ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεύχος 4/2017, Οκτώβριος-Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017

Τύπος - Εκδόσεις - Ραδιοφωνία - Τηλεόραση - Κινηματογράφος - Ηλεκτρονικές επικοινωνίες - Διαδίκτυο - Πνευματική ιδιοκτησία

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €98.00
ΝΠ €135.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

ΑΠΔΠΧ: Ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Αρχής για το 2016, Επικαιρότητα,

σελ. 491.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Οι γενικοί όροι επιβολής διοικητικών προστίμων κατά τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων – Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 83 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων, Μελέτη Κ. Κόμνιος,

σελ. 502.

Η Έννοια και η Διαχείριση του «Κινδύνου» στον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), Forum Ν. Λουκάς,

σελ. 544.

Προσωπικά δεδομένα, συγκατάθεση συνδρομητών και ενιαίοι τηλεφωνικοί κατάλογοι. Η μη παροχή πρόσβασης στους καταλόγους σε παρόχους που δραστηριοποιούνται σε άλλη χώρα εντός ΕΕ θα πρέπει να κριθεί κατ’ ουσίαν, σταθμίζοντας μεταξύ, αφενός, της τηρήσεως της αρχής της απαγορεύσεως των διακρίσεων και, αφετέρου, της προστασίας της ιδιωτικής ζωής στο πλαίσιο του εν λόγω αιτήματος για παροχή συγκαταθέσεως. Η στάθμιση αυτή δεν πρέπει να οδηγεί σε περιορισμό της εσωτερικής αγοράς αυτών των υπηρεσιών και για το λόγο αυτό το αίτημα για την, πάντα απαραίτητη, συγκατάθεση για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων δεν επιτρέπεται να διατυπώνεται κατά τέτοιο τρόπο ώστε οι εν λόγω συνδρομητές να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους χωριστά για κάθε κράτος μέλος στο οποίο οι επιχειρήσεις που ενδέχεται να ζητήσουν τις κατά την ως άνω διάταξη πληροφορίες παρέχουν τις υπηρεσίες αυτές. ΔΕΕ υπόθ. C-536/2015, απόφ. της 15.3.2017 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 612.

Ηλεκτρονικά εισιτήρια. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων. Για το ηλεκτρονικό εισιτήριο ο ΟΑΣΑ πρέπει να εξετάσει την ενσωμάτωση των απαραίτητων εγγυήσεων στην επεξεργασία ώστε να προστατεύονται τα δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Ενδεικτικά, θα μπορούσε να εξεταστεί να μην τηρείται ο AMKA σε αυτούσια μορφή αλλά αντ’ αυτού να τηρείται ένα μη αναστρέψιμο ψηφιακό αποτύπωμα (hashed value) του ΑΜΚΑ. Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα Γνωμοδότηση 4/2017,

σελ. 625.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Γερμανία: Το τεκμήριο γνώσης του παράνομου χαρακτήρα της νομολογίας GS Media δεν εφαρμόζεται στο Google Images, Επικαιρότητα,

σελ. 491.

Ιστολόγια (blogs) και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου: Η πορεία της νομολογίας μέχρι την ΑΠ 1425/2017, Μελέτη Γ. Γιαννόπουλος,

σελ. 494, ΑΠ 1425/2017, σελ.590.

Η δωσιδικία για την προστασία του δημιουργού στο διαδίκτυο, Μελέτη Γ. Παραμυθιώτης,

σελ. 523.

Η αρχή της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης ή το τέλος του δημόσιου τομέα; Μελέτη Γ. Μπουχάγιαρ,

σελ. 534.

ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η αρχή της ανοικτής και ελεύθερης πρόσβασης ή το τέλος του δημόσιου τομέα; Μελέτη Γ. Μπουχάγιαρ,

σελ. 534.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ειδικές υποχρεώσεις μετάδοσης διαφημίσεων παροχής υπηρεσιών. Οι ειδικές υποχρεώσεις που επιβάλλονται στους τηλεοπτικούς σταθμούς για την μετάδοση διαφημίσεων παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεπικοινωνιακών ή συναφών μέσων ισχύουν και κατά την προβολή προγραμμάτων στο πλαίσιο των οποίων μεταδίδονται άμεσες προσφορές προς το τηλεοπτικό κοινό για την παροχή ειδικών υπηρεσιών με την χρήση τηλεπικοινωνιακών μέσων (μειοψ.). ΣτΕ 1584/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 601.

ΔΥΣΦΗΜΗΣΗ

Επιτρεπτή πολιτική κριτική. Αιχμηροί χαρακτηρισμοί κατά του δημάρχου περιεχόμενοι σε καταγγελία του πολιτικού του αντιπάλου, η οποία διενεμήθη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο. Αξιολογικές κρίσεις διατυπωθείσες στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Μη αναλογικότητα της επιβληθείσας ποινής. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 9.3.2017, υπόθ. Αθανάσιος Μακρής κατά Ελλάδας προσφ. Νο 55135/2010 (Πρώτο Τμήμα) (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 559.

Προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου. Δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα. Άσκηση θεμιτής κριτικής σε πολιτικό πρόσωπο από πολιτικό του αντίπαλο για επίκαιρο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι επίμαχες ερωτήσεις δεν εμπεριέχουν ισχυρισμό γεγονότων, αλλά συνιστούν αξιολογικές κρίσεις. ΤριμΠλημΣπάρτης 1046/2016 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 565.

ΕΓΓΡΑΦΟΣ ΤΥΠΟΣ

Συμβάσεις οικονομικής αξιοποίησης προστατευόμενων έργων. Υποχρέωση τήρησης συστατικού έγγραφου τύπου. Έλλειψη έγγραφης συμφωνίας. Σχετική ακυρότητα υπέρ του δημιουργού. Περιπτώσεις στις οποίες η επίκληση, εκ μέρους του δημιουργού, της ακυρότητας της σύμβασης λόγω μη τήρησης του έγγραφου τύπου είναι, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, ανεκτή. Έλλειψη ρητής συναίνεσης εκ μέρους του δημιουργού, καθώς και συμφωνίας για τον καθορισμό και την καταβολή αμοιβής για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. ΑΠ 711/2017 (Τμ. Α1΄ Πολιτικό) (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 574.

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΕΕΤΤ: Διασφάλιση των δικαιωμάτων του καταναλωτή με τον νέο Κανονισμό Γενικών Αδειών, Επικαιρότητα,

σελ. 492.

Συνεγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών υποδομών. Η διάταξη του άρθρου 16 του Κανονισμού Συνεγκατάστασης εφαρμόζεται τόσο στις συμφωνίες που συνήφθησαν μετά την έναρξη της ισχύος του εν λόγω Κανονισμού, όσο και στις προ της ενάρξεως της ισχύος του συναφθείσες συμφωνίες, στις οποίες εφαρμόζεται παραλλήλως και η διάταξη του άρθρου 17 του ιδίου Κανονισμού. Στα αιτήματα της ΕΕΤΤ για παροχή σχετικών πληροφοριών από τους πάροχους θα πρέπει να περιέχεται η επίκληση της ειδικής και γενικής νομοθεσίας που αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα και την εξουσία εποπτείας της ΕΕΤΤ. ΣτΕ 2291/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 594.

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

Αποτελεί το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αρχή επαρκώς ανεξάρτητη; (Σκέψεις για τα οργανωτικά του θεσμού), Μελέτη Α. Οικονόμου,

σελ. 514.

ΕΣΡ. Πρόστιμο. Προβολή υποψηφίων δημοτικών - περιφερειακών εκλογών μέσω ραδιοτηλεοπτικών σταθμών. Για την παραβίαση των κανόνων προβολής υποψηφίων για τις δημοτικές – περιφερειακές εκλογές εφαρμόζονται οι ειδικοί κανόνες του Ν 3870/2010 και όχι οι γενικές διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 22 Ν 2328/1995 και 14 παρ. 1 ΠΔ 77/2003. Ακυρώνεται χρηματικό πρόστιμο του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού περιφερειακής εμβέλειας. ΣτΕ 2017/2017 (Τμ. Δ΄),

σελ. 597.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Τεκμήριο αθωότητας. Μαγνητοσκόπηση ποινικής δίκης. Σύγκρουση του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού και του δικαιώματος της ιδιωτικότητας του κατηγορουμένου. Δικαστική απαγόρευση αναφορικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών στις οποίες αναγνωρίζεται ο κατηγορούμενος. Μη παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 21.9.2017, υπόθ. Axel Springer SE και της RTL Television GmbH κατά Γερμανίας, προσφ. Νο 51405/2012 (Πέμπτο Τμήμα), (σημ. Κ. Μαργαρίτης),

σελ. 548.

Επιτρεπτή πολιτική κριτική. Αιχμηροί χαρακτηρισμοί κατά του δημάρχου περιεχόμενοι σε καταγγελία του πολιτικού του αντιπάλου, η οποία διενεμήθη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και δημοσιεύθηκε στον τοπικό τύπο. Αξιολογικές κρίσεις διατυπωθείσες στο πλαίσιο πολιτικού διαλόγου. Μη αναλογικότητα της επιβληθείσας ποινής. Παραβίαση άρθρου 10 ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 9.3.2017, υπόθ. Αθανάσιος Μακρής κατά Ελλάδας, προσφ. Νο 55135/2010 (Πρώτο Τμήμα) (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 559.

Προσβολή τιμής πολιτικού προσώπου. Δημοσίευμα σε τοπική εφημερίδα. Άσκηση θεμιτής κριτικής σε πολιτικό πρόσωπο από πολιτικό του αντίπαλο για επίκαιρο ζήτημα δημοσίου ενδιαφέροντος. Οι επίμαχες ερωτήσεις δεν εμπεριέχουν ισχυρισμό γεγονότων, αλλά συνιστούν αξιολογικές κρίσεις. ΤριμΠλημΣπάρτης 1046/2016 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 565.

ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ

Κινηματογραφική μεταφορά μυθιστορηματικής βιογραφίας μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Το έργο, ως πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή προσιτή στις αισθήσεις, προστατεύεται με τις διατάξεις του Ν 2121/1993, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας, δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Η έννοια της πρωτοτυπίας και της στατιστικής μοναδικότητας. Μεταφορά σκηνών σε κινηματογραφική ταινία έπειτα από μορφοποίηση και διασκευή σεναρίου βασισμένου σε μυθιστορηματική βιογραφία σημαντικού Έλληνα ζωγράφου. Ιστορικά γεγονότα δεν στοιχειοθετούν πρωτοτυπία ή ελάχιστο δημιουργικό ύψος. ΑΠ 503/2016 (Τμ. Α1΄ Πολιτικό) (σημ. Μ. Σινανίδου),

σελ. 582.

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Ευθύνη διαχειριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Νόμος περί Τύπου. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. ΑΠ 1425/2017 (Τμ. A2΄ Πολιτικό) (σχετ. μελέτη Γ. Γιαννόπουλου),

σελ. 590.

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Νομοθετική ρύθμιση για το ακατάσχετο των προς διανομή ποσών από ΟΣΔ ή ΑΟΔ, Επικαιρότητα,

σελ. 490.

ΔΕΕ: Έλεγχος του δίκαιου χαρακτήρα των τελών χρήσης ρεπερτορίου από ΟΣΔ επί τη βάσει αντικειμενικής σύγκρισης με άλλα κράτη μέλη, Επικαιρότητα,

σελ. 490.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

ΕΕ: Θέση σε ισχύ της Οδηγίας 1564/2017 για χρήσεις έργων από εντυποανάπηρους, Επικαιρότητα,

σελ. 490.

ΔΕΕ: Πράξη παρουσίασης στο κοινό η διαδικτυακή βιντεοσκόπηση και αποθήκευση τηλεοπτικών προγραμμάτων στο cloud, Επικαιρότητα,

σελ. 491.

Η δωσιδικία για την προστασία του δημιουργού στο διαδίκτυο, Μελέτη Γ. Παραμυθιώτης,

σελ. 523.

Συμβάσεις οικονομικής αξιοποίησης προστατευόμενων έργων. Υποχρέωση τήρησης συστατικού έγγραφου τύπου. Έλλειψη έγγραφης συμφωνίας. Σχετική ακυρότητα υπέρ του δημιουργού. Περιπτώσεις στις οποίες η επίκληση, εκ μέρους του δημιουργού, της ακυρότητας της σύμβασης λόγω μη τήρησης του έγγραφου τύπου είναι, κατ’ άρθρο 281 ΑΚ, ανεκτή. Έλλειψη ρητής συναίνεσης εκ μέρους του δημιουργού, καθώς και συμφωνίας για τον καθορισμό και την καταβολή αμοιβής για τη συγκεκριμένη εκμετάλλευση. ΑΠ 711/2017 (Τμ. Α1΄ Πολιτικό) (σημ. Κ. Βόσσος),

σελ. 574.

Κινηματογραφική μεταφορά μυθιστορηματικής βιογραφίας μεγάλου Έλληνα ζωγράφου. Το έργο, ως πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης, που εκφράζεται με οποιαδήποτε μορφή προσιτή στις αισθήσεις, προστατεύεται με τις διατάξεις του Ν 2121/1993, εφόσον ανταποκρίνεται στις προϋποθέσεις της γενικής ρήτρας, δηλαδή εφόσον είναι πρωτότυπο. Η έννοια της πρωτοτυπίας και της στατιστικής μοναδικότητας. Μεταφορά σκηνών σε κινηματογραφική ταινία έπειτα από μορφοποίηση και διασκευή σεναρίου βασισμένου σε μυθιστορηματική βιογραφία σημαντικού Έλληνα ζωγράφου. Ιστορικά γεγονότα δεν στοιχειοθετούν πρωτοτυπία ή ελάχιστο δημιουργικό ύψος. ΑΠ 503/2016 (Τμ. Α1΄ Πολιτικό) (σημ. Μ. Σινανίδου),

σελ. 582.

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΑ

Αρχή της πολιτικής πολυφωνίας. Η ουσιωδώς μειωμένη προβολή, για μία ορισμένη χρονική περίοδο, των απόψεων των πολιτικών κομμάτων κατά τη μετάδοση ειδησεογραφικών εκπομπών, δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τις λοιπές ενημερωτικές εκπομπές και συνιστά παραβίαση της αρχής της πολιτικής πολυφωνίας. Νόμιμη κυρωτική σύσταση του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού. ΣτΕ 1425/2017 (Τμ. Δ΄) (σημ. Ό. Γαρουφαλιά),

σελ. 604.

ΠΟΛΥΦΩΝΙΑ

Αρχή της πολιτικής πολυφωνίας. Η ουσιωδώς μειωμένη προβολή, για μία ορισμένη χρονική περίοδο, των απόψεων των πολιτικών κομμάτων κατά τη μετάδοση ειδησεογραφικών εκπομπών, δεν μπορεί να αναπληρωθεί από τις λοιπές ενημερωτικές εκπομπές και συνιστά παραβίαση της αρχής της πολιτικής πολυφωνίας. Νόμιμη κυρωτική σύσταση του ΕΣΡ εις βάρος τηλεοπτικού σταθμού. ΣτΕ 1425/2017 (Τμ. Δ΄) (σημ. Ό. Γαρουφαλιά),

σελ. 604.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Τεκμήριο αθωότητας. Μαγνητοσκόπηση ποινικής δίκης. Σύγκρουση του δικαιώματος πληροφόρησης του κοινού και του δικαιώματος της ιδιωτικότητας του κατηγορουμένου. Δικαστική απαγόρευση αναφορικά με τη δημοσίευση φωτογραφιών στις οποίες αναγνωρίζεται ο κατηγορούμενος. Μη παραβίαση του άρθρου 10 της ΕΣΔΑ. ΕΔΔΑ απόφ. της 21.9.2017, υπόθ. Axel Springer SE και της RTL Television GmbH κατά Γερμανίας προσφ. Νο 51405/2012 (Πέμπτο Τμήμα), (σημ. Κ. Μαργαρίτης),

σελ. 548.

Προσβολή προσωπικότητας μέσω Διαδικτύου. Η αποστολή εξώδικης δήλωσης στον ιδιοκτήτη εντύπου ως προϋπόθεση του παραδεκτού της αγωγής με αίτημα την χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη (άρθρο μόνο παρ. 5 Ν 1178/1981). Η ως άνω υποχρέωση του θιγομένου δεν συντρέχει για τις προσβολές μέσω διαδικτύου. Προβολή συκοφαντικού ισχυρισμού σε ιστοσελίδα για τον ενάγοντα δικηγόρο. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος πληροφόρησης. ΜΠρΑθ 497/2017,

σελ. 568.

Ευθύνη διαχειριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Νόμος περί Τύπου. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. ΑΠ 1425/2017 (Τμ. A2΄ Πολιτικό), σελ. 590, (σχετ. μελέτη Γ. Γιαννόπουλου, σελ. 494).

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

Διαβούλευση για ψηφιακό ραδιόφωνο, Επικαιρότητα,

σελ. 489.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ – ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

Νέες διατάξεις για την τηλεόραση, Επικαιρότητα,

σελ. 489.

ΕΡΤ: Υπό νέα διοίκηση, Επικαιρότητα,

σελ. 489.

ΤΗΛΕΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Αγγλία: Προστατεύσιμα από το δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας τα Formats τηλεπαιχνιδιών, Επικαιρότητα,

σελ. 491.

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Νέα διαδικασία για την ακύρωση αιτημάτων φορητότητας, Επικαιρότητα,

σελ. 491.

ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ ΚΙΝΗΤΗ

€201.450.000 εξασφάλισε η ΕΕΤΤ μέσω της χορήγησης συχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz, Επικαιρότητα,

σελ. 492.

ΤΥΠΟΣ

Ιστολόγια (blogs) και εφαρμογή της νομοθεσίας περί Τύπου: Η πορεία της νομολογίας μέχρι την ΑΠ 1425/2017, Μελέτη Γ. Γιαννόπουλος,

σελ. 494.

Ευθύνη διαχειριστή ιστοσελίδας για σχόλια χρηστών. Νόμος περί Τύπου. Σε περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας που διενεργείται μέσω μίας υπηρεσίας της κοινωνίας της πληροφορίας εφαρμοστέες είναι οι διατάξεις του άρθρου 13 του ΠΔ 131/2003, σε κάθε φορέα παροχής υπηρεσιών της ΚτΠ. Το δικάζον δικαστήριο θα πρέπει μάλιστα σε υποθέσεις όπου κρίνονται κείμενα τα οποία αναρτήθηκαν στο χώρο φιλοξενίας της σχετικής ιστοσελίδος να αναφέρει αν συντρέχουν ή όχι οι προϋποθέσεις του άρθρου 13 ΠΔ 131/2003, υπό την ρυθμιστική εμβέλεια του οποίου έπρεπε να κριθεί η ένδικη διαφορά. ΑΠ 1425/2017 (Τμ. A2΄ Πολιτικό), σελ. 590, (σχετ. μελέτη Γ. Γιαννόπουλου, σελ. 494).

Ο δημοσιογράφος που αποφάσισε να περιληφθεί το επίμαχο δημοσίευμα στη δημοσιευτέα ύλη της εφημερίδας του, δεν είχε τη δυνατότητα, κατά το χρόνο της δημοσίευσής του, να ελέγξει την αλήθεια των γεγονότων αυτών, ούτε, όμως, όφειλε να αναμείνει την τελική έκβαση της ποινικής υπόθεσης, προκειμένου να δημοσιεύσει το επίμαχο έγγραφο. Επομένως, ακόμη και αν ήθελε θεωρηθεί ότι η ανάμιξη των εναγόντων στην εν λόγω υπόθεση δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, και πάλι, για τη διάδοση των γεγονότων αυτών, ο εναγόμενος δημοσιογράφος δε βαρύνεται με οιασδήποτε μορφής υπαιτιότητα (δόλο ή αμέλεια). ΤρΕφΑθ 2695/2017 (Τμ. 13ο),

σελ. 619.

ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Διαγωνισμός επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης, Επικαιρότητα,

σελ. 489.

Kατοχύρωση τηλεοπτικών συχνοτήτων πέτυχε η Ελλάδα, Επικαιρότητα,

σελ. 490.