Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-988-5
Σελίδες: 800
Συγγραφέας: Ι. Καράκωστας

Το παρόν έργο αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη ανάλυση του δικαίου της προστασίας του καταναλωτή. 

Μετά την παράθεση της σχετικής νομοθεσίας (Ν 2251/1994, ΠΔ 301/2002, Ν 3297/1994, ΚΥΑ 70330/2015), ακολουθεί η κατʼ άρθρο ερμηνεία του βασικού Ν 2251/1994, όπως ισχύει σήμερα. 

Το βιβλίο χωρίζεται στις εξής θεματικές ενότητες: Πεδίο εφαρμογής, Καταχρηστικοί ΓΟΣ, Συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος, Συμβάσεις από απόσταση, Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις, Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικά προϊόντα, Υγεία και ασφάλεια των καταναλωτών, Ευθύνη παρέχοντος υπηρεσίες (τραπεζικές, επενδυτικές, νομικές κ.ά.), Διαφήμιση (παραπλανητική, αθέμιτη, συγκριτική, άμεση), Δικαστική προστασία και Εξώδικη προστασία (φιλικός διακανονισμός, ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών, Συνήγορος του Πολίτη κ.ά.). 

Η τρίτη έκδοση του έργου «Δίκαιο Προστασίας Καταναλωτή» κατέστη επιβεβλημένη προκειμένου να συμπεριλάβει όλη την βιβλιογραφία, αρθρογραφία και πρόσφατη νομολογία, μετά και από τη θέσπιση του Ν 3587/2007 και είχαν ως στόχο την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο των αντίστοιχων Οδηγιών της ΕΕ. 

Το έργο συμπληρώνεται με σχετικές μελέτες-γνωμοδοτήσεις, βιβλιογραφία-αρθρογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση), καθώς και χρήσιμα υποδείγματα δικογράφων. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσιμο όχι μόνο για τον εφαρμοστή του δικαίου, αλλά και για κάθε πολίτη που ενδιαφέρεται να έχει ομαλές συνθήκες συναλλαγών και ένα διαυγές και προσιτό νομικό πλαίσιο.

 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝομοθεσία34
 • [1] Ν 2251/1994 Προστασία των καταναλωτών34
 • [2] ΠΔ 301/2002 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 98/27/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 1998 «περί των αγωγών παραλείψεως στον τομέα της προστασίας των συμφερόντων των καταναλωτών» (EE αριθ. L 166 της 11.6.1998, σελ. 51-55) και τροποποίηση του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α΄ 191)104
 • [3] N 3297/2004 Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις106
 • [4] ΥΑ 70330/2015 Ρυθμίσεις σχετικά με προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας, σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2013/11/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 και της οδηγίας 2009/22/ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) και την λήψη συμπληρωματικών εθνικών μέτρων εφαρμογής του Κανονισμού 524/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2013 για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών113
 • Πίνακας Σχετικών Νομοθετημάτων129
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΕρμηνεία κατ’ άρθρον Ν 2251/1994136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΤΟ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρο 1 Ν 2251/1994)136
 • 1. Η προέλευση και το περιεχόμενο της συναλλακτικής υποχρέωσης-αρχής της προστασίας του καταναλωτή136
 • 2. Η προστασία του καταναλωτή στο ελληνικό δίκαιο137
 • 3. Οι γενικές διατάξεις του Ν 2251/1994139
 • Α. Η προστασία του καταναλωτή ως υποχρέωση του κράτους139
 • Β. Η εισαγωγή της θεμελιώδους έννοιας της βιώσιμης κατανάλωσης139
 • 4. Οι έννοιες του «καταναλωτή» και του «προμηθευτή»141
 • A. Καταναλωτής141
 • Ι. Ορισμός της έννοιας του καταναλωτή141
 • α) Φυσικά πρόσωπα και ενώσεις με ή χωρίς νομική προσωπικότητα ως καταναλωτές142
 • β) Στοιχεία της έννοιας του καταναλωτή143
 • αα) Προσφορά προϊόντων ή υπηρεσιών στην αγορά143
 • ββ) Τελικός αποδέκτης143
 • γ) Ο αποδέκτης διαφήμισης και ο εγγυητής ως καταναλωτές145
 • ΙΙ. Τα κριτήρια ελέγχου ορθής υπαγωγής στον ορισμό146
 • α) Διαπραγματευτική υπεροχή του προμηθευτή146
 • β) Kαταχρηστική επίκληση του Ν 2251/1994 από καταναλωτή147
 • ΙΙΙ. Η στάθμιση των κριτηρίων και η ανάδειξη του «ευλόγως προσεκτικού και ενημερωμένου καταναλωτή»148
 • Β. Προμηθευτής149
 • Ι. Ορισμός της έννοιας του προμηθευτή149
 • ΙΙ. Επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα και κοινής ωφελείας150
 • 5. Κοινοτική πολιτική για την προστασία του καταναλωτή151
 • Α. Η αναγκαιότητα της παράλληλης με την εθνική κοινοτικής προστασίας του καταναλωτή151
 • Β. Τα βασικά σημεία της πολιτικής της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή151
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Άρθρο 2 Ν 2251/1994)155
 • 1. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων και η εξαίρεση των συμβάσεων προσχώρησης155
 • 2. Έννοια και πεδίο εφαρμογής των ΓΟΣ156
 • Α. Ο συμβατικός χαρακτήρας των ΓΟΣ157
 • Β. Μονομερής προδιατύπωση των όρων - Παντελής απουσία διαπραγμάτευσης158
 • Γ. Προορισμός για μελλοντική ομοιόμορφη χρήση159
 • 3. Ο δικαστικός έλεγχος των ΓΟΣ159
 • Α. Έλεγχος της ενσωμάτωσης των ΓΟΣ στη σύμβαση160
 • I. Επισήμανση των ΓΟΣ - Εξασφάλιση γνώσης του περιεχομένου τους160
 • α) Η υπόδειξη των ΓΟΣ - Υποχρέωση γραπτής και σαφούς διατύπωσης160
 • β) Η ελληνική ως γλώσσα σύνταξης των ΓΟΣ162
 • ΙΙ. Γνώση ή υπαίτια άγνοια των ΓΟΣ από τον καταναλωτή163
 • ΙΙI. Συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου στην ισχύ των ΓΟΣ164
 • Β. Έλεγχος μέσω της ερμηνείας των ΓΟΣ164
 • Ι. Οι ερμηνευτικοί κανόνες του Ν 2251/1994164
 • ΙΙ. Γενικά ερμηνευτικά κριτήρια του ΑΚ165
 • ΙΙΙ. Συνταγματικού δικαίου κριτήρια166
 • Γ. Έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ168
 • Ι. Τα δύο συστήματα ελέγχου του περιεχομένου των ΓΟΣ και το κριτήριο εφαρμογής τους168
 • ΙΙ. Ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ κατά το Ν 2251/1994169
 • α) Η γενική ρήτρα απαγόρευσης του άρθρου 2 παρ. 6 Ν 2251/1994169
 • β) Ο ενδεικτικός κατάλογος καταχρηστικών ρητρών του άρθρου 2 παρ. 7 Ν 2251/1994171
 • γ) Οι συνέπειες της καταχρηστικότητας ενός ΓΟΣ175
 • ΙΙΙ. Ο έλεγχος του περιεχομένου των ΓΟΣ μέσω του συστήματος του Αστικού Κώδικα176
 • α) Η διάταξη του άρθρου 178 ΑΚ για τη δικαιοπραξία που αντιβαίνει στα χρηστά ήθη176
 • β) Η διάταξη του άρθρου 179 περ. β΄ ΑΚ για την καταπλεονεκτική δικαιοπραξία177
 • γ) Οι διατάξεις των άρθρων 371-373 ΑΚ για την αοριστία παροχής177
 • δ) Η διάταξη του άρθρου 281 ΑΚ για την κατάχρηση δικαιώματος178
 • ε) Η διάταξη του άρθρου 288 ΑΚ για την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη179
 • στ) Η διάταξη του άρθρου 332 παρ. 2 εδ. β΄ ΑΚ για τις απαλλακτικές ρήτρες ευθύνης από πταίσμα179
 • 4. Οι γενικοί όροι των τραπεζικών συναλλαγών182
 • Α. Η δυνατότητα εφαρμογής του Ν 2251/1994 επί των τραπεζικών συμβάσεων183
 • Ι. Η έννοια του «καταναλωτή» χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών183
 • α) Ο πελάτης της Τράπεζας183
 • β) Ο εγγυητής τραπεζικού δανείου186
 • ΙΙ. Η έννοια του «προμηθευτή»188
 • Β. Περιπτωσιολογία καταχρηστικών τραπεζικών ΓΟΣ189
 • Γ. Ο εποπτικός ρόλος της Τράπεζας της Ελλάδος196
 • 5. Γενικοί όροι των συμβάσεων κινητής τηλεφωνίας198
 • 6. Γενικοί όροι των ασφαλιστικών συμβάσεων199
 • Α. Έννοια των Γενικών Ασφαλιστικών όρων200
 • Β. Περιπτωσιολογία καταχρηστικών ΓΟΑσφ200
 • 7. Γενικοί όροι των συμβάσεων ταχυδρομικών υπηρεσιών202
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ (Άρθρα 3 - 3ιγ Ν 2251/1994)204
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις204
 • 2. H έννοια του όρου «συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστήματος»205
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής των άρθρων 3-3ιγ Ν 2251/1994206
 • A. Πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών206
 • Β. Σύναψη της σύμβασης εκτός εμπορικού καταστήματος207
 • I. Κατάρτιση σε χώρο που δεν είναι το εμπορικό κατάστημα του προμηθευτή207
 • ΙI. Προσφορά από τον καταναλωτή207
 • III. Προηγούμενη επαφή προμηθευτή και καταναλωτή208
 • IV. Σύναψη κατά τη διάρκεια εκδρομής208
 • 4. Το πεδίο εφαρμογής των άρθρων 3-3ιγ Ν 2251/1994208
 • Α. Γενικά208
 • Β. Υποσχετικές - εκποιητικές συμβάσεις209
 • Γ. Επαχθείς συμβάσεις209
 • Δ. Συμβάσεις εγγύησης210
 • 5. Οι εξαιρούμενες συμβάσεις211
 • Α. Κοινωνικές υπηρεσίες212
 • Β. Υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης212
 • Γ. Δραστηριότητες τζόγου213
 • Δ. Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες213
 • Ε. Συμβάσεις με αντικείμενο δικαιώματα σχετικά με τα ακίνητα213
 • Στ. Άλλες περιπτώσεις με ακίνητα214
 • Ζ. Οργανωμένα ταξίδια214
 • Η. Χρονομεριστική μίσθωση214
 • Θ. Συμβάσεις που καταρτίζονται με δημόσιο τύπο214
 • Ι. Προμήθεια αγαθών τρέχουσας κατανάλωσης215
 • ΙΑ. Μεταφορά επιβατών215
 • ΙΒ. Αυτόματες πωλήσεις215
 • ΙΓ. Τηλεπικοινωνίες216
 • 6. Η παρεχόμενη από το νόμο προστασία216
 • Α. Υποχρέωση πληροφόρησης στο προσυμβατικό στάδιο216
 • I. Περιεχόμενο της υποχρέωσης216
 • ΙI. Έννομες συνέπειες218
 • α) Κανονιστική ισχύς των πληροφοριών218
 • β) Παραβίαση της υποχρέωσης πληροφόρησης219
 • Β. Τυπικές απαιτήσεις219
 • I. Περιπτώσεις219
 • α) Έγγραφη ενημέρωση219
 • β) Αντίγραφο σύμβασης220
 • γ) Ρητή αίτηση του καταναλωτή220
 • δ) Εκτέλεση επισκευών ή συντήρησης220
 • ΙI. Παραβίαση τυπικών απαιτήσεων220
 • Γ. Το δικαίωμα υπαναχώρησης221
 • I. Η αναιτιολόγητη υπαναχώρηση221
 • II. Ο τρόπος άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης221
 • III. Η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης222
 • ΙV. Mεταβατική περίοδος223
 • α) Η απαγόρευση καταβολής του τιμήματος223
 • β) Η υποχρέωση εκπλήρωσης του προμηθευτή224
 • V. Συνέπειες άσκησης ή μη της υπαναχώρησης224
 • VI. Συνέπειες της μη ενημέρωσης του καταναλωτή ως προς το δικαίωμα υπαναχώρησης225
 • VIΙ. Υποχρεώσεις του προμηθευτή σε περίπτωση υπαναχώρησης225
 • VIΙΙ. Υποχρεώσεις του καταναλωτή σε περίπτωση υπαναχώρησης226
 • α) Επιστροφή αγαθών226
 • β) Μείωση της αξίας των αγαθών226
 • γ) Υπαναχώρηση από σύμβαση παροχής υπηρεσιών, νερού, φυσικού αερίου κ.λπ.227
 • δ) Παροχές ψηφιακού περιεχομένου227
 • IX. Εξαιρέσεις από το δικαίωμα υπαναχώρησης227
 • Δ. Άλλα - πλην της υπαναχώρησης - μέσα προστασίας229
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ (Άρθρο 3-3ιγ Ν 2251/1994)233
 • 1. Έννοια των συμβάσεων από απόσταση - πεδίο εφαρμογής233
 • Α. Προϋποθέσεις υπαγωγής στα άρθρα 3-3ιγ Ν 2251/1994233
 • Β. Έννοιες του καταναλωτή και του προμηθευτή235
 • Γ. Συμβάσεις που εξαιρούνται από την έννοια των συμβάσεων εξ αποστάσεως236
 • 2. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή στο προσυμβατικό στάδιο236
 • 3. Τυπικές απαιτήσεις για συμβάσεις εξ αποστάσεως237
 • Α. Πριν από τη σύναψη της σύμβασης237
 • Ι. Τρόπος ενημέρωσης237
 • ΙΙ. Σύναψη με ηλεκτρονικά μέσα - ιστοσελίδες237
 • ΙΙΙ. Άλλες περιπτώσεις238
 • Β. Μετά τη σύναψη της σύμβασης238
 • 4. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή239
 • 5. Εξ αποστάσεως εμπορία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών240
 • Α. Η ενσωμάτωση της κοινοτικής Οδηγίας 2002/65/ΕΚ στο Ν 2251/1994240
 • Β. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 4θ Ν 2251/1994241
 • Γ. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή241
 • Δ. Δικαίωμα υπαναχώρησης του καταναλωτή242
 • Ε. Απαγόρευση αποστολής προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών χωρίς παραγγελία243
 • 6. Το ηλεκτρονικό εμπόριο244
 • Α. Η έννοια του ηλεκτρονικού εμπορίου244
 • Ι. Προστασία του καταναλωτή - χρήστη του διαδικτύου κατά το δίκαιο της πώλησης245
 • ΙΙ. Προστασία του καταναλωτή - χρήστη του διαδικτύου κατά το Ν 2251/1994246
 • Β. Η Οδηγία 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο και το ελληνικό δίκαιο προσαρμογής (ΠΔ 131/2003)248
 • Ι. Σκοπός της Οδηγίας 2000/31/ΕΚ για το ηλεκτρονικό εμπόριο248
 • ΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003 - Υπηρεσίες της κοινωνίας της πληροφορίας249
 • ΙΙΙ. Οι εξαιρούμενοι τομείς από το πεδίο εφαρμογής του ΠΔ 131/2003250
 • Γ. Έννοια του καταναλωτή σε ηλεκτρονικές συμβάσεις250
 • Δ. Υποχρέωση ενημέρωσης του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο252
 • Ι. Υποχρεωτικά παρεχόμενες γενικές πληροφορίες252
 • ΙΙ. Υποχρεωτικά παρεχόμενες ειδικές πληροφορίες κατά τη σύναψη των ηλεκτρονικών συμβάσεων253
 • ΙΙΙ. Υποχρεωτικά παρεχόμενες πληροφορίες κατά τις εμπορικές επικοινωνίες253
 • IV. Αρχές που διέπουν τη διαδικασία ανάθεσης παραγγελιών με ηλεκτρονικά μέσα254
 • V. Πληρωμή με πιστωτική κάρτα254
 • VΙ. Παραπομπή του ΠΔ 131/2003 στις διατάξεις του Ν 2251/1994 για τη δικαστική και εξωδικαστική επίλυση των διαφορών255
 • Ε. Διεθνής δικαιοδοσία σε ηλεκτρονικές καταναλωτικές συμβάσεις256
 • ΣΤ. Διοικητική συνεργασία κρατών μελών της ΕΕ για την προστασία του καταναλωτή στο ηλεκτρονικό εμπόριο257
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΠΩΛΗΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ (Άρθρα 4, 4α-4η, 5 Ν 2251/1994)260
 • 1. Οι ρυθμίσεις των άρθρων 4 έως 4η Ν 2251/1994 για τις καταναλωτικές συμβάσεις260
 • Α. Πεδίο εφαρμογής260
 • Β. Υποχρέωση ενημέρωσης κατά το προσυμβατικό στάδιο261
 • Γ. Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται μόνο σε πωλήσεις αγαθών262
 • Ι. Χρόνος παράδοσης των αγαθών262
 • ΙΙ. Μετάθεση κινδύνου263
 • Δ. Ρυθμίσεις που εφαρμόζονται σε πωλήσεις αγαθών και σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών263
 • Ι. Χρήση μέσων πληρωμής264
 • ΙΙ. Χρέωση τηλεφωνικής επικοινωνίας264
 • ΙΙΙ. Πρόσθετες πληρωμές264
 • IV. Παροχή μη παραγγελθέντων264
 • 2. Προστασία καταναλωτή επί πωλήσεων καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεων κατά το άρθρο 5 Ν 2251/1994264
 • Α. Η πρόβλεψη του άρθρου 5 Ν 2251/1994264
 • Β. Η πρόβλεψη της κοινοτικής Οδηγίας 1999/44/ΕΚ265
 • 3. Η υποχρέωση παροχής πληροφοριών266
 • A. Σαφείς οδηγίες για ασφαλή χρήση266
 • Β. Ενημέρωση για την πιθανή διάρκεια ζωής του προϊόντος267
 • 4. Η υποχρέωση παροχής εγγύησης267
 • Α. Η (αστική) εγγύηση στην πώληση των άρθρων 559 και 556 ΑΚ267
 • Β. Η εμπορική (ή καταναλωτική) εγγύηση του άρθρου 5 Ν 2251/1994268
 • Ι. Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της εγγύησης268
 • ΙΙ. Ο έγγραφος τύπος της εγγύησης270
 • ΙΙΙ. Το περιεχόμενο της εγγύησης270
 • IV. H σχέση των διατάξεων του ΑΚ για την ευθύνη του πωλητή με το άρθρο 5 Ν 2251/1994272
 • 5. Η υποχρέωση εξασφάλισης εξυπηρέτησης μετά την πώληση (αντικατάσταση, συντήρηση, επισκευή κ.λπ.)274
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΗ ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ (Άρθρο 6 Ν 2251/1994)276
 • 1. Οι προϋποθέσεις του άρθρου 6 Ν 2251/1994 για την ευθύνη του παραγωγού276
 • A. Η έννοια του παραγωγού277
 • I. Ο πραγματικός παραγωγός277
 • II. O oιονεί παραγωγός278
 • III. Ο εισαγωγέας279
 • IV. Ο προμηθευτής280
 • V. Αναγωγή μεταξύ των συνοφειλετών - παράλληλη ευθύνη282
 • VI. Σχέση με τις γενικές διατάξεις περί αδικοπρακτικής ευθύνης283
 • B. Η έννοια του προϊόντος283
 • I. Στοιχεία του ορισμού του προϊόντος283
 • II. Περιπτωσιολογία283
 • III. Η εξαίρεση των υπηρεσιών285
 • IV. Προέλευση του προϊόντος από παραγωγό285
 • Γ. Η έννοια του ελαττώματος286
 • Ι. Ανεξάρτητη και αυτόνομη έννοια του ελαττώματος286
 • ΙΙ. Διακρίσεις των ελαττωμάτων286
 • ΙΙΙ. Η προβλεπόμενη απόδοση ή η εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια287
 • ΙV. Κριτήρια προσδιορισμού της προβλεπόμενης απόδοσης και της εύλογα αναμενόμενης ασφάλειας288
 • V. Αιτιώδης συνάφεια ελαττώματος και ζημίας291
 • Δ. Η έννοια της ζημίας292
 • Ι. Προστατευόμενα έννομα αγαθά292
 • ΙΙ. Ζημία λόγω θανάτου ή σωματικής βλάβης294
 • α) Δικαιούχοι της αποζημίωσης294
 • β) Αποκαταστατέα ζημία295
 • ΙΙΙ. Ζημία λόγω βλάβης ή καταστροφής περιουσιακού στοιχείου298
 • α) Ζημία σε άλλο περιουσιακό στοιχείο «εκτός από το ίδιο το ελαττωματικό προϊόν»298
 • β) Προορισμός του πράγματος για ιδιωτική χρήση ή κατανάλωση302
 • γ) Αποκαταστατέα ζημία304
 • δ) Δικαιούχοι της αποζημίωσης305
 • ε) Ζημία τουλάχιστον 500 ευρώ306
 • IV. Ηθική βλάβη307
 • V. Το ειδικότερο ζήτημα της περιβαλλοντικής ζημίας311
 • E. Βάρος απόδειξης και λόγοι απαλλαγής του παραγωγού314
 • Ι. Μη θέση του ζημιογόνου προϊόντος σε κυκλοφορία314
 • ΙΙ. Ανυπαρξία ελαττώματος κατά τον χρόνο θέσης του προϊόντος σε κυκλοφορία315
 • ΙΙΙ. Κατασκευή και διανομή του προϊόντος για ιδιωτικούς λόγους316
 • IV. Κατασκευή του προϊόντος σύμφωνα με κανόνες αναγκαστικού δικαίου316
 • V. Αδυναμία διάγνωσης του ελαττώματος λόγω του γενικού επιπέδου των επιστημονικών και τεχνικών γνώσεων317
 • VI. Ελάττωμα που οφείλεται στο κύριο προϊόν, στο οποίο έχει ενσωματωθεί το συστατικό318
 • ΣΤ. Aπαγόρευση απαλλακτικών ρητρών319
 • Ζ. Παραγραφή και απόσβεση320
 • 2. Η αδικοπρακτική ευθύνη του ΑΚ και η ειδική ευθύνη παραγωγού του Ν 2251/1994321
 • Α. Σύγκριση της αδικοπρακτικής ευθύνης του ΑΚ και της ειδικής ευθύνης του άρθρου 6 Ν 2251/1994321
 • Ι. Πλεονεκτήματα της επιλογής ως νομικής βάσης των διατάξεων του ΑΚ321
 • ΙΙ. Πλεονεκτήματα της επιλογής ως νομικής βάσης του άρθρου 6 Ν 2251/1994322
 • Β. Συρροή αξιώσεων από τις ειδικές διατάξεις περί της ευθύνης του παραγωγού και ενδοσυμβατικής ευθύνης322
 • Ι. Συρροή νόμιμων βάσεων322
 • ΙΙ. Το δίκαιο της ευθύνης του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος323
 • ΙΙΙ. Αποκατάσταση των περαιτέρω ζημιών λόγω πραγματικού ελαττώματος324
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρο 7 Ν 2251/1994)328
 • 1. Η κοινοτική νομοθεσία για την ασφάλεια των προϊόντων328
 • 2. Η σημασία του άρθρου 7 Ν 2251/1994329
 • 3. Υποχρεώσεις που αφορούν τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά330
 • Α. Η έννοια του προμηθευτή - πεδίο εφαρμογής330
 • B. Η έννοια του ασφαλούς προϊόντος331
 • I. Η έννοια του «προϊόντος»331
 • II. Το κριτήριο της ασφάλειας331
 • III. Υποχρέωση συμμόρφωσης του προμηθευτή προς τις υποχρεώσεις του332
 • IV. Οι υποχρεώσεις των διανομέων333
 • 4. Έλεγχοι για την ασφάλεια προϊόντων που έχουν ήδη διατεθεί στην αγορά334
 • A. Έλεγχοι σε εθνικό επίπεδο334
 • Β. Έλεγχοι σε κοινοτικό επίπεδο336
 • 5. Επισήμανση, σήμανση και οδηγίες χρήσης των προϊόντων338
 • Α. Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων338
 • I. Τρόφιμα339
 • II. Φάρμακα343
 • Β. Η προέλευση των προϊόντων343
 • Γ. Η τιμή των προϊόντων344
 • Δ. Οδηγίες χρήσης των προϊόντων και οι σχετικοί κίνδυνοι344
 • Ι. Υποχρεώσεις που ισχύουν για όλα τα προϊόντα344
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις που ισχύουν για ορισμένα προϊόντα345
 • α) Tρόφιμα345
 • β) Φάρμακα345
 • γ) Παιχνίδια346
 • 6. Η ασφάλεια των προϊόντων στη στρατηγική της ΕΕ 2007-2013348
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (Άρθρο 8 Ν 2251/1994)351
 • 1. Ιδρυτικός κανόνας της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες351
 • Α. Παροχή υπηρεσιών352
 • Ι. Η υπηρεσία πρέπει να παρέχεται κατά τρόπο ανεξάρτητο και στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας (θετική προϋπόθεση)352
 • α) Παρεχόμενη υπηρεσία κατά τρόπο ανεξάρτητο352
 • β) Υπηρεσία στο πλαίσιο της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας353
 • ΙΙ. Δεν συνιστά υπηρεσία η κατασκευή προϊόντων ή η μεταβίβαση εμπράγματων δικαιωμάτων ή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας (αρνητική προϋπόθεση)353
 • ΙΙΙ. Θετική ενέργεια ή παράλειψη ως προϋπόθεση ευθύνης354
 • Β. Υπαιτιότητα και παράνομο354
 • Ι. Υπαιτιότητα354
 • ΙΙ. Παράνομο355
 • ΙΙΙ. Ζημία357
 • IV. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ παροχής της υπηρεσίας και ζημίας357
 • 2. Βάρος απόδειξης κατά το άρθρο 8 Ν 2251/1994357
 • Α. Η ρύθμιση του άρθρου 8 Ν 2251/1994357
 • I. Ειδικές διατάξεις για το βάρος απόδειξης357
 • ΙΙ. Διαφορές σε σχέση με το άρθρο 914 ΑΚ358
 • ΙΙΙ. Κριτήρια για την εκτίμηση της έλλειψης υπαιτιότητας359
 • ΙV. Συνθήκες που οριοθετούν την εύλογα αναμενόμενη ασφάλεια359
 • α) Η φύση και το αντικείμενο της υπηρεσίας, ιδίως σε σχέση με τον βαθμό επικινδυνότητάς της359
 • β) Η παρουσίαση και ο τρόπος παροχής της υπηρεσίας360
 • γ) Ο χρόνος παροχής της υπηρεσίας360
 • δ) Η αξία της παρεχόμενης υπηρεσίας360
 • ε) Η ελευθερία δράσης που καταλείπεται στον ζημιωθέντα στο πλαίσιο της υπηρεσίας361
 • στ) Ο ζημιωθείς ανήκει σε κατηγορία μειονεκτούντων ή ευπρόσβλητων προσώπων361
 • ζ) Η παρεχόμενη υπηρεσία ως εθελοντική προσφορά του παρέχοντος361
 • 3. Λόγοι περιορισμού ή άρσης της ευθύνης του παρέχοντος υπηρεσίες361
 • Α. Ευθύνη εις ολόκληρον - Δικαίωμα αναγωγής361
 • Β. Συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος (ή προσώπου για το οποίο ευθύνεται ο ζημιωθείς)363
 • Γ. Αποκλεισμός απαλλακτικών ρητρών364
 • 4. Ιδιαίτερες κατηγορίες υπηρεσιών364
 • Α. Το εύρος της ρύθμισης του άρθρου 8 Ν 2251/1994364
 • Β. Η ευθύνη του παρέχοντος τραπεζικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες365
 • Ι. Ο πελάτης της Τράπεζας ως καταναλωτής365
 • ΙΙ. Η παροχή ανεξάρτητων χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών366
 • ΙΙΙ. Υπαιτιότητα και παράνομο367
 • ΙV. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια369
 • V. Βάρος απόδειξης370
 • VI. Περιορισμός της ευθύνης370
 • VII. Νομολογιακή εφαρμογή της ευθύνης Τράπεζας κατά το άρθρο 8 του Ν 2251/1994371
 • Γ. Η ευθύνη του παρέχοντος επενδυτικές υπηρεσίες372
 • Ι. Ο επενδυτής ως καταναλωτής372
 • ΙΙ. Η παροχή ανεξάρτητων επενδυτικών υπηρεσιών374
 • ΙΙΙ. Υπαιτιότητα και παράνομο375
 • ΙV. Ζημία και αιτιώδης συνάφεια376
 • V. Λόγοι περιορισμού της ευθύνης των ΕΠΕΥ376
 • α) Συνυπευθυνότητα ΕΠΕΥ και τρίτων προσώπων376
 • β) Συντρέχον πταίσμα του αποδέκτη των επενδυτικών υπηρεσιών379
 • Δ. Η ευθύνη του παρέχοντος ασφαλιστικές υπηρεσίες379
 • Ι. Η ιδιότητα του ασφαλισμένου ως καταναλωτή379
 • ΙΙ. Οι υποχρεώσεις του παρέχοντος ασφαλιστικές υπηρεσίες380
 • ΙΙΙ. Εφαρμογή του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 στη θαλάσσια ασφάλιση380
 • Ε. Η ευθύνη του παρέχοντος νομικές υπηρεσίες381
 • Ι. Ευθύνη του παρέχοντος νομικές υπηρεσίες της ειδικής διάταξης του άρθρου 73 ΕισΝΚΠολΔ381
 • II. Δυνατότητα επίκλησης και εφαρμογής του άρθρου 8 Ν 2251/1994 στις νομικές υπηρεσίες382
 • ΣΤ. Η ευθύνη του παρέχοντος ιατρικές υπηρεσίες386
 • Ι. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιατρικής ευθύνης386
 • α) Οι κανόνες δεοντολογίας ως βάση της ιατρικής ευθύνης386
 • i) Η υποχρέωση ενημέρωσης ως δεοντολογική υποχρέωση387
 • ii) Η υποχρέωση τήρησης του ιατρικού απορρήτου ως δεοντολογική υποχρέωση390
 • β) Η εξειδικευμένη γνώση ως λόγος της ιατρικής ευθύνης391
 • ΙΙ. Θεμελίωση της ιατρικής ευθύνης στο Ν 2251/1994394
 • IΙΙ. Ενδοσυμβατική ευθύνη επί παροχής ιατρικών υπηρεσιών396
 • IV. Αδικοπρακτική ευθύνη του προμηθευτή ιατρικών υπηρεσιών397
 • Ζ. Η ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες398
 • Ι. Ευθύνη του παρέχοντος τουριστικές υπηρεσίες με βάση το Ν 2251/1994399
 • α) Δυνατότητα ενεργοποίησης του άρθρου 8 του Ν 2251/1994 σχετικά με την ευθύνη του προμηθευτή υπηρεσιών399
 • β) Δυνατότητα ενεργοποίησης της διάταξης για την ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων (άρθρο 6 Ν 2251/1994)400
 • γ) Δυνατότητα εφαρμογής του άρθρου 2 παρ. 6 και 7 (γενικοί όροι συναλλαγών)401
 • i) Γενικοί όροι συναλλαγών σε τουριστικές εν γένει συμβάσεις401
 • ii) Γενικοί όροι συναλλαγών σε συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης402
 • ΙΙ. Δυνατότητα συρροής νομικών βάσεων405
 • α) Η ευθύνη του ξενοδόχου σύμφωνα με τα άρθρα 834-839 ΑΚ405
 • β) Η ευθύνη του τουριστικού επιχειρηματία σύμφωνα με τις διατάξεις για τα οργανωμένα ταξίδια407
 • γ) Δυνατότητα ευθύνης του τουριστικού επιχειρηματία σύμφωνα με διατάξεις για τη σύμβαση μεταφοράς409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟΔΙΑΦΗΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΘΕΜΙΤΕΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ (Άρθρα 9 έως 9θ Ν 2251/1994)413
 • 1. Η προστασία του καταναλωτή ως αποδέκτη διαφημιστικού μηνύματος413
 • Α. Η προστασία του αποδέκτη της διαφήμισης από το κοινοτικό και το εθνικό δίκαιο413
 • Β. Το εύρος της έννοιας της διαφήμισης415
 • 2. Παραπλανητική και αθέμιτη διαφήμιση (προ του Ν 3587/2007)416
 • Α. Παραπλανητική διαφήμιση416
 • Ι. Αρχή της αλήθειας και της αντικειμενικότητας416
 • ΙΙ. Η ανακρίβεια του μηνύματος417
 • ΙΙΙ. Θετική πράξη ή παράλειψη ως μέσο για την παραπλανητική διαφήμιση418
 • ΙV. Εντύπωση που αφήνει η διαφήμιση στους καταναλωτές418
 • V. Δυνατότητα επηρεασμού της οικονομικής συμπεριφοράς του καταναλωτή419
 • VΙ. Η νομολογία του ΔΕΚ για την παραπλανητική διαφήμιση419
 • Β. Αθέμιτη διαφήμιση (προ του Ν 3587/2007)420
 • Ι. Η γενική ρήτρα των χρηστών ηθών420
 • ΙΙ. Η ειδική περίπτωση της υποβλητικής διαφήμισης420
 • ΙΙΙ. Έμμεση διαφήμιση421
 • 3. Συγκριτική διαφήμιση (άρθρο 9 §§ 2-4 Ν 2251/1994 μετά το Ν 3587/2007)423
 • Α. Το καταρχήν επιτρεπτό της συγκριτικής διαφήμισης423
 • Β. Είδη συγκριτικής διαφήμισης425
 • Γ. Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομολογία για τη συγκριτική διαφήμιση427
 • 4. Άμεση διαφήμιση (μετά το Ν 3587/2007)429
 • Α. Απευθείας μετάδοση του διαφημιστικού μηνύματος429
 • Β. Συναίνεση του καταναλωτή430
 • 5. Αθέμιτες εμπορικές πρακτικές (τα νέα άρθρα 9α έως 9θ μετά το Ν 3587/2007)431
 • Εισαγωγικό σημείωμα431
 • Α. Κοινοτική εναρμόνιση των ρυθμίσεων για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές433
 • Β. Πεδίο εφαρμογής των νέων ρυθμίσεων περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών434
 • Γ. Εμπορικές πρακτικές αντίθετες στη γενική ρήτρα του άρθρου 9γ435
 • Δ. Παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές437
 • Ι. Εμπορικές πρακτικές που συνίστανται σε ενέργεια437
 • ΙΙ. Εμπορικές πρακτικές που συνίστανται σε παράλειψη439
 • Ε. Επιθετικές εμπορικές πρακτικές440
 • ΣΤ. Ο κατάλογος των per se αθέμιτων εμπορικών πρακτικών441
 • Ζ. Ειδική ρύθμιση για την προστασία των ανηλίκων κατά της διαφήμισης παιδικών παιχνιδιών445
 • 6. Συνέπειες σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων περί διαφήμισης447
 • Α. Κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης των άρθρων 9γ ως 9η447
 • Β. Αξίωση για παράλειψη της παράνομης διαφήμισης και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών447
 • Ι. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση447
 • ΙΙ. Το ζήτημα της κατανομής του βάρους απόδειξης μεταξύ διαφημιζόμενου και καταναλωτή448
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟH ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ (Άρθρο 10 Ν 2251/1994)451
 • 1. Οι ενώσεις καταναλωτών στο Ν 2251/1994451
 • Α. Νομική μορφή και σύσταση ενώσεων καταναλωτών451
 • Β. Σκοπός των ενώσεων καταναλωτών454
 • 2. Η συλλογική αγωγή στο Ν 2251/1994454
 • Α. Η συλλογική αγωγή ως μέσο δικαστικής προστασίας454
 • Ι. Έννοια της συλλογικής αγωγής454
 • ΙΙ. Διακρίσεις της συλλογικής αγωγής455
 • ΙΙΙ. Σκοπός της συλλογικής αγωγής456
 • Β. Νομιμοποίηση των ενώσεων καταναλωτών456
 • Ι. Άσκηση ατομικών αξιώσεων των μελών της ένωσης456
 • ΙΙ. Άσκηση προσθέτων παρεμβάσεων σε εκκρεμείς δίκες μελών της ένωσης457
 • ΙΙΙ. Άσκηση συλλογικής αγωγής458
 • α) Προϋποθέσεις ενεργητικής νομιμοποίησης458
 • β) Προϋποθέσεις παθητικής νομιμοποίησης459
 • γ) Νομική φύση της συλλογικής αγωγής460
 • Γ. Η συλλογική αγωγή ως μέσο προληπτικής και κατασταλτικής προστασίας462
 • Δ. Αποκατάσταση ζημίας από παράνομη συμπεριφορά466
 • Ε. Συλλογική αγωγή ως μέσο προσωρινής δικαστικής προστασίας (ασφαλιστικά μέτρα)466
 • 3. Χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής του Ν 2251/1994467
 • Α. Προϋποθέσεις άσκησης της αξίωσης χρηματικής ικανοποίησης από τις ενώσεις καταναλωτών467
 • Ι. Ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικών προϊόντων για ικανοποίησητης ηθικής βλάβης467
 • ΙΙ. Απειλή της υγείας και της ασφάλειας των καταναλωτών ως προϋπόθεση ικανοποίησης της ηθικής βλάβης468
 • ΙΙΙ. Οι παραπλανητικές εμπορικές πρακτικές ως προϋπόθεση ικανοποιήσεως της ηθικής βλάβης469
 • Β. Λειτουργία και σκοπός της χρηματικής ικανοποίησης στο πλαίσιο της συλλογικής αγωγής469
 • Ι. Ο αποκαταστατικός χαρακτήρας469
 • ΙΙ. Η απουσία κυρωτικού σκοπού471
 • ΙII. Η άποψη της νομολογίας: Αστική κύρωση472
 • IV. Κριτήρια προσδιορισμού της έκτασης αποζημίωσης473
 • V. In natura άρση της ηθικής βλάβης475
 • 4. Ευθύνη των ενώσεων καταναλωτών για καταχρηστική άσκηση συλλογικής αγωγής476
 • 5. Δικονομικά ζητήματα της συλλογικής αγωγής478
 • Α. Ζητήματα παραδεκτού της συλλογικής αγωγής478
 • Ι. Αρμοδιότητα εκδίκασης της συλλογικής αγωγής478
 • ΙΙ. Προθεσμία άσκησης της συλλογικής αγωγής479
 • Β. Στοιχεία του περιεχομένου της αγωγής480
 • Γ. Αποδεικτικά μέσα481
 • Δ. Οι έννομες συνέπειες της απόφασης επί συλλογικής αγωγής481
 • Ι. Το ζήτημα του δεδικασμένου481
 • ΙΙ. Η εκτελεστότητα της απόφασης483
 • Ε. Η διεθνής δωσιδικία επί καταναλωτικών διαφορών486
 • Ι. Διασυνοριακή συλλογική αγωγή486
 • ΙΙ. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 1215/2012486
 • 6. Το ζήτημα της ατομικής δικαστικής προστασίας του καταναλωτή488
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟΙ. Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (Άρθρα 11, 12 και 13 του Ν 2251/1994)490
 • 1. Η δικονομική θέση του καταναλωτή στην ελληνική έννομη τάξη490
 • 2. Η διαιτησία ως εναλλακτικός τρόπος επίλυσης καταναλωτικών διαφορών493
 • 3. Η εξώδικη προστασία του καταναλωτή - Ο φιλικός διακανονισμός494
 • Α. Επιτροπή φιλικού διακανονισμού495
 • Β. Οριοθέτηση των καταναλωτικών διαφορών και διαδικασία επίλυσής τους497
 • Γ. Συνέπειες των πορισμάτων της επιτροπής φιλικού διακανονισμού499
 • Δ. Σύγκριση του φιλικού διακανονισμού στο Ν 2251/1994 με την εξώδικη επίλυση της διαφοράς στον ΚΠολΔ501
 • Ε. Οι αρχές που διέπουν την εξώδικη (εναλλακτική) επίλυση των καταναλωτικών διαφορών503
 • ΣΤ. Εναλλακτική-Ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών505
 • 4. O θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή506
 • Α. Η λειτουργία της νέας ανεξάρτητης αρχής506
 • Β. Η δραστηριότητα του Συνηγόρου του Καταναλωτή508
 • 5. Ο θεσμός του Τραπεζικού Μεσολαβητή512
 • 6. Άλλα όργανα εξώδικης προστασίας του καταναλωτή518
 • Α. Αναγκαιότητα κρατικής παρέμβασης518
 • Β. Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς519
 • Ι. Συγκρότηση του ΕΣΚΑ519
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες και τρόπος λειτουργίας του ΕΣΚΑ520
 • ΙΙΙ. Δραστηριότητα του Συμβουλίου του ΕΣΚΑ521
 • Γ. Επιτροπή Προστασίας των Καταναλωτών των Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (καταργηθείσα με το Ν 3587/2007)522
 • Ι. Συγκρότηση523
 • ΙΙ. Αρμοδιότητες523
 • Δ. Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή523
 • Ε. Δίκτυο SOLVIT524
 • ΣΤ. Δίκτυο FIN-NET525
 • Ζ. Μεσολαβητής Τραπεζικών - Επενδυτικών Υπηρεσιών525
 • Η. Συνήγορος του Πολίτη526
 • Θ. Μεσολαβητής Κεφαλαιαγοράς526
 • ΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (Άρθρα 13α και 14 του Ν 2251/1994)527
 • 1. Διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του Ν 2251/1994527
 • 2. Μεταβατικές διατάξεις (Άρθρο 14 του Ν 2251/1994)529
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΜελέτες - Γνωμοδοτήσεις534
 • 1. Ο αποδέκτης τραπεζικών υπηρεσιών ως καταναλωτής534
 • 2. Η έννοια του καταναλωτή κατά το άρθρο 13 της σύμβασης των Βρυξελλών - συμβάσεις παροχής επενδυτικών υπηρεσιών544
 • 3. Καταχρηστικοί ΓΟΣ, αθέμιτη και παραπλανητική διαφήμιση «κάρτας ταξιδιών»564
 • 4. Ευθύνη παραγωγού λόγω ελαττωματικού προϊόντος - έννοια ελαττώματος - προϋποθέσεις αποζημίωσης λόγω ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης602
 • 5. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιατρικής ευθύνης620
 • 6. Ευθύνη του νηογνώμονος έναντι του αγοραστή πλοίου ένεκα ανακριβών πιστοποιητικών με βάση το άρθρο 8 του Ν 2251/1994 περί ευθύνης του παρέχοντας υπηρεσίες (γνωμ.)639
 • 7. Έκταση ευθύνης ασφαλιστικού συμβούλου και συντρέχον πταίσμα επενδυτή (γνωμ.)656
 • 8. Ο ανοιχτός έλεγχος των ΓΟΣ στις δανειακές συμβάσεις σε ελβετικό φράγκο (γνωμ.)691
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟΠαραδείγματα Δικογράφων730
 • 1. Σύμβαση στεγαστικού δανείου - ΓΟΣ για «έξοδα προέγκρισης δανείου»730
 • 2. Απώλεια πιστωτικής κάρτας - Ευθύνη από χρήση τρίτου735
 • 3. Σύμβαση παροχής υπηρεσιών μέσω πιστωτικής κάρτας - Καταγγελία737
 • 4. Σύμβαση ασφάλισης κατά κινδύνου πυρός - Άγνοια καταχρηστικού ΓΟΣ741
 • 5. Σύμβαση ασφάλισης ασθενείας - Ερμηνεία ΓΟΣ744
 • 6. Ασφαλιστήριο αυτοκινήτου - Χειρόγραφοι όροι746
 • 7. Ευθύνη παραγωγού για ελαττωματικό προϊόν749
 • 8. Αθέμιτη παραπλανητική διαφήμιση «ταξιδιωτικής κάρτας»752
 • 9. Αγωγή ένωσης καταναλωτών κατά εταιρίας και τραπεζών για παράνομη χρέωση πιστωτικής κάρτας761
 • 10. Αγωγή ένωσης καταναλωτών κατά τράπεζας για καταχρηστικούς ΓΟΣ πιστωτικής κάρτας769
 • 11. Σχέδιο αναφοράς για τον Συνήγορο του Καταναλωτή773
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ776
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ792
 • 0
 • 0