβάλλεται ανεπίτρεπτα κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ η βάση της αγωγής - Κρίση ότι ο ισχυρισμός, ο οποίος αποτελούσε απαραδέκτως προστεθείσα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο βάση της αγωγής και για το λόγο αυτό απαραδέκτως επαναφερθείσα στο Εφετείο, απορρίφθηκε ως δικονομικά απαράδεκτος και όχι ως ουσιαστικά αβάσιμος. AΠ 460/2013

Διοικητικό Δίκαιο

Ναυτικό Δίκαιο

Αίτηση διόρθωσης απόφασης (315 ΚΠολΔ) - Αντικείμενο διόρθωσης δεν αποτελούν διαγνωστικά σφάλματα του Δικαστηρίου, αλλά μόνο ακούσιες πλημμέλειες που παρεισφρύουν κατά την σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως - Κλήση των διαδίκων απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μη κληθέντες και μη παραστάντες διάδικοι της αρχικής δίκης δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον από τη διωκόμενη διόρθωση της αποφάσεως, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της από παραδρομή εσφαλμένης αναγραφής, στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως, του ονόματος του παρασταθέντος πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν πρέπει να αναβάλλεται η συζήτηση για να κληθούν οι διάδικοι της υπό διόρθωση απόφασης και η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι - Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί η επίδοση της πράξης της Προέδρου καθώς και της κλήσης προς συζήτησή της στους δικηγόρους που είχαν παραστεί στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση, γιατί η πληρεξουσιότητα αυτών έχει παύσει από της εκδόσεως της προς διόρθωση ή ερμηνεία αποφάσεως και της με αυτήν περατώσεως της δίκης. ΕφΠειρ 26/2013
Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Ναυτικοί και πλήρωμα ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων - Διαφορές υπερωριακής εργασίας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα - Πότε το πλοίο εκτελεί «εξπρές» δρομολόγια - Αόριστη η αγωγή καθότι δεν αναφέρονται τα δρομολόγια που εκτελούσε το ένδικο πλοίο ανά ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησής τους, με μνεία των ωρών απόπλου και κατάπλου από τους προσδιοριζόμενους λιμένες αφετηρίας και προορισμού και τις ώρες της τυχόν πρόωρης αναχώρησης του πλοίου, αν επρόκειτο για ημερόπλοιο ή πλοίο που εκτελούσε τοπικές πλόες, τα πραγματοποιούμενα κυκλικά ταξίδια εβδομαδιαία και τις τακτικές καθημερινές αναχωρήσεις του πλοίου - Ως προς τον υπολογισμό των υπερωριών: α) ενόψει των συνθηκών και περιστάσεων που επικρατούσαν κατά την απασχόληση του ναυτικού και του πλοίου, το οποίο ήταν δρομολογημένο στην συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή, με συχνές προσεγγίσεις σε ενδιάμεσα λιμάνια, β) της σταθερής καταβολής κάθε μήνα ποσών για αμοιβή υπερωριακής εργασίας, τόσο τις καθημερινές και Κυριακές όσο και τα Σάββατα και τις αργίες, γ) της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησης του ναυτικού, δ) και τέλος από τα διδάγματα της κοινής πείρας, το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι ο μέσος όρος της συνολικής ημερήσιας απασχόλησης του ναυτικού ήταν 12 ώρες - Εγγραφές υπερωριακής απασχόλησης με ανεπιφύλακτη υπογραφή-αποδοχή από τον ναυτικό στο «βιβλίο υπερωριών» του Λογιστηρίου πλοίου, μη αποδεκτές ως ακριβής από το Δικαστήριο, διότι ο ναυτικός αναγκαζόταν να υπογράφει δίπλα από τις ανακριβείς εικονικές έγγραφες των ωρών υπερωρίας, υπό τον φόβο της τυχόν απολύσεώς του, σε περίπτωση διαμαρτυρίας του. ΜΕφΠειρ 17/2013

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008