Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-865-9
Σελίδες: 400
Επιμέλεια: Γ. Τριανταφυλλάκης

Στο παρόν έργο «Δίκαιο Ανταγωνισμού» περιλαμβάνονται οι βασικότερες διατάξεις της εθνικής και ενωσιακής νομοθεσίας που αφορούν στον Ανταγωνισμό (αθέμιτο και ελεύθερο) καθώς και στην Προστασία του Καταναλωτή.

Ο κώδικας «Δίκαιο Ανταγωνισμού» εντάσσεται στη νέα γενιά Κωδίκων του Εμπορικού Δικαίου, ευέλικτων και πρακτικών, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Στη σειρά αυτή με τίτλο «Κώδικες Νομικής Βιβλιοθήκης», κυκλοφορούν επίσης το «Γενικό μέρος – Βιομηχανική Ιδιοκτησία – Πνευματική Ιδιοκτησία – Αξιόγραφα» (2η έκδ), το «Εταιρικό Δίκαιο»(2η έκδ), το «Σύνταγμα», ο «Αστικός Κώδικας» (4η έκδ), ο «Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας» (4η έκδ), η «Εργατική Νομοθεσία» (3η έκδ), ο «Ποινικός Κώδικας» (5η έκδ), ο «Κώδικας Ποινικής Δικονομίας» (5η έκδ), τα «Ναρκωτικά» (2η έκδ), η «Διοικητική Δικονομία» (4η έκδ), το «Υπαλληλικό Δίκαιο» (2η έκδ), η «Φορολογική Νομοθεσία» (5η έκδ), οι «Φορολογικές και εργατικές υποχρεώσεις» κ.ά.

Το έργο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο. Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

 • I. ΑΘΕΜΙΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ1
 • [1] Ν 146/19143
 • Περί αθεμίτου ανταγωνισμού3
 • [Άρθρα 1-24]3
 • II. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ15
 • [2] Ν 2251/199417
 • Προστασία των καταναλωτών (ΦΕΚ A΄ 191/16.11.1994)17
 • [Άρθρο 1]17
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ18
 • Διατάξεις ουσιαστικού δικαίου [Άρθρα 2-9θ]18
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ88
 • Οργανωτικές διατάξεις [Άρθρα 10-15]88
 • [3] ΑΥ Ζ1-798/2008118
 • Απαγόρευση αναγραφής Γενικών Όρων Συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008)118
 • [Άρθρο μόνο]118
 • [4] ΚΥΑ ΟικΟικΑΝΔικΔΑΔΖ1-699/2010123
 • Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 2008/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2008 για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης και την κατάργηση της Οδηγίας 87/102/ΕΟΚ του Συμβουλίου που δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα των ΕΚ, αριθμ. L 133 της 22.5.2008 (ΦΕΚ Β΄ 917/23.6.2010)123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι123
 • Αντικείμενο, Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί [Άρθρα 1-3]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι129
 • Πληροφορίες και πρακτικές που προηγούνται της σύναψης της σύμβασης πίστωσης [Άρθρα 4-9]129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι139
 • Πληροφόρηση και δικαιώματα σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης [Άρθρα 10-18]139
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V149
 • Συνολικό ετήσιο πραγματικό ποσοστό επιβάρυνσης[Άρθρο 19]149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI150
 • Πιστωτικοί φορείς και μεσίτες πιστώσεων [Άρθρο 20]150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII151
 • Τελικές και μεταβατικές διατάξεις [Άρθρα 21-25]151
 • IΙI. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ157
 • [5] Ν 3959/2011159
 • Προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού (ΦΕΚ A΄ 93/20.4.2011)159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ159
 • Αντικείμενο ρυθμίσεων [Άρθρα 1-11]159
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ177
 • Επιτροπή ανταγωνισμού και όργανα λειτουργίας της[Άρθρα 12-29]177
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ210
 • Ένδικη προστασία [Άρθρα 30-35]210
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ215
 • Καταγγελίες [Άρθρα 36-37]215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ217
 • Υποχρεώσεις επιχειρήσεων και εξουσίες έρευνας[Άρθρα 38-41]217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ223
 • Παραγραφή [Άρθρο 42]223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ225
 • Ποινικές κυρώσεις [Άρθρα 43-44]225
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ227
 • Τέλη [Άρθρο 45]227
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ228
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 46-49]228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ229
 • Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις[Άρθρα 50-55]229
 • [6] Συνθήκη για τη Λειτουργίατης Ευρωπαϊκής Ένωσης235
 • [Άρθρα 101-109]235
 • ΤΙΤΛΟΣ VΙΙ235
 • KΟΙΝΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ, ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ235
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1235
 • Κανόνες ανταγωνισμού235
 • ΤΜΗΜΑ 1235
 • Κανόνες εφαρμοστέοι επί των επιχειρήσεων[Άρθρα 101-106]235
 • ΤΜΗΜΑ 2239
 • Κρατικές ενισχύσεις [Άρθρα 107-109]239
 • [7] Κανονισμός (ΕΚ) 139/2004242
 • Για τον έλεγχο των συγκεντρώσεων μεταξύ επιχειρήσεων («Κοινοτικός Κανονισμός συγκεντρώσεων») (EE L 24/29.1.2004)242
 • [Άρθρα 1-26]242
 • [8] Κανονισμός (ΕΚ) 330/2010292
 • Για την εφαρμογή του άρθρου 101 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ορισμένες κατηγορίες κάθετων συμφωνιών και εναρμονισμένων πρακτικών (EE L 102/23.4.2010)292
 • [Άρθρα 1-10]292
 • [9] Οδηγία 2014/104/ΕΕ306
 • σχετικά με ορισμένους κανόνεςπου διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελώνκαι της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EE L 349/5.12.2014)331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I331
 • Αντικείμενο, Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί[Άρθρα 1-4]331
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II336
 • Κοινοποίηση αποδεικτικών στοιχείων [Άρθρα 5-8]336
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III341
 • Ισχύς των εθνικών αποφάσεων, Περίοδοι παραγραφής, Ευθύνη εις ολόκληρον [Άρθρα 9-11]341
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV344
 • Μετακύλιση της επιπλέον επιβάρυνσης [Άρθρα 12-16]344
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V347
 • Ποσοτικοποίηση της ζημίας [Άρθρο 17]347
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI348
 • Συναινετική επίλυση διαφορών [Άρθρα 18-19]348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII349
 • Τελικές διατάξεις [Άρθρα 20-24]349
 • [10] Ανακοίνωση της Επιτροπής 97/C 372/03373
 • όσον αφορά τον ορισμό της σχετικής αγοράς για τους σκοπούς του κοινοτικού δικαίου ανταγωνισμού (LL C 372/9.12.1997)373
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ377