Ευρετήρια (4oς-6ος/2013)

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2013, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Αίτηση διόρθωσης απόφασης (315 ΚΠολΔ) - Αντικείμενο διόρθωσης δεν αποτελούν διαγνωστικά σφάλματα του Δικαστηρίου, αλλά μόνο ακούσιες πλημμέλειες που παρεισφρύουν κατά την σύνταξη ή την καθαρογραφή της αποφάσεως - Κλήση των διαδίκων απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μη κληθέντες και μη παραστάντες διάδικοι της αρχικής δίκης δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον από τη διωκόμενη διόρθωση της αποφάσεως, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της από παραδρομή εσφαλμένης αναγραφής, στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως, του ονόματος του παρασταθέντος πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν πρέπει να αναβάλλεται η συζήτηση για να κληθούν οι διάδικοι της υπό διόρθωση απόφασης και η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι - Σε κάθε περίπτωση, δεν αρκεί η επίδοση της πράξης της Προέδρου καθώς και της κλήσης προς συζήτησή της στους δικηγόρους που είχαν παραστεί στη δίκη στην οποία εκδόθηκε η προς διόρθωση απόφαση, γιατί η πληρεξουσιότητα αυτών έχει παύσει από της εκδόσεως της προς διόρθωση ή ερμηνεία αποφάσεως και της με αυτήν περατώσεως της δίκης. ΕφΠειρ 26/2013,

σελ. 145.

Αγωγή - Ανεπίτρεπτη η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής - Απόρριψη σχετικού ισχυρισμού ως δικονομικά απαράδεκτου - Κατά το άρθρο 224 ΚΠολΔ η μεταβολή της ιστορικής βάσης της αγωγής δηλ. των πραγματικών περιστατικών που θεμελιώνουν το επίδικο δικαίωμα είναι απαράδεκτη - Σε περίπτωση που ο εργαζόμενος περιλάβει στην αγωγή του και αυτοτελές αίτημα (κατ’ άρθρο 70 ΚΠολΔ) αναγνώρισης της ακυρότητας της καταγγελίας, τότε οφείλει να εκθέσει στο εισαγωγικό δικόγραφο με σαφήνεια και πληρότητα τα πραγματικά περιστατικά που θεμελιώνουν την ακυρότητα, χωρίς να είναι δυνατή η μεταγενέστερη, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης με τις προτάσεις ή, κατά μείζονα λόγο, με την προσθήκη και αντίκρουση, βελτίωση του σχετικού ισχυρισμού με επίκληση και νέων λόγων ακυρότητας, διότι έτσι μεταβάλλεται ανεπίτρεπτα κατ’ άρθρο 224 ΚΠολΔ η βάση της αγωγής - Κρίση ότι ο ισχυρισμός, ο οποίος αποτελούσε απαραδέκτως προστεθείσα στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο βάση της αγωγής και για το λόγο αυτό απαραδέκτως επαναφερθείσα στο Εφετείο, απορρίφθηκε ως δικονομικά απαράδεκτος και όχι ως ουσιαστικά αβάσιμος. AΠ 460/2013,

σελ. 129.

Ανθρωποκτονία από πρόθεση - Έννοια βρασμού ψυχικής ορμής - Κακοποίηση της κατηγορουμένης από τον βίαιο σύζυγό της κατ’ εξακολούθηση - Θανάτωση του τυραννικού συζύγου από την κατηγορουμένη, προκειμένου να δώσει τέλος στην κατ’ εξακολούθηση κακοποίησή της από αυτόν - Τέλεση της πράξης σε ήρεμη ψυχική κατάσταση - Επαρκώς αιτιολογημένη η μη ύπαρξη βρασμού ψυχικής ορμής και ορθή εφαρμογή της παρ. 1 αντί της 2 του άρθρου 299 ΠΚ. ΑΠ 1549/2012 (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα),

σελ. 170.

Αρμοδιότητα - Καθ’ ύλην αναρμοδιότητα - Αναστολή παραγραφής - Το δικαστήριο κηρύσσει εαυτό αναρμόδιο (Μονομελές Πλημμελειοδικείο) και παραπέμπει κατ’ άρθρο 120 παρ. 3 ΚΠΔ στον αρμόδιο εισαγγελέα - Επαναφορά υπόθεσης στο στάδιο της προδικασίας - Η επίδοση νέου κλητηρίου θεσπίσματος συνιστά την έναρξη για πρώτη φορά της κύριας διαδικασίας, η οποία επιφέρει την αναστολή της παραγραφής - Η νέα κλήτευση υποκαθιστά την προηγουμένως ανατραπείσα. ΑΠ 1063/2012,

σελ. 179.

Ασφάλιση - Τεκμαιρόμενη υπαιτιότητα του ιδιοκτήτη οχήματος ή του λήπτη της ασφάλισης στην περίπτωση παραχώρησης της οδήγησης σε πρόσωπο υπό την επήρεια αλκοόλ και πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος και τεκμαιρόμενη αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράβασης του όρου απαλλαγής από την ασφαλιστική κάλυψη και του τροχαίου ατυχήματος - Αποκλεισμός ευθύνης ασφαλιστή με υποχρέωση αποζημίωσης όμως του ζημιωθέντα τρίτου, αλλά με δικαίωμα αναγωγής - Προβολή κατ’ ένσταση και απόδειξη της έλλειψης αιτιώδους συνάφειας και υπαιτιότητας από τον εναγόμενο ιδιοκτήτη ασφαλισμένο ή το λήπτη της ασφάλισης. ΕφΠειρ 31/2013,

σελ. 108.

Δικηγόροι - Ο δικηγόρος δικαιούται να ζητήσει αμοιβή για κάθε εργασία, δικαστική ή εξώδικη, σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης - Συμφωνία μεταξύ εντολέα και δικηγόρου για λήψη αμοιβής κατώτερης των ελάχιστων ορίων, των άρθρων 98 επ. του Κώδικα Δικηγόρων, είναι άκυρη. ΕφΠειρ 580/2012,

σελ. 117.

Εμπρησμός δάσους από αμέλεια - Όταν το δικαστήριο απαγγέλει καταδίκη για έγκλημα από αμέλεια, πρέπει να εκθέτει στην απόφαση του με σαφήνεια ποιο από τα δυο είδη της αμέλειας αυτής συνέτρεξε στη συγκεκριμένη περίπτωση - Καταδίκη δημάρχου για εμπρησμό δάσους από αμέλεια, γιατί δεν έλαβε τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη πυρκαγιάς, ως όφειλε, λόγω της ιδιότητάς του - Το δικαστήριο δεν κατέστησε σαφές ποιο από τα δύο είδη αμέλειας δέχθηκε, καθώς στο σκεπτικό δέχθηκε ότι ο αναιρεσείων έδρασε με συνειδητή αμέλεια, στο δε διατακτικό με ασυνείδητη - Αναιρείται η απόφαση για έλλειψη νόμιμης βάσης. ΑΠ 1497/2012,

σελ. 177.

Κατοικία - Έννοια κατοικίας κατά το άρθρο 51 ΑΚ - Αποδεικτική ισχύς της έκθεσης επίδοσης για πραγματικά περιστατικά που περιέχονται σε αυτήν, αλλά δεν υποπίπτουν στην άμεση αντίληψη του δικαστικού επιμελητή - Επιτρέπεται η ανταπόδειξη σε αυτήν την περίπτωση - Επίδοση διαταγής πληρωμής σε κατοικία στην οποία δεν έμενε πλέον, ο καθ’ ου η διαταγή πληρωμής - Άκυρη η επίδοση - Η διαταγή πληρωμής χάνει την ισχύ της γιατί δεν επιδόθηκε νόμιμα, εντός διμήνου, στη νόμιμη κατοικία του καθ’ ου. ΕφΠειρ 298/2012,

σελ. 127.

Κλήση των διαδίκων απαιτείται στην περίπτωση κατά την οποία οι μη κληθέντες και μη παραστάντες διάδικοι της αρχικής δίκης δεν έχουν άμεσο ή έμμεσο έννομο συμφέρον από τη διωκόμενη διόρθωση της αποφάσεως, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της από παραδρομή εσφαλμένης αναγραφής, στο προεισαγωγικό τμήμα της αποφάσεως, του ονόματος του παρασταθέντος πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν πρέπει να αναβάλλεται η συζήτηση για να κληθούν οι διάδικοι της υπό διόρθωση απόφασης και η συζήτηση προχωρεί σαν να ήταν παρόντες όλοι οι διάδικοι. ΕφΠειρ 26/2013,

σελ. 145.

Ναυτική εργασία - Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Εργατικό ατύχημα όροι ευνοϊκότεροι εκείνων της συλλογικής σύμβασης εργασίας - Κλειστός μισθός - Υπερωρίες - «Επιμίσθιο» - Προϋποθέσεις συμψηφισμού «επιμισθίου» με αμοιβή πέρα της νόμιμης. ΜΕφΠειρ 23/2013,

σελ. 164.

Ναυτική εργασία - Σύμβαση ναυτικής εργασίας - Ναυτικοί και πλήρωμα ακτοπλοϊκών επιβατηγών πλοίων - Διαφορές υπερωριακής εργασίας και δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα - Πότε το πλοίο εκτελεί «εξπρές» δρομολόγια - Αόριστη η αγωγή καθότι δεν αναφέρονται τα δρομολόγια που εκτελούσε το ένδικο πλοίο ανά ημέρα και οι ώρες πραγματοποίησής τους, με μνεία των ωρών απόπλου και κατάπλου από τους προσδιοριζόμενους λιμένες αφετηρίας και προορισμού και τις ώρες της τυχόν πρόωρης αναχώρησης του πλοίου, αν επρόκειτο για ημερόπλοιο ή πλοίο που εκτελούσε τοπικές πλόες, τα πραγματοποιούμενα κυκλικά ταξίδια εβδομαδιαία και τις τακτικές καθημερινές αναχωρήσεις του πλοίου - Ως προς τον υπολογισμό των υπερωριών: α) ενόψει των συνθηκών και περιστάσεων που επικρατούσαν κατά την απασχόληση του ναυτικού και του πλοίου, το οποίο ήταν δρομολογημένο στην συγκεκριμένη ακτοπλοϊκή γραμμή, με συχνές προσεγγίσεις σε ενδιάμεσα λιμάνια, β) της σταθερής καταβολής κάθε μήνα ποσών για αμοιβή υπερωριακής εργασίας, τόσο τις καθημερινές και Κυριακές όσο και τα Σάββατα και τις αργίες, γ) της φύσης και του αντικειμένου της απασχόλησης του ναυτικού, δ) και τέλος από τα διδάγματα της κοινής πείρας, το Δικαστήριο οδηγείται στην κρίση ότι ο μέσος όρος της συνολικής ημερήσιας απασχόλησης του ναυτικού ήταν 12 ώρες - Εγγραφές υπερωριακής απασχόλησης με ανεπιφύλακτη υπογραφή-αποδοχή από τον ναυτικό στο «βιβλίο υπερωριών» του Λογιστηρίου πλοίου, μη αποδεκτές ως ακριβής από το Δικαστήριο, διότι ο ναυτικός αναγκαζόταν να υπογράφει δίπλα από τις ανακριβείς εικονικές έγγραφες των ωρών υπερωρίας, υπό τον φόβο της τυχόν απολύσεώς του, σε περίπτωση διαμαρτυρίας του. ΜΕφΠειρ 17/2013,

σελ. 167.

Πλειστηριασμός πλοίου - Πίνακας κατάταξης δανειστών - Σειρά κατάταξης δανειστών - Περιεχόμενο αναγγελίας δανειστή - Περιεχόμενο ανακοπής κατά πίνακα κατάταξης - Ναυτικά προνόμια - Κατηγορίες προνομίων - Παραγραφή - Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο - Ναυτικά και θεσμικά προνόμια κατά το Κυπριακό Δίκαιο - Ικανότητα διαδίκου - Προθεσμία άσκησης εφέσεως - Δεδικασμένο - Αναγνώριση αξίωσης - Εφαρμοστέο δίκαιο στην σύμβαση ναυτικής εργασίας - Εκχώρηση. EφΠειρ 131/2012,

σελ. 147.

Πρότυπη δίκη - Αρμοδιότητα ΣτΕ για αναίρεση - Συνταγματικότητα έκτακτης εισφοράς του άρθρου 18 Ν 3758/2009 - Αναδρομικότητα φορολογίας - Φοροδοτική ικανότητα - Φοροδοτική ισότητα - Έννομο συμφέρον για την προβολή ισχυρισμού περί φθίνοντος προοδευτικού φόρου - Απαλλασσόμενα από τον ΚΦΕ εισοδήματα και απαλλαγή από έκτακτη εισφορά - Προϋποθέσεις δικαιώματος προηγούμενης ακρόασης και έννομο συμφέρον για την προβολή του ισχυρισμού (παραπομπή με ΣτΕ 693/2011 Β’ Τμ. 7μ). ΣτΕ Ολ 1685/2013 (Παρατηρήσεις: Μιχαήλ Διαθεσόπουλος),

σελ. 134.