Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-807-9
Σελίδες: 256
Επιμέλεια: Θ. Στίγκας

Στο παρόν έργο «Μισθώσεις & Οροφοκτησία» περιλαμβάνονται οι σημαντικότερες διατάξεις του ΑΚ, οι διατάξεις των εμπορικών μισθώσεων, των μισθώσεων του Δημοσίου και ΝΠΔΔ, των μισθώσεων για τα περίπτερα, των μισθώσεων μεταλλείων και λατομείων, της χρηματοδοτικής μίσθωσης, της χρονομεριστικής μίσθωσης, οι διατάξεις για την οροφοκτησία, καθώς και διατάξεις δικονομικού χαρακτήρα.

Το έργο είναι ενημερωμένο με τους Ν 4242/2014 και 4257/2014 που επέφεραν αλλαγές στις εμπορικές μισθώσεις.

Το βιβλίο συνοδεύεται από αναλυτικά περιεχόμενα και εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

Με την έκδοση «Μισθώσεις & Οροφοκτησία» εμπλουτίζεται η νέα γενιά ευέλικτων και πρακτικών Κωδίκων, σε μικρό σχήμα τσέπης, με εύκαμπτο εξώφυλλο, για καθημερινή και εύκολη χρήση.

Με τη μορφή αυτή, ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου μία πολύ χρήσιμη, πλήρως ενημερωμένη και εύκολα μεταφερόμενη έκδοση.

Στην ίδια σειρά, πλην του παρόντος έργου, κυκλοφορούν επίσης το Σύνταγμα, η Διοικητική Δικονομία, ο Αστικός Κώδικας, ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας, ο Ποινικός Κώδικας , o Κώδικας Ποινικής Δικονομίας, η Φορολογική Νομοθεσία, τα Ναρκωτικά, οι Φορολογικές & Εργατικές υποχρεώσεις για το 2014, το Υπαλληλικό Δίκαιο, η Εργατική Νομοθεσία, το Εταιρικό Δίκαιο, καθώς και το Γενικό μέρος, η Βιομηχανική-Πνευματική Ιδιοκτησία, και τα Αξιόγραφα του Εμπορικού Δικαίου .

 • Α. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ1
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [1] ΠΔ 456/19841
 • ΒΙΒΛΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ1
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ1
 • Μίσθωση πράγματος [Άρθρα 574-618]1
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ9
 • Μίσθωση αγροτικού κτήματος ή άλλου προσοδοφόρου αντικειμένου [Άρθρα 619-640]9
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ13
 • Επίμορτη αγροληψία [Άρθρα 641-647]13
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ15
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ15
 • Μεταγραφή [Άρθρο 1208]15
 • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ [2] ΠΔ 34/199518
 • Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων περί εμπορικών μισθώσεων18
 • KΕΦΑΛΑΙΟ Α΄18
 • Έκταση ισχύος διατάξεων [Άρθρα 1-4]18
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄22
 • Διάρκεια μίσθωσης [Άρθρα 5-6]22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄24
 • Μίσθωμα [Άρθρα 7-10]24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄28
 • Παραχώρηση χρήσης - Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης - Μίσθωση από μη δικαιούμενο [Άρθρα 11-14]28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄30
 • Καταγγελία Μίσθωσης [Άρθρα 15-43]30
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄45
 • Μεταβατικές και άλλες διατάξεις [Άρθρα 44-67]45
 • ΠΙΝΑΚΑΣ58
 • Αντιστοιχία κωδικοποιημένων διατάξεων προς αυτές του ΠΔ 34/199558
 • Πηγές κάθε διάταξης του ΠΔ 34/199561
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - ΝΠΔΔ [3] N 3130/200369
 • Μισθώσεις ακινήτων για στέγαση Δημοσίων Υπηρεσιών και άλλες διατάξεις69
 • [Άρθρα 1-30, 48]69
 • [4] ΠΔ 715/197993
 • Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), προμηθειών μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών93
 • Τμήμα ΙΙΙ93
 • Μίσθωσις - εκμίσθωσις ακινήτων93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄93
 • Μίσθωσις ακινήτων [Άρθρα 26-37]93
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄105
 • Εκμίσθωσις ακινήτων [Άρθρα 38-49]105
 • Τμήμα V113
 • Εκμισθώσεις - μισθώσεις κινητών πραγμάτων [Άρθρο 65]113
 • Τμήμα VΙ113
 • Γενικαί και μεταβατικαί διατάξεις [Άρθρα 66-69]113
 • [5] Ν 2386/1996115
 • Ρυθμίσεις θεμάτων εθνικών κληροδοτημάτων, δημοσίων και ανταλλαξίμων κτημάτων και άλλες διατάξεις115
 • [Άρθρο 19]115
 • [6] NΔ 1044/1971117
 • Περί τροποποιήσεως, συμπληρώσεως και αντικαταστάσεως διατάξεων του ΑΝ 1324/1949 «περί προστασίας και αποκατάστασεως των αναπήρων πολέμου οπλιτών και θυμάτων πολέμου» κυρωθέντος διά του Ν 1487/1950, ως ούτος ισχύει νυν117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄117
 • Ορισμοί - Ευεργετήματα [Άρθρα 1-3]117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄120
 • Περίπτερα [Άρθρα 13-22]120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄123
 • Κυλικεία - Καφενεία - Κουρεία [Άρθρα 23-24]123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄124
 • Ειδικαί Διατάξεις - Κοινή Εκμετάλλευσις [Άρθρα 25-27]124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄125
 • Προσφυγή Νομιμότητος - Εκτέλεσις - Κυρώσεις [Άρθρα 28-30]125
 • ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [7] N 1665/1986129
 • Συμβάσεις χρηματοδοτικής μίσθωσης129
 • [Άρθρα 1-8]129
 • ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ [8] N 1652/1986143
 • Σύμβαση της χρονομεριστικής μίσθωσης και ρύθμιση συναφών θεμάτων143
 • [Άρθρα 1-9]143
 • [9] ΑΥΕθνΟικ Α 9953/ΔΙΟΝΟΣΕ/1789/1987155
 • Υπαγωγή τουριστικών καταλυμάτων σε καθεστώς χρονομεριστικής μίσθωσης155
 • [Άρθρα 1-10]155
 • ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΛΑΤΟΜΕΙΩΝ - ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ [10] NΔ 210/1973165
 • Μεταλλευτικός Κώδικας165
 • [Άρθρα 82-85, 152]165
 • [11] Ν 669/1977170
 • Περί εκμεταλλεύσεως λατομείων170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ΄170
 • Παραχώρησις του δικαιώματος εκμεταλλεύσεως των λατομείων διά μισθώσεως ή εισφοράς [Άρθρα 18-21]170
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ε΄173
 • Εκμετάλλευσις δημοσίων λατομείων [Άρθρα 22-23]173
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΣΤ΄174
 • Εκμετάλλευσις δημοτικών και κοινοτικών λατομείων [Άρθρα 24-35]174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ζ΄181
 • Ένδικα μέσα [Άρθρα 36, 41-44]181
 • Β. ΟΡΟΦΟΚΤΗΣΙΑ185
 • ΑΣΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ [12] ΠΔ 456/1984185
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΡΙΤΟ185
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ185
 • Η κυριότητα γενικά και το περιεχόμενό της [Άρθρο 1002]185
 • [13] N 3741/1929186
 • Περί της ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους186
 • [Άρθρα 1-16]186
 • [14] NΔ 1024/1971191
 • Περί διηρημένης ιδιοκτησίας επί οικοδομημάτων ανεγειρομένων επί ενιαίου οικοπέδου191
 • [Άρθρα 1-4]191
 • [15] N 1562/1985193
 • Οικοδόμηση συνιδιοκτητών ακινήτων και τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τη διανομή και άλλες διατάξεις193
 • [Άρθρο 9]193
 • Γ. ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ195
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ[16] ΠΔ 503/1985195
 • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ195
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ195
 • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα [Άρθρα 14-17]195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ197
 • Κατά τόπον αρμοδιότητα [Άρθρο 29]197
 • ΒΙΒΛΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ198
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ198
 • Μισθωτικές διαφορές και διαφορές μεταξύ ιδιοκτητών και διαχειριστών ιδιοκτησίας κατ’ ορόφους [Άρθρα 647-662Θ]198
 • ΕισΝΚΠολΔ [Άρθρο 66]205
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ207