Έκδοση: 2014
ISBN: 978-960-562-840-6
Σελίδες: 486
Συγγραφέας: Π. Μοίρα, Δ. Μυλωνόπουλος

Το εγχειρίδιο «Εργασιακές Σχέσεις» παρουσιάζει και αναπτύσσει τους θεσμούς, τις πολιτικές και τις εφαρμογές των εργασιακών σχέσεων σε διεθνές, ενωσιακό και εθνικό επίπεδο, όπως αυτές διαμορφώνονται μετά τις τελευταίες κοινωνικοοικονομικές εξελίξεις.

Στο πρώτο μέρος εξετάζεται το διεθνές περιβάλλον των εργασιακών σχέσεων (ΟΗΕ, Διεθνής Οργάνωση Εργασίας κ.λπ.), στο δεύτερο μέρος παρουσιάζεται το ενωσιακό περιβάλλον, ενώ το τρίτο μέρος πραγματεύεται το εθνικό περιβάλλον των εργασιακών θεσμών και πολιτικών (μεταξύ άλλων γίνεται αναφορά περί ΣΕΠΕ, ΑΣΕ, ΟΑΕΔ, ΟΜΕΔ κ.ο.κ.), αλλά και μια αναλυτική καταγραφή των ουσιαστικών θεματικών ενοτήτων του εθνικού εργατικού δικαίου (σύμβαση εργασίας, μισθός, επίσχεση εργασίας, λύση της σύμβασης εργασίας, συλλογικές συμβάσεις εργασίας κ.λπ.).

Εξάλλου, το εγχειρίδιο «Εργασιακές Σχέσεις», εστιάζει στις εφαρμογές των εργασιακών σχέσεων σε δύο σημαντικούς πλουτοπαραγωγικούς τομείς της ελληνικής οικονομίας, στον τουρισμό (μέρος τέταρτο) και στη ναυτιλία (μέρος πέμπτο).

Η έκδοση φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα σημαντικό βοήθημα για τους φοιτητές των Σχολών Διοίκησης και Οικονομίας της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και γενικότερα ένα χρήσιμο εργαλείο κατανόησης του πολυσχιδούς χώρου των εργασιακών σχέσεων για κάθε εργοδότη και εργαζόμενο.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ7
 • ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ7
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 112
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (Ο.Η.Ε.)12
 • 1.1. Ίδρυση12
 • 1.2. Σκοπός13
 • 1.3. Δομή13
 • 1.4. Σύστημα του Ο.Η.Ε.15
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 217
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΟPΓΑΝΩΣΗ ΕPΓΑΣΙΑΣ (Δ.Ο.Ε.)17
 • 2.1. Ίδρυση17
 • 2.2. Σκοπός17
 • 2.3. Μέλη18
 • 2.4. Δομή18
 • 2.5. Βασικές αρχές για τα εργασιακά πρότυπα19
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 321
 • ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ (UNESCO)21
 • 3.1. Ίδρυση21
 • 3.2. Σκοπός21
 • 3.3. Εκπαίδευση21
 • 3.4. Δομή22
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 424
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ (Π.Ο.Y.)24
 • 4.1. Ίδρυση24
 • 4.2. Σκοπός24
 • 4.3. Δομή24
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 526
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ο.Ο.Σ.Α.)26
 • 5.1. Ίδρυση26
 • 5.2. Σκοπός26
 • 5.3. Δομή26
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 629
 • ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (Π.Ο.Τ.)29
 • 6.1. Ίδρυση29
 • 6.2. Σκοπός29
 • 6.3. Δομή30
 • 6.4. Επικουρικά όργανα31
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 733
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ (Ι.Μ.Ο.)33
 • 7.1. Ίδρυση33
 • 7.2. Σκοπός34
 • 7.3. Δομή34
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ37
 • ΤΟ ΕΝΩΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 141
 • ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΧΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ41
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 244
 • ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ44
 • 2.1. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο44
 • 2.2. Ευρωπαϊκό Συμβούλιο45
 • 2.3. Συμβούλιο46
 • 2.4. Ευρωπαϊκή Επιτροπή47
 • 2.5. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης48
 • 2.6. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα49
 • 2.7. Ελεγκτικό Συνέδριο49
 • 2.8. Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή49
 • 2.9. Επιτροπή των Περιφερειών50
 • 2.10. Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο51
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 352
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ52
 • 3.1. Κατηγορίες αρμοδιοτήτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης52
 • 3.2. Νομοθετική διαδικασία53
 • 3.3. Νομικές πράξεις55
 • 3.4. Νομοθετικές πράξεις56
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 458
 • ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ58
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 560
 • ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 662
 • ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ62
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 765
 • ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ65
 • 7.1. Οδηγία-πλαίσιο66
 • 7.2. Ευρωπαϊκά πρότυπα67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 868
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ68
 • 8.1. Ίδρυση68
 • 8.2. Σκοπός68
 • 8.3. Δίκτυο70
 • 8.4. Δομή71
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 973
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΚΙΝΔΥΝΩΝ73
 • 9.1. Ίδρυση73
 • 9.2. Σκοπός73
 • 9.3. Δράσεις73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1075
 • ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ75
 • 10.1. Ίδρυση75
 • 10.2. Σκοπός75
 • 10.3. Δομή76
 • 10.4. Δράσεις76
 • 10.5. Εργαλεία78
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ79
 • ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ79
 • ΤΜΗΜΑ 181
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 181
 • ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ81
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 284
 • ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ84
 • 2.1. Σκοπός84
 • 2.2. Δομή85
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 391
 • ΣΩΜΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (Σ.ΕΠ.Ε.)91
 • 3.1. Ιστορικό91
 • 3.2. Έργο του Σ.ΕΠ.Ε.92
 • 3.3. Οργάνωση και λειτουργία Σ.ΕΠ.Ε.94
 • 3.4. Υπηρεσίες του Σ.ΕΠ.Ε.94
 • 3.5. Ειδικές υποχρεώσεις Επιθεωρητών Σ.ΕΠ.Ε.105
 • 3.6. Κοινωνικός Έλεγχος του Σ.ΕΠ.Ε.106
 • 3.7. Κυρώσεις107
 • 3.8. Συμφιλιωτική παρέμβαση109
 • 3.9. Επίλυση εργατικών διαφορών110
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4112
 • ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ112
 • 4.1. Ιστορικό112
 • 4.2. Δομή112
 • 4.3. Ολομέλεια113
 • 4.4. Τμήματα113
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5115
 • ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ115
 • 5.1. Ίδρυση115
 • 5.2. Σκοπός115
 • 5.3. Δομή115
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6117
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ (Ο.Α.Ε.Δ.)117
 • 6.1. Ιστορικό117
 • 6.2. Νομική φύση117
 • 6.3. Σκοπός118
 • 6.4. Δράσεις119
 • 6.5. Δομή120
 • 6.6. Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7122
 • Η ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ122
 • 7.1. Ιστορική εξέλιξη122
 • 7.2. Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης123
 • 7.3. Ασφαλιστικοί φορείς125
 • 7.3.1. Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων – Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Μισθωτών (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ.)126
 • 7.3.2. Οργανισμός Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (Ο.Α.Ε.Ε.)127
 • 7.3.3. Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων (Ο.Γ.Α.)128
 • 7.3.4. Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο128
 • 7.3.5. Οίκος Ναύτου – Ναυτική Εργασία129
 • 7.4. Σκοπός131
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8132
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ132
 • 8.1. Έννοια132
 • 8.2. Δικαστήριο133
 • ΤΜΗΜΑ 2135
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ135
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1135
 • ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ135
 • 1.1. Εργοδότης135
 • 1.2. Εργαζόμενος136
 • 1.3. Διευθύνων Υπάλληλος137
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2139
 • Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ139
 • 2.1. Εργασία139
 • 2.2. Εξαρτημένη εργασία139
 • 2.3. Διάρκεια140
 • 2.4. Ακυρότητα141
 • 2.5. Περιεχόμενο σύμβασης εργασίας142
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3143
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ143
 • 3.1. Έννοια143
 • 3.2. Καταγγελία143
 • 3.3. Ανανέωση144
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4145
 • ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ145
 • 4.1. Έννοια145
 • 4.2. Λύση145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5148
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ148
 • 5.1. Σύμβαση απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας148
 • 5.2. Σύμβαση μαθητείας149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6150
 • ΙΔΙΟΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ150
 • 6.1. Σύμβαση μερικής απασχόλησης150
 • 6.2. Σύμβαση εκ περιτροπής απασχόλησης152
 • 6.3. Έγγραφος τύπος των συμβάσεων153
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7154
 • ΤΑ ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ154
 • 7.1. Νόμιμο ωράριο154
 • 7.2. Συλλογικό Συμβατικό ωράριο154
 • 7.3. Συμβατικό ή Συμφωνηθέν ωράριο154
 • 7.4. Απλή πρόσθετη εργασία154
 • 7.5. Υπερεργασία155
 • 7.6. Υπερωρία156
 • 7.7. Κυρώσεις158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8159
 • ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ159
 • 8.1. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε εξάμηνη βάση159
 • 8.2. Διευθέτηση του χρόνου εργασίας σε ετήσια βάση159
 • 8.3. Κοινές ρυθμίσεις και για τα δύο συστήματα διευθέτησης160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9162
 • ΕΙΔΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΚΑΙ ΩΡΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ162
 • 9.1. Απασχόληση κατά το Σάββατο162
 • 9.2. Απασχόληση κατά την Κυριακή και τις ημέρες αργίας162
 • 9.3. Νυκτερινή απασχόληση164
 • 9.4. Εκτός έδρας απασχόληση164
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10166
 • Ο ΜΙΣΘΟΣ166
 • 10.1. Έννοια166
 • 10.2. Διακρίσεις μισθού166
 • 10.3. Καθορισμός του μισθού169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11171
 • Η ΑΔΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ171
 • 11.1. Έννοια171
 • 11.2. Χορήγηση άδειας172
 • 11.3. Χρόνος χορήγησης173
 • 11.4. Κατάτμηση άδειας173
 • 11.5. Αποδοχές άδειας174
 • 11.6. Επίδομα άδειας174
 • 11.7. Είδη άδειας174
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12180
 • ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ180
 • 12.1. Έννοια180
 • 12.2. Υποχρεώσεις180
 • 12.3. Αποδοχές ασθένειας181
 • 12.4. Ειδικές ρυθμίσεις181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13182
 • ΑΝΗΛΙΚΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ182
 • 13.1. Έννοια182
 • 13.2. Χρονικά όρια εργασίας183
 • 13.3. Αμοιβή183
 • 13.4. Άδεια183
 • 13.5. Βιβλιάριο εργασίας183
 • 13.6. Μητρώο ανηλίκων184
 • 13.7. Υποχρεώσεις εργοδότη184
 • 13.8. Κυρώσεις185
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14186
 • ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ186
 • 14.1. Παροχή εργασίας186
 • 14.2. Επιμέλεια187
 • 14.3. Καταβολή μισθού187
 • 14.4. Παροχή πρόνοιας187
 • 14.5. Άδεια ανεύρεσης εργασίας187
 • 14.6. Έκδοση πιστοποιητικού εργασίας187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15189
 • ΕΠΙΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ189
 • 15.1. Έννοια189
 • 15.2. Προϋποθέσεις189
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16191
 • ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ191
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 17193
 • ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΥΡΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ193
 • 17.1. Ιστορικό193
 • 17.2. Ιδιωτικά Γραφεία Εύρεσης Εργασίας194
 • 17.3. Υποχρέωση πληροφόρησης194
 • 17.4. Σύσταση Ιδιωτικών Γραφείων Εύρεσης Εργασίας194
 • 17.5. Όροι, προϋποθέσεις και δικαιολογητικά195
 • 17.6. Διευθυντής Ι.Γ.Ε.Ε.196
 • 17.7. Καταστήματα των Ι.Γ.Ε.Ε.197
 • 17.8. Έναρξη άσκησης της δραστηριότητας Ι.Γ.Ε.Ε.197
 • 17.9. Επιτόπιος έλεγχος197
 • 17.10. Απαγόρευση197
 • 17.11. Προσφυγή197
 • 17.12. Υποχρεώσεις των Ι.Γ.Ε.Ε. και των υποκαταστημάτων τους198
 • 17.13. Τήρηση στοιχείων αλλοδαπών198
 • 17.14. Υποχρέωση συνεργασίας198
 • 17.15. Υποχρέωση ενημέρωσης199
 • 17.16. Διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών των Ι.Γ.Ε.Ε. εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης199
 • 17.17. Κυρώσεις199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 18202
 • ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ202
 • 18.1. Ιστορικό202
 • 18.2. Ισχύον πλαίσιο202
 • 18.3. Σύσταση και Λειτουργία Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης203
 • 18.4. Μητρώο Επιχειρήσεων Προσωρινής Απασχόλησης206
 • 18.5. Οικονομικές και ασφαλιστικές εγγυήσεις207
 • 18.6. Αρχή της ίσης μεταχείρισης207
 • 18.7. Διάρκεια απασχόλησης208
 • 18.8. Περιορισμοί προσωρινής απασχόλησης208
 • 18.9. Δικαιώματα προσωρινά απασχολούμενων209
 • 18.10. Κατοχύρωση Εργασιακών Δικαιωμάτων210
 • 18.11. Ασφάλεια και υγεία στην εργασία212
 • 18.12. Κυρώσεις212
 • ΤΜΗΜΑ 3215
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ215
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1215
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ215
 • 1.1. Έννοια215
 • 1.2. Έγγραφη συμφωνία216
 • 1.3. Ισχύς217
 • 1.4. Διακρίσεις219
 • 1.5. Κυρώσεις220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2221
 • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ221
 • 2.1. Έννοια221
 • 2.2. Κατάρτιση Κανονισμού Εργασίας 221
 • 2.3. Κύρωση του Κανονισμού Εργασίας222
 • 2.4. Υποχρέωση ανάρτησης222
 • 2.5. Πειθαρχικά παραπτώματα Κανονισμού223
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3224
 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ224
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4225
 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ225
 • 4.1. Θεσμικό πλαίσιο225
 • 4.2. Διακρίσεις-37
 • 4.2.1. Πρωτοβάθμιες225
 • 4.2.2. Δευτεροβάθμιες226
 • 4.2.3. Τριτοβάθμιες227
 • 4.3. Ειδικό βιβλίο228
 • 4.4. Βιβλία συνδικαλιστικών οργανώσεων228
 • 4.5. Πόροι συνδικαλιστικών οργανώσεων229
 • 4.6. Όργανα διοίκησης229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5231
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (Γ.Σ.Ε.Ε.)231
 • 5.1. Ίδρυση231
 • 5.2. Δομή231
 • 5.3. Σκοποί231
 • 5.4. Όργανα Διοίκησης233
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6235
 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Α.Δ.Ε.Δ.Υ.)235
 • 6.1. Ίδρυση235
 • 6.2. Σκοπός235
 • 6.3. Μέλη237
 • 6.4. Όργανα237
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7239
 • ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΓΕ.Π.Ο.Ε.Τ.)239
 • 7.1. Ίδρυση239
 • 7.2. Σκοποί239
 • 7.3. Δράσεις240
 • 7.4. Μέλη240
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8242
 • ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ242
 • 8.1. Θεσμικό πλαίσιο242
 • 8.2. Διακρίσεις243
 • 8.3. Βιβλία επαγγελματικών οργανώσεων245
 • 8.4. Πόροι των επαγγελματικών οργανώσεων247
 • 8.5. Εγγραφή και αποβολή των μελών247
 • 8.6. Όργανα διοίκησης των επαγγελματικών οργανώσεων248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9251
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (Σ.Ε.Β.)251
 • 9.1. Ίδρυση251
 • 9.2. Σκοπός251
 • 9.3. Μέλη252
 • 9.4. Όργανα Διοίκησης252
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10254
 • ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ254
 • 10.1. Ίδρυση254
 • 10.2. Σκοπός254
 • 10.3. Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών254
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11257
 • ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΩΝ ΕΜΠΟΡΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ257
 • 11.1. Ίδρυση257
 • 11.2. Σκοπός257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12259
 • ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (Σ.Ε.Τ.Ε.)259
 • 12.1. Ίδρυση259
 • 12.2. Σκοπός259
 • 12.3. Μέλη260
 • 12.4. Όργανα Διοίκησης261
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13263
 • ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ (ΠΑ.Σ.Ε.ΓΕ.Σ.)263
 • 13.1. Ίδρυση263
 • 13.2. Μέλη263
 • 13.3. Σκοποί263
 • 13.4. Όργανα Διοίκησης264
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 14266
 • ΑΠΕΡΓΙΑ266
 • 14.1. Έννοια266
 • 14.2. Μορφές απεργίας267
 • 14.3. Κήρυξη απεργίας269
 • 14.4. Ειδικές απαγορεύσεις270
 • 14.5. Ειδικές διατάξεις270
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 15273
 • ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ273
 • 15.1. Μεσολάβηση273
 • 15.2. Περιεχόμενο μεσολάβησης273
 • 15.3. Διαδικασία μεσολάβησης274
 • 15.4. Διαιτησία275
 • 15.5. Ιστορικό275
 • 15.6. Νέα ρύθμιση διαιτησίας275
 • 15.7. Περιεχόμενο276
 • 15.8. Διαδικασία276
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 16277
 • ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ277
 • 16.1. Ίδρυση277
 • 16.2. Σκοπός277
 • 16.3. Δομή278
 • 16.4. Πόροι279
 • 16.5. Μεσολαβητές και Διαιτητές279
 • 16.6. Κώδικας Δεοντολογίας280
 • 16.7. Πειθαρχικές ποινές281
 • ΤΜΗΜΑ 4283
 • ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ283
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1283
 • ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ283
 • 1.1. Εισαγωγή283
 • 1.2. Επιτροπή Υγείας και Ασφάλειας Εργαζομένων284
 • 1.3. Αρμοδιότητες284
 • 1.4. Υπηρεσίες προστασίας και πρόληψης287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2291
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ291
 • 2.1. Προσόντα τεχνικού ασφάλειας291
 • 2.2. Έργο του τεχνικού ασφάλειας292
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3294
 • ΙΑΤΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ294
 • 3.1. Προσόντα ιατρού εργασίας294
 • 3.2. Έργο του ιατρού εργασίας294
 • 3.3. Ιατρικός φάκελος εργαζόμενου297
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4298
 • ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ (ΕΞ.Υ.Π.Π.)298
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5300
 • ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ300
 • 5.1. Κτηριολογικές απαιτήσεις300
 • 5.2. Αερισμός – εξαερισμός301
 • 5.3. Θερμοκρασία301
 • 5.4. Φωτισμός301
 • 5.5. Πυρανίχνευση και πυρόσβεση302
 • 5.6. Θόρυβος302
 • 5.7. Ηλεκτρική ενέργεια303
 • 5.8. Οθόνες οπτικής απεικόνισης303
 • 5.9. Χημικοί παράγοντες303
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6305
 • ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ305
 • 6.1. Υποχρεώσεις εργοδότη305
 • 6.2. Ειδικές υποχρεώσεις εργοδότη307
 • 6.3. Πυρασφάλεια και εκκένωση χώρων309
 • 6.4. Υποχρεώσεις εργαζομένων310
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7312
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ312
 • 7.1. Ίδρυση312
 • 7.2. Σκοπός312
 • 7.3. Δραστηριότητες314
 • 7.4. Πόροι314
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8-37
 • ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ-37
 • 8.1. Έννοια316
 • 8.2. Διακρίσεις ατυχημάτων316
 • 8.3. Υποχρεώσεις εργοδότη317
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ319
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ319
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1321
 • ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ321
 • 1.1. Η ιδιομορφία της εργασίας στον τουρισμό322
 • 1.2. Οι τομείς τουριστικής απασχόλησης327
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2329
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ329
 • 2.1. Πεδίο εφαρμογής329
 • 2.2. Έννοια ξενοδοχοϋπαλλήλου330
 • 2.3. Όροι της σύμβασης331
 • 2.3.1. Βασικός μισθός331
 • 2.3.2. Επιδόματα331
 • 2.3.3. Ωράριο εργασίας333
 • 2.3.4. Άδειες333
 • 2.3.5. Διάφορες παροχές334
 • 2.3.6. Ειδικές ρυθμίσεις334
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3336
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ336
 • 3.1. Πεδίο εφαρμογής336
 • 3.2. Κατηγορίες καταστημάτων336
 • 3.3. Όροι σύμβασης337
 • 3.3.1. Βασικός μισθός337
 • 3.3.2. Επιδόματα338
 • 3.3.3. Ωράριο εργασίας341
 • 3.3.4. Άδειες341
 • 3.3.5. Διάφορες παροχές342
 • 3.3.6. Ειδικές ρυθμίσεις343
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4345
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ345
 • 4.1. Πεδίο εφαρμογής345
 • 4.2. Διακρίσεις προσωπικού346
 • 4.3. Όροι σύμβασης347
 • 4.3.1. Βασικός μισθός347
 • 4.3.2. Επιδόματα347
 • 4.3.3. Ωράριο εργασίας348
 • 4.3.4. Άδειες348
 • 4.3.5. Διάφορες παροχές349
 • 4.3.6. Ειδικές ρυθμίσεις350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5351
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ351
 • 5.1. Πεδίο Εφαρμογής351
 • 5.2. Όροι της σύμβασης351
 • 5.2.1. Βασικός μισθός351
 • 5.2.2. Επιδόματα351
 • 5.2.3. Ωράριο εργασίας352
 • 5.3.4. Ειδικές ρυθμίσεις353
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6354
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΞΕΝΑΓΩΝ354
 • 6.1. Πεδίο Εφαρμογής354
 • 6.2. Έννοια του Ξεναγού354
 • 6.3. Όροι της σύμβασης354
 • 6.3.1. Αμοιβή354
 • 6.3.2. Χρόνος Απασχόλησης355
 • 6.3.3. Γενικοί Όροι Απασχόλησης356
 • 6.3.4. Έξοδα διατροφής – Διανυκτέρευση356
 • 6.3.5. Επίδομα εορτών357
 • 6.3.6. Ειδικές ρυθμίσεις357
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7358
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΞΕΝΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ358
 • 7.1. Πεδίο εφαρμογής358
 • 7.2. Όροι σύμβασης358
 • 7.2.1. Βασικός μισθός358
 • 7.2.2. Επιδόματα359
 • 7.2.3. Ωράριο εργασίας360
 • 7.2.4. Άδειες362
 • 7.2.5. Διάφορες παροχές364
 • 7.2.6. Ειδικές ρυθμίσεις364
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ367
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ367
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1369
 • ΝΑΥΤΙΛΙΑ369
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2373
 • ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ373
 • 2.1. Σκοπός373
 • 2.2. Ναυτικό επάγγελμα373
 • 2.3. Συνθήκες εργασίας374
 • 2.4. Ενδιαίτηση374
 • 2.5. Διατροφή374
 • 2.6. Προστασία υγείας374
 • 2.7. Κοινωνική ασφάλεια375
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3376
 • ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ Σ.Σ.Ε. ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ376
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4381
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ381
 • 4.1. Πεδίο εφαρμογής381
 • 4.2. Όροι της Σύμβασης381
 • 4.2.1. Μισθός381
 • 4.2.2. Επιδόματα383
 • 4.2.3. Ωράριο εργασίας385
 • 4.2.4. Άδειες386
 • 4.2.5. Διάφορες παροχές386
 • 4.2.6. Ειδικές ρυθμίσεις387
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5389
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ389
 • 5.1. Πεδίο Εφαρμογής389
 • 5.2. Όροι της Σύμβασης389
 • 5.2.1. Μισθός389
 • 5.2.2. Επιδόματα391
 • 5.2.3. Ωράριο εργασίας393
 • 5.2.4. Άδειες 395
 • 5.2.5. Διάφορες παροχές395
 • 5.2.6. Ειδικές ρυθμίσεις397
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6399
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΣΤΑ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΑ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ ΠΛΟΙΑ399
 • 6.1. Πεδίο Εφαρμογής399
 • 6.2. Όροι της Σύμβασης399
 • 6.2.1. Μισθός399
 • 6.2.2. Επιδόματα400
 • 6.2.3. Άδειες401
 • 6.2.4. Διάφορες παροχές401
 • 6.2.5. Ειδικές ρυθμίσεις401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8403
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΡΥΜΟΥΛΚΑ ΠΛΟΙΑ403
 • 8.1. Πεδίο Εφαρμογής403
 • 8.2. Όροι της Σύμβασης403
 • 8.2.1. Μισθός403
 • 8.2.2. Επιδόματα404
 • 8.2.3. Ωράριο εργασίας405
 • 8.2.4. Άδειες407
 • 8.2.5. Διάφορες παροχές407
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9409
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΑ ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΙΚΑ ΠΛΟΙΑ409
 • 9.1. Πεδίο Εφαρμογής409
 • 9.2. Όροι της Σύμβασης409
 • 9.2.1. Μισθός409
 • 9.2.2. Επιδόματα410
 • 9.2.3. Ωράριο εργασίας410
 • 9.2.4. Άδειες412
 • 9.2.5. Διάφορες παροχές412
 • 9.2.6. Ειδικές ρυθμίσεις413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10415
 • ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ415
 • 10.1. Πεδίο εφαρμογής415
 • 10.2. Κατηγορίες προσωπικού415
 • 10.3. Όροι της σύμβασης416
 • 10.3.1. Βασικός μισθός416
 • 10.3.2. Επιδόματα416
 • 10.3.3. Ωράριο εργασίας419
 • 10.3.4. Άδειες419
 • 10.3.5. Διάφορες παροχές420
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ421
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ429
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ435
 • ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ447
 • ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ449