Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-562-995-3
Σελίδες: 608
Συγγραφέας: Ι. Αγγελόπουλος, Κ. Ασημακόπουλος, Γ. Μεντής, Χ. Πουλάκος, Α. Καραντάνα, Φ. Μάλαμας, Β. Μιχελινάκης, Π. Παπανδρέου, Ν. Σγουρινάκης
Επιμέλεια: Γ. Μεντής, Β. Μιχελινάκης
Πρόλογος: E. Αντωνόπουλος

O Kώδικας Φορολογικής Διαδικασίας που κυρώθηκε με τον Ν 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170/26.7.2013) αποτελεί ένα καινοτόμο για τα φορολογικά δεδομένα νομοθέτημα στη χώρα μας, καθώς ενσωμάτωσε και απλοποίησε διάσπαρτες διατάξεις της πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας που αφορούν τις φορολογικές διαδικασίες, τη σχέση μεταξύ φορολογούμενου και φορολογικής διοίκησης και τις διαδικασίες είσπραξης των φόρων. Επίσης, εισήγαγε νέους και σύγχρονους τρόπους προσδιορισμού του φόρου, επαναξιολόγησε τα προνόμια του Δημοσίου και επαναθεμελίωσε τις σχέσεις μεταξύ της φορολογικής διοίκησης και του φορολογούμενου σε υγιέστερη και δικαιότερη βάση. 

Ο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας, ήδη, μέσα στα δύο πρώτα χρόνια από τη θέση του σε ισχύ υπέστη πολλές και αξιόλογες τροποποιήσεις, οι οποίες κατέστησαν ακόμη περισσότερο επιτακτική την ούτως ή άλλως αναγκαία ερμηνευτική προσέγγιση των διατάξεων του νεωτεριστικού και νεότευκτου νομοθετήματος. Μάλιστα, με τον Ν 4337/2015 (ΦΕΚ Α΄ 129/17.10.2015) επήλθαν σπουδαίες αλλαγές στο καθεστώς των προστίμων για τις παραβάσεις της φοροδιαφυγής και προστέθηκε νέο κεφάλαιο δωδέκατο για τα φορολογικά εγκλήματα.

Στο ως άνω πλαίσιο, η παρούσα έκδοση «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση» αποτελεί την πρώτη συλλογική, συστηματική και οργανωμένη προσπάθεια ερμηνείας των διατάξεων του Ν 4174/2013. Ειδικότερα, ειδικευμένοι νομικοί, λογιστές και στελέχη της Διοίκησης αναλύουν περιεκτικά και στοχευμένα κάθε άρθρο του Κώδικα, παραθέτοντας όπου είναι αναγκαίο σχετική νομολογία και παραδείγματα κατανόησης και αναδεικνύοντας τα σπουδαία ζητήματα που πηγάζουν από αυτόν. Είναι ιδιαίτερα σημαντικό ότι οι συγγραφείς δεν περιορίζονται σε απλή παράθεση ερμηνευτικών λύσεων που προκύπτουν από τη νομολογία ή τις σχετικές ερμηνευτικές εγκυκλίους, αλλά αντιμετωπίζουν με κριτικό πνεύμα πολλές από τις ρυθμίσεις του νομοθετήματος επισημαίνοντας τυχόν κενά ή προβλήματα που ενδέχεται να δημιουργηθούν από την εφαρμογή τους. 

Ενδεικτικά, ερμηνεύονται τα εξής ζητήματα στο πλήρες φάσμα τους: To πεδίο εφαρμογής του Κώδικα και οι μεταβατικές διατάξεις, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φορολογούμενων, το καθεστώς υποβολής των δηλώσεων, οι ενδοομιλικές συναλλαγές, ο φορολογικός έλεγχος, ο προσδιορισμός του φόρου, η διάταξη περί φοροαποφυγής, ο τρόπος είσπραξης και πληρωμής του φόρου, τα πρόστιμα και οι τόκοι που επιβάλλονται, τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία, τα φορολογικά εγκλήματα, η ενδικοφανής προσφυγή και οι ειδικές διοικητικές διαδικασίες.

Το βιβλίο Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας - Ερμηνεία κατ΄ άρθρο & λογιστική αντιμετώπιση φιλοδοξεί να σταθεί αρωγός για όλους του επαγγελματίες του φορολογικού δικαίου, καθώς αποτελεί ένα σοβαρό, αξιόπιστο και χρήσιμο εγχειρίδιο ερμηνείας, ανάλυσης και εφαρμογής του Ν 4174/2013. ..

 • -31
 • Ι. Γενικές διατάξεις(άρθρα 1-9)1
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ1
 • Άρθρο 1 - Γενικά1
 • Άρθρο 2 - Πεδίο εφαρμογής1
 • Άρθρο 3 - Ορισμοί2
 • Άρθρο 4 - Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής3
 • Άρθρο 5 - Κοινοποίηση πράξεων4
 • Άρθρο 6 - Έντυπα6
 • Άρθρο 7 - Προθεσμίες6
 • Άρθρο 8 - Φορολογικός εκπρόσωπος7
 • Άρθρο 9 - Ερμηνευτικές Εγκύκλιοι και Οδηγίες7
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ9
 • Α. Αντικείμενο του Κώδικα και πεδίο εφαρμογής 9
 • Β. Ορισμοί, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, ανάθεση καθηκόντων και εξουσιοδότηση υπογραφής 12
 • Γ. Κοινοποίηση πράξεων της φορολογικής διοίκησης σε φορολογούμενους14
 • Δ. Έντυπα19
 • Ε. Προθεσμίες20
 • ΣΤ. Έννοια φορολογικού εκπροσώπου 21
 • Ζ. Ερμηνευτικές εγκύκλιοι και οδηγίες22
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των φορολογούμενων έναντι των φορολογικών αρχών(άρθρα 10-17)25
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ25
 • Άρθρο 10 - Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο25
 • Άρθρο 11 - Αριθμός φορολογικού μητρώου26
 • Άρθρο 12 - Αποδεικτικό ενημερότητας και βεβαίωση οφειλής28
 • Άρθρο 13 - Βιβλία και στοιχεία29
 • Άρθρο 14 - Πληροφορίες από τον φορολογούμενο30
 • Άρθρο 15 - Πληροφορίες από τρίτους31
 • Άρθρο 16 - Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα33
 • Άρθρο 17 - Διαφύλαξη πληροφοριών - απόρρητο33
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ36
 • Α. Εγγραφή στο φορολογικό μητρώο36
 • 1. Γενικά36
 • 2. Η χρήση του ΑΦΜ37
 • 3. Διαδικασία εγγραφής στο Φορολογικό Μητρώο39
 • 4. Δηλώσεις έναρξης - μεταβολής επιχειρηματικής δραστηριότητας40
 • 5. Ειδική διαδικασία για την έναρξη επιχείρησης της οποίας ο φορέας είναι οφειλέτης του Δημοσίου46
 • 6. Διακοπή επιχειρηματικής δραστηριότητας47
 • 7. Διαδικασία μεταβολής φορολογικής κατοικίας49
 • 8. Αναστολή χρήσης ΑΦΜ για ενδοκοινοτικές συναλλαγές52
 • Β. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) και βεβαίωση οφειλής54
 • 1. Αποδεικτικό Ενημερότητας54
 • 2. Βεβαίωση οφειλής61
 • Γ. Χρόνος διαφύλαξης βιβλίων και στοιχείων63
 • Δ. Πληροφορίες προς αρχές και τρίτους68
 • 1. Πληροφορίες από τους φορολογούμενους προς τις αρχές68
 • 2. Υπόχρεοι υποβολής - Χρόνος και τρόπος υποβολής70
 • 3. Περιεχόμενο71
 • 4. Υποχρεώσεις υπαγόμενων στο ειδικό καθεστώς άρθρου 39Β του ΦΠΑ78
 • 5. Διασταύρωση - Συμφωνία - Κυρώσεις79
 • Ε. Πληροφορίες από τρίτους - απόρρητο80
 • 1. Πληροφορίες από τρίτους 80
 • 2. Στοιχεία και πληροφορίες σε ξένη γλώσσα81
 • 3. Φορολογικό απόρρητο82
 • IΙΙ. Υποβολή δηλώσεων(άρθρα 18-20)87
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ87
 • Άρθρο 18 - Υποβολή φορολογικής δήλωσης87
 • Άρθρο 19 - Υποβολή τροποποιητικής φορολογικής δήλωσης88
 • Άρθρο 20 - Δήλωση με επιφύλαξη88
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ90
 • Α. Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος90
 • 1. Χρόνος και τρόπος υποβολής90
 • α. Τρόπος υποβολής δηλώσεων φυσικών προσώπων92
 • β. Τρόπος υποβολής δηλώσεων νομικών προσώπων99
 • γ. Χρόνος και τρόπος υποβολής τροποποιητικής δήλωσης104
 • δ. Δήλωση με επιφύλαξη107
 • 2. Χρόνος και τρόπος πληρωμής108
 • Β. Δηλώσεις ΦΠΑ 110
 • 1. Χρόνος και τρόπος υποβολής110
 • 2. Κυρώσεις112
 • Γ. Δηλώσεις στοιχείων ακινήτων και ΕΝ.Φ.Ι.Α.115
 • 1. Χρόνος και τρόπος υποβολής115
 • 2. Κυρώσεις116
 • Δ. Λοιποί παρακρατούμενοι φόροι116
 • ΙV. Ενδοομιλικές συναλλαγές(άρθρα 21-22)119
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ119
 • Άρθρο 21 - Φάκελος Τεκμηρίωσης119
 • Άρθρο 22 - Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης121
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ124
 • Α. Αρχή των ίσων αποστάσεων: Τυπικές υποχρεώσεις και διεθνές υπόβαθρο124
 • Β. Καινοτομίες 131
 • Γ. Συνοπτικός Πίνακας Πληροφοριών 133
 • Δ. Επαλήθευση πληρότητας και επάρκεια του Φακέλου Τεκμηρίωσης και του Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών133
 • Ε. Συμφωνίες προέγκρισης μεθοδολογίας τιμολόγησης ενδοομιλικών συναλλαγών 136
 • 1. Διεθνές και ευρωπαϊκό υπόβαθρο136
 • 2. Διαδικασία υποβολής και έγκρισης ΑΡΑ138
 • 3. Επιμέρους θέματα ερμηνείας141
 • V. Φορολογικός έλεγχος(άρθρα 23-29)145
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ145
 • Άρθρο 23 - Εξουσίες Φορολογικής Διοίκησης145
 • Άρθρο 24 - Πρόσβαση στα βιβλία και στοιχεία146
 • Άρθρο 25147
 • Άρθρο 26 - Επιλογή υποθέσεων προς έλεγχο149
 • Άρθρο 27 - Μέθοδοι έμμεσου προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης151
 • Άρθρο 28 - Αποτελέσματα φορολογικού ελέγχου151
 • Άρθρο 29 - Αμοιβαία διοικητική συνδρομή152
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ154
 • Α. Εισαγωγή154
 • Β. Είδη ελέγχων155
 • Γ. Τα στάδια του ελέγχου156
 • 1. Επιλογή υπόθεσης προς έλεγχο157
 • 2. Συλλογή στοιχείων και πληροφοριών158
 • 3. Διενέργεια ελεγκτικών επαληθεύσεων161
 • 4. Έμμεσες τεχνικές ελέγχου165
 • 1. Τεχνική ανάλυσης ρευστότητας169
 • 2. Τεχνική καθαρής θέσης179
 • 3. Τεχνική ύψους τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά184
 • 4. Συμπεράσματα και σύνταξη πράξεων προσδιορισμού του φόρου και εκθέσεων ελέγχου185
 • Δ. Οι δυνατότητες του ελεγκτικού μηχανισμού186
 • Ε. Το διαχρονικό δίκαιο στη φορολογική διαδικασία187
 • ΣΤ. Οι μεταβατικές διαδικαστικές διατάξεις του ΚΦΔ στη φορολογική διαδικασία189
 • 1. Οι φορολογικοί έλεγχοι189
 • 2. Οι καταλογιστικές πράξεις 191
 • Ζ. Ο διοικητικός ή δικαστικός συμβιβασμός195
 • Η. Η διαδικασία εκδόσεως καταλογιστικής πράξεως196
 • 1. Εισαγωγή196
 • 2. Η εντολή ελέγχου197
 • 3. Σύνταξη και παράδοση έκθεσης κατάσχεσης198
 • 4. Η προηγούμενη ακρόαση199
 • 5. Αποτελέσματα ελέγχου - Προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός203
 • 6. Η σύνταξη έκθεσης ελέγχου204
 • 7. Οριστική πράξη διορθωτικού προσδιορισμού του φόρου205
 • VI. Προσδιορισμός φόρου(άρθρα 30-39)209
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ209
 • Άρθρο 30 - Προσδιορισμός φόρου209
 • Άρθρο 31 - Άμεσος προσδιορισμός φόρου209
 • Άρθρο 32 - Διοικητικός προσδιορισμός φόρου210
 • Άρθρο 33210
 • Άρθρο 34 - Διορθωτικός προσδιορισμός φόρου211
 • Άρθρο 35 - Προληπτικός προσδιορισμός φόρου211
 • Άρθρο 36 - Παραγραφή212
 • Άρθρο 37 - Έκδοση και κοινοποίηση πράξης προσδιορισμού φόρου214
 • Άρθρο 38 - Γενική διάταξη κατά της φοροαποφυγής215
 • Άρθρο 39 - Δικαιολόγηση προσαύξησης περιουσίας216
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ218
 • Α. Προσδιορισμός του φόρου218
 • 1. Άμεσος προσδιορισμός219
 • 2. Διοικητικός προσδιορισμός219
 • 3. Εκτιμώμενος προσδιορισμός220
 • 4. Διορθωτικός προσδιορισμός220
 • 5. Προληπτικός προσδιορισμός221
 • Β. Παραγραφή227
 • 1. Εισαγωγή 227
 • 2. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις228
 • Γ. Ερμηνεία του άρθρου 38 ΚΦΔ 242
 • 1. Εισαγωγή242
 • 2. Ειδικότερα θέματα247
 • VΙΙ. Είσπραξη και πληρωμή φόρου(άρθρα 40-52)265
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ265
 • Άρθρο 40 - Αρμόδια όργανα265
 • Άρθρο 41 - Πληρωμή φόρου266
 • Άρθρο 42 - Επιστροφή φόρου267
 • Άρθρο 43 - Πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών - τμηματικής καταβολής σε δόσεις267
 • Άρθρο 44 - Σειρά εξόφλησης270
 • Άρθρο 45 - Απαρίθμηση εκτελεστών τίτλων270
 • Άρθρο 46271
 • Άρθρο 47 - Ατομική ειδοποίηση καταβολής οφειλής/υπερημερίας 273
 • Άρθρο 48 - Αναγκαστική εκτέλεση275
 • Άρθρο 49 - Λήψη μέτρων σε περίπτωση υπόνοιας καταδολίευσης276
 • Άρθρο 50 - Αλληλέγγυα ευθύνη277
 • Άρθρο 51 - Παραγραφή είσπραξης φόρων279
 • Άρθρο 52280
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ287
 • Ι. Είσπραξη και πληρωμή του φόρου287
 • Α. Αρμόδια όργανα για την είσπραξη και πληρωμή του φόρου281
 • Β. Πληρωμή του φόρου287
 • Γ. Επιστροφή φόρου297
 • Δ. Η ρύθμιση των φορολογικών οφειλών προς το Δημόσιο309
 • Ε. Σειρά εξόφλησης313
 • ΣΤ. Εκτελεστοί τίτλοι314
 • Ζ. Ενέργειες της Διοίκησης προς διασφάλιση της είσπραξης των φόρων316
 • 1. Μέτρα διασφάλισης σε περίπτωση φοροδιαφυγής318
 • 2. Μέτρα σε περίπτωση φοροδιαφυγής322
 • 3. Πρόσωπα σε βάρος των οποίων επιβάλλονται τα μέτρα322
 • 4. Περιπτώσεις μη εφαρμογής των μέτρων κατά της φοροδιαφυγής325
 • 5. Διαδικασία εφαρμογής των μέτρων326
 • 6. Ενδικοφανής προσφυγή και αίτημα αναστολής εφαρμογής των μέτρων ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης στο πλαίσιο της ειδικής διοικητικής διαδικασίας327
 • 7. Τροπή σε αναγκαστική εκτέλεση328
 • 8. Περιπτώσεις ολικής ή μερικής άρσης των μέτρων329
 • Η. Μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης334
 • Θ. Αναγκαστική εκτέλεση338
 • 1. Συμψηφισμός339
 • 2. Λόγοι ανασταλτικοί της αναγκαστικής εκτέλεσης341
 • Ι. Διασφαλιστικά μέτρα για την είσπραξη των φόρων342
 • Κ. Αγωγή Διάρρηξης και Δικαστική Μεσεγγύηση343
 • ΙΙ. Αλληλέγγυα και προσωπική ευθύνη διευθυντών, διαχειριστών, διευθυνόντων συμβούλων κ.ά νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων347
 • 1. Εισαγωγή347
 • 2. Πρόσωπα που ευθύνονται 347
 • 3. Ερμηνευτικές παρατηρήσεις - νομολογιακή προσέγγιση350
 • i. Χρόνος ισχύος350
 • ii. Ιδιότητες προσώπων 351
 • iii. Χρόνος353
 • iv. Είδος οφειλής356
 • 4. Δικαιώματα των ευθυνομένων προσώπων358
 • 5. Αντίστοιχος θεσμός στο πεδίο του κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου360
 • ΙΙΙ. Παραγραφή του δικαιώματος είσπραξης των φόρων362
 • 1. Παραγραφή είσπραξης φόρων 362
 • 2. Κώδικας Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ)362
 • 3. Διακοπή παραγραφής364
 • 4. Αναστολή παραγραφής364
 • 5. Πειθαρχική ευθύνη της φορολογικής διοίκησης365
 • 6. Αμοιβαία συνδρομή στην είσπραξη απαιτήσεων από φόρους στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης365
 • α. Ορισμοί - Πεδίο εφαρμογής366
 • β. Διαδικασία συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων των κρατών μελών της ΕΕ 369
 • γ. Διαδικασία συνδρομής στην είσπραξη απαιτήσεων του ελληνικού Δημοσίου371
 • δ. Νομολογία374
 • VIII. Πρόστιμα και τόκοι(άρθρα 53-62)377
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ377
 • Άρθρο 53 - Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής377
 • Άρθρο 54 - Διαδικαστικές παραβάσεις378
 • Άρθρο 54Α - Υποχρεώσεις τρίτων για τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων382
 • Άρθρο 54Β - Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ384
 • Άρθρο 55 - Παραβάσεις φοροδιαφυγής384
 • Άρθρο 55Α - Παραπομπή εγκλημάτων φοροδιαφυγής σε ποινική δίκη385
 • Άρθρο 56 - Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς/ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών386
 • Άρθρο 57387
 • Άρθρο 58 - Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης ή μη υποβολής δήλωσης388
 • Άρθρο 58Α - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με τον φόρο προστιθέμενης αξίας.389
 • Άρθρο 59 - Πρόστιμα για παραβάσεις σχετικές με παρακρατούμενους φόρους390
 • Άρθρο 60 - Παρεμπόδιση, υπόθαλψη και συνέργεια390
 • Άρθρο 61 - Απαλλαγή λόγω ανωτέρας βίας390
 • Άρθρο 62391
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ394
 • Ι. Πρόστιμα και τόκοι394
 • Α. Επιβολή τόκων394
 • Β. Παραβάσεις διαδικασίας396
 • Γ. Καθορισμός προστίμων για τις παραβάσεις διαδικασίας397
 • Δ. Παραβάσεις φοροαποφυγής - φοροδιαφυγής403
 • 1. Φοροαποφυγή403
 • 2. Φοροδιαφυγή405
 • Ε. Παραβάσεις που αφορούν ενδοομιλικές συναλλαγές408
 • 1. Γενικά408
 • 2. Υποχρεώσεις που απορρέουν από τον ΚΦΔ409
 • 3. Προέγκριση Μεθοδολογίας Ενδοομιλικής Τιμολόγησης 412
 • 4. Πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής ή μη υποβολής ή ανακριβούς-ατελούς Συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών ή Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών415
 • ΣΤ. Υποχρεώσεις και παραβάσεις που αφορούν τον ΕΝ.Φ.Ι.Α.416
 • 1. Πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.416
 • 2. Συμβολαιογράφοι417
 • 3. Φύλακες μεταγραφών ή Προϊστάμενοι κτηματολογικών γραφείων418
 • 4. Πρόστιμο εμπλεκομένων στις πράξεις επί ακινήτων419
 • 5. Χρόνος επιβολής τόκων και προστίμων στον ΕΝΦΙΑ419
 • Ζ. Ειδικές περιπτώσεις προστίμων419
 • 1. Πρόστιμο ανακριβούς δήλωσης και πρόστιμο μη υποβολής δήλωσης 419
 • 2. Πρόστιμα για παραβάσεις που αφορούν τον ΦΠΑ 420
 • 3. Πρόστιμο μη καταβολής παρακρατούμενων φόρων 422
 • 4. Πρόστιμο σε περιπτώσεις παρεμπόδισης, υπόθαλψης και συνέργειας 422
 • 5. Ευεργετικές διατάξεις423
 • 6. Έκδοση και επίδοση της πράξης επιβολής φόρου423
 • II. Εικονικά και πλαστά φορολογικά στοιχεία426
 • Α. Στοιχειοθέτηση πλαστότητας και εικονικότητας εκδοθέντων φορολογικών στοιχείων426
 • B. Νομικό πλαίσιο ποινών πλαστών και εικονικών φορολογικών στοιχείων433
 • 1. Καθεστώς για παραβάσεις έως 25.7.2013433
 • 2. Παραβάσεις από 26.7.2013 έως 17.10.2015 για έκδοση πλαστών φορολογικών στοιχείων434
 • 3. Παραβάσεις από 26.7.2013 έως 17.10.2015 για έκδοση ή λήψη εικονικών φορ. στοιχείων435
 • Γ. Ευνοϊκότερες (επιεικέστερες) διατάξεις του Ν 4174/2013440
 • Δ. Λοιπές σχετικές διατάξεις του Ν 4174/2013441
 • Ε. Νομολογία επί της εικονικότητας φορολογικών στοιχείων447
 • ΣΤ. Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και φορολογικός έλεγχος κατά τον Ν 4174/2013451
 • ΙΙΙ. Το διαχρονικό δίκαιο στις φορολογικές κυρώσεις453
 • Α. Οι μεταβατικές διατάξεις του ΚΦΔ ως προς τα πρόστιμα για διαδικαστικές παραβάσεις και παραβάσεις φοροδιαφυγής453
 • Β. Οι μεταβατικές διατάξεις του Ν 4337/2015 στις φορολογικές κυρώσεις458
 • Γ. Η εφαρμογή της αρχής της επιεικεστέρας κυρώσεως σε περίπτωση ισχύος περισσοτέρων διατάξεων στον κρίσιμο χρόνο461
 • IX. Ενδικοφανής προσφυγή(άρθρα 63-65Α)467
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ467
 • Άρθρο 63 - Ειδική Διοικητική Διαδικασία - Ενδικοφανής προσφυγή467
 • Άρθρο 64 - Επαρκής αιτιολογία470
 • Άρθρο 65 - Βάρος απόδειξης470
 • Άρθρο 65Α - Φορολογικό πιστοποιητικό470
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ474
 • Ι. Η ενδικοφανής προσφυγή474
 • Α. Εισαγωγή474
 • Β. Πεδίο και προϋποθέσεις εφαρμογής475
 • 1. Αντικείμενο προσβολής475
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση476
 • i. Προθεσμία479
 • ii. Υπηρεσία στην οποία κατατίθεται480
 • iii. Περιεχόμενο481
 • iv. Όργανο της ενδικοφανούς προσφυγής482
 • v. Εξουσία του οργάνου της ενδικοφανούς προσφυγής483
 • vi. Αιτιολογία - Βάρος απόδειξης487
 • vii. Έννομες συνέπειες488
 • 3. Η απόρριψη της ενδικοφανούς προσφυγής493
 • i. Η αρμοδιότητα της ΔΕΔ - Η προσβαλλόμενη πράξη ή παράλειψη494
 • ii. Η ενεργητική νομιμοποίηση του αιτούντος - Το έννομο συμφέρον αυτού494
 • iii. Η προθεσμία 494
 • iv. Το περιεχόμενο494
 • 4. Η αποδοχή502
 • 5. Η αίτηση αναστολής502
 • i. Νομιμοποίηση για την υποβολή502
 • ii. Προθεσμία503
 • iii. Τρόπος κατάθεσης503
 • iv. Περιεχόμενο503
 • v. Η απόφαση - έννομες συνέπειες505
 • ΙΙ. Το φορολογικό πιστοποιητικό506
 • Α. Έννοια506
 • Β. Περιεχόμενο512
 • Γ. Επιμέρους ανάλυση - τεκμηρίωση του ελέγχου513
 • Δ. Περιεχόμενο και τύπος της Έκθεσης Φορολογικής Συμμόρφωσης515
 • Ε. Οργανωτικό πλαίσιο, διαδικασίες εφαρμογής και παρακολούθηση των ελέγχων 527
 • ΣΤ. Λοιπά θέματα 527
 • X. Φορολογικά εγκλήματα(άρθρα 66-71)533
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ533
 • Άρθρο 66 - Εγκλήματα φοροδιαφυγής533
 • Άρθρο 67 - Αυτουργοί και συνεργοί535
 • Άρθρο 68536
 • Άρθρο 69537
 • Άρθρο 70538
 • Άρθρο 71538
 • ΕΡΜΗΝΕΙΑ539
 • Α. Αντικείμενο ρυθμίσεων και πεδίο εφαρμογής539
 • Β. Ουσιαστικό φορολογικό ποινικό δίκαιο - Τυποποιούμενα εγκλήματα543
 • Γ. Έννοιες πλαστού και εικονικού φορολογικού στοιχείου547
 • Δ. Αυτουργοί και συνεργοί548
 • Ε. Δικονομικό φορολογικό δίκαιο - Αρμοδιότητα - Πολιτική αγωγή - Αυτόφωρη διαδικασία549
 • ΣΤ. Παραγραφή φορολογικών αδικημάτων552
 • Ζ. Εκκρεμείς υποθέσεις553
 • ΧΙ. Μεταβατικές διατάξεις και Παράρτημα(άρθρα 72-73)555
 • ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ555
 • Άρθρο 72 - Μεταβατικές διατάξεις555
 • Άρθρο 73 - Έναρξη ισχύος566
 • Παράρτημα567
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ569
 • 0
 • 0