ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 2/2017, Απρίλιος - Μάιος - Ιούνιος 2017

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ

Το απόρρητο των καταθέσεων σε ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα επιτρέπεται εξαιρετικά να αρθεί για την παροχή πληροφοριών των ευρισκόμενων χρηματικών ή άλλης μορφής καταθέσεων σε αυτά, κατόπιν ειδικά αιτιολογημένης παραγγελίας ή αίτησης ή απόφασης του αρμοδίου για την άσκηση ποινικής δίωξης ή τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης ή κύριας ανάκρισης οργάνου, διά του δικαστικού συμβουλίου ή του δικαστηρίου, στην έδρα του οποίου διενεργείται η σχετική διαδικασία, εφόσον η παροχή των πληροφοριών αυτών είναι απολύτως αναγκαία για την ανίχνευση και τον κολασμό κακουργήματος. ΠΠρΑθ 1260/2017,

σελ. 157.

ΑΠΟΡΡΗΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ

Κατά την προϊσχύσασα διάταξη της παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν 2331/1995, όπως ίσχυε πριν την κατάργησή της με το Ν 3691/2008, τα πιστωτικά ιδρύματα και οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί οφείλουν να παρέχουν στον αρμόδιο φορέα, στην εισαγγελική αρχή, στον ανακριτή και στο δικαστήριο, όταν τους ζητηθεί, τις απαιτούμενες πληροφορίες ή τα αποδεικτικά στοιχεία για όλες τις δραστηριότητες που αναφέρονται στο άρθρο ή τη διενέργεια άλλων συναλλαγών όταν, κατά την κρίση του φορέα, της εισαγγελικής ή δικαστικής αρχής είναι πιθανόν να σχετίζονται με νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ή υπάρχει περίπτωση δήμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου αυτού. ΠΠρΑθ 1260/2017,

σελ. 157.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΗΣ

Το δικαίωμα του κατηγορουμένου για μια ενεργό και αποτελεσματική υπεράσπιση υπό το πρίσμα της νομολογίας του ΕΔΔΑ, του Χρήστου Σατλάνη,

σελ. 100.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

Κρίσιμα ζητήματα με αφορμή τις εκλογές που διενεργήθηκαν για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων των δικαστικών υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Δικαστικά Συμβούλια, του Παναγιώτη Ε. Δέγλερη, Στέλλας - Μαρίας Ταφλαμπά,

σελ. 142.

ΚΑΘΕΙΡΞΗ

Αίτημα μετατροπής της ποινής καθείρξεως των 5 ετών σε χρηματική και απόρριψη αιτήματος, με το αιτιολογικό ότι δεν είναι δυνατή η μετατροπή της ποινής καθείρξεως. Εσφαλμένη εφαρμογή του νόμου, αφού είναι δυνατή η μετατροπή της ποινής καθείρξεως των 5 ετών, καθώς και της συνολικής ποινής καθείρξεως, εφ’ όσον η ποινή βάσης είναι ποινή καθείρξεως 5 ετών, δεδομένου ότι το άρθρο 82 ΠΚ δεν διακρίνει μεταξύ ποινής φυλακίσεως και καθείρξεως, αλλά αναφέρεται σε περιοριστική της ελευθερίας ποινή. ΑΠ 130/2017,

σελ. 177. (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα).

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες- σχέση με το βασικό αδίκημα. Η βασική εγκληματική δραστηριότητα δεν πρέπει απλώς να εικάζεται, αλλά πρέπει να προσδιορίζεται ακριβώς και να εξειδικεύεται. Μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο ως βασικό αδίκημα νομιμοποίησης εσόδων. ΠραξΑρχειοθΕισΠρΑθ 23.3.2017,

σελ. 188.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ

Δυνατότητα αναπλήρωσης Πρωτοδίκη μέλους Τριμελούς Δικαστηρίου από Ειρηνοδίκη, εφόσον δεν υπάρχει, απουσιάζει ή κωλύεται ο Πρωτοδίκης. Πρέπει να αναφέρεται η σχετική πράξη του Δικαστή που διευθύνει το Δικαστήριο, άλλως παράγεται απόλυτη ακυρότητα λόγω κακής σύνθεσης του Δικαστηρίου. ΑΠ 941/2017,

σελ. 170.

ΥΠΕΡΘΕΜΑΤΙΣΤΗΣ

Η ευθύνη του υπερθεματιστή πλοίου για προγενέστερα χρέη προς τον ΟΛΠ ΑΕ, του Νικόλαου Θ. Κωνσταντινίδη,

σελ. 139.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Απαραίτητη προϋπόθεση για την υπαγωγή στο ρυθμιστικό πεδίο εφαρμογής του Ν 3869/2010 είναι ο οφειλέτης να έχει περιέλθει, χωρίς δόλο, σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής των ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών του. Η εξαιτίας του δόλου μόνιμη αδυναμία του οφειλέτη δεν είναι αναγκαίο να εμφανιστεί μετά την ανάληψη του χρέους αλλά μπορεί να υπάρχει και κατά την ανάληψη αυτού, όταν δηλαδή ο οφειλέτης ήδη από την αρχή, αναλαμβάνοντας το χρέος, γνωρίζει ότι με βάση τα εισοδήματά του και τις εν γένει ανάγκες του δεν μπορεί να το εξυπηρετήσει τις οφειλές του. ΑΠ 65/2017,

σελ. 151.

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Αποδοχή εικονικών τιμολογίων. Φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή και απορρόφηση της πράξης αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων από την πράξη της φοροδιαφυγής, όταν τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση φοροδιαφυγής. ΑΠ 37/2017,

σελ. 171. (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα).

ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Αποδοχή εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ’ εξακολούθηση. Επιεικέστερη η νέα διάταξη του άρθρου 66 Ν 4174/2013, σε σχέση με την προϊσχύσασα του άρθρου 19 Ν 2523/1997. Φαινομένη κατ’ ιδέαν συρροή ανάμεσα στην πράξη της εκδόσεως ή αποδοχής εικονικών φορολογικών στοιχείων και της φοροδιαφυγής, βάσει του επιεικέστερου νέου νόμου, εφόσον τα εικονικά φορολογικά στοιχεία χρησιμοποιήθηκαν για την τέλεση πράξης φοροδιαφυγής. ΑΠ 130/2017,

σελ. 177. (Παρατηρήσεις: Λιάνα Γ. Τσάκωνα).