Ευρετήριο

ΔΙΤΕ (π. ΔΙΜΕΕ)

Τεύχος 2/2018, Απρίλιος – Μάιος – Ιούνιος 2018

Εκδίδεται από το 2004 - Τριμηνιαία έκδοση

.

• Ιδιωτικότητα & Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

• Cybersecurity – Cybercrime

• Διανοητική Ιδιοκτησία και Ονόματα Τομέα

• Ηλεκτρονικό εμπόριο και νέες μορφές συναλλαγών

• Νέες τεχνολογίες και Legal Tech

• Ηλεκτρονικές επικοινωνίες (τηλεφωνία – δίκτυα)

• Ραδιοτηλεόραση – Τύπος

• Προσβολή προσωπικότητας μέσω ΜΜΕ και Διαδικτύου

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Η ΑΠΔΠΧ δεν έχει υποχρέωση να απαντά σε ερωτήματα και αιτήματα υπευθύνων επεξεργασίας, υποκειμένων των δεδομένων ή τρίτων, Επικαιρότητα,

σελ. 163.

Επικοινωνία-Συνεργασία των Υπευθύνων Προστασίας Δεδομένων (DPO) με την ΑΠΔΠΧ, Επικαιρότητα,

σελ. 163.

GDPR: Ενσωματώθηκε στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, Επικαιρότητα,

σελ. 163.

Μικρό σχετικά το ποσοστό των εταιρειών που έχουν συμμορφωθεί πλήρως με τον GDPR, Επικαιρότητα,

σελ. 164.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων - Υπό τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Εισαγωγική ομιλία Κ. Μενουδάκος,

σελ. 166.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων - Υπό τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Εισαγωγική ομιλία Λ. Κοτσαλής,

σελ. 168.

Η προστασία των προσωπικών δεδομένων - Υπό τον Νέο Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), Χαιρετισμός Π. Αδάμης,

σελ. 170.

Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) – Νομική διάσταση και πρακτική εφαρμογή, Εισήγηση Ε. Λοïζίδου Νικολαΐδου,

σελ. 171.

O Νέος Κανονισμός Προσωπικών Δεδομένων και η ποινική προστασία αυτών, Εισήγηση Α. Κατσιρώδης,

σελ. 175.

Η Πολιτική Επικοινωνία στο πλαίσιο του νέου Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων, Εισήγηση Θ. Φορτσάκης,

σελ. 177.

Δικαστικά αρχεία και προσωπικά δεδομένα κατά τον Κανονισμό ΕΕ 679/2016, Εισήγηση Α. Αλαπάντας,

σελ. 185.

Στην πλημμυρίδα των δεδομένων ένα νέο ρυθμιστικό πλαίσιο, Εισήγηση Τ. Τέλλογλου,

σελ. 190.

Από κοινού ευθύνη διαχειριστή σελίδας και facebook για επεξεργασία δεδομένων. Κατ’ ορθή ερμηνεία η Οδηγία 95/46/ΕΚ καλύπτει και τον διαχειριστή σελίδας που φιλοξενείται σε μέσο κοινωνικής δικτυώσεως. Επιπλέον τα άρθρα 4 και 28 της οδηγίας έχουν την έννοια ότι, όταν μια επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πλείονες εγκαταστάσεις εντός διαφόρων κρατών μελών, η αρχή ελέγχου ενός κράτους μέλους δύναται αρμοδίως να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχει η Οδηγία μολονότι, δυνάμει της ενδοομιλικής κατανομής δραστηριοτήτων, αφενός, η εγκατάσταση αυτή είναι επιφορτισμένη αποκλειστικώς με την πώληση διαφημιστικού χώρου και με άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους και, αφετέρου, αποκλειστικώς υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εγκατάσταση ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος. ΔΕΕ υπόθ. C-210/2016, απόφ. της 5.6.2018 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 261.

Υπεύθυνοι επεξεργασίας και θρησκευτικές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κηρύγματος «από πόρτα σε πόρτα» που κάνουν θρησκευτικές οργανώσεις εμπίπτει στην έννοια του «αρχείου» κατ’ άρθρο 2 στοιχ. γ΄ της Οδηγίας 95/46 όταν συγκροτείται δομημένη πληροφόρηση που περιλαμβάνει ονόματα και διευθύνσεις καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που προσεγγίζονται, εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι διαρθρωμένα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθιστούν δυνατή, στην πράξη, την ευχερή εύρεση των δεδομένων για μελλοντική χρήση. Για να εμπίπτει στην έννοια αυτή ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων, δεν απαιτείται να περιλαμβάνει δελτία, ειδικούς καταλόγους ή άλλα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο μια θρησκευτική κοινότητα, από κοινού με τα μέλη της που μετέχουν στο κήρυγμα, μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται η εν λόγω κοινότητα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ούτε να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι έχει δώσει στα μέλη της γραπτές κατευθυντήριες γραμμές ή εντολές σχετικά με την επεξεργασία αυτή. ΔΕΕ υπόθ. C-25/2017, απόφ. της 10.7.2018,

σελ. 273.

Έλεγχος και παρακολούθηση Η/Υ εργαζόμενου από εργοδότη. Για να αιτιολογείται το διευθυντικό δικαίωμα ελέγχου του ηλεκτρονικού υπολογιστή εργαζόμενου θα πρέπει αφενός να προκύπτει άμεση και επιτακτική ανάγκη διενέργειας του ελέγχου (με ή χωρίς την παρουσία του εργαζομένου), να αιτιολογείται γιατί δεν επελέγη ένα λιγότερο επαχθές μέτρο και να διαθέτει η εταιρεία κοινοποιημένο εσωτερικό Κανονισμό για την ορθή χρήση και τη λειτουργία του εξοπλισμού και του δικτύου πληροφορικής και επικοινωνιών από τους εργαζόμενους, από το περιεχόμενο του οποίου να προκύπτει αφενός ότι απαγορευόταν η χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών για προσωπικούς σκοπούς, αφετέρου, θα προβλέπεται ρητά η δυνατότητα και το ενδεχόμενο ελέγχου αυτών, οι προϋποθέσεις, όροι, διαδικασία, έκταση και εγγυήσεις διενέργειας του ελέγχου. ΑΠΔΠΧ Απόφαση 34/2018 (Τμήμα),

σελ. 281.

ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Δε συνιστά παρουσίαση στο κοινό η χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό διαδικτυακή ανάρτηση φωτογραφίας που έχει ήδη νομίμως δημοσιευτεί σε άλλο ιστότοπο, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

Καταχώρηση ονομάτων χώρου με κατάληξη .ελ, Επικαιρότητα,

σελ. 163.

Κυβερνοεπίθεση ή κυβερνοπόλεμος; Forum Κ. Πιπύρος - Λ. Μήτρου,

σελ. 192.

Ανταγωνισμός. Διαδικτυακές πωλήσεις. Το άρθρο 101 παρ. 1 ΣΛΕΕ δεν εμποδίζει συμβατική ρήτρα που απαγορεύει στους εξουσιοδοτημένους διανομείς ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής προϊόντων πολυτελείας, το οποίο αποσκοπεί πρωτίστως στη διαφύλαξη της εικόνας πολυτέλειας των προϊόντων αυτών, να χρησιμοποιούν κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες πλατφόρμες για τη διαδικτυακή πώληση των προϊόντων τα οποία αφορά η σύμβαση, εφόσον η ρήτρα αυτή αποσκοπεί στη διαφύλαξη της εικόνας πολυτέλειας των εν λόγω προϊόντων, προβλέπεται κατά τρόπο ενιαίο και εφαρμόζεται χωρίς διακρίσεις και εφόσον τελεί σε αναλογία προς τον επιδιωκόμενο σκοπό, πράγμα το οποίο απόκειται στο αιτούν δικαστήριο να εξακριβώσει. Υπό αυτές τις περιστάσεις η απαγόρευση προς τα μέλη ενός συστήματος επιλεκτικής διανομής προϊόντων πολυτελείας να χρησιμοποιούν κατά τρόπο που να φαίνεται προς τα έξω, τρίτες επιχειρήσεις για την πραγματοποίηση διαδικτυακών πωλήσεων δεν συνιστά περιορισμό του κύκλου των πελατών κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. β΄ του Κανονισμού αυτού ούτε περιορισμό των παθητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες κατά την έννοια του άρθρου 4 στοιχ. γ΄ του εν λόγω κανονισμού (ΕΕ) 330/2010. ΔΕΕ υπόθ. C-230/2016, απόφ. της 6.12.2017,

σελ. 249.

Από κοινού ευθύνη διαχειριστή σελίδας και facebook για επεξεργασία δεδομένων. Κατ’ ορθή ερμηνεία η Οδηγία 95/46/ΕΚ καλύπτει και τον διαχειριστή σελίδας που φιλοξενείται σε μέσο κοινωνικής δικτυώσεως. Επιπλέον τα άρθρα 4 και 28 της οδηγίας έχουν την έννοια ότι, όταν μια επιχείρηση εγκατεστημένη εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης διαθέτει πλείονες εγκαταστάσεις εντός διαφόρων κρατών μελών, η αρχή ελέγχου ενός κράτους μέλους δύναται αρμοδίως να ασκήσει τις εξουσίες που της παρέχει η Οδηγία μολονότι, δυνάμει της ενδοομιλικής κατανομής δραστηριοτήτων, αφενός, η εγκατάσταση αυτή είναι επιφορτισμένη αποκλειστικώς με την πώληση διαφημιστικού χώρου και με άλλες δραστηριότητες μάρκετινγκ στο έδαφος του εν λόγω κράτους μέλους και, αφετέρου, αποκλειστικώς υπεύθυνη για τη συλλογή και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, σε ολόκληρο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι εγκατάσταση ευρισκόμενη σε άλλο κράτος μέλος. ΔΕΕ υπόθ. C-210/2016, απόφ. της 5.6.2018 (σημ. Σπ. Τάσσης),

σελ. 261.

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΕΚΦΡΑΣΗΣ

Όρια ελευθερίας έκφρασης δημόσιου λειτουργού. Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους. Αδίκημα της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώματος. Δημοσίευμα ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού στο προσωπικό του ιστολόγιο με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. ΜΠλημΑιγίου 322/2018 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 202.

Προσβολή τιμής δημοσίου προσώπου. Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος συγγραφέως σε ραδιοφωνική εκπομπή. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος σεβασμού των απόψεων και του καθήκοντος αληθείας εκ μέρους του δημοσιογράφου. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων. ΠΠρΑθ 683/2018 (σημ. Ε. Ζαννίκου),

σελ. 208.

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

Υπεύθυνοι επεξεργασίας και θρησκευτικές κοινότητες. Η δραστηριότητα του κηρύγματος «από πόρτα σε πόρτα» που κάνουν θρησκευτικές οργανώσεις εμπίπτει στην έννοια του «αρχείου» κατ’ άρθρο 2 στοιχ. γ΄ της Οδηγίας 95/46 όταν συγκροτείται δομημένη πληροφόρηση που περιλαμβάνει ονόματα και διευθύνσεις καθώς και άλλες πληροφορίες σχετικές με τα πρόσωπα που προσεγγίζονται, εφόσον τα δεδομένα αυτά είναι διαρθρωμένα βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων που καθιστούν δυνατή, στην πράξη, την ευχερή εύρεση των δεδομένων για μελλοντική χρήση. Για να εμπίπτει στην έννοια αυτή ένα τέτοιο σύνολο δεδομένων, δεν απαιτείται να περιλαμβάνει δελτία, ειδικούς καταλόγους ή άλλα συστήματα αναζήτησης πληροφοριών. Σύμφωνα με το ίδιο άρθρο μια θρησκευτική κοινότητα, από κοινού με τα μέλη της που μετέχουν στο κήρυγμα, μπορεί να θεωρείται υπεύθυνη αυτής της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα χωρίς να απαιτείται η εν λόγω κοινότητα να έχει πρόσβαση στα δεδομένα ούτε να χρειάζεται να αποδειχθεί ότι έχει δώσει στα μέλη της γραπτές κατευθυντήριες γραμμές ή εντολές σχετικά με την επεξεργασία αυτή. ΔΕΕ υπόθ. C-25/2017, απόφ. της 10.7.2018,

σελ. 273.

ΟΜΟΦΥΛΟΦΙΛΙΑ

Όρια ελευθερίας έκφρασης δημόσιου λειτουργού. Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους. Αδίκημα της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώματος. Δημοσίευμα ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού στο προσωπικό του ιστολόγιο με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. ΜΠλημΑιγίου 322/2018 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 202.

Προσβολή τιμής δημοσίου προσώπου. Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος συγγραφέως σε ραδιοφωνική εκπομπή. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος σεβασμού των απόψεων και του καθήκοντος αληθείας εκ μέρους του δημοσιογράφου. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων. ΠΠρΑθ 683/2018 (σημ. Ε. Ζαννίκου),

σελ. 208.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ΑΕΠΙ, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

Μεταβολές στην εξαίρεση ιδιωτικής αναπαραγωγής και την εύλογη αμοιβή (άρ. 18 Ν 2121/1993), Επικαιρότητα,

σελ. 161.

ΕΕ: Θέση σε εφαρμογή του Κανονισμού Φορητότητας 2017/1128, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

ΕΕ: Διευκρινίσεις για τις συνέπειες του BREXIT στο Ευρωπαϊκό δίκαιο πνευματικής ιδιοκτησίας, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

ΕΕ - Γεν. Εισαγγελέας ΔΕΕ: Δε συνιστά παρουσίαση στο κοινό η χωρίς κερδοσκοπικό σκοπό διαδικτυακή ανάρτηση φωτογραφίας που έχει ήδη νομίμως δημοσιευτεί σε άλλο ιστότοπο, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

ΗΠΑ: Υπόθεση «Monkey Selfie»: η μαϊμού δεν έχει ενεργητική νομιμοποίηση για άσκηση ενδίκων μέσων, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

Προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων. Πνευματική ιδιοκτησία. Προσβολή περιουσιακών δικαιωμάτων χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού. Ευθύνη φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet access providers). Άρση και παράλειψη στο μέλλον παροχής πρόσβασης σε ιστοσελίδες που καθιστούν παρανόμως προσιτά στο κοινό έργα προστατευόμενα από συγγενικά δικαιώματα. ΠΠρΑθ 3530/2017 (Τακτική Διαδικασία)(σημ. Ν. Κρητικού),

σελ. 230.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

Όρια ελευθερίας έκφρασης δημόσιου λειτουργού. Δημόσια υποκίνηση βίας ή μίσους. Αδίκημα της κατάχρησης εκκλησιαστικού αξιώματος. Δημοσίευμα ανώτερου θρησκευτικού λειτουργού στο προσωπικό του ιστολόγιο με αφορμή την ψήφιση του νομοσχεδίου για το σύμφωνο συμβίωσης για τα ομόφυλα ζευγάρια. ΜΠλημΑιγίου 322/2018 (σημ. Χ. Ακριβοπούλου),

σελ. 202.

Προσβολή τιμής δημοσίου προσώπου. Προβολή απαξιωτικών χαρακτηρισμών και εξυβριστικών εκφράσεων σε βάρος του ενάγοντος συγγραφέως σε ραδιοφωνική εκπομπή. Συκοφαντική δυσφήμηση. Παραβίαση του καθήκοντος σεβασμού των απόψεων και του καθήκοντος αληθείας εκ μέρους του δημοσιογράφου. Μη συνδρομή δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την προβολή των επίδικων φράσεων. ΠΠρΑθ 683/2018 (σημ. Ε. Ζαννίκου),

σελ. 208.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑ

ΕΣΡ. Κύρωση διακοπής λειτουργιάς ραδιοφωνικού σταθμού. Αρχή Αναλογικότητας. Διακριτική ευχέρεια Διοίκησης – Υπέρβαση άκρων ορίων. Για την επιβολή της πιο αυστηρής κύρωσης της διακοπής λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού κατ’ άρθρο 4 παρ. 1 Ν 2328/1995 δεν προϋποτίθεται η προηγούμενη επιβολή ηπιότερης κύρωσης. Η κρίση του ΕΣΡ περί της καταλληλότητας της προσήκουσας κύρωσης εκφεύγει του ακυρωτικού δικαστικού ελέγχου, ως αναγόμενη στην ουσιαστική κρίση της Αρχής, είναι όμως ελεγκτέα ως προς την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας και της υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας. Κατά την επιβολή της βαρύτατης κύρωσης της διακοπής λειτουργίας ραδιοφωνικού σταθμού, λόγω παραβάσεων της ποιοτικής στάθμης και της γλωσσικής ευπρέπειας, δεν ελήφθησαν υπόψη η περιορισμένη χρονική διάρκεια της εκπομπής και η ανυπαρξία υποτροπής που αποτελούν ελαφρυντικούς παράγοντες οι οποίοι έπρεπε να σταθμιστούν κατά την αξιολόγηση των διαπιστωθεισών παραβάσεων. Ακυρώνεται η υπ’ αρ. 435/1.11.2005 απόφαση του ΕΣΡ λόγω υπέρβασης των άκρων ορίων της διακριτικής ευχέρειας και παράβασης της αρχής της αναλογικότητας. ΣτΕ 509/2018 (Τμ. Δ΄),

σελ. 256.

ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Προσβολή συγγενικών δικαιωμάτων. Πνευματική ιδιοκτησία. Προσβολή περιουσιακών δικαιωμάτων χωρίς τη συναίνεση του δημιουργού. Ευθύνη φορέα παροχής υπηρεσιών διαδικτύου (internet access providers). Άρση και παράλειψη στο μέλλον παροχής πρόσβασης σε ιστοσελίδες που καθιστούν παρανόμως προσιτά στο κοινό έργα προστατευόμενα από συγγενικά δικαιώματα. ΠΠρΑθ 3530/2017 (Τακτική Διαδικασία)(σημ. Ν. Κρητικού),

σελ. 230.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Νέο πλαίσιο έκτακτης κρατικής συλλογικής διαχείρισης, Επικαιρότητα,

σελ. 161.

Έναρξη λειτουργίας της ΕΥΕΔ (Ειδική Υπηρεσία Έκτακτης Διαχείρισης), Επικαιρότητα,

σελ. 163.

Προσβολή περιουσιακού δικαιώματος. Νομιμοποίηση οργανισμών συλλογικής διαχείρισης. Για το ορισμένο και παραδεκτό της αγωγής των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης αρκεί η αναφορά στο δικόγραφο ότι αυτοί εκπροσωπούν το σύνολο της ενδιαφερόμενης κατηγορίας δικαιούχων πνευματικών δημιουργών (ημεδαπών ή αλλοδαπών) και του έργου αυτών, καθώς και, το πολύ, η δειγματοληπτική αναφορά τούτων και δεν απαιτείται η εξαντλητική αναφορά όλων των δικαιούχων (ημεδαπών ή αλλοδαπών) πνευματικής ιδιοκτησίας που οι οργανισμοί αυτοί εκπροσωπούν και όλων των έργων τους, για τα οποία τους έχουν μεταβιβασθεί οι σχετικές εξουσίες, καθώς και των αντίστοιχων αλλοδαπών οργανισμών, στους οποίους ανήκουν οι αλλοδαποί δικαιούχοι, ή των επί μέρους στοιχείων και λεπτομερειών των σχετιζομένων με τις συμβάσεις αμοιβαιότητας, που οι ενάγοντες ημεδαποί οργανισμοί έχουν συνάψει με τους ομοειδείς αλλοδαπούς. Ειδικότερα δεν απαιτείται ούτε διευκρίνιση της επί μέρους σχέσης που συνδέει τους τελευταίους με τον κάθε αλλοδαπό δικαιούχο, για τον οποίο αξιώνουν την καταβολής της αμοιβής. ΜΕφΘεσ 78/2018 (Τμ. Η), (σημ. Κ. Κολοτούρου),

σελ. 221.

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ - ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ

EΣΡ: Λίγο πριν την έκδοση τηλεοπτικών αδειών εθνικής εμβέλειας, Επικαιρότητα,

σελ. 161.