Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-752-2
Σελίδες: 656
Συγγραφέας: Ι. Πιτσιρίκος
Πρόλογος: Ι. Καράκωστας

Το παρόν έργο με τίτλο «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελείται από 35 συνολικά μελέτες, στις οποίες επιχειρείται να καταδειχθεί αφενός για ποιον λόγο ανακύπτουν ορισμένα νομικά προβλήματα και αμφισβητήσεις κατά την αντιμετώπιση ορισμένων ʽʼπραγματικώνʼʼ αφετέρου ποιος είναι ο κατά το δυνατόν ορθολογικότερος εφαρμοστέος κανόνας δικαίου, προκειμένου να επέλθει η αρμόζουσα -κατά τη θεωρία και νομολογία- έννομη συνέπεια.

Τον συγγραφέα έχουν απασχολήσει θέματα που καλύπτουν όλο το φάσμα του Αστικού Δικαίου, όπως τα κριτήρια ερμηνείας των δικαιοπραξιών και ο αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή τους, θέματα μίσθωσης και υπομίσθωσης, η δυνατότητα καλόπιστης κτήσης δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας, η ευθύνη εργοδότη και εργολάβου στη σύμβαση έργου, ζητήματα κατά τη σύμβαση μεταφοράς, κατά τη σύμβαση μεσιτικής εντολής, τραπεζικοί ΓΟΣ, ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ), το ηλεκτρονικό έγγραφο και η ηλεκτρονική υπογραφή, δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, η παραγραφή της αξίωσης συμμετοχής στα αποκτήματα, η έννομη θέση κυρίου του ακινήτου επί εικονικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης, ποικίλα ζητήματα κληρονομικού δικαίου και πολλά άλλα.

Οι «Μελέτες Ιδιωτικού Δικαίου» αποτελούν ένα απαραίτητο εγχειρίδιο για όλους όσους θέλουν να εμβαθύνουν στο Ιδιωτικό Δίκαιο.

 • ΤΜΗΜΑ Α΄1
 • [1] Τα κριτήρια ερμηνείας των δικαιοπραξιών (ΑΚ 173, 200) και ο αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή τους1
 • Εισαγωγή: Η δικαιοπραξία και ο νόμος1
 • Α΄ μέρος: Η δήλωση βουλήσεως και τα στοιχεία του πραγματικού της2
 • Β΄ μέρος: Η καθαυτό ερμηνεία της δηλώσεως βουλήσεως4
 • Ι. Τα ερμηνευτικά κριτήρια των ΑΚ 173, 2004
 • ΙΙ. Η εφαρμογή των κριτηρίων7
 • ΙΙΙ. Εξαιρέσεις από τον κανόνα συνδυαστικής εφαρμογής των ΑΚ 173, 20010
 • Γ΄ μέρος: Πλήρωση των κενών της δικαιοπραξίας12
 • Δ΄ μέρος: Σχέση μεταξύ γενικών και ειδικών ερμηνευτικών και συμπληρωματικών κανόνων15
 • Ε΄ μέρος: Αναιρετικός έλεγχος στην εφαρμογή των ερμηνευτικών κριτηρίων16
 • Ι. Η θέση του Ελληνικού Ακυρωτικού16
 • ΙΙ. Και οι σαφείς δηλώσεις βουλήσεως υπόκεινται σε ερμηνεία18
 • ΙΙΙ. Περιθώρια αναιρετικού ελέγχου στο πλαίσιο της κρατούσας γνώμης στη νομολογία22
 • Επίλογος: Η θέση της νομολογίας αποτέλεσμα των αναγκών της πρακτικής24
 • Ελληνική βιβλιογραφία25
 • Συστηματικά έργα - Μονογραφίες - Συμβολές σε κατ’ άρθρον ερμηνείες25
 • Άρθρα - Μελέτες - Γνωμοδοτήσεις26
 • Αλλοδαπή βιβλιογραφία26
 • Άρθρα - Μελέτες26
 • Συλλογές26
 • Δικαστικές Αποφάσεις27
 • Αρείου Πάγου27
 • Εφετείων28
 • Συντομογραφίες28
 • [2] Σχέση μίσθωσης και υπομίσθωσης κατά τον Αστικό Κώδικα και το ΠΔ 34/199529
 • Εισαγωγή - Σύγκρουση αντιμαχόμενων αναγκών: της ανάγκης προστασίας του έμπορου μισθωτή και της ανάγκης διασφάλισης των συμφερόντων του εκμισθωτή από την ανεπίτρεπτη παραχώρηση της χρήσης του μισθίου σε τρίτον29
 • ΜΕΡΟΣ Α΄: Η παραχώρηση της χρήσης και η διάκρισή της από συγγενείς έννοιες30
 • Ι. Ορολογικός προσδιορισμός της παραχώρησης της χρήσης30
 • ΙΙ. Διάκριση παραχώρησης της χρήσης και εκχώρησης32
 • ΙΙΙ. Διάκριση της παραχώρησης της χρήσης από τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης (άρθρο 12 ΠΔ 34/1995)33
 • IV. Παραχώρηση της χρήσης και άσκηση διακατοχικών πράξεων από τον μισθωτή μέσω βοηθητικών προσώπων35
 • ΜΕΡΟΣ Β΄: Η υπομίσθωση υπό το πρίσμα της αρχής της σχετικότητας των ενοχών36
 • Ι. Η υπομίσθωση ως μισθωτική σχέση36
 • ΙΙ. Η συμφωνημένη μεταξύ μισθωτή-υπομισθωτή χρήση37
 • ΙΙΙ. Εμπραγμάτωση του δικαιώματος του υπομισθωτή;38
 • α. Ο ορισμένος χρόνος της κύριας μίσθωσης και η πάροδός του38
 • β. Οι διαπλεκόμενες μεταξύ των μερών σχέσεις39
 • IV. Αντίκρουση της κρατούσας γνώμης41
 • α. Η υπομίσθωση είναι σχέση αυτοτελής έναντι της κύριας μίσθωσης41
 • β. Δικαιούται ο εκμισθωτής να ζητήσει από τον υπομισθωτή την απόδοση του μισθίου παρά τη μη λύση της υπομίσθωσης;42
 • V. Δικαιολογητική βάση των υποστηριζόμενων θέσεων44
 • α. Προστασία των δικαιωμάτων του εκμισθωτή στην ιδιοκτησία του44
 • β. Η καλή πίστη του παραχωρησιούχου ως λόγος γενεσιουργός δικαιωμάτων του45
 • γ. Και αν λήξει η προστασία του νόμου για τον μισθωτή ο υπομισθωτής-έμπορος θα μείνει απροστάτευτος;46
 • Σύνοψη συμπερασμάτων-συστηματική εναρμόνισή τους47
 • [3] Η δυνατότητα καλόπιστης κτήσεως δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας50
 • Εισαγωγή: Αυτοτελής ρύθμιση της μεταβίβασης του περιουσιακού δικαιώματος στο έργο50
 • ΜΕΡΟΣ Α΄: Το πρόβλημα των εφαρμοστέων στη μεταβίβαση της πνευματικής ιδιοκτησίας διατάξεων51
 • Ι. Η ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων για τη μεταβίβαση κυριότητας κινητού πράγματος51
 • 1. Θεμελίωση51
 • 2. Κριτική53
 • ΙΙ. Η (ανάλογη;) εφαρμογή των διατάξεων για την εκχώρηση54
 • 1. Επιχείρημα de lege lata από την ΑΚ 47054
 • 2. Κριτική55
 • ΙΙΙ. Το πρόβλημα των εφαρμοστέων διατάξεων, ως πρόβλημα περαιτέρω έννομων συνεπειών για τον πνευματικό δημιουργό57
 • 1. Το επίπεδο προστασίας των άυλων αγαθών στην Ελλάδα57
 • 2. Τα άτοπα στα οποία οδηγεί η αποδοχή της καλόπιστης κτήσεως υπό το καθεστώς των διατάξεων της εκχωρήσεως59
 • ΜΕΡΟΣ Β΄: Αντιπαραβολή της νομικής κατάστασης στην καλόπιστη κτήση κυριότητας κινητού πράγματος και στην καλόπιστη κτήση άυλων αγαθών61
 • Ι. Οι αξιολογήσεις του νομοθέτη στην ΑΚ 1036 ως κανόνα δικαίου που καθιερώνει θεσμό συστατικό δικαιώματος61
 • ΙΙ. Η ενσυνείδητη (bewußtsein) πρόκληση της εμπιστοσύνης των τρίτων63
 • ΙΙΙ. Φαινόμενο κυριότητας πράγματος και φαινόμενο δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας66
 • 1. Η έννοια της αντικειμενικής εξωτερικής κατάστασης στο φαινόμενο δικαίου66
 • 2. Σύγκριση της νομής ως πραγματικής φυσικής εξουσίασης και της απλής δυνατότητας άσκησης των εξουσιών του πνευματικού δημιουργού67
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄: Η αντιμετώπιση του προβλήματος de lege lata69
 • Ι. Η στηριζόμενη στις γενικές ρήτρες στάθμιση των αντιτιθέμενων συμφερόντων69
 • ΙΙ. Η περίπτωση της δυνάμει φαινομένου δικαίου πληρεξουσιότητας72
 • Επίλογος-Προτάσεις de lege ferenda75
 • [4] Κρίσιμα και αμφισβητούμενα νομικά ζητήματα ευθύνης σε σχέσεις παροχής υπηρεσιών στον ΑΚ και στο άρθρο 8 Ν 2251/199478
 • Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η ρύθμιση του ΑΚ78
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις78
 • §1: Τα σημεία επαφής της συμβάσεως εντολής με τις συμβάσεις έργου ή εργασίας, όπως αυτές διαμορφώνονται στις διατάξεις του ΑΚ79
 • Ι. Εννοιολογικά γνωρίσματα79
 • 1. Η έννοια της υποθέσεως και του έργου80
 • 2. Ο άμισθος χαρακτήρας της εντολής ως διαφοροποιητικό της στοιχείο από τη σύμβαση έργου και εργασίας81
 • ΙΙ. Η «έμμισθη» εντολή για παροχή υπηρεσιών82
 • §2: Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη των μερών στη σύμβαση εντολής86
 • Ι. Ως προς τον εντολοδόχο86
 • ΙΙ. Ως προς τον εντολέα88
 • ΙΙΙ. Λύση της εντολής89
 • 1. Δικαίωμα καταγγελίας του εντολοδόχου89
 • 2. Δικαίωμα ανακλήσεως του εντολέα90
 • 3. Λύση για λόγους ανεξάρτητους από τη βούληση των μερών90
 • §3: Υποχρεώσεις, δικαιώματα και ευθύνη εργοδότη και εργολάβου στη σύμβαση έργου90
 • Ι. Υποχρεώσεις του εργοδότη90
 • 1. Κύριες υποχρεώσεις90
 • 2. Παρεπόμενες υποχρεώσεις92
 • 3. Εξασφάλιση του εργολάβου93
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις του εργολάβου93
 • 1. Αυτοπρόσωπη εκτέλεση93
 • 2. Έγκαιρη έναρξη και εύρυθμη συνέχιση93
 • α. Το δικαίωμα υπαναχώρησης του εργοδότη-Σχέση με τις γενικές διατάξεις93
 • β. Δικαίωμα διορθώσεως κατά τη διάρκεια εκτελέσεως του έργου95
 • 3. Ευθύνη του εργολάβου για ελαττώματα ή ελλείψεις του έργου95
 • α. Ευθύνη για πραγματικό ελάττωμα96
 • β. Ευθύνη για έλλειψη συμφωνημένης ιδιότητας97
 • γ. Συνέπειες από την άσκηση αναστροφής ή μειώσεως της αμοιβής97
 • δ. Σχέση των δικαιωμάτων μεταξύ τους και με άλλα δικαιώματα παρεχόμενα από τις γενικές διατάξεις98
 • δα. Σχέση δικαιωμάτων μεταξύ τους98
 • δβ. Σχέση των δικαιωμάτων από τις ΑΚ 688-690 με τα δικαιώματα από τις γενικές διατάξεις για τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις99
 • δγ. Σχέση των ΑΚ 688-690 με τις γενικές διατάξεις για την ακύρωση δικαιοπραξίας λόγω πλάνης ή απάτης (ΑΚ 140 επ., 147)100
 • 4. Απαλλαγή του εργολάβου από την ευθύνη103
 • α. Λόγω πταίσματος του εργοδότη103
 • β. Λόγω εγκρίσεως του έργου103
 • ΙΙΙ. Κατανομή του κινδύνου σε περίπτωση τυχαίας καταστροφής ή χειροτερεύσεως του έργου103
 • IV. Λύση της συμβάσεως έργου με καταγγελία από τον εργοδότη (ΑΚ 700) ή με υπαναχώρηση λόγω υπερβάσεως των τιμών του προϋπολογισμού (ΑΚ 696-697)104
 • 1. Καταγγελία104
 • 2. Υπαναχώρηση λόγω ουσιώδους υπερβάσεως του προϋπολογισμού104
 • 3. Υπαναχώρηση για μη έγκαιρη έναρξη και επιβράδυνση εκτελέσεως του έργου (ΑΚ 686)105
 • §4: Εμπλοκή του πεδίου εφαρμογής των διατάξεων της συμβάσεως έργου στο πεδίο εφαρμογής των διατάξεων για τη σύμβαση εξαρτημένης εργασίας και τη σύμβαση παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών. Διακριτικά γνωρίσματα106
 • Β΄ ΜΕΡΟΣ: Ειδική ρύθμιση για την προστασία του καταναλωτή112
 • §5: Η ευθύνη λόγω παροχής υπηρεσιών κατά το άρθρο 8 Ν 2251/1994112
 • Ι. Οι προϋποθέσεις γενικά και ιδίως η προϋπόθεση του «παρανόμου»112
 • ΙΙ. Παροχή ανεξάρτητων επαγγελματικών υπηρεσιών114
 • 1. Θετική ενέργεια114
 • 2. Παράλειψη παροχής υπηρεσίας117
 • ΙΙΙ. Το πταίσμα του παρέχοντος υπηρεσίες117
 • 1. Η υπαιτιότητα ως ουσιαστική προϋπόθεση της ευθύνης117
 • 2. Η αντιστροφή του βάρους αποδείξεως119
 • IV. Η ζημία120
 • 1. Έννοια120
 • 2. Η μη υλική ζημία121
 • V. Ο αιτιώδης σύνδεσμος125
 • VI. Συνυπαιτιότητα, μείωση ή άρση της ευθύνης (συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος), απαλλακτικές ρήτρες, παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία125
 • 1. Συνυπαιτιότητα126
 • 2. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος127
 • 3. Απαλλακτικές ρήτρες129
 • 4. Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία129
 • [5] Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησία - Αποδυνάμωση δικαιώματος133
 • I. Πραγματικά περιστατικά133
 • II. Σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας με χρησικτησία134
 • 1. Η άρχουσα γνώμη134
 • 2. Αντίκρουση137
 • III. Η θεμελίωση της ενστάσεως αποδυναμώσεως δικαιώματος138
 • 1. Η συμβολή του ίδιου του δικαιούχου138
 • 2. Ανάγκη περιορισμού μιας ενδεχόμενης «καταχρηστικής» επικλήσεως του θεσμού της αποδυναμώσεως140
 • α. Το κριτήριο των αφόρητα δυσμενών συνεπειών140
 • β. Τροποποίηση του κριτηρίου141
 • IV. ΑΠ 115/2000143
 • [6] Το βιβλιάριο υγείας εργαζόμενων ως προϋπόθεση του κύρους της συμβάσεως εργασίας και οι συνέπειες από την έλλειψή του147
 • Ι. Το νομικό πλαίσιο147
 • Α. Η διάταξη του άρθρου 14 παρ. 1 της σχετικής απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων147
 • Β. Τα κίνητρα του νομοθέτη149
 • ΙΙ. Ενδεικτική περιπτωσιολογία εφαρμογής του άρθρου 14 του Υγειονομικού Κανονισμού από τη νομολογία151
 • Α. Υποχρεούμενοι151
 • Β. Μη υποχρεούμενοι153
 • ΙΙΙ. Ειδικές διατάξεις155
 • Α. Εργαζόμενοι σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις155
 • α. Η ρύθμιση155
 • 1. Υπόχρεοι155
 • 2. Εξαιρούμενοι από την υποχρέωση ξενοδοχοϋπάλληλοι157
 • β. Η εφαρμογή της ρύθμισης από τη νομολογία157
 • 1. Απλοί ξενοδοχοϋπάλληλοι157
 • 2. Ξενοδοχοϋπάλληλοι με πολλαπλές αρμοδιότητες159
 • Β. Υποχρεούμενοι με βάση άλλες ειδικές διατάξεις160
 • ΙV. Η νομική φύση της σχετικής υποχρεώσεως και οι έννομες συνέπειες από την παράβασή της161
 • Α. Συνέπειες αστικού και ποινικού δικαίου161
 • α. Ποινικές κυρώσεις161
 • β. Αστικές συνέπειες163
 • 1. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου163
 • 2. Δικονομικές αντανακλάσεις164
 • Β. Δυνατότητα επικυρώσεως;166
 • V. Η νομική βάση για τη στήριξη των αξιώσεων του μισθωτού168
 • Α. Η αναδρομική νομιμοποίηση της αιτίας του «πλουτισμού» του εργοδότη168
 • Β. Αθεράπευτη ακυρότητα της εργασιακής συμβάσεως - Ο ρόλος των ΑΚ 904 επ.169
 • α. Διάκριση σε σύμβαση εργασίας ορισμένου και αόριστου χρόνου169
 • β. Το περιεχόμενο της αξιώσεως για καταβολή δεδουλευμένων αποδοχών172
 • γ. Διάκριση σε παροχές εκ της συμβάσεως και παροχές εκ του νόμου173
 • VI. Δικονομικό ζήτημα: Αναγκαιότητα της επίκλησης των πραγματικών περιστατικών από τα οποία προκύπτει η ακυρότητα της εργασιακής συμβάσεως;176
 • [7] Δικαίωμα προσδοκίας του καταπιστευματοδόχου για κτήση κυριότητας επί κληρονομιαίου ακινήτου πριν την επαγωγή του καταπιστεύματος - Συνένωση τίτλου ιδιοκτησίας από καταπίστευμα με κοινό τίτλο δι’ ανταλλαγής ποσοστών - Διαίρεση του δικαιώματος προσδοκίας κτήσεως κυριότητας σε αντίστοιχες οριζόντιες ιδιοκτησίες (γνωμοδότηση)180
 • ΤΕΘΕΝΤΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ180
 • Ι. Απάντηση στο Α’ Ερώτημα180
 • 1. Η ΑΚ 1940 και η διορθωτική ερμηνευτική παρέμβαση επ’αυτής180
 • 2. Επικουρική βάση θεμελιώσεως του επιτρεπτού της υπέρ του βεβαρημένου παραιτήσεως του καταπιστευματοδόχου από το δικαίωμα προσδοκίας183
 • α. Ο ρόλος της ΑΚ 1937 §2183
 • β. Η «μεθόδευση» της διαθέσεως του δικαιώματος προσδοκίας του καταπιστευματοδόχου185
 • 3. Η αντιμετώπιση του ζητήματος από την άποψη του φορολογικού δικαίου185
 • ΙΙ. Απάντηση στο Β’ Ερώτημα187
 • 1. Σύγκριση της ανταλλαγής ποσοστών εξ αδιαιρέτου πλήρους και υπό αίρεση κυριότητας187
 • α. Η δια οιονεί ανταλλαγής ποσοστών «συνένωση» του δικαιώματος κυριότητας με το δικαίωμα προσδοκίας κτήσεως κυριότητας187
 • β. Μεταγραφή τίτλου για δικαίωμα υπό αίρεση ή υπό προθεσμία187
 • 2. Η πρακτική πραγμάτωση της ενοποίησης189
 • ΙΙΙ. Απάντηση στο Γ’ Ερώτημα190
 • 1. Η νομοθετική κατάστρωση της συστάσεως πλήρους οροφοκτησίας190
 • 2. Arg. από το επιτρεπτό της συστάσεως οριζόντιας ιδιοκτησίας επί μέλλοντος να οικοδομηθεί ακινήτου191
 • 3. Η νομική θέση του οροφοκτήτη-καταπιστευματοδόχου193
 • [8] Νόμιμη μοίρα - Κατάλειψη μέρους. Αναγνώριση διαθήκης ως έγκυρης - Παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα. Παραγραφή αγωγής περί κλήρου. Αποσβεστικά αποτελέσματα δημόσιας κατάθεσης ως προς τις υποχρεώσεις κληρονόμων έναντι μεριδούχου. Διόρθωση ανακριβούς κληρονομητηρίου (γνωμοδότηση)194
 • Ιστορικό194
 • Ι. Απάντηση στο 1ο Ερώτημα195
 • 1. Κατάλειψη νόμιμης μοίρας με διαθήκη195
 • 2. Υπολογισμός της νόμιμης μοίρας επί εγκαταστάσεως σε δήλο πράγμα196
 • ΙΙ. Απάντηση στο 2ο και 3ο Ερώτημα198
 • 1. Αγωγή περί κλήρου και χρόνος παραγραφής της198
 • 2. Σχέση της αγωγής περί κλήρου με άλλες τυχόν αξιώσεις. Παραγραφή των τελευταίων200
 • III. Απάντηση στο 4ο Ερώτημα202
 • 1. Η δημόσια κατάθεση του καταλειφθέντος στον μεριδούχο χρηματικού ποσού ως λόγος αποσβεστικός της μεταξύ του τιμώμενου μεριδούχου και των λοιπών εγκαταστατών κληρονόμων ενοχής202
 • 2. Νομική θέση του μεριδούχου πριν την «καταβολή»203
 • IV. Απάντηση στο 5ο Ερώτημα204
 • 1. Μερική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίρας204
 • 2. Η προσέγγιση του όρου «παραίτηση» υπό το πρίσμα της ΑΚ 1826205
 • α. Η σχέση «παραίτησης» και «αποποίησης» στην ολική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίρας205
 • β. Η σχέση «παραίτησης» και «αποποίησης» στη μερική μη κατάλειψη της νόμιμης μοίρας206
 • βα. Το πρόβλημα206
 • ββ. Η παραίτηση από κάθε αξίωση για το ελλείπον ως παραίτηση από το δικαίωμα επίκλησης της σχετικής ακυρότητας206
 • i. Η κρατούσα στη θεωρία και στη νομολογία γνώμη207
 • ii. Η αντίκρουση της κρατούσας γνώμης209
 • iii. Η περί σχετικής ακυρότητας άποψη ως απόρροια της προστασίας της ιδιωτικής αυτονομίας του μεριδούχου210
 • V. Ατελή στοιχεία του κληρονομητηρίου-Συνέπειες211
 • 1. Ιδιότητα κληρονόμου-Κληρονομική μερίδα-Καταλειπόμενα αντικείμενα211
 • 2. Αντικατάσταση ατελούς κληρονομητηρίου212
 • [9] Σύμβαση μεταφοράς. Αξίωση του αποστολέα να απαιτήσει τη μεταφορά των εμπορευμάτων και αξίωση για παράδοση του πράγματος στον παραλήπτη μόνο επί αντικαταβολή της αξίας του. Τροπή τους σε δευτερογενή αξίωση αποζημιώσεως. Εφαρμοστέες περί παραγραφής διατάξεις επί συρροής των αξιώσεων αυτών214
 • I. Το πρόβλημα214
 • II. Απορρόφηση ή αυτοτέλεια των ενοχών;215
 • III. Το ζήτημα της παραγραφής των δευτερογενών αξιώσεων216
 • 1. Η θέση της ΕφΑθ 8200/1989216
 • 2. Η δική μας θέση217
 • Βιβλιογραφία219
 • Δικαστικές αποφάσεις220
 • Αρείου Πάγου220
 • Εφετείων220
 • Πρωτοδικείων221
 • [10] Εγκατάσταση κληρονόμου σε δήλο πράγμα - Ερμηνεία διαθήκης - Αποκλεισμός συζύγου από την εξ αδιαθέτου διαδοχή - Έκπτωση κληρονόμου - Τύχη μεταβίβασης του κληρονομικού μεριδίου του κληρονόμου που εξέπεσε, όταν αυτή γίνεται με τη συναίνεση του δικαιούχου ή όταν την εγκρίνει ο δικαιούχος (γνωμοδότηση)222
 • Ιστορικό222
 • Ι. Συνύπαρξη περισσότερων λόγων επαγωγής-Ερμηνεία διαθήκης223
 • 1. Το νομικά δυνατό της συρροής εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης διαδοχής223
 • 2. Η εγκατάσταση στην επικαρπία και στην ψιλή κυριότητα και η σχέση της με την εγκατάσταση σε ποσοστό223
 • α. Η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα ως ‘’δήλο πράγμα’’223
 • β. Η επέκταση του πεδίου εφαρμογής των ΑΚ 1801, 1802 στην εγκατάσταση σε δήλο πράγμα224
 • 3. Η ερμηνευτική προσέγγιση του γράμματος της διαθήκης με συνδυαστική εφαρμογή των ΑΚ 173, 200226
 • 4. Επέλευση εξ αδιαθέτου διαδοχής ως προς τη μη περιληφθείσα στη διαθήκη περιουσία227
 • ΙΙ. Προσβολή διαθήκης-Αποκλεισμός συζύγου από το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα227
 • 1. Τα δυνατά νομικά θεμέλια της αγωγής για ακύρωση της διαθήκης227
 • α. Ακυρωσία διαθήκης λόγω πλάνης ως προς τον γάμο (ΑΚ 1785)228
 • β. Ακυρωσία διαθήκης λόγω πλάνης στη βούληση (ΑΚ 1784)229
 • γ. Η διαφορά των δυο νομικών βάσεων230
 • γα. Το βάρος απόδειξης230
 • γβ. Ακύρωση της διαθήκης ως προς τη σύζυγο-Τύχη των λοιπών διατάξεων231
 • 2. Η αγωγή αποκλεισμού της συζύγου από το εξ αδιαθέτου κληρονομικό δικαίωμα (ΑΚ 1822)233
 • ΙΙΙ. Μεταβίβαση κτηθέντος με κληρονομική διαδοχή ποσοστού εξ αδιαιρέτου κυριότητας από κληρονόμο που εξέπεσε236
 • 1. Μεταβίβαση με τη συγκατάθεση του μετέπειτα δικαιούχου236
 • α. Εννοιολογική διάκριση συναινέσεως και εγκρίσεως236
 • β. Αποτελέσματα της εγκρίσεως. Η νομική σημασία της εγκρίσεως ως αιρέσεως ισχύος της μεταβίβασης από μη δικαιούχο236
 • 2. Μεταβίβαση χωρίς τη συγκατάθεση του μετέπειτα δικαιούχου237
 • α. Ενοχική προστασία του τρίτου συναλλαγέντος αν δεν δοθεί έγκριση237
 • β. Η διασφάλιση του τρίτου με κτήση κυριότητας240
 • [11] Νομική φύση και λειτουργία της συμβάσεως μεσιτικής εντολής (Έννοια, περιεχόμενο, συστηματική ένταξη στο δίκαιο των επώνυμων συμβάσεων, κατάρτιση, τύπος, λύση)245
 • Ι. Ο βασικός τύπος (Τypus) της μεσιτικής εντολής κατά την ΑΚ 703245
 • 1. Ετεροβαρής ή ατελώς αμφοτεροβαρής σύμβαση245
 • 2. Το σκοπούμενο αποτέλεσμα ως όρος του ενεργού στη σύμβαση μεσιτείας247
 • ΙΙ. Νομική φύση της συμβάσεως μεσιτείας247
 • 1. Η μεσιτεία αστικών συμβάσεων ως εμπορική μεσιτεία247
 • 2. Oριοθέτηση της μεσιτείας από άλλες ‘’συγγενείς’’ συμβάσεις250
 • ΙΙΙ. Κατάρτιση και τύπος253
 • 1. Κατάρτιση-Εφαρμογή των γενικών κανόνων253
 • 2. Τύπος256
 • IV. Λύση της συμβατικής σχέσεως κυρίου της υπόθεσης και μεσίτη257
 • 1. Γενικοί λόγοι λύσεως257
 • α. Παρέλευση της ταχθείσης προθεσμίας258
 • β. Εκπλήρωση ή ματαίωση του επιδιωκόμενου με τη σύμβαση μεσιτείας σκοπού258
 • 2. Ειδικοί-συνυφασμένοι με το πρόσωπο των συμβαλλομένων λόγοι260
 • α. Θάνατος μεσίτη ή ‘’εντολέα’’260
 • β. Υπαναχώρηση260
 • γ. Καταγγελία από τον μεσίτη261
 • δ. Ανάκληση από τον εντολέα261
 • δα. Νομική βάση του δικαιώματος261
 • δβ. Αποκλεισμός του δικαιώματος263
 • [12] Εγκυρότητα δημόσιας διαθήκης που περιέχει διάταξη για την εγκατάσταση μεριδούχου ως αποκλειστικού κληρονόμου με τον όρο τεκνοποιήσεως - Εξ αδιαθέτου διαδοχή: σχέση διαδοχής κατά ρίζες και προσαυξήσεως - Εφαρμοστέο δίκαιο επί δημόσιας διαθήκης και κωδίκελλου συνταχθέντων στην αλλοδαπή - Διορισμός με τη δημόσια αυτή διαθήκη εκτελεστή και έκταση των παρεχόμενων σ’ αυτόν εξουσιών - Αντικατάσταση με κωδίκελλο διατάξεως περιερχόμενης σε προηγούμενη διαθήκη (γνωμοδότηση)264
 • Ιστορικό264
 • Ι. Εξ αδιαθέτου διαδοχή κατά τάξεις και κατά ρίζες266
 • 1. Υποθετική ακυρότητα του περί τεκνοποιήσεως όρου266
 • α. Πριν την έκπτωση της Ι λόγω θανάτου (3.6.2001)266
 • β. Μετά την έκπτωση της Ι λόγω αποβιώσεώς της (+3.6.2001)267
 • 2. Υποθετική εγκυρότητα του περί τεκνοποιήσεως όρου267
 • α. Χωρίς την έκπτωση της Ι268
 • β. Έκπτωση της Ι268
 • 3. Συμπέρασμα: Διαφοροποίηση του λόγου επαγωγής269
 • ΙΙ. Το κύρος του όρου τεκνοποιήσεως269
 • 1. Η ελευθερία του διατιθέναι και το δικαίωμα ’’ατεκνίας’’ ως εκφάνσεις του δικαιώματος ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας269
 • 2. Η in concreto αξιολογική στάθμιση των συγκρουόμενων εκφάνσεων της προσωπικότητας της τιμωμένης και του διαθέτη271
 • 3. Η ικανοποίηση των συμφερόντων και του διαθέτη και της τιμωμένης ως προϊόν της πιο πάνω αξιολογικής σταθμίσεως272
 • ΙΙΙ. Η τυπική εγκυρότητα της από 28.7.1994 δημόσιας διαθήκης και του από 28.7.1997 κωδικέλλου273
 • 1. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην από 28.7.1994 δημόσια διαθήκη του Π.Β.273
 • 2. Το εφαρμοστέο δίκαιο στον από 28.7.1997 κωδίκελλο του Π.Β.276
 • IV. Οι εξουσίες του διορισθέντος εκτελεστή διαθήκης277
 • 1. Διάκριση του εκτελεστή-επόπτη από τον εκτελεστή-διαχειριστή277
 • 2. Πρακτική σημασία της διακρίσεως280
 • 3. Παροχή αποκλειστικής διαχειριστικής εξουσίας με την από 28.7.1994 δημόσια διαθήκη282
 • [13] Γενικοί όροι τραπεζικών συμβάσεων περί εξόδων προεξόφλησης, εξόδων χρηματοδότησης και εισφοράς του Ν 128/1975 (γνωμοδότηση)283
 • Ι. Επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα προεξόφλησης του δανείου283
 • 1. Ο όρος υπό το πρίσμα των ΑΚ 361, 324283
 • α. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα προεξόφλησης ως εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών283
 • β. Η εναρμόνιση του όρου αυτού με την ΑΚ 324284
 • 2. Ο συμβατικός όρος από τη σκοπιά του Ν 2251/1994284
 • α. Αοριστία ‘’τιμήματος’’ (άρθρο 2§7 αρ. ια΄ Ν 2251/1994)284
 • β. Αντιστροφή του βάρους αποδείξεως υπέρ του προμηθευτή (άρθρο 2§7 αρ. κζ΄ Ν 2251/1994)285
 • γ. Συμπέρασμα287
 • ΙΙ. Τα έξοδα χρηματοδότησης287
 • 1. Το πρόβλημα της υπαγωγής ή μη των εξόδων ‘’χρηματοδότησης’’ στα έξοδα ‘’προμήθειας’’287
 • 2. Η αντιμετώπιση των υπό κρίση επιβαρύνσεων στο πλαίσιο του Ν 2251/1994 και της ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 (ΦΕΚ Α΄ 277/18.11.2002)289
 • α. Η νομιμότητα του συμβατικού όρου από τη σκοπιά του Ν 2251/1994289
 • αα. Η ένταξη του ΓΟΣ στη σύμβαση289
 • αβ. Ο έλεγχος του περιεχομένου του ΓΟΣ289
 • β. Η νομιμότητα του συμβατικού όρου από τη σκοπιά της ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 (ΦΕΚ Α΄ 277/18.11.2002)290
 • γ. Συμπέρασμα290
 • ΙΙΙ. Η εισφορά του Ν 128/1975290
 • 1. Η ρύθμιση του άρθρου 1§3 Ν 128/1975 προς την κατεύθυνση της προώθησης των χρηματοδοτήσεων290
 • 2. Η ratio της Συμβάσεως της 19.3.1962 και η κατάδειξη της κατ’ αναγκαστικό δίκαιο επιβολής της εισφοράς στα πιστωτικά ιδρύματα292
 • 3. Η δυνατότητα μετακύλισης της εισφοράς του Ν 128/1975 στον δανειολήπτη με συστηματική προσέγγιση των ΑΚ 3, 361 και άρθρου 2 Ν 2251/1994293
 • α. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του πελάτη με την εισφορά του Ν 128/1975 υπό το πρίσμα της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας293
 • β. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του πελάτη με την εισφορά του Ν 128/1975 ως ΓΟΣ294
 • γ. Συμπέρασμα294
 • [14] Στάδια ελέγχου γενικών όρων τραπεζικών συναλλαγών. Ιδίως το παράδειγμα των ΓΟΣ για τα έξοδα προεξόφλησης, τα έξοδα προμήθειας και την εισφορά του Ν 128/1975 (γνωμοδότηση)295
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις295
 • Α. Επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα προεξόφλησης του δανείου296
 • Ι. Ο όρος υπό το πρίσμα των ΑΚ 361, 324296
 • 1. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα προεξόφλησης ως εκδήλωση της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών296
 • 2. Η εναρμόνιση του όρου αυτού με την ΑΚ 324296
 • ΙΙ. Ο συμβατικός όρος από τη σκοπιά του Ν 2251/1994297
 • 1. Οι έννοιες του προμηθευτή και του καταναλωτή298
 • 2. Ο όρος για την επιβάρυνση του δανειολήπτη με τα έξοδα προεξόφλησης ως ΓΟΣ299
 • α. Έλλειψη ατομικής διαπραγμάτευσης299
 • β. Ρυθμιστικό πεδίο ενός ΓΟΣ300
 • γ. Υπαγωγή του όρου για τα έξοδα προεξόφλησης στην έννοια του ΓΟΣ302
 • 3. Η δέσμευση του καταναλωτή από τον ενταγμένο στη σύμβαση και αποσαφηνισμένο ΓΟΣ ως προστάδιο για τον έλεγχο νομιμότητας του περιεχομένου του302
 • α. Η ένταξη του ΓΟΣ στη σύμβαση302
 • β. Ο προσδιορισμός του νοήματος του ΓΟΣ304
 • γ. Η ένταξη του σαφούς πλέον ΓΟΣ για τα έξοδα προεξόφλησης στη δανειακή σύμβαση305
 • 4. Ο έλεγχος του περιεχομένου του ΓΟΣ305
 • α. Αοριστία ’’τιμήματος’’ (άρθρο 2§7 αρ. ια΄ Ν 2251/1994)307
 • β. Αντιστροφή του βάρους απόδειξης υπέρ του προμηθευτή (άρθρο 2§7 αρ. κζ΄ Ν 2251/1994)309
 • γ. Έμπτωση της ρήτρας για τα έξοδα προεξόφλησης στο γενικό κριτήριο του άρθρου 2§6 Ν 2251/1994;311
 • γα. Η έννοια της διατάραξης στο άρθρο 2§6 εδ. α΄ Ν 2251/1994312
 • γβ. Οι δυο φάσεις του ελέγχου του περιεχομένου του ΓΟΣ κατά το άρθρο 2§6 Ν 2251/1994315
 • γγ. Η νομιμότητα του ΓΟΣ για τα έξοδα προεξόφλησης317
 • Β. Τα έξοδα χρηματοδότησης319
 • Ι. Το πρόβλημα της υπαγωγής ή μη των εξόδων χρηματοδότησης στα έξοδα προμήθειας319
 • ΙΙ. Η αντιμετώπιση των εξόδων χρηματοδότησης υπό το πρίσμα του Ν 2251/1994 και της ΠΔΤΕ 2501/31.10.2002 (ΦΕΚ Α΄ 277/18.11.2002)321
 • 1. Η ένταξη του ΓΟΣ στη σύμβαση321
 • 2. Ο έλεγχος του περιεχομένου του ΓΟΣ322
 • 3. Συμπέρασμα322
 • Γ. Η εισφορά του Ν 128/1975322
 • Ι. Η Σύμβαση της 19.3.1962322
 • 1. Εξασφάλιση όρων ευνοϊκής χρηματοδότησης322
 • 2. Η αρχική συμβατική εισφορά και η επέκταση του σκοπού της323
 • 3. Η συμπληρωματική εισφορά του άρθρου 1§3 Ν 128/1975324
 • α. Ο κανόνας324
 • β. Μη υπαγωγή στο καθεστώς του Ν 128/1975326
 • ΙΙ. Η ratio της συμβάσεως της 19.3.1962 και η κατάδειξη της κατ’ αναγκαστικό δίκαιο επιβολής της εισφοράς στα πιστωτικά ιδρύματα327
 • ΙΙΙ. Η δυνατότητα μετακύλισης της εισφοράς του Ν 128/1975 στον δανειολήπτη με συστηματική προσέγγιση των ΑΚ 3, 361 και άρθρου 2 Ν 2251/1994329
 • 1. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του πελάτη με την εισφορά του Ν 128/1975 από τη σκοπιά της αρχής της ιδιωτικής αυτονομίας των μερών329
 • 2. Η συμφωνία για την επιβάρυνση του πελάτη με την εισφορά του Ν 128/1975 ως ΓΟΣ330
 • [15] Ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Οικονομικού Σκοπού (ΕΟΟΣ) ως υπερεθνική αστική εταιρία (Θεσμοθέτηση - Σκοπός - Σύστημα ευθύνης των μελών του) (Μεταδιδακτορική διατριβή)332
 • Α΄ Προκαταρκτικές παρατηρήσεις: Το κοινοτικό ’’παρασκήνιο’’ του Κανονισμού για τον ΕΟΟΣ332
 • §1: Συνθήκη της ΕΟΚ και ΕΟΟΣ332
 • §2: Οι νομικοί θεσμοί-πρότυπα για τους συντάκτες του Κανονισμού335
 • I. Η Γαλλική Ομάδα Οικονομικού Συμφέροντος335
 • ΙΙ. Η Societas Europae337
 • Β΄. Η συνύφανση του συστήματος ευθύνης των μελών του ΕΟΟΣ ως νομικού προσώπου προς τον ιδρυτικό σκοπό του338
 • §3: Ο σκοπός του ΕΟΟΣ338
 • Ι. Έννοια338
 • 1. Παρεπόμενος και επικουρικός χαρακτήρας338
 • 2. Οριοθέτηση των αρχών αυτών339
 • α. Ο ρόλος της affectio societatis339
 • β. O ΕΟΟΣ ως εταιρία ασκήσεως επαγγέλματος (π.χ. δικηγορικού)341
 • ΙΙ. Δυνατές δραστηριότητες του ΕΟΟΣ342
 • 1. Γενικά342
 • 2. Η απαγόρευση κερδοσκοπίας ως όριο της επιτρεπόμενης δραστηριότητας του ΕΟΟΣ343
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί της δραστηριότητας του ΕΟΟΣ344
 • 1. Το πρόβλημα των συνδεδεμένων επιχειρήσεων344
 • 2. Απαγόρευση δραστηριότητας Holding345
 • 3. Ανεπίτρεπτο συναλλαγών με διοικητικά στελέχη ή μεσολαβήσεως μεταξύ εταιρίας και διοικητικού στελέχους346
 • 4. Περιορισμός στον αριθμό των απασχολούμενων μελών347
 • 5. Aπαγόρευση συμμετοχής σε άλλον ΕΟΟΣ347
 • §4: Ευθύνη των μελών για τις υποχρεώσεις του Ομίλου348
 • Ι. Προϋποθέσεις της ευθύνης348
 • ΙΙ. Αρκεί ο εκτελεστός τίτλος κατά του ΕΟΟΣ για την εκτέλεση κατά των μελών του; Συνάρτηση της απαντήσεως στο ερώτημα αυτό με την αρχή της επικουρικότητας350
 • 1. ΚΠολΔ 920 και Κανον. 24§2350
 • 2. Ειδικότερα η αρχή της επικουρικότητας354
 • 3. Επιτρέπεται να παραιτηθούν οι δανειστές από την Κανον. 24§1;359
 • [16] Κρίσιμος χρόνος υπολογισμού της αποζημιώσεως επί νομικής αδυναμίας παροχής - Συμφωνία αποκλεισμού εφαρμογής της ΑΚ 515 εδ. α’ και συνυπαιτιότητα του ζημιωθέντος363
 • Α. Εισαγωγή363
 • Β. Κρίσιμος χρόνος προσδιορισμού της αποζημιώσεως364
 • Ι. Η αντιμετώπιση του προβλήματος στο προϊσχύον δίκαιο364
 • ΙΙ. Η κρατούσα γνώμη στο ισχύον δίκαιο364
 • ΙΙΙ. Η αντίκρουση της κρατούσας γνώμης365
 • 1. Καθοριστικός ο χρόνος γεννήσεως της απαίτησης365
 • 2. Ο βαθμός μειώσεως της περιουσίας του ζημιωθέντος ένεκα του ζημιογόνου γεγονότος ως νομολογιακό κριτήριο για τον προσδιορισμό του ύψουςτης αποζημίωσης366
 • Γ. Η σχέση αποκλεισμού της ΑΚ 515 εδ. α’ και της μειώσεως της αποζημιώσεως κατ’ ΑΚ 300367
 • [17] Σωρευτική αναδοχή χρέους για μελλοντικά χρέη (γνωμοδότηση)370
 • Ι. Εισαγωγή στο αντικείμενο της μελέτης370
 • ΙΙ. Ερμηνευτική προσέγγιση της ΑΚ 478370
 • 1. Το περιεχόμενο της υποσχέσεως ελευθερώσεως370
 • 2. Η θεμελίωση της ευθύνης του αναδεχόμενου μελλοντικά χρέη371
 • α. Στη στερητική αναδοχή372
 • β. Στη σωρευτική αναδοχή373
 • 3. Το πραγματικό ταυτίσεως της υποσχέσεως ελευθερώσεως (ΑΚ 478) προς τη σωρευτική (ΑΚ 477) ή στερητική (ΑΚ 471) αναδοχή374
 • ΙΙΙ. Συστηματική ερμηνεία της ΑΚ 477 υπό το πρίσμα της ΑΚ 479 σε συνδυασμό με argumentum a fortiori375
 • IV. Σύνοψη συμπερασμάτων378
 • [18] Άρση της αυτοτέλειας νομικού πρόσωπου (ΑΕ) και καταλογισμός ευθύνης του για υποχρεώσεις του κυρίου ή μοναδικού μετόχου του (γνωμοδότηση)379
 • Ι. Εισαγωγή-Ιστορικό379
 • ΙΙ. Η αρχή της αυτοτέλειας του νομικού προσώπου έναντι των μελών του και το αίτημα άρσεώς της380
 • 1. Ο κανόνας380
 • 2. Η εξαίρεση380
 • ΙΙΙ. Η άρση της αυτοτέλειας της νομικής προσωπικότητας προς την κατεύθυνση της ευθύνης του μέλους ή οργάνου382
 • 1. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις-Προσέγγιση του προβλήματος382
 • 2. Το νομικό θεμέλιο της προσωπικής ευθύνης του μέλους ή οργάνου384
 • IV. Η κάμψη της νομικής προσωπικότητας προς την αντίστροφη κατεύθυνση: της ευθύνης του ίδιου του νομικού προσώπου της ΑΕ387
 • 1. Η χρησιμοποίηση παρένθετου προσώπου ως κατάχρηση θεσμού (νομική βάση με αντικειμενικά στοιχεία)388
 • 2. Η υποχρέωση πρόνοιας και ασφάλειας των έννομων αγαθών του αντισυναλλασσόμενου δανειστή391
 • 3. Η θεμελίωση ευθύνης στις αρχές του φαινομένου δικαίου (νομική βάση θεμελιώσεως με υποκειμενικά στοιχεία)392
 • α. Πληρεξουσιότητα δυνάμει φαινομένου δικαίου392
 • β. Απαγόρευση αντιφατικής συμπεριφοράς395
 • V. Επίλογος-Συμπεράσματα396
 • [19] Η θεμελίωση του αιτιώδους συνδέσμου ως προϋποθέσεως για την κατάπτωση της αξιώσεως μεσιτικής αμοιβής (Με αφορμή τη ΜΠρΑθ 464/30.3.2005) (γνωμοδότηση)392
 • Ιστορικό398
 • ΜΕΡΟΣ Α΄: Η κατάπτωση της αξιώσεως του μεσίτη Γ.Ρ. με νομική βάση τις διατάξεις για τη μεσιτεία399
 • Ι. Η σημασία του αιτιώδους συνδέσμου στο ουσιαστικό δίκαιο της μεσιτείας αστικών συμβάσεων399
 • ΙΙ. Οι δικονομικές προεκτάσεις του ζητήματος του αιτιώδους συνδέσμου403
 • ΜΕΡΟΣ Β΄: Η θεμελίωση της αιτιώδους συμβολής του μεσίτη Γ.Ρ.404
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις404
 • ΙΙ. Η νομική αξιολόγηση της φαινομενικής (-εικονικής) κτήσεως του ακινήτου από τις εταιρίες LEASING για την πραγματική περιέλευση της κυριότητας στην ‘’Η ΑΕ’’404
 • 1. Εννοιολογική προσέγγιση της απόλυτης εικονικότητας κατά τον ΑΚ404
 • 2. Η σχετική εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αντισυμβαλλομένου405
 • 3. Σχετική εικονικότητα ως προς το πρόσωπο του αγοραστή ακινήτου406
 • 4. Βάρος αποδείξεως408
 • α. Ως προς τη συνδρομή γενικά όλων των προϋποθέσεων της ΑΚ 703409
 • β. Ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων της ΑΚ 138§2409
 • γ. Μαχητό τεκμήριο συνδρομής αιτιώδους συνδέσμου409
 • 5. Συμπέρασμα410
 • ΙΙΙ. Η συναλλακτική επαφή του μεσίτη Γ.Ρ. με τον εκπρόσωπο της εταιρίας Μ1 κατόχου του 1/2 των μετοχών της αγοράστριας εταιρίας ‘’Η Α.Ε.’’ ως θεμελιωτική της αιτιώδους συμβολής του410
 • 1. Προκαταρκτικές επισημάνσεις410
 • 2. Η απαγόρευση καταχρηστικής επικλήσεως του θεσμού του νομικού προσώπου411
 • α. Ο κανόνας: η αρχή της αυτοτέλειας νομικού προσώπου και μελών του411
 • β. Η εξαίρεση: Η απόκλιση από την αρχή της αυτοτέλειας in abstracto411
 • γ. Η θεμελίωση της κάμψεως της νομικής προσωπικότητας στην αρχή της απαγόρευσης καταχρήσεως θεσμού (αντικειμενική κατάχρηση)413
 • δ. Η ταύτιση του κατά 50% μετόχου (-εταιρίας Μ1) με το νομικό πρόσωπο της ‘’Η Α.Ε.’’ (-αγοράστριας του ακινήτου Α)414
 • 3. Η εφαρμογή των αρχών της δυνάμει φαινομένου δικαίου πληρεξουσιότητας (υποκειμενική κατάχρηση)416
 • α. Διάκριση των εννοιών της πληρεξουσιότητας ανοχής και της φαινομένης πληρεξουσιότητας416
 • β. Η ένταξη των δυο μορφών της δυνάμει φαινομένου δικαίου πληρεξουσιότητας στο σύστημα του Αστικού Κώδικα417
 • γ. Η Μ1 ΑΕ ως δυνάμει φαινομένου δικαίου πληρεξούσιος της ‘’Η ΑΕ’’419
 • IV. Η σημασία της αναγραφόμενης στο εικονικό συμβόλαιο δηλώσεως των μερών ότι δεν μεσολάβησε μεσίτης στο ζήτημα του αιτιώδους συνδέσμου419
 • ΜΕΡΟΣ Γ΄: Επικουρικές νομικές βάσεις κατάπτωσης της αμοιβής του μεσίτη420
 • ΤΜΗΜΑ Β΄421
 • [20] Η δράση του μεσίτη στην κτηματαγορά και η αιτιώδης συμβολή του στην κατάρτιση αστικών συμβάσεων ακινήτων421
 • Εισαγωγή: Η αιτιώδης συμβολή του μεσίτη από νομική και κοινωνική σκοπιά421
 • §1: Η έννοια της συμβολής ως προϋποθέσεως καταβολής της μεσιτικής αμοιβής και τα επιμέρους στοιχεία της422
 • Ι. Μεσολάβηση ή υπόδειξη ευκαιρίας422
 • II. Πρακτική σημασία της διακρίσεως423
 • §2: Το αιτιώδες της συμβολής και το κριτήριο της καταφάσεώς του κατά το σύστημα του Αστικού Κώδικα424
 • I. Προσέγγιση ουσιαστικού δικαίου424
 • 1. Η προσφορότητα ως βασικός προσδιοριστικός παράγοντας του αιτιώδους συνδέσμου424
 • 2. Η προσφορότητα ως μέτρο προσδιορισμού του ευλόγου της μεσιτικής αμοιβής426
 • α. Ειδικά κριτήρια εξειδικεύσεως της προσφορότητας426
 • β. Ad hoc νομολογιακές εξειδικεύσεις427
 • αα. Ο χρόνος απασχολήσεως του μεσίτη427
 • ββ. Το έννομο όφελος του εντολέα ως συνέπεια της μεσιτικής δράσεως428
 • γγ. Η αναγκαιότητα της συνεκτιμήσεως όλων των κριτηρίων για την επάρκεια της αιτιολογίας της απόφασης μειώσεως της μεσιτικής αμοιβής στο προσήκον μέτρο429
 • ΙΙ. Προσέγγιση δικονομικού δικαίου430
 • §3: Κτηματαγορά ακινήτων και ζητήματα φορολογικού μεσιτικού δικαίου432
 • ΙΙ. Το θεωρημένο βιβλίο ή διπλότυπο θεωρημένο δελτίο εντολών433
 • Ι. ΦΠΑ και παρακρατήσεις φόρου432
 • Επίλογος: Σύνοψη συμπερασμάτων434
 • Βιβλιογραφία435
 • Ελληνική435
 • Ξενόγλωσση436
 • [21] Η εφαρμογή της αρχής της καλής πίστης στη μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας από μη δικαιούχο. Σύγκριση προς το δίκαιο των εφευρέσεων, των σημάτων και των ονομάτων χώρου (Domain Names)437
 • Ι. Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας437
 • ΙΙ. Διάκριση του δικαιώματος στο έργο από τον υλικό φορέα ενσωμάτωσής του438
 • ΙΙΙ. Οι συγκρουόμενες απόψεις440
 • 1. Ενεργοποίηση των διατάξεων για την εκχώρηση440
 • 2. Η θέση του Γ. Κουμάντου για την ανάλογη εφαρμογή των ΑΚ 1034 επ., 1036 στη μεταβίβαση του δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας442
 • IV. Η προστασία του καλόπιστου τρίτου σε άλλες διατάξεις του δικαίου των άϋλων αγαθών. Αναλογία ή αντιδιαστολή;443
 • 1. Δίκαιο των εφευρέσεων και των σημάτων443
 • α. Καλή πίστη και χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας (Ν 1733/1987)443
 • β. Η προστασία του καλόπιστου τρίτου σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία περί σημάτων (άρθρα 121-196, 330 Ν 4072/2012)444
 • γ. Συσταλτική ερμηνεία των πιο πάνω διατάξεων προς αποκλεισμό της δυνατότητας καλόπιστης κτήσεως444
 • 2. Δίκαιο των Domain Names444
 • α. Προκαταρκτικές παρατηρήσεις -Μεταβατικό Δίκαιο444
 • β. Η ισχύουσα (από 30.10.2011) ρύθμιση για την καλόπιστη κτήση445
 • γ. Συμπέρασμα: Η κατάφαση της δυνατότητας καλόπιστης κτήσης Domain Name448
 • 3. Αναλογία ή αντιδιαστολή;448
 • V. Επίλογος: Η διάπλαση του δικαίου της πνευματικής ιδιοκτησίας μέσω της αρχής της ‘’υποκειμενικής καλής πίστης’’ πέρα από ειδικές διατάξεις του θετικού δικαίου450
 • [22] Η έννομη θέση του τρίτου ή/και κύριου του ακινήτου επί εικονικής διακοπής της έγγαμης συμβίωσης452
 • I. Ratio της ΑΚ 1393452
 • II. Το προστατευόμενο έννομο αγαθό στην ΑΚ 1393453
 • ΙΙΙ. Η διαμόρφωση των έννομων σχέσεων όταν το ακίνητο ανήκει κατά κυριότητα σε τρίτον (-εκμισθωτή ή εν γένει παραχωρήσαντα τη χρήση)454
 • 1. Σχέση των συζύγων μεταξύ τους454
 • 2. Σχέση τρίτου (εκμισθωτή ή/και κυρίου του ακινήτου) και μισθωτή456
 • 3. Σχέσεις συζύγου-κατόχου και εκμισθωτή (ή/και κυρίου του ακινήτου)458
 • IV. Επίλογος-Δικονομικές προεκτάσεις459
 • [23] Νομική φύση του ηλεκτρονικού εγγράφου και της ηλεκτρονικής υπογραφής κατά το ΠΔ 150/2001 και την Οδηγία 1999/93/ΕΚ461
 • Ι. Εισαγωγή στο αντικείμενο της Έρευνας461
 • 1. H ‘’Κοινωνία της Πληροφορίας’’ ως προστατευόμενο έννομο αγαθό461
 • 2. Η αναγκαιότητα διαμορφώσεως ‘’ηλεκτρονικού δικαίου’’;463
 • II. Ορισμός του ηλεκτρονικού εγγράφου-Διακρίσεις463
 • 1. Εξάρτηση της εννοιολογικής προσέγγισης του ηλεκτρονικού εγγράφου από την υπογραφή του463
 • 2. Οι διακρίσεις του ηλεκτρονικού εγγράφου (-Αφετηρία και πρακτική σημασία)464
 • ΙΙΙ. Ανάλυση των επιμέρους διακρίσεων του ηλεκτρονικού εγγράφου465
 • 1. Ηλεκτρονικά έγγραφα με στενή έννοια πληρούντα τους όρους του άρθρου 3§1 του ΠΔ 150/2001465
 • α. Προηγμένη υπογραφή467
 • β. Ασφαλής διάταξη δημιουργίας υπογραφής468
 • γ. Αναγνωρισμένο πιστοποιητικό469
 • 2. Ηλεκτρονικά έγγραφα με ευρεία έννοια (τέλεξ, τέλεφαξ, ηλεκτρονικό έγγραφο μη πληρούν τους όρους του άρθρου 3 του ΠΔ 150/2001)472
 • α. Ορολογική σύγκριση του μη πληρούντος τους όρους του άρθρου 3 του ΠΔ 150/2001 ηλεκτρονικού εγγράφου προς το τέλεξ και το τέλεφαξ472
 • (αα) Για το Τέλεξ472
 • (αβ) Για το Τέλεφαξ473
 • β. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα με ευρεία έννοια ως αποδεικτικός τύπος (ΚΠολΔ 443, 445)473
 • (i) Το μη πληρούν τους όρους του άρθρου 3 του ΠΔ 150/2001 ηλεκτρονικό έγγραφο με στενή έννοια473
 • (ii) Ενιαία de lege lata προσέγγιση του τηλετυπικού και τηλεομοιοτυπικού εγγράφου474
 • γ. Τα ηλεκτρονικά έγγραφα με ευρεία έννοια ως έγγραφος συστατικός τύπος τυπικής δικαιοπραξίας (ΑΚ 160§1, 159§1)476
 • (i) Το τέλεξ476
 • (ii) Το τέλεφαξ477
 • (iii) Το μη πληρούν τους όρους του άρθρου 3§1 του ΠΔ 150/2001 stricto sensu ηλεκτρονικό έγγραφο479
 • IV. Επίλογος: Ανάγκη περαιτέρω νομοθετικής παρεμβάσεως480
 • [24] Οι έννομες συνέπειες της πτώχευσης του αγοραστή εμπορευμάτων με σύμφωνο επιφύλαξης κυριότητας κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα (ΑΚ 532) και του νέου Πτωχευτικού Κώδικα (Άρθρα 29, 35 Ν 3588/10.7.2007 - ΦΕΚ Α΄ 153)481
 • §1: Έννοια και λειτουργία του συμφώνου επιφύλαξης κυριότητας481
 • §2: Οι έννομες σχέσεις των μερών ηρτημένου του όρου επιφύλαξης κυριότητας482
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις482
 • ΙΙ. Οι σχέσεις εμπράγματου δικαίου ανάμεσα στα μέρη482
 • 1. Έννομη θέση του πωλητή έναντι του αγοραστή482
 • 2. Έννομη θέση του αγοραστή483
 • 3. Μεταβίβαση του πράγματος σε καλόπιστο τρίτο ηρτημένης της αιρέσεως483
 • 4. Καταστροφή ή βλάβη του πράγματος από τρίτον ηρτημένης της αιρέσεως485
 • ΙΙΙ. Οι ενοχικές σχέσεις των μερών486
 • 1. Αξίωση για το τίμημα486
 • 2. Άσκηση υπαναχώρησης487
 • 3. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων για την υπαίτια καθυστέρηση487
 • §3: Πτώχευση του υπό αίρεση δικαιούχου αγοραστή στο στάδιο εκκρεμότητας της αίρεσης488
 • Ι. Το περιεχόμενο του άρθρου 35§2 Ν 3588/2007488
 • ΙΙ. Ο δικαιολογητικός λόγος488
 • §4: Οι υποστηριζόμενες απόψεις υπό το καθεστώς της προïσχυσάσης ΕμπΝ 670489
 • I. Εισαγωγικές παρατηρήσεις489
 • ΙΙ. Αποκλεισμός διεκδικήσεως489
 • ΙΙΙ. Αντίκρουση της κρατούσας γνώμης489
 • ΙV. Επιχείρημα εξ αντιδιαστολής από το γράμμα της προϊσχυσάσης ΕμπΝ 670490
 • V. Αναλογική εφαρμογή των ΕμπΝ 671-672490
 • VI. Η θέση για την κρισιμότητα του χρόνου άσκησης της υπαναχώρησης490
 • VII. Η κρατούσα θέση στη νομολογία από το 1987 έως τη de lege lata ρύθμιση με το άρθρο 35§2 Ν 3588/2007491
 • §5: Συμπόρευση του άρθρου 35§2 Ν 3588/2007 προς τη διαπλαστική έως το 1987 νομολογία491
 • [25] Παραγραφή της αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα. Συμβολή στην ερμηνεία της ΑΚ 1401 εδ. γ΄493
 • Ι. Η βασική ρύθμιση493
 • ΙΙ. Το πρόβλημα της παραγραφής αξιώσεως συμμετοχής στα αποκτήματα γεννηθείσης με τη συμπλήρωση 3ετούς διάστασης494
 • 1. Οριστική διακοπή της συμβίωσης με τη συμπλήρωση της 3ετούς διαστάσεως494
 • 2. Επανασύνδεση μετά τη συμπλήρωση 3ετούς διαστάσεως496
 • ΙΙΙ. Ο εξαιρετικός χαρακτήρας της σύντομης παραγραφής της ΑΚ 1401 εδ. γ΄ και η μέσω αυτής ενεργοποίηση της ΑΚ 904497
 • [26] Ενεργοποίηση των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα στην εξ αδιαθέτου διαδοχή. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος (-λήπτη παροχής υποκείμενης σε συνεισφορά) όταν υπάρχουν περισσότεροι κατιόντες από τους οποίους ένας ή περισσότεροι έλαβαν παροχή υποκείμενη σε συνεισφορά και συντρέχει και επιζών συζύγος501
 • Εισαγωγή: Το κείμενο της ΕφΠειρ 875/2007501
 • Παρατηρήσεις506
 • Ι. Εφαρμογή των διατάξεων για τη νόμιμη μοίρα στην εξ αδιαθέτου διαδοχή506
 • II. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος με συνεισφορά όταν συντρέχει και επιζών σύζυγος507
 • 1. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος-λήπτη παροχής υποκείμενης σε συνεισφορά507
 • α. Η κρατούσα στη νομολογία γνώμη507
 • β. Η (αντι-) επιχειρηματολογία από τη θεωρία509
 • γ. Αξιολογική τοποθέτηση επί των συγκρουόμενων απόψεων510
 • 2. Υπολογισμός νόμιμης μοίρας κατιόντος-λήπτη παροχής υποκείμενης σε συνεισφορά όταν συντρέχει και επιζών σύζυγος511
 • α. Η in abstracto προσέγγιση του προβλήματος511
 • β. Η κρατούσα γνώμη512
 • γ. Η αντίκρουση της κρατούσας γνώμης514
 • δ. Συμπέρασμα - Η δική μας θέση516
 • [27] Η απόκρουση της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος (ΑΚ 281) ως νομική βάση της ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ 936§1) στη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης517
 • §1: Η ratio και οι προϋποθέσεις εφαρμογής της ΚΠολΔ 936§1517
 • Ι. Ο δικαιολογητικός λόγος517
 • ΙΙ. Οι όροι εφαρμογής της ΚΠολΔ 936§1518
 • §2: Σχέση ΑΚ 281 και ΚΠολΔ 936§1519
 • Ι. Η καταχρηστική άσκηση δικαιώματος ως λόγος της ανακοπής τρίτου στην ΚΠολΔ 936§1519
 • ΙΙ. Η πλαισίωση της απόκρουσης της καταχρηστικής ασκήσεως δικαιώματος ως λόγου ανακοπής τρίτου (ΚΠολΔ 936§1) με δύο εναλλακτικές θεμελιώσεις521
 • 1. Το εκ της ΚΠολΔ 936§1 δικονομικό δικαίωμα του τρίτου ως ’’σύζευξη’’ ουσιαστικού και συνταγματικού δικαιώματος521
 • 2. Η θεωρία της αποδυναμώσεως δικαιώματος (Verwirkung)522
 • §3: Ο νομολογιακός περιορισμός του πεδίου εφαρμογής της ΑΚ 281 και η αντίκρουση από τη θεωρία523
 • Ι. Η κρατούσα νομολογιακή θέση523
 • ΙΙ. Η αντίθετη άποψη των εκπροσώπων της θεωρίας525
 • §4: Συμπέρασμα: Η απόκρουση της καταχρηστικής άσκησης της συμβατικής ελευθερίας του καθού η εκτέλεση οφειλέτη ως ultimum refugium για την προστασία του τρίτου στην αναγκαστική εκτέλεση527
 • [28] Η ευθύνη από εμπιστοσύνη στην έννομη σχέση τράπεζας-πελάτη530
 • Α΄ ΜΕΡΟΣ: Η νομική φύση της σχέσεως Τράπεζας-πελάτη ως σχέσεως εμπιστοσύνης530
 • Ι. Το προσυμβατικό στάδιο530
 • II. Το περιεχόμενο της κυρίως συμβατικής δέσμευσης531
 • 1. Το νομικό έρεισμα της σχέσεως εμπιστοσύνης531
 • 2. Η θεωρία περί ‘’γενικής τραπεζικής σύμβασης’’533
 • 3. Η γένεση ευθύνης από εμπιστοσύνη δυνάμει συναλλακτικής επαφής534
 • Β΄ ΜΕΡΟΣ: Πρωτογενείς υποχρεώσεις της τράπεζας από τη σχέση εμπιστοσύνης537
 • Ι. Η υποχρέωση τήρησης του απορρήτου537
 • 1. Νομική φύση και έννομες συνέπειες επί αθετήσεως537
 • α. Αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια του τραπεζικού απορρήτου537
 • β. Έννομες συνέπειες επί παραβάσεως του τραπεζικού απορρήτου538
 • 2. Η κατεξαίρεση άρση του απορρήτου539
 • 3. Αναγκαιότητα ρητής και ειδικής ρύθμισης541
 • ΙΙ. Η υποχρέωση παροχής τραπεζικών πληροφοριών κατά τις διαπραγματεύσεις (ενημέρωση, διαφώτιση και συμβουλευτική καθοδήγηση)543
 • 1. Η γενική υποχρέωση παροχής πληροφοριών κατά τις διαπραγματεύσεις543
 • 2. Οι εκδηλώσεις της υποχρέωσης παροχής τραπεζικών πληροφοριών544
 • ΙΙΙ. Η υποχρέωση προστασίας (πρόνοιας και ασφάλειας) των συμφερόντων του άλλου545
 • 1. Η γενική ρύθμιση545
 • 2. Η υποχρέωση προστασίας κατά τις διαπραγματεύσεις για τη σύναψη τραπεζικής συμβάσεως ή/και κατά τη διάρκειά της545
 • [29] Απαγόρευση αναγραφής γενικών όρων των συναλλαγών που έχουν κριθεί καταχρηστικοί με αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις (ΥπΑπ Ζ1-798 της 25.6.2008 - ΦΕΚ Β΄ 1353/11.7.2008)549
 • Ι. Η εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 10§21 του Ν 2251/1994549
 • 1. Προϋποθέσεις άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας [ΣτΕ 1210/2010 (§7)]549
 • 2. Όρια άσκησης της κανονιστικής αρμοδιότητας549
 • 3. Κριτήρια άσκησης της αρμοδιότητας550
 • 4. Ο ειδικός και ορισμένος χαρακτήρας της εξουσιοδοτήσεως [ΣτΕ 1210/2010 (§§13, 15)]550
 • 5. Η τήρηση της αρχής της αναλογικότητας στον περιορισμό της οικονομικής ελευθερίας551
 • ΙΙ. Η sedes materiae της ’’επικυρωθείσης’’ (με τη ΣτΕ 1210/2010) ΥπΑπ Ζ1-798/25.6.2008 ως προς την αναγκαιότητα τήρησης της αρχής της διαφάνειας553
 • [30] Ιδιαιτερότητες στην παροχή ενοχικής και εμπράγματης ασφάλειας με δανειστή ή ασφαλειοδότη τράπεζα557
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις557
 • ΙΙ. Προσωπικές ασφάλειες558
 • 1. Εγγύηση558
 • 2. Άλλες συμβατικές (ΑΚ 361) διαμορφώσεις εγγύησης558
 • Α. Εγγυητική επιστολή558
 • Β. Εγγυοδοσία (Εγγυοδοτική σύμβαση-Garantievertrag)560
 • Γ. Μετεγγύηση561
 • Δ. Αντεγγύηση562
 • 3. Η υποσχετική επιστολή (promissory letter)562
 • 4. Άτυπες μορφές προσωπικών-ενοχικών ασφαλειών563
 • β. Η δήλωση πατρωνίας563
 • α. Απόκλιση από τον νομοθετικό Typus563
 • ΙΙΙ. Μορφές ιδιαίτερων εμπράγματων ασφαλειών προς τράπεζες564
 • 1. Εισαγωγή564
 • 2. Το ΝΔ 17.7.1923564
 • α. Το πεδίο εφαρμογής του ΝΔ564
 • β. Σύγκριση του ΝΔ 17.7/13.8.1923 προς τις διατάξεις του ΑΚ565
 • 3. Ο Ν 4112/1929 ‘’περί συστάσεως υποθήκης επί μηχανημάτων ή άλλων εγκαταστάσεων’’566
 • α. Η Sedes materiae του Ν 4112/1929566
 • β. Η ratio legis και η νομοθετική της αποτύπωση στις προϋποθέσεις εφαρμογής του Ν 4112/1929567
 • γ. Η παροχή τραπεζικών πιστώσεων σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις568
 • 4. Ο Ν 2844/2000 για το πλασματικό ενέχυρο569
 • α. Το πριν τον Ν 2844/2000 νομοθετικό καθεστώς569
 • β. Η βασική ρύθμιση570
 • γ. Σύγκρουση ασφαλειών570
 • δ. Υποχρεώσεις του ενεχυραστή570
 • ε. Αναγκαστική εκτέλεση571
 • στ. Κυμαινόμενη ασφάλεια (floating charge)571
 • (α) Έννοια και ουσιώδη στοιχεία571
 • (β) Ελευθερία διάθεσης και υποχρέωση αντικατάστασης572
 • (γ) Υποχρεώσεις του ασφαλειοδότη572
 • (δ) Σταθεροποίηση της ασφάλειας572
 • 5. Ο Ν 3301/2004 για τις χρηματοοικονομικές ασφάλειες573
 • α. Ratio και περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης573
 • β. Ιδιαίτερα προνόμια για τον ασφαλειολήπτη574
 • 6. Ειδικές περιπτώσεις νόμιμου ενεχύρου πέραν του Ν 2844/2000575
 • [31] Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα στο διαδίκτυο υπό το πρίσμα του N 3471/2006 (Όπως τροποποιήθηκε με τους Ν 3917/2011, 4070/2012)576
 • §1: Σύγκριση του πεδίου εφαρμογής των τριών νομοθετημάτων που συνιστούν το αντικείμενο της έρευνας576
 • Ι. Η occasio legis του N 3471/2006576
 • II. Η ρύθμιση της διατήρησης των παραγόμενων ή υποβαλλόμενων σε επεξεργασία δεδομένων κατά τον Ν 3917/2011577
 • ΙΙΙ. Ο τροποποιητικός N 4070/2012578
 • §2: Οι κατ’ ιδίαν ρυθμίσεις ανάλογα με τη φύση των δεδομένων579
 • Ι. Τα κριτήρια του N 3471/2006579
 • ΙΙ. Αναφορικά προς τα ‘’δεδομένα κίνησης’’579
 • Α. Πριν το άρθρο 171§2 του N 4070/2012579
 • Β. Μετά το άρθρο 171§2 του N 4070/2012580
 • ΙΙΙ. Αναφορικά προς τα δεδομένα θέσης580
 • ΙV. Αναφορικά προς τις υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας (άρθρο 4§§1-3 του N 3471/2006). Ιδίως η αποθήκευση πληροφοριών στο τερματικό του χρήστη ή η απόκτηση πρόσβασης σε αυτές (νέα §5 του άρθρου 4 του N 3471/2006)581
 • 1. Εννοιολογικός προσδιορισμός των ‘’υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας’’581
 • 2. Η μεταβολή του νομικού καθεστώτος ως προς την αποθήκευση πληροφοριών ή την απόκτηση πρόσβασης σε αυτές. Σύγκριση πραγματικού και έννομης συνέπειας του άρθρου 4§5 του N 3471/2006 πριν και μετά την τροποποίησή του από το άρθρο 170 N 4070/2012581
 • Α. Το προϊσχύσαν δίκαιο581
 • Β. Η τροποποίηση του άρθρου 4§5 του N 3471/2006 με το άρθρο 170 του N 4070/2012582
 • Γ. Σύγκριση παλαιάς και νέας ρύθμισης583
 • 3. Η νομική ρύθμιση ως προς τις λοιπές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας584
 • Α. Αναφορικά προς τον αποδέκτη584
 • Β. Ο κανόνας για τη νομική θέση του παρόχου και των τρίτων και οι εξαιρέσεις του585
 • α. Αναφορικά προς τη δημοσίευση σε τηλεφωνικούς καταλόγους585
 • β. Ως προς τη μη ζητηθείσα επικοινωνία (spamming)586
 • βi. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων586
 • βii. Το αμέσως προϊσχύσαν του N 3471/2006 δίκαιο586
 • βiii. Η νέα ρύθμιση του άρθρου 11 του N 3471/2006586
 • βiiiα. Η χρήση αυτόματων συστημάτων κλήσης (§§1,2)586
 • βiiiβ. Ως προς τα στοιχεία επαφής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (§3)587
 • βiiiγ. Ως προς την αποστολή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (§4)587
 • §3: Οι έννομες συνέπειες επί παραβάσεως των ρυθμίσεων του N 3471/2006 - Η τάση ενίσχυσης των ένδικων βοηθημάτων του προσβληθέντος588
 • Ι. Τα αποκαταστατικά έννομα βοηθήματα του άρθρου 14 N 3471/2006588
 • 1. Η ειδική πρόβλεψη αξίωσης αποζημίωσης και χρηματικής ικανοποίησης. Οι αποζημιωτικές αξιώσεις του άρθρου 14 N 3471/2006588
 • 2. Η ratio της πρόβλεψης ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης ηθικής βλάβης589
 • α. Το πρόβλημα της συνταγματικής εναρμόνισης της νομοθετικής πρόβλεψης ελάχιστου ορίου χρηματικής ικανοποίησης589
 • β. Η προσφυγή στην αρχή της αναλογικότητας και ο επικουρικός χαρακτήρας της590
 • ΙΙ. Η νέα ρύθμιση των αποζημιωτικών αξιώσεων (άρθρο 172§2 του N 4070/2012)592
 • 1. Ευθύνη του φορέα παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών (προσθήκη §5 στο άρθρο 11 N 3471/2006)592
 • 2. Αξιολόγηση της νέας §5 του άρθρου 11 N 3471/2006 σε σχέση προς τη διάταξη του άρθρου 14§1 N 3471/2006594
 • ΙΙΙ. Η πρόβλεψη αγωγής παραλείψεως (άρθρο 172§2 N 4070/2012)594
 • [32] Η σύγκρουση των διατάξεων για το τραπεζικό απόρρητο με τις διατάξεις περί διατροφής μετά το διαζύγιο ως μεθοδολογικό παράδειγμα συγκρούσεως διατάξεων αναγκαστικού δικαίου596
 • §1: Νομική φύση του τραπεζικού απορρήτου και έννομες συνέπειες επί αθετήσεως596
 • Ι. Αντικειμενικά και υποκειμενικά όρια του τραπεζικού απορρήτου596
 • ΙΙ. Έννομες συνέπειες επί παραβάσεως του τραπεζικού απορρήτου597
 • §2: Η κατ΄ εξαίρεση άρση του απορρήτου είτε με γενική είτε με ειδική ad hoc ρύθμιση599
 • Ι. Εφαρμογή των γενικών διατάξεων599
 • ΙΙ. Ad hoc θέσπιση ειδικών περιπτώσεων άρσεως του τραπεζικού απορρήτου599
 • §3: Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών για τον προσδιορισμό του ύψους της διατροφής μετά το διαζύγιο (ΑΚ 1445)601
 • §4: Η μεθοδολογική αναγωγή στην αρχή της σταθμίσεως συγκρουόμενων συμφερόντων603
 • [33] Η έννοια της διαστάσεως στην ΑΚ 1439§3 εδ. α΄ και η σχέση της προς τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ 1391§1605
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις: Σύντομο ιστορικό-Αναφυόμενα ζητήματα605
 • ΙΙ. Έννοια της διάστασης στην ΑΚ 1439§3 εδ. α΄605
 • ΙΙΙ. Η αναγκαιότητα της εξωτερίκευσης του animus διακοπής της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ 1439§3606
 • ΙV. Σχέση της διάστασης της ΑΚ 1439§3 και διακοπής της έγγαμης συμβίωσης στην ΑΚ 1391§1607
 • [34] Το επιτρεπτό ή μη της υποκατάστασης του πληρεξουσίου υπό το πρίσμα της ΑΚ 235608
 • §1: Το αντικείμενο της έρευνας εξ αφορμής της ΑΠ 1701/2010608
 • Ι. Σύντομη περίληψη της ΑΠ 1701/2010608
 • ΙΙ. Εισαγωγή στο αντικείμενο της έρευνας608
 • §2: Τα είδη της μετα (-υπο) πληρεξουσιότητας και οι υποστηριζόμενες γνώμες για το επιτρεπτό609
 • Ι. Η διάκριση σε απλή και γνήσια μετα (-υπο) πληρεξουσιότητα609
 • ΙΙ. Η τελολογική συστολή της ΑΚ 235610
 • §3: Συμπέρασμα: Το υπό όρους επιτρεπτό της γνήσιας μετα (-υπο)πληρεξουσιότητας611