Ευρετήρια

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 1/2016, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Παραγραφή πράξεων και ποινών - Κρίνονται με βάση τους ελληνικού ποινικού νόμους, εφόσον όμως οι πράξεις θα υπάγονταν στην αρμοδιότητα των ελληνικών δικαστικών αρχών- κατοικία ή διαμονή στην Ελλάδα - Δεν αποδείχθηκε ότι ο εκζητούμενος έχει στην Ελλάδα οικογενειακές ή άλλες νόμιμες υποχρεώσεις που καθιστούν αναγκαία την παρουσία του, έστω και φυλακισμένου στην Ελλάδα. ΑΠ 800/2016 (Α’ Ποινικό Τμήμα Διακοπών σε Συμβούλιο),

σελ. 89.

ΚΑΤΑΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ευθύνη από αδικοπραξία - Ικανότητα καταλογισμού - ΑΚ 915 παρ. 1 - Έλλειψη συνειδήσεως των πραττομένων και ψυχική ή διανοητική διαταραχή - Αποφασιστικός περιορισμός της λειτουργίας της κρίσεως. ΜΕφΠειρ 235/2015,

σελ. 56.

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Η ευθύνη του κυρίου του πλοίου από πράξεις του εφοπλιστή (ναυλωτή), αν και είναι πραγματοπαγής, αποτελεί στο πλαίσιο του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου εξωσυμβατική ενοχή, το έρεισμα της οποίας αναζητείται στο νόμο (ενοχή ex lege) - Για τις απαιτήσεις που απορρέουν από την εκμετάλλευση του πλοίου, ο κύριος του πλοίου στην περίπτωση της συμβάσεως γυμνής ναυλώσεως δεν υπέχει προσωπική ευθύνη - Σύμφωνα με την Σύμβαση της Ρώμης 1980 και το άρθρο 25 ΑΚ, αναγνωρίζεται ο μετασυμβατικός καθορισμός του εφαρμοστέου σε μία ενοχική δικαιοπραξία δικαίου, ακόμη και «εν επιδικία», ρητά ή σιωπηρά - Ρητά, αν οι συμβαλλόμενοι ορίσουν ενώπιον του δικαστηρίου το δίκαιο που θέλουν να διέπει τη συγκεκριμένη σύμβαση που έχουν καταρτίσει, σιωπηρά δε αναφερόμενοι στις διατάξεις ενός δικαίου, έτσι ώστε να συνάγεται ευκρινώς η βούλησή τους στο να θεωρηθεί το δίκαιο αυτό εφαρμοστέο στη σύμβασή τους. ΤρEφΠειρ 107/2015,

σελ. 61.

ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΣ

Quo vadis legislator? Η κάμψη της αυτοπρόσωπης εμφάνισης του κατηγορουμένου και η διά πληρεξουσίου παράσταση στο ελληνικό ποινικό δικονομικό δίκαιο: Στην οριογραμμή μεταξύ εναρμόνισης προς τις επιταγές της ΕΣΔΑ και υπερφαλάγγισης του σκοπού της, της Μαριλένας Κατσογιάννου,

σελ. 23.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Υπήκοος Αιγύπτου παρανόμως διαμένων και εργαζόμενος με καθεστώς εξαρτημένης εργασίας στην Ελλάδα - Ασφαλιστική τακτοποίηση αυτού στο ΙΚΑ - Κρίση του δικάσαντος Δικαστηρίου επί της εφέσεως που ασκήθηκε από το ΙΚΑ για την εξαφάνιση της πρωτοβάθμιας απόφασης, η οποία έκανε εν μέρει δεκτή την προσφυγή του αλλοδαπού εργαζομένου για την ασφαλιστική τακτοποίησή του για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. ΔΕφΠειρ 1465/2015 (Τμήμα Δ’ Τριμελές),

σελ. 76.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ

Η τήρηση της διαδικασίας στους δημόσιους διαγωνισμούς προμηθειών των δημόσιων νοσοκομείων και η διασφάλιση των αρχών του συντάγματος, του Ηλία Δ. Πολλάλη,

σελ. 52.

ΠΛΑΝΗ

Συγγνωστή νομική πλάνη και αξιόπιστη πληροφόρηση για αμφισβητούμενα και δυσεπίλυτα ζητήματα δικαίου, του Χρήστου Σατλάνη,

σελ. 4.

ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΑΘΩΟΤΗΤΑΣ

Πρόστιμο λόγω θαλάσσιας ρύπανσης - Δεν τίθεται ζήτημα παραβίασης του καθιερούμενου από το άρθρο 6 παρ. 1 της ΕΣΔΑ τεκμηρίου αθωότητας αν η ποινική δικαιοδοσία καταλήξει σε απαλλακτική κρίση και η διοικητική σε καταδικαστική - Το διοικητικό δικαστήριο δεν δεσμεύεται από την τυχόν προηγηθείσα σχετική απόφαση ποινικού δικαστηρίου, εκτός εάν πρόκειται για αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση, αλλά υποχρεούται να τη συνεκτιμήσει κατά τη διαμόρφωση της κρίσης του. ΔΕφΠειρ 390/2015 (Τμήμα Δ’ Τριμελές),

σελ. 80.

ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Αυτοκινητικό ατύχημα - Υλικές ζημίες σε ταξί - Επιδικαζόμενα κονδύλια - Συνυπολογισμός ζημίας και κέρδους του ζημιωθέντος - Στο ποσό της αποζημίωσης για την επισκευή του οχήματος δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ, δεδομένου ότι ο παθών τον συμψηφίζει με το ποσό ΦΠΑ που υποχρεούται να καταβάλει στο Δημόσιο. ΕιρΠειρ 232/2014,

σελ. 59.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο (άρθρο 25 Ν 1882/1990) - Μη απόδοση ΦΠΑ (άρθρο 18 Ν 2523/1997)- τα εγκλήματα αποσκοπούν στον ποινικό κολασμό διαφορετικών εγκληματικών συμπεριφορών- αληθινή συρροή μεταξύ των δύο αδικημάτων- δεν παράγεται δεδικασμένο από την αμετάκλητη καταδίκη του κατηγορουμένου για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, που να εμποδίζει την καταδίκη του για μη απόδοση ΦΠΑ. ΑΠ 135/2016 (ΣΤ’ Ποινικό Τμήμα),

σελ. 83.

ΦΟΡΤΩΤΙΚΗ

Θαλάσσια φορτωτική - Διαφορά με στοιχεία αλλοδαπότητας - Δικαιοδοσία ελληνικού δικαστηρίου. ΕιρΧανίων 408/2015 (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων),

σελ. 69.