ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΠΕΙΡΑΪΚΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ

Τεύχος 4/2018, Οκτώβριος - Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2018

Τριμηναία Νομική Επιθεώρηση Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιώς

Οι συνδρομές του περιοδικού γίνονται από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά

ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ

Το δικαστήριο πλέον δεν υποχρεούται αλλά μπορεί να διατάξει την απέλαση αλλοδαπού που καταδικάσθηκε σε ποινή καθείρξεως για παράβαση του νόμου περί ναρκωτικών. ΑΠ 1000/2018,

σελ. 359.

ΑΝΑΙΡΕΣΗ

Για την έναρξη της προθεσμίας αναίρεσης για καταδικαστικές αποφάσεις του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου κατ’ έφεση, κρίσιμος χρόνος είναι ο χρόνος καταχώρισης της απόφασης στο ειδικό βιβλίο και όχι της καθαρογραφής της (δεδομένου ότι αυτές εξαιρούνται ρητά του κανόνα της καθαρογραφής). Μόνη δε εξαίρεση αναγνωρίζει με επιφυλάξεις ο Άρειος Πάγος, στην περίπτωση που ο κατηγορούμενος ζητήσει την καθαρογραφή της απόφασης εντός της προθεσμίας άσκησης αναίρεσης, όπου σε αυτή την περίπτωση ενδεχομένως να μετατίθεται η έναρξη της προθεσμίας άσκησης αναίρεσης στην καθαρογραφή αυτής. ΣυμβΑΠ 1075/2018, (Παρατηρήσεις: Σ. Φακής),

σελ. 355.

ΑΠΑΤΗ

Απάτη περί την πρόσληψη και πλαστογραφία με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του N 1608/1950. Δεν υπάρχει βλάβη όταν η ζημία που επήλθε από την απατηλή συμπεριφορά του εξαπατώντος ισοσταθμίζεται από μία ισάξια αντιπαροχή η οποία περιήλθε στον εξαπατηθέντα από την πράξη την οποία αυτός παραπείσθηκε να διαπράξει, αυτό όμως, προϋποθέτει ότι η αντιπαροχή είναι νόμιμη. ΑΠ 420/2018,

σελ. 361.

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Σε περίπτωση που η απόφαση αναιρεθεί για λόγο άλλο εκτός από υπέρβαση δικαιοδοσίας και αναρμοδιότητα, ο Άρειος Πάγος παραπέμπει την υπόθεση για περαιτέρω εκδίκαση σε άλλο δικαστήριο ισόβαθμο και ομοειδές προς εκείνο το οποίο εξέδωσε την απόφαση που αναιρέθηκε ή στο ίδιο, αν είναι δυνατή η σύνθεσή του από άλλους δικαστές. Στο δικαστήριο της παραπομπής η υπόθεση εισάγεται και συζητείται με κλήση, μέσα στα όρια που διαγράφονται με την αναιρετική απόφαση. ΤρΕφΠειρ 626/2018,

σελ. 321.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ζητήματα εκπροσώπησης ελληνικού δημοσίου και Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Πειραιά, των Ν. Ζαμπούκα, Τ. Ζολώτα,

σελ. 292.

ΕΤΑΙΡΙΑ

Η σύγκρουση συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 69 ΑΚ, νοείται σε εκείνες τις περιπτώσεις και μόνον όπου ο διοικητής του νομικού προσώπου ή μέλος της διοίκησής του παραβαίνει την υποχρέωση πίστης που αυτονόητα υπέχει έναντι αυτού, είτε επιδιώκει ίδιο συμφέρον αντίθετο προς εκείνο του νομικού προσώπου, είτε ενισχύει συμφέρον τρίτου εκφεύγοντας από την οργανική υποχρέωσή του για την επίτευξη και προώθηση του εταιρικού σκοπού. ΜΠρΠειρ 1180/2018,

σελ. 344.

ΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

Η εφαρμογή της αρχής «in dubio pro reo» στην πολιτική δίκη με βάση τη νομολογία του ΕΔΔΑ - Ζητήματα καταδολίευσης δανειστών (Γνωμ.), των Π. Δέγλερη, Β. Στεργιοπούλου,

σελ. 317.

ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΗΣ ΝΟΜΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας εκ μέρους της Διοίκησης. Δεν συνιστά η μη έκδοση της προβλεπόμενης από διάταξη Νόμου κοινής υπουργικής απόφασης για τη ρύθμιση της είσπραξης τελών από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. ΣτΕ Ολ 1339/2018, (Παρατηρήσεις: Έ. Αβραμίδου),

σελ. 349.

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η αύξηση της περιουσίας του συζύγου από δωρεά τρίτου δεν οφείλεται σε συμβολή του άλλου συζύγου και ως εκ τούτου, εξαρχής, δεν περιλαμβάνεται στο πραγματικό του άρθρου 1400 παρ. 1 ΑΚ. ΤρΕφΠειρ 626/2018,

σελ. 321.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΩΞΗ

Εν προκειμένω το δικαστήριο έκρινε ότι ο εγκαλών κατά την υποβολή της έγκλησης, για τα απολύτως κατ’ έγκληση διωκόμενα εγκλήματα, οφείλει να καταθέσει παράβολο υπέρ του Δημοσίου ποσού εκατό (100) ευρώ ταυτόχρονα με την υποβολή της μήνυσης. Διαφορετικά η μήνυση θεωρείται μη νομότυπα υποβληθείσα. Η υποβολή ή η συμπλήρωσή του τις επόμενες ημέρες δεν είναι σύννομη, ούτε για λόγους ανώτερης βίας. ΤριμΑναθΔικ 111/2018, (Παρατηρήσεις: Α. Κασιμάτης),

σελ. 368.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η γραπτή ή προφορική δήλωση παραίτησης από την πολιτική αγωγή πρέπει να είναι ρητή, σαφής και σε κάθε περίπτωση υποχρεωτική για το δικαστήριο. ΑΠ 656/2018,

σελ. 360.

ΣΧΟΛΕΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ

Κατάργηση της αυτοτελούς Σχολικής Επιτροπής της Ιωνιδείου Σχολής και συγχώνευσή της στην ενιαία Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πειραιά, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 103 του Ν 3852/2010 («Καλλικράτης»). Η διαδικασία δεν προσκρούει στο άρθρο 109 του Συντάγματος ούτε στην έννοια του υποτελούς ιδρύματος (άρθρα 95 και 96 ΑΝ 2039/1939). ΣτΕ 2506/2017, (Παρατηρήσεις: Π. Πετρόπουλος),

σελ. 352.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Δάνειο στεγαστικό μετατραπέν το 2006 σε ελβετικό φράγκο. Το Πρωτοδικείο απέρριψε την αγωγή των δανειοληπτών, με την οποία εκείνοι ζητούσαν να αναγνωρισθεί η ακυρότητα των όρων ισοτιμίας λόγω αδιαφάνειας και να ορισθεί ως χρονικό σημείο υπολογισμού της ισοτιμίας -στο πλαίσιο συμπληρωματικής ερμηνείας- αυτό της κατάρτισης της σύμβασης δανείου (εκταμίευσης/μεταφοράς). Το Εφετείο επέμεινε στο κύρος των σχετικών όρων, δέχθηκε, όμως, την επικουρική βάση της αγωγής κατά τις ΑΚ 288, 388. ΤρΕφΘεσ 1663/2018,

σελ. 328.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Διάσωση ποσοστού 50% πρώτης κατοικίας του αιτούντος που τελεί σε διάσταση και έχει παραχωρήσει την κατοικία στην εν διαστάσει σύζυγο και τα τέκνα. Μη εκποίηση των λοιπών δύο ακινήτων, αλλά εκμίσθωση του ενός από αυτά για 7 έτη. EιρΑθ 8018/2018,

σελ. 323.