Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 1/2019, Ιανουάριος - Φεβρουάριος - Μάρτιος 2019

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΗΛΙΚΟΙ

Προστασία ανηλίκων. Σήμανση τηλεοπτικής εκπομπής. Μετάδοση τηλεοπτικού «Reality Show». Ο επίσημος στόχος του «παιγνίου» S., δηλ. η τελική επικράτηση ενός εκ των διαγωνιζομένων, υποβάλλεται ως αξία ζωής καθ’ εαυτή, για την επίτευξη της οποίας υπολαμβάνεται ως αυτονόητο, ότι επιτρέπεται να αγνοηθεί οποιαδήποτε άλλη αξία, όπως η ειλικρίνεια, η φιλία και η συνέπεια λόγων και έργων. Ενόψει τούτων για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων εκ μέρους ανήλικων τηλεθεατών, είναι απαραίτητη η συναίνεση των γονέων τους, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη των σχετικών επιλογών. Εκδίδεται σύσταση για την μετάδοση της εκπομπής με σήμανση 3ης κατηγορίας (μετάδοση μετά τις 21:00). ΕΣΡ 185/2018,

σελ. 113.

Σεβασμός αξιοπρέπειας προσώπου. Προστασία ανηλίκων και ποιοτική στάθμη προγράμματος. Οι περιορισμοί του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος εφαρμόζονται σε κάθε είδους προγράμματα, και άρα και στα ψυχαγωγικά - διαγωνιστικά, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία δεν είναι, άνευ ετέρου, συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας. Επιπλέον, τα προγράμματα που αποτελούν μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας, και διέπονται από την ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 Συντ.) υπόκεινται και αυτά στους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 2, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός της παιδικής ηλικίας και της νεότητας και η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. ΕΣΡ 146/2018,

σελ. 118.

ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ - ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ

Βιντεοσκόπηση αστυνομικών. Δημοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο αναρτήσεως βίντεο. Η βιντεοσκόπηση αστυνομικών υπαλλήλων εντός αστυνομικού τμήματος, κατά τη λήψη καταθέσεως, και η δημοσιοποίηση του μαγνητοσκοπηθέντος με τον τρόπο αυτό βίντεο σε δικτυακό τόπο αναρτήσεως βίντεο στον οποίον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/46, μπορεί όμως να συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εφόσον από το εν λόγω βίντεο συνάγεται ότι η εν λόγω μαγνητοσκόπηση και η εν λόγω δημοσιοποίηση έχουν ως μόνο σκοπό την ανακοίνωση στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, πράγμα που εναπόκειται στο δικαστήριο να εξακριβώσει. ΔΕΕ υπόθ. C-345/2017, απόφ. της 14.2.2019 (σημ. Σ. Τάσσης),

σελ. 134.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Ο περιορισμός του δικαιώματος στον περιορισμό της επεξεργασίας: «Ειδική» βάση επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα για λόγους σημαντικού δημόσιου συμφέροντος, Μελέτη Α. Βενέρης,

σελ. 31.

Η συγκατάθεση στην επεξεργασία προσωπικών δεδομένων υπό τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων, Μελέτη Α. Καλέργης,

σελ. 37.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - Πρακτικά ζητήματα σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων (από τον σχεδιασμό), Forum Ν. Λουκάς,

σελ. 46.

Ιδιότητα εγκεκριμένου οικονομικού φορέα. Συλλογή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. ΑΦΜ. Το άρθρο 24 παρ. 1 β΄ εδ. του Καν. (ΕΕ) 2015/2447, έχει την έννοια ότι οι τελωνειακές αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τον αιτούμενο την ιδιότητα του εγκεκριμένου οικονομικού φορέα να κοινοποιήσει τους χορηγηθέντες για τους σκοπούς εισπράξεως του φόρου εισοδήματος αριθμούς φορολογικού μητρώου οι οποίοι αφορούν αποκλειστικώς και μόνον τα φυσικά πρόσωπα που διοικούν τον αιτούντα ή ελέγχουν τη διοίκησή του και αυτά που είναι υπεύθυνα για τα τελωνειακά θέματα του αιτούντος, καθώς και τα στοιχεία των αρμόδιων για το σύνολο των προσώπων αυτών φορολογικών υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα αυτά παρέχουν στις εν λόγω αρχές τη δυνατότητα να αντλήσουν πληροφορίες σχετικά με σοβαρές ή επανειλημμένες παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας ή των φορολογικών διατάξεων ή σχετικά με σοβαρά ποινικά αδικήματα που έχουν διαπραχθεί από τα εν λόγω φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με την οικονομική τους δραστηριότητα. ΔΕΕ υπόθ. C-496/2017,απόφ. της 16.1.2019,

σελ. 126.

Βιντεοσκόπηση αστυνομικών. Δημοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο αναρτήσεως βίντεο. Η βιντεοσκόπηση αστυνομικών υπαλλήλων εντός αστυνομικού τμήματος, κατά τη λήψη καταθέσεως, και η δημοσιοποίηση του μαγνητοσκοπηθέντος με τον τρόπο αυτό βίντεο σε δικτυακό τόπο αναρτήσεως βίντεο στον οποίον οι χρήστες μπορούν να στέλνουν, να παρακολουθούν και να μοιράζονται βίντεο εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 95/46, μπορεί όμως να συνιστά επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς, εφόσον από το εν λόγω βίντεο συνάγεται ότι η εν λόγω μαγνητοσκόπηση και η εν λόγω δημοσιοποίηση έχουν ως μόνο σκοπό την ανακοίνωση στο κοινό πληροφοριών, γνωμών ή ιδεών, πράγμα που εναπόκειται στο δικαστήριο να εξακριβώσει. ΔΕΕ υπόθ. C-345/2017, απόφ. της 14.2.2019 (σημ. Σ. Τάσσης),

σελ. 134.

Έννοια «αρχείου». Στοιχειοθέτηση αδικήματος παραβίασης προσωπικών δεδομένων. Δε θεωρούνται δεδομένα οι πληροφορίες των οποίων κάνει κάποιος χρήση και οι οποίες περιήλθαν σε γνώση του χωρίς να ερευνήσει αυτός κάποιο αρχείο ή χωρίς να του τις έχει μεταδώσει τρίτος που επενέβη σε αρχείο, γιατί εκλείπει η προϋπόθεση του αρχείου ως στοιχείου της αντικειμενικής υπόστασης. Τούτο συνάγεται επίσης ευθέως και από τη διατύπωση του άρθρου 22 παρ. 4, 5 και 6 του Ν 2472/1997, με τις οποίες απειλούνται ποινικές κυρώσεις σε περίπτωση παράνομης επέμβασης σε αρχείο δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή αυθαίρετης χρησιμοποίησης του προϊόντος τέτοια επεμβάσεως, όχι όμως και στην περίπτωση που δεν έχει γίνει τέτοια επέμβαση αφού στην περίπτωση αυτή δε στοιχειοθετείται αντικειμενικώς το εν λόγω έγκλημα. ΕιρΘεσ 84/2018(Διαδικασία Εργατικών Διαφορών),

σελ. 142.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Καθήκον αλήθειας δημοσιογράφου. Προβολή ισχυρισμού σε δημοσίευμα του εναγομένου για βουλευτή που χρηματίζεται από επιχειρηματία. Ζήτημα άρσης ασυλίας βουλευτή. Εισαγγελική έρευνα για τη διάπραξη του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας από βουλευτή κατά την ενάσκηση των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων, ο οποίος φέρεται, κατόπιν αμοιβής, να προβαίνει σε Ερώτηση προς τη Βουλή των Ελλήνων αναφορικά με εφοπλιστή, με τον οποίο βρισκόταν σε δικαστική διαμάχη ο επιχειρηματίας. Παραβίαση του καθήκοντος αληθείας καθώς δεν υπήρχαν αποδείξεις αλλά ενδείξεις για την ενοχή του ενάγοντος, η οποία διερευνάται από τις δικαστικές αρχές. Υπέρβαση των ορίων εκ μέρους του δημοσιογράφου. ΕφΑθ 1396/2018 (Τμ. 13ο),

σελ. 69.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Blockchain: εφαρμογές, προοπτικές και προκλήσεις για το ελληνικό νομικό σύστημα - Ιδίως, οι εφαρμογές του στις έννομες σχέσεις ιδιωτικού δικαίου, Μελέτη Ν. Θεοδωράκης /Γ. Καλογεράκης,

σελ. 5.

Ευθύνη από χρήση υπερσυνδέσμου. Η παράθεση υπερσυνδέσμου ως διάδοση συκοφαντικών δηλώσεων. Καθήκοντα και ευθύνες των δημοσιογράφων. Προσβολή της φήμης πολιτικού κόμματος. Ευρύτερα όρια κριτικής για τα πολιτικά πρόσωπα και τα συλλογικά πολιτικά όργανα. Κριτήρια στάθμισης για την κρίση περί ευθύνης στην περίπτωση δημοσίευσης υπερσυνδέσμου. Δυσανάλογος ο καταλογισμός αντικειμενικής ευθύνης. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 4.12.2018, υπόθ. Magyar Jeti Zrt κατά Ουγγαρίας, προσφ. Νο 11257/16 (Τέταρτο Τμήμα) (σημ. Γ. Γιαννόπουλος),

σελ. 52.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

Προστασία ανηλίκων. Σήμανση τηλεοπτικής εκπομπής. Μετάδοση τηλεοπτικού «Reality Show». Ο επίσημος στόχος του «παιγνίου» S., δηλ. η τελική επικράτηση ενός εκ των διαγωνιζομένων, υποβάλλεται ως αξία ζωής καθ’ εαυτή, για την επίτευξη της οποίας υπολαμβάνεται ως αυτονόητο, ότι επιτρέπεται να αγνοηθεί οποιαδήποτε άλλη αξία, όπως η ειλικρίνεια, η φιλία και η συνέπεια λόγων και έργων. Ενόψει τούτων για την παρακολούθηση των συγκεκριμένων προγραμμάτων εκ μέρους ανήλικων τηλεθεατών, είναι απαραίτητη η συναίνεση των γονέων τους, οι οποίοι φέρουν και την ευθύνη των σχετικών επιλογών. Εκδίδεται σύσταση για την μετάδοση της εκπομπής με σήμανση 3ης κατηγορίας (μετάδοση μετά τις 21:00). ΕΣΡ 185/2018,

σελ. 113.

Αθλητικές εκπομπές. Ποιοτική στάθμη προγράμματος. Οι πάσης φύσεως εκπομπές που προβάλλονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς οφείλουν να έχουν την συνταγματικώς επιβαλλόμενη ποιοτική στάθμη προγράμματος. Δεν συγχωρείται επομένως υπό οιεσδήποτε συνθήκες η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που κατά αντικειμενική κρίση προσβάλλουν την αξία και την προσωπικότητα του ατόμου, μέσω της προβολής μεταξύ άλλων μειωτικών και ρατσιστικών μηνυμάτων και σχολιασμών. Η σχετική απαγόρευση καταλαμβάνει τα πάσης φύσεως προγράμματα, επομένως και τις αθλητικές εκπομπές οπαδικού χαρακτήρα. Το ειδικό κοινό στο οποίο ενδεχομένως οι εκπομπές αυτές απευθύνονται ουδόλως νομιμοποιεί αποκλίσεις από την εφαρμογή των συνταγματικών επιταγών και των υπόλοιπων κανόνων της ραδιοτηλεοπτικής νομοθεσίας. ΕΣΡ 155/2018,

σελ. 116.

Σεβασμός αξιοπρέπειας προσώπου. Προστασία ανηλίκων και ποιοτική στάθμη προγράμματος. Οι περιορισμοί του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος εφαρμόζονται σε κάθε είδους προγράμματα, και άρα και στα ψυχαγωγικά - διαγωνιστικά, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία δεν είναι, άνευ ετέρου, συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας. Επιπλέον, τα προγράμματα που αποτελούν μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας, και διέπονται από την ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 Συντ.) υπόκεινται και αυτά στους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 2, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός της παιδικής ηλικίας και της νεότητας και η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. ΕΣΡ 146/2018,

σελ. 118.

Τηλεοπτική εκπομπή. Πρόκληση μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Παραποίηση γεγονότων - πρόκληση σύγχυσης στο κοινό. Κατά την μετάδοση του γεγονότος περί πιθανής διάπραξης ληστείας σε κοσμηματοπωλείο από τον Ζ.Κ. που κατέληξε στον θάνατό του, ο παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής περιφερειακού σταθμού αναφέρθηκε με απαξιωτικό και προσβλητικό χαρακτήρα στον γενετήσιο προσανατολισμό του θανόντος, υπερβαίνοντας το αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση του κοινού και προσβάλλοντας τη μνήμη του θανόντος. Επίσης, η αναφορά από τον παρουσιαστή με βεβαιότητα της πρόθεσης τέλεσης από τον αποβιώσαντα συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων, οι οποίες δεν είχαν ακόμα επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές, χωρίς τη διατήρηση επιφυλάξεων, συντέλεσε στην παρουσίαση πιθανολογήσεων ως γεγονότων που ήταν πιθανόν να προκαλέσουν σύγχυση στο κοινό λόγω της ανακρίβειάς τους. ΕΣΡ 145/2018,

σελ. 123.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Το δικαίωμα στην τιμή απέναντι στην ελευθερία της έκφρασης: Η περίπτωση της προσβολής της τιμής δημοσιογράφου από πολιτικό, Μελέτη Χ. Ακριβοπούλου,

σελ. 23.

Ελευθερία της έκφρασης πολιτικού προσώπου. Προσβολή τιμής δημοσιογράφου. Προβολή ψευδών ισχυρισμών από πολιτικό πρόσωπο στο πλαίσιο των κοινοβουλευτικών του καθηκόντων εις βάρος του ενάγοντος. Δηλώσεις με αφορμή την διερεύνηση από την Εισαγγελέα Διαφθοράς του ενάγοντος ως υπόπτου πρόσληψης σε δημόσιο οργανισμό με αδιαφανείς διαδικασίες, δίχως να αποδειχθεί κατάρτιση σύμβασης ή η λήψη οιασδήποτε αμοιβής. Συνδρομή σκοπού εξύβρισης. Δυσφημιστικές δηλώσεις εις βάρος του ενάγοντος με ανάρτηση του εναγομένου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης facebook. ΠΠρΑθ 272/2019 (σχετική ΜελέτηΧ. Ακριβοπούλου),

σελ. 78.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Ελλάδα: Προς ενσωμάτωση η Οδηγία 2017/1564 για τις χρήσεις έργων από τυφλούς και άλλους επωφελουμένους, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

ΕΕ: Ψηφίστηκε η Οδηγία για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Προτάσεις Γεν. Εισαγγελέα ΔΕΕ: Δεν υφίσταται «fair use» στην ΕΕ – όρια επιτρεπτής παράθεσης αποσπασμάτων έργων, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Γαλλία: Άκυρες οι διατάξεις ΓΟΣ της Google που περιλαμβάνουν αφηρημένη παραχώρηση δικαιωμάτων από χρήστες, Επικαιρότητα,

σελ. 1.

Τροποποιήσεις στον Ν 4481/2017: Ρυθμίσεις ειδικών ζητημάτων (έκτακτης) συλλογικής διαχείρισης, Επικαιρότητα,

σελ. 2.

Δικαίωμα διανομής. Πράξη αποθήκευσης εμπορευμάτων που ενσωματώνουν προστατευόμενα έργα. Διεύρυνση πεδίου προστασίας δικαιώματος διανομής. Ποιες πράξεις εμπίπτουν στο πεδίο προστασίας. Προπαρασκευαστικές της σύμβασης πώλησης πράξεις. Έννοια της προπαρασκευαστικής πράξης. Πραγματικός προορισμός των προς πώληση εμπορευμάτων. Κατά περίπτωση εκτίμηση και υπαγωγή υπό το πρίσμα των υφιστάμενων αποδεικτικών στοιχείων. ΔΕΕ υπόθ. C-572/2017,απόφ. της 19.12.2018 (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 83.

Συναυλίες. Δημόσια εκτέλεση έργων χωρίς άδεια από τον αρμόδιο ΟΣΔ πνευματικών δικαιωμάτων. Μη υπαγωγή στην εξαίρεση του άρθρου 27 περ. α του Ν 2121/1993 περί «επίσημων τελετών». Αποζημίωση στο διπλάσιο της συνήθως καταβαλλόμενης αμοιβής. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης. ΜΠρΠειρ 2242/2017 (σημ. Α. Βασιλογιαννάκη),

σελ. 89.

Συγγενικά δικαιώματα ηχογραφημένης μουσικής. Ανατροπή τεκμηρίου εκπροσώπησης του ΟΣΔ που εισπράττει την ενιαία εύλογη αμοιβή του άρθρου 49 Ν 2121/1993. Το τεκμήριο αρμοδιότητας διαχείρισης που αναγνωρίζει ο νόμος υπέρ του ενιαίου εισπρακτικού ΟΣΔ (GEA) είναι μαχητό. Απορρίπτεται η αίτηση του ΟΣΔ επειδή πιθανολογήθηκε ότι η καθ’ ης επιχείρηση παρουσιάζει δημοσίως αποκλειστικά ρεπερτόριο καλλιτεχνών και συγκροτημάτων που δεν εκπροσωπούνται από τον ΟΣΔ. ΜΠρΘεσ 5653/2017 (Ασφ. Μέτρα) (σημ. Θ. Χίου),

σελ. 95.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Το δικαίωμα στην τιμή απέναντι στην ελευθερία της έκφρασης: Η περίπτωση της προσβολής της τιμής δημοσιογράφου από πολιτικό, Μελέτη Χ. Μ. Ακριβοπούλου,

σελ. 23.

Ευθύνη από χρήση υπερσυνδέσμου. Η παράθεση υπερσυνδέσμου ως διάδοση συκοφαντικών δηλώσεων. Καθήκοντα και ευθύνες των δημοσιογράφων. Προσβολή της φήμης πολιτικού κόμματος. Ευρύτερα όρια κριτικής για τα πολιτικά πρόσωπα και τα συλλογικά πολιτικά όργανα. Κριτήρια στάθμισης για την κρίση περί ευθύνης στην περίπτωση δημοσίευσης υπερσυνδέσμου. Δυσανάλογος ο καταλογισμός αντικειμενικής ευθύνης. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 4.12.2018, υπόθ. Magyar Jeti Zrt κατά Ουγγαρίας, προσφ. Νο 11257/16 (Τέταρτο Τμήμα) (σημ. Γ. Γιαννόπουλος),

σελ. 52.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Τηλεοπτικός σταθμός. Μεταβολή χαρακτήρα προγράμματος από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό. Η διάταξη για την υποβολή δηλώσεως δεσμευτικού χαρακτήρα ως προς τον χαρακτήρα του προγράμματος ενός τηλεοπτικού σταθμού κείται εντός του περιθωρίου εκτιμήσεως που διαθέτει ο νομοθέτης για τη ρύθμιση του τρόπου ασκήσεως συγκεκριμένης οικονομικής δραστηριότητας και δεν παραβιάζει την οικονομική ελευθερία και την ελευθερία εκφράσεως γνώμης και πληροφόρησης. Νόμιμη η επιβολή από το ΕΣΡ χρηματικού προστίμου εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού, ο οποίος μετέβαλε το χαρακτήρα του προγράμματος από μη ενημερωτικό σε ενημερωτικό. ΣτΕ 2592/2018 (Τμ. Δ΄) (σημ. Ε. Παυλίδου),

σελ. 108.

Αθλητικές εκπομπές. Ποιοτική στάθμη προγράμματος. Οι πάσης φύσεως εκπομπές που προβάλλονται από τους ραδιοτηλεοπτικούς φορείς οφείλουν να έχουν την συνταγματικώς επιβαλλόμενη ποιοτική στάθμη προγράμματος. Δεν συγχωρείται επομένως υπό οιεσδήποτε συνθήκες η μετάδοση ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων που κατά αντικειμενική κρίση προσβάλλουν την αξία και την προσωπικότητα του ατόμου, μέσω της προβολής μεταξύ άλλων μειωτικών και ρατσιστικών μηνυμάτων και σχολιασμών. Η σχετική απαγόρευση καταλαμβάνει τα πάσης φύσεως προγράμματα, επομένως και τις αθλητικές εκπομπές οπαδικού χαρακτήρα. ΕΣΡ 155/2018,

σελ. 116.

Σεβασμός αξιοπρέπειας προσώπου. Προστασία ανηλίκων και ποιοτική στάθμη προγράμματος. Οι περιορισμοί του άρθρου 15 παρ. 2 του Συντάγματος εφαρμόζονται σε κάθε είδους προγράμματα, και άρα και στα ψυχαγωγικά - διαγωνιστικά, δεδομένου ότι η ψυχαγωγία δεν είναι, άνευ ετέρου, συνυφασμένη με τη χρήση εκφραστικών μέσων χαμηλής ποιότητας. Επιπλέον, τα προγράμματα που αποτελούν μορφή καλλιτεχνικής δημιουργίας, και διέπονται από την ελευθερία της τέχνης (άρθρο 16 παρ. 1 Συντ.) υπόκεινται και αυτά στους περιορισμούς του άρθρου 15 παρ. 2, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται ο σεβασμός της παιδικής ηλικίας και της νεότητας και η εξασφάλιση της ποιοτικής στάθμης των προγραμμάτων. ΕΣΡ 146/2018,

σελ. 118.

Τηλεοπτική εκπομπή. Πρόκληση μίσους λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού. Παραποίηση γεγονότων - πρόκληση σύγχυσης στο κοινό. Κατά την μετάδοση του γεγονότος περί πιθανής διάπραξης ληστείας σε κοσμηματοπωλείο από τον Ζ.Κ. που κατέληξε στον θάνατό του, ο παρουσιαστής τηλεοπτικής εκπομπής περιφερειακού σταθμού αναφέρθηκε με απαξιωτικό και προσβλητικό χαρακτήρα στον γενετήσιο προσανατολισμό του θανόντος, υπερβαίνοντας το αναγκαίο μέτρο για την ενημέρωση του κοινού και προσβάλλοντας τη μνήμη του θανόντος. ΕΣΡ 145/2018,

σελ. 123.