Προδικαστική προσφυγή κατά της ΟΛΠ ΑΕ. Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 1/2018

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 3/2018, Ιούλιος - Αύγουστος - Σεπτέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

Απόσπασμα

Πρόεδρος: Φ. Κατσίγιαννης Προδικαστική προσφυγή κατά της ΟΛΠ ΑΕ. Διεθνής διαγωνισμός για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής λιμενικού έργου. Νομικό καθεστώς ΟΛΠ ΑΕ μετά τον Ν 4404/2016. Η ΟΛΠ ΑΕ δεν εμπίπτει στην έννοια του αναθέτοντος φορέα, σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ. Η προκήρυξη διαγωνισμών, η ανάθεση και η σύναψη συμβάσεων από την ΟΛΠ ΑΕ γίνεται σύμφωνα με τα άρθρα 8, 9 και 12 του Ν 4404/2016, χωρίς την υποχρέωση τήρησης τυπικών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων, αλλά σύμφωνα με τον Κανονισμό Ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών και Προμηθειών της ΟΛΠ ΑΕ. Η Προδικαστική Προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. [...] 11. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 224 του Ν 4412/2016 (άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/25/ΕΕ) προβλέπεται ότι: «1. Πα τους σκοπούς του παρόντος Βιβλίου (άρθρα 222 έως 338) αναθέτοντες φορείς είναι εκείνοι οι οποίοι: α) είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν μία από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 β) αν δεν είναι αναθέτουσες αρχές ή δημόσιες επιχειρήσεις, ασκούν, μεταξύ των δραστηριοτήτων τους, κάποια από τις δραστηριότητες που αναφέρονται στα άρθρα 228 έως 234 ή συνδυασμό τέτοιων δραστηριοτήτων και λειτουργούν επί τη βάσει ειδικών ή αποκλειστικών δικαιωμάτων τα οποία...

Το παρόν περιεχόμενο είναι συνδρομητικό και πλήρως προσβάσιμο μόνο στους συνδρομητές του περιοδικού.

  • Εάν είστε συνδρομητής παρακαλώ συνδεθείτε εδώ.
  • Εάν θέλετε να γίνετε συνδρομητής αγοραστε το έργο και αποκτήστε πλήρη δικαιώματα πρόσβασης
  • Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το πως μπορείτε να γίνετε συνδρομητής στην Ψηφιακή Νομική Βιβλιοθήκη nbonline.gr επικοινωνήστε μαζί μας με email ή τηλεφωνικώς.