Τεύχος 3/2014, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ISSN:
Έτη: 13
Τεύχη: 51
Άρθρα: 842

I. ΜΕΛΕΤΕΣ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ

II. ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Αστικό Δίκαιο - Πολιτική Δικονομία

Διατροφή ανηλίκου τέκνου γεννημένου εκτός γάμου των γονέων του και εκουσίως αναγνωρισμένου από τον πατέρα του με τη συναίνεση της μητέρας του - Το ποσό της διατροφής υπολογίζεται όπως και στην περίπτωση των τέκνων που είναι γεννημένα σε γάμο των γονέων τους - Αίτημα οικείας αγωγής - Όταν με την αγωγή ο ενάγων γονέας ζητά για λογαριασμό του ανηλίκου τέκνου του το σύνολο του ποσού που απαιτείται για τη διατροφή του, η άμυνα του εναγομένου αποτελεί ένσταση συνεισφοράς. Την εν λόγω ένσταση πρέπει να την προτείνει και να την αποδείξει ο ίδιος και δεν την εξετάζει αυτεπαγγέλτως το Δικαστήριο - Όταν ο ενάγων γονέας ζητά μέρος της συνολικής διατροφής που απαιτείται για το ανήλικο τέκνο και πρέπει να βαρύνει τον εναγόμενο, η άμυνα αυτού του τελευταίου αποτελεί άρνηση, η οποία εξετάζεται αυτεπαγγέλτως από το Δικαστήριο. ΜΠρΠειρ 3483/2014

Εργατικό Δίκαιο

Η ασθένεια ως εργατικό ατύχημα - Σύμφωνα με το αρ. 1 Ν 551/1915, ως ατύχημα από βίαιο συμβάν που επήλθε κατά την εκτέλεση της εργασίας ή εξ αφορμής αυτής, το οποίο θεμελιώνει αξίωση αποζημίωσης, θεωρείται κάθε βλάβη που είναι αποτέλεσμα βίαιης και αιφνίδιας επενέργειας εξωτερικού αιτίου - Ατύχημα από βίαιο συμβάν κατά την εκτέλεση ή με αφορμή την παροχή εργασίας, είναι και η νόσος του εργαζομένου, συνεπεία της οποίας επήλθε ο θάνατος αυτού, εφ’ όσον προήλθε ή επιδεινώθηκε, όχι από τη βαθμιαία εξασθένιση και φθορά του οργανισμού του εξ αιτίας της φύσεως της εργασίας, αλλά από την παροχή αυτής υπό ιδιαίτερα εξαιρετικές και ασυνήθιστα δυσμενείς συνθήκες ή από την εξακολούθηση της απασχόλησής του, έστω και υπό κανονικές συνθήκες μετά την εκδήλωση της νόσου, με αποτέλεσμα την επιδείνωσή της, αφού στην τελευταία περίπτωση ο εργοδότης που οφείλει να ρυθμίζει τα της εργασίας κατά τρόπο που να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των εργαζομένων (ΑΚ 662) - Αντίθετα, δεν συνιστά ατύχημα από βίαιο συμβάν η εκδήλωση προϋπάρχουσας (και σε λανθάνουσα έστω κατάσταση) πάθησης του εργαζομένου ή η επιδείνωση αυτής και όταν αυτή είναι συνέπεια της εκτέλεσης της εργασίας αυτού, κάτω από κανονικές, έστω και δυσμενείς, σύμφυτες όμως προς αυτή, συνθήκες εργασίας, χωρίς τη μεσολάβηση άλλου εξωτερικού γεγονότος, ξένου προς τον οργανισμό του παθόντος. ΑΠ 958/2014

Ναυτικό Δίκαιο

Αναγκαστική εκτέλεση επί πλοίου - Μη αναλογική εφαρμογή επί πλοίων των διατάξεων των άρθρων 53, 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 «περί ειδικών διατάξεων επί ανωνύμων εταιριών» - Εφαρμογή του άρθρου 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ λόγω ειδικότητας - Η αναγκαστική κατάσχεση πλοίου δεν επιβάλλεται προ της παρόδου 24 ωρών από της επιδόσεως της επιταγής προς πληρωμή (άρθρο 211 παρ. 1 ΚΙΝΔ) και κατά συνέπεια δεν μπορεί να εφαρμοστεί το άρθρο 57 του ΝΔ της 17.7/13.8.1923 κατά το οποίο η αναγκαστική εκτέλεση αρχίζει με την επίδοση επιταγής προς πληρωμή - Στα πλοία ως έννομη συνέπεια της αναγκαστικής εκτέλεσης, πέραν της απαγόρευσης διάθεσης, υφίσταται και η απαγόρευση απόπλου (άρθρο 1011 παρ. 2 ΚΠολΔ, ουσιώδης διαφορά μεταξύ ακινήτων και πλοίων) - Η αναγκαστική κατάσχεση πλοίου προϋποθέτει δύο επιδόσεις: μία στον τηρούντα το νηολόγιο όπου τυγχάνει εγγεγραμμένο το πλοίο κατ’ άρθρο 995 παρ. 2 ΚΠολΔ όσον αφορά τη νομική δέσμευση του πλοίου (ήτοι την απαγόρευση διάθεσης) και μία προς το Λιμενάρχη του λιμένος ναυλοχίας του πλοίου κατ΄ άρθρο 1011 παρ. 2 ΚΠολΔ όσον αφορά την υλική δέσμευσή του (ήτοι την εμπόδιση απόπλου - ΜΕφΠειρ 196/2014

Διοικητικό Δίκαιο

Ποινικό Δίκαιο - Ποινική Δικονομία

Δεδικασμένο - Φοροδιαφυγή λόγω μη απόδοσης ΦΠΑ και μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο - Οι δύο παραβάσεις συγκροτούνται από τα ίδια πραγματικά περιστατικά, τα οποία τελούν σε αδιάσπαστη ενότητα τόπου, χρόνου, τρόπου τέλεσης και υλικού αντικειμένου, τυποποιούνται με τον ίδιο τρόπο, όχι μόνο ως προς την αντικειμενική, αλλά και ως προς την υποκειμενική τους υπόσταση, φέρουν τον ίδιο νομικό χαρακτηρισμό (φοροδιαφυγή) και αφορούν την προστασία του ίδιου έννομου αγαθού (διασφάλιση των δικαιωμάτων του Δημοσίου και μη απώλεια εσόδων από φόρους και λοιπά δικαιώματα) - Διαφέρουν μόνο ως προς το είδος και το ύφος της ποινής, διαφοροποίηση η οποία δεν αναιρεί την ταυτότητα των παραβάσεων, ως προϋπόθεση για την εφαρμογή του άρθρου 57 του ΚΠΔ - Στην έννοια της φοροδιαφυγής που θεσπίζεται με το άρθρο 25 παρ. 1 του Ν 1882/1990, περιλαμβάνεται και η μη απόδοση του αναλογούντος φόρου προστιθέμενης αξίας, ως ειδικότερη μορφή φοροδιαφυγής - Απαράδεκτη η ποινική δίωξη λόγω δεδικασμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, εφόσον έχει προηγηθεί καταδίκη για μη καταβολή ΦΠΑ για την ίδια οφειλή. ΑΠ 446/2014

Επαγγελματικά θέματα

Τεύχη 2021

Τεύχη 2020

Τεύχη 2019

Τεύχη 2018

Τεύχη 2017

Τεύχη 2016

Τεύχη 2015

Τεύχη 2014

Τεύχη 2013

Τεύχη 2012

Τεύχη 2011

Τεύχη 2010

Τεύχη 2008