Αλλοδαποί, Αρχαιότητες, Επιταγή, Εργασία, Καταχραστές του Δημοσίου, Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, Λαθρεμπορία, Ναρκωτικά, Όπλα, Περιβάλλον, Πνευματική ιδιοκτησία, Φοροδιαφυγή, Χρηματιστήριο.

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-892-5
Σελίδες: 504
Επιμέλεια: Λ. Μαργαρίτης, Χρ. Σατλάνης
Συνεργασία: Α. Κοπανίδης, Σ. Τσάκος, Ν. Βασιλειάδης, Γ. Δανιήλ, Λ. Μαργαρίτης, Γ. Μπουρμάς, Χρ. Σατλάνης, Λ. Τσόγκας, Ι. Φαρσεδάκης, Δ. Χιόνης

Το έργο «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» αποτελεί μία παρουσίαση των βασικότερων και πιο συχνά χρησιμοποιούμενων στην πράξη ειδικών ποινικών νόμων. Συγκεκριμένα, αναλύεται το νομικό πλαίσιο των οικείων αδικημάτων (προστατευόμενο έννομο αγαθό, αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση, διακεκριμένες περιπτώσεις, ποινικές κυρώσεις, ποινική δίωξη, δικονομικά ζητήματα κ.λπ.), με πλούσιες αναφορές σε βιβλιογραφία και νομολογία.

Ειδικότερα, η παρούσα έκδοση περιλαμβάνει τις εξής θεματικές ενότητες: Αλλοδαποί (Α. Κοπανίδης), Αρχαιότητες (Γ. Μπουρμάς), Επιταγή (Γ. Δανιήλ), Εργασία (Σ. Τσάκος), Καταχραστές του Δημοσίου (Λ. Μαργαρίτης), Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (Ι. Φαρσεδάκης/Χ. Σατλάνης), Λαθρεμπορία (Γ. Δανιήλ), Ναρκωτικά (Γ. Μπουρμάς), Όπλα (Ν. Βασιλειάδης), Περιβάλλον (Ν. Βασιλειάδης), Πνευματική ιδιοκτησία (Δ. Χιόνης), Φοροδιαφυγή (Λ. Τσόγκας) και Χρηματιστήριο (Ι. Φαρσεδάκης/Χ. Σατλάνης).

Οι «Ειδικοί Ποινικοί Νόμοι» αποτελούν ένα εύχρηστο και πρακτικό εγχειρίδιο για κάθε ενασχολούμενο με το ποινικό δίκαιο, που ενδιαφέρεται να αποκτήσει κάποιες βασικές και χρήσιμες γνώσεις για τα εν λόγω εγκλήματα.

 • 1. ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ1
 • Αλλοδαποί (N 4251/2014)1
 • Ι. Εισαγωγικά1
 • ΙΙ. Το έγκλημα της παράνομης εισόδου, εξόδου κατά το άρθρο 83 Ν 3386/20053
 • ΙΙΙ. Οι ποινικές διατάξεις του Κώδικα Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης7
 • 2. ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΕΣ23
 • Προστασία των αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς (N 3028/2002 - ΦΕΚ Α΄ 153/28.6.2002)23
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις23
 • ΙΙ. Άρθρο 53 Ν 3028/200225
 • ΙΙΙ. Άρθρο 54 Ν 3028/200240
 • IV. Άρθρο 55 Ν 3028/200245
 • V. Άρθρο 56 Ν 3028/200251
 • VI. Άρθρο 57 Ν 3028/200258
 • VII. Άρθρο 58 Ν 3028/200259
 • VIII. Άρθρο 59 Ν 3028/200264
 • ΙΧ. Άρθρο 60 Ν 3028/200268
 • Χ. Άρθρο 61 Ν 3028/200272
 • ΧΙ. Άρθρο 62 Ν 3028/2002 74
 • XII. Άρθρο 63 Ν 3028/200275
 • ΧΙΙΙ. Άρθρο 64 Ν 3028/200277
 • XIV. Άρθρο 65 Ν 3028/200279
 • XV. Άρθρο 66 Ν 3028/200280
 • XVI. Άρθρο 67 Ν 3028/200284
 • XVII. Άρθρο 69 Ν 3028/200286
 • XVIII. Άρθρο 71 Ν 3028/200286
 • 3. ΕΠΙΤΑΓΗ93
 • Επιταγή (άρθρο 79 Ν 5960/1933)93
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις93
 • ΙΙ. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό93
 • ΙΙΙ. Η νομοτυπική μορφή του εγκλήματος96
 • IV. Πλήρης αποζημίωση του κομιστή και εξάλειψη του αξιοποίνου122
 • V. Η ποινική δίωξη του εγκλήματος123
 • VI. Δικονομικά ζητήματα125
 • 4. ΕΡΓΑΣΙΑ129
 • Το αδίκημα της μη εμπρόθεσμης καταβολής αποδοχών εργαζομένων του άρθρου μόνου του ΑΝ 690/1945129
 • I. Ιστορική εξέλιξη ποινικοποίησης της υποχρέωσης του εργοδότη129
 • II. Νομική φύση αδικήματος 130
 • III. Προστατευόμενο έννομο αγαθό131
 • IV. Αντικειμενική υπόσταση 132
 • V. Υποκειμενική υπόσταση137
 • VI. Δικονομικά ζητήματα141
 • 5. ΚΑΤΑΧΡΑΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ147
 • Ν 1608/1950: Ελληνικό Δημόσιο και καταχραστές του147
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις147
 • ΙΙ. Ν 1608/1950: Πρόδρομη ρύθμιση - κυοφορία - θεσμοθέτηση - έναρξη εφαρμογής148
 • ΙΙΙ. Ν 1608/1950: Τροποποιήσεις από τη θέση του σε ισχύ μέχρι σήμερα155
 • IV. Η δημόσια περιουσία ως αντικείμενο προστασίας του Ν 1608/1950162
 • V. N 1608/1950: Ερμηνευτικές δυσχέρειες και προσπάθειες υπερβάσεώς του169
 • VΙ. Το αύριο του Ν 1608/1950: Τροποποίηση ή κατάργησή του;179
 • 6. ΚΩΔΙΚΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ193
 • Εισαγωγή στο πνεύμα των διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας με έμφαση στην πρακτική τους σημασία για τα τροχαία ατυχήματα193
 • Ι. Προλεγόμενα193
 • ΙΙ. Οδήγηση με σύνεση και με διαρκώς τεταμένη την προσοχή και συναφείς υποχρεώσεις196
 • ΙΙΙ. Θέση επί της οδού και δεξιά κατεύθυνση κυκλοφορίας202
 • IV. Προσπέρασμα και ελιγμοί206
 • V. Ρύθμιση ταχύτητας και ανώτατα όρια αυτής209
 • VΙ. Υποχρέωση παραχώρησης προτεραιότητας - Παραβίαση προτεραιότητας212
 • VΙΙ. Οδήγηση χωρίς άδεια οδήγησης και άλλες παραβάσεις του ΚΟΚ214
 • VIIΙ. Οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος, φαρμάκων ή τοξικών ουσιών217
 • ΙX. Η σχέση των παραβάσεων του ΚΟΚ με τη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών (άρθρο 290 ΠΚ)224
 • X. Η θεωρία του αντικειμενικού καταλογισμού του αποτελέσματος στα τροχαία ατυχήματα 235
 • 7. ΛΑΘΡΕΜΠΟΡΙΑ251
 • Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας (Ν 2960/2001 - ΦΕΚ Α΄ 265/22.11.2001)251
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις251
 • ΙΙ. Προστατευόμενο έννομο αγαθό251
 • ΙΙΙ. Οι υποστάσεις της λαθρεμπορίας252
 • IV. Δικονομικά ζητήματα293
 • 8. ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ295
 • Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις(Ν 4139/2013 - ΦΕΚ Α΄ 74/20.3.2013)295
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις295
 • II. Άρθρο 20297
 • ΙΙΙ. Άρθρο 21315
 • IV. Άρθρο 22317
 • V. Άρθρο 23321
 • VI. Άρθρο 24323
 • VII. Άρθρο 25324
 • VIII. Άρθρο 29326
 • IX. Άρθρο 30 329
 • 9. ΟΠΛΑ355
 • Όπλα (Ν 2168/1993)355
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις335
 • II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό336
 • III. Έννοιες όρων - Άρθρο 1 Ν 2168/1993337
 • IV. Εισαγωγή από το εξωτερικό340
 • V. Εξαγωγή - Επανεξαγωγή340
 • VI. Εξαγωγή - Επανεξαγωγή υλικού με στρατιωτικό προορισμό341
 • VII. Διαμετακόμιση342
 • VIII. Διαμεσολάβηση - Μεσιτεία342
 • IX. Κατασκευή στο εσωτερικό344
 • X. Κατοχή344
 • XI. Οπλοφορία346
 • XII. Απλή χρήση και οπλοχρησία348
 • XIII. Διακεκριμένες περιπτώσεις349
 • XIV. Κατάσχεση - Δήμευση351
 • XV. Η φύση και ο χαρακτήρας της άδειας351
 • XVI. Ζητήματα συρροής352
 • XVII. Δικονομικό Δίκαιο354
 • 10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ355
 • Ποινική προστασία του περιβάλλοντος355
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις355
 • II. Άρθρο 28 Ν 1650/1986356
 • III. Άρθρο 13 Ν 743/1977373
 • IV. Άρθρο 6 Ν 4037/2012378
 • V. Τελικές παρατηρήσεις381
 • 11. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ383
 • Ποινικές διατάξεις της πνευματικής ιδιοκτησίας (Ν 2121/1993)383
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις383
 • ΙΙ. Προστατευόμενο έννομο αγαθό386
 • ΙΙΙ. Χαρακτηρολογικά γνωρίσματα του εγκλήματος386
 • IV. Δομή και στοιχεία του εγκλήματος 387
 • V. Διακεκριμένες περιπτώσεις396
 • VI. Ποινικές κυρώσεις399
 • VII. Λοιπά ειδικότερα εγκλήματα399
 • VΙII. Μετατροπή στερητικής της ελευθερίας ποινής401
 • IΧ. Βάσεις δεδομένων401
 • X. Άρση αξιοποίνου402
 • XΙ. Συρροή403
 • ΧΙΙ. Δικονομικά403
 • 12. ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ405
 • Εγκλήματα φοροδιαφυγής405
 • I. Παράβαση άρθρου 17 Ν 2523/1997405
 • ΙΙ. Παράβαση άρθρου 18 Ν 2523/1997413
 • ΙΙΙ. Άρθρο 19 Ν 2523/1997420
 • IV. Παράβαση άρθρου 19 παρ. 5 Ν 2523/1997 (Μη έκδοση φορολογικών στοιχείων)423
 • 13. ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ427
 • Εγκλήματα στα πλαίσια της λειτουργίας του Χρηματιστηρίου427
 • Ι. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις και παραδείγματα427
 • II. Ο Ν 3340/2005 ως το θεμελιώδες νομοθέτημα για τα εγκλήματα πέριξ του χώρου του Χρηματιστηρίου437
 • ΙΙΙ. Η πρακτική εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν 3340/2005 με παραδείγματα454
 • IV. Έτερα εγκλήματα πέριξ του χώρου του Χρηματιστηρίου463
 • V. Το PSI ως ιδιαζόντως ειδεχθές αλλά μη αξιόποινο έγκλημα σε βάρος μικρομετόχων τραπεζών478