Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2015, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΠΡΟΟΠΤΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΣΥΝΘΗΚΩΝ

Η οικονομική κρίση της χώρας, οι μαζικές συνταξιοδοτήσεις και το κούρεμα των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου δεν δικαιολογούν την εφαρμογή της 288 ΑΚ και 388 ΑΚ κατά τη χορήγηση εφάπαξ από Ταμείο Αλληλοβοηθείας, γιατί δεν αποτελούν γεγονότα απρόβλεπτα και έκτακτα εξαιτίας των οποίων μεταβλήθηκαν τα περιστατικά, που αποτέλεσαν θεμέλιο της σύμβασης. Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 261 και 269 ΚΠολΔ καθώς και 288 και 388 ΑΚ. ΜΕφΠειρ 169/2015,

σελ. 219.

ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΜΑΔΙΚΗ

Ομαδική ασφάλιση προσωπικού ως μισθολογική παροχή. Μεταβολή των όρων του ομαδικού ασφαλιστηρίου από τον εργοδότη. Βλαπτική μεταβολή των όρων συμβάσεως εργασίας. ΑΠ 1301/2013,

σελ. 238. (Παρατηρήσεις: Θ. Μερσίνης).

ΔΗΜΟΣΙΟ

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ένεκα θανάτου επιβάτη προκληθέντος από αεροπορικό ατύχημα. Ευθύνη του Δημοσίου και του αεροπορικού μεταφορέα. Οφειλόμενος τόκος αποζημίωσης. ΣτΕ 21/2015,

σελ. 256.

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

Καταπολέμηση της διαφθοράς κατά τη διεξαγωγή δημόσιων διαγωνισμών, Μελέτη των Σταυρούλα Κουρή, Ευαγγελία Βλάχου,

σελ. 196.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Αμοιβές δικηγόρων. Εργολαβικό δίκης. Τύπος αυτού. Ανώτατο όριο δικηγορικής αμοιβής στην περίπτωση κατάρτισης εργολαβικού δίκης. Ανάκληση εντολής που παρέχεται με το εργολοβικό δίκης. ΜΠρΑθ 160/2015,

σελ. 230.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Επανάληψη της διαδικασίας μετά από απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Συκοφαντική δυσφήμηση. Ελευθερία έκφρασης. ΣυμβΑΠ 881/2015 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 265.

ΕΙΔΙΚΟΣ ΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ

Ειδικός φόρος κατανάλωσης αυτοκινήτου που εισάγεται από άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ελλάδα και εφάπαξ πρόσθετο ειδικό τέλος. Είσπραξη και επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ειδικού φόρου ή εφάπαξ πρόσθετων τελών από το Δημόσιο. ΣτΕ 64/2015,

σελ. 250.

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ

Διαδικαστικές πράξεις θεμελιωτικές εκκρεμοδικίας σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1215/2012 και τον ΚΠολΔ, Μελέτη του Αθανάσιου Θ. Καστανίδη,

σελ. 207.

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ (ΕΝ.Φ.Ι.Α.)

Αντισυνταγματική η διάταξη του άρθρου 54Α παρ. 5 του Ν 4174/2013 (ΚΦΔ) περί απαραδέκτου της συζητήσεως εμπραγμάτου αγωγής σε περίπτωση μη προσκομίσεως από τον υπόχρεο πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ. ΜΠρΠειρ 4080/2014,

σελ. 233. (Παρατηρήσεις: Θ. Μερσίνης).

ΕΠΙΔΟΣΗ

Απόρριψη ενδίκου μέσου της έφεσης ως απαράδεκτου λόγω εκπρόθεσμης άσκησης. Λόγοι αναίρεσης. Υπέρβαση εξουσίας. Ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία. Γνωστής διαμονής και ακυρότητα επίδοσης. ΑΠ 488/2014 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 278.

ΗΘΙΚΗ ΒΛΑΒΗ

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης προκληθείσας από αμέλεια. Ευθύνη του Δημοσίου Νοσοκομείου σε αποζημίωση του ασθενούς. ΣτΕ 1123/2015,

σελ. 245.

ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ

Κληρονομητήριο. Προϋποθέσεις και αντικείμενο. Δεν εκδίδεται όταν το κληρονομικό δικαίωμα είναι αμφίβολο και ασαφές. ΜΠρΑθ 1011/2015,

σελ. 226.

ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ

Έλλειψη ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας. Λαθρεμπορία. ΑΠ 396/2015 (Ζ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 275.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Μη νόμιμη παράσταση πολιτικής αγωγής. Ακυρότητα απόλυτη. Υπέρβαση εξουσίας. ΑΠ 875/2015 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 271.

Απόλυτη ακυρότητα. Παράνομη παράσταση πολιτικώς ενάγοντος. ΑΠ 349/2014 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 281.

Πολιτική αγωγή. Διαδοχή νομικού προσώπου. Προϋποθέσεις νομιμοποίησης διαδόχου. ΤρΕφΠΠειρ 382/2015,

σελ. 282. (Παρατηρήσεις: Λ. Τσάκωνα).

ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ

Αίτημα του φορολογούμενου περί υποχρέωσης της ΔΟΥ χορήγησης προσωρινής βεβαίωσης περί μη οφειλής, προκειμένου να θεωρηθούν τα απαραίτητα για την έναρξη επιτηδεύματος τιμολόγια (με τον ισχυρισμό της μη αιτιολογημένης πληροφόρησής του από πλευράς της ΔΟΥ), δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο προσωρινής επιδίκασης απαίτησης με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων (βλ. 692 παρ. 4 ΚΠολΔ). ΜΠρΠειρ 420/2014,

σελ. 236.

ΨΥΧΙΚΗ ΟΔΥΝΗ

Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης ένεκα θανάτου επιβάτη προκληθέντος από αεροπορικό ατύχημα. Ευθύνη του Δημοσίου και του αεροπορικού μεταφορέα. ΣτΕ 21/2015,

σελ. 256.