Οριοθέτηση - Διευθέτηση - Εκτροπή - Δόμηση - Αστυνόμευση - Αμμοληψία - Πλεύσιμοι ποταμοί

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-010-4
Σελίδες: 208
Συγγραφέας: Μ. Μπάκαβου, Φ. Φωτόπουλος

Το ανά χείρας έργο «Περί ρεμάτων» αποτελεί το δεύτερο της σειράς «Τεχνικές Εφαρμογές Διοικητικού Δικαίου για Δικηγόρους & Μηχανικούς», η οποία δημιουργήθηκε για να προσεγγίσει μία σειρά θεμάτων με μεγάλο ενδιαφέρον, τόσο από την πλευρά του νομικού όσο και από την πλευρά του τεχνικού - μηχανικού. 

Με τη μέθοδο αυτή αφ΄ ενός εκτίθενται και αναλύονται οι νομικές έννοιες και οι δικαιικοί κανόνες που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να προλαμβάνεται κατά το δυνατόν άγνοιά τους ή εσφαλμένη ερμηνεία/εφαρμογή τους, αφ΄ ετέρου παρατίθεται η εφαρμογή των κανόνων αυτών στην πράξη πλέον και η προσέγγισή τους από τεχνικής - μηχανικής σκοπιάς, ώστε να καθίσταται σαφές ποιες είναι οι συνέπειες της μίας ή της άλλης νομικής λύσης που επιλέγονται και κατά πόσον είναι εφαρμόσιμες στην πράξη. 

Το παρόν σύγγραμμα επικεντρώνεται στην ανάλυση των νομοτεχνικών ζητημάτων που αναδύονται από την εφαρμογή του δικαίου για τα ρέματα συμπεριλαμβανομένων και των πλεύσιμων ποταμών. Επιχειρείται η παρουσίαση με ενιαία, εύληπτη μορφή των διατάξεων 20 και πλέον νομοθετημάτων που αφορούν τα ρέματα στην Ελλάδα καθώς και τις κατασκευές και τα έργα σε αυτά. Η ταυτόχρονη κάλυψη του θέματος τόσο από τεχνικής και διοικητικής όσο και από νομικής σκοπιάς αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο του συγγράμματος καθώς είναι αδύνατος ο διαχωρισμός των τριών αυτών προσεγγίσεων. 

Το βιβλίο πλαισιώνεται από πίνακες, εικόνες και σχήματα στις επιμέρους θεματικές ενότητες που του δίνουν μία έντονη πρακτική διάσταση και διευκολύνουν τον χρήστη στην ευχερέστερη αντιμετώπιση των σχετικών ζητημάτων.

 • 0
 • Πρόλογος8
 • Σχετικά με τους συγγραφείς12
 • 1. Εισαγωγή20
 • 2. Βασικές έννοιες - Κυριότητα26
 • 2.1. Κατακρημνίσεις26
 • 2.2. Ρέμα (ή υδατόρεμα, χείμαρρος, ποταμός)26
 • 2.2.1. Ορισμός26
 • 2.2.2. Συστατικά στοιχεία28
 • 2.2.3. Πότε μια πτύχωση είναι ρέμα29
 • 2.3. Λεκάνη απορροής30
 • 2.4. Μικρά ρέματα31
 • 2.5. Πλημμύρα31
 • 2.6. Παροχή σχεδιασμού32
 • 2.7. Οριογραμμές32
 • 2.8. Διευθέτηση33
 • 2.9. Πλεύσιμοι ποταμοί34
 • 2.10. Κυριότητα36
 • 3. Οριοθέτηση44
 • 3.1. Απαίτηση οριοθέτησης44
 • 3.2. Φάκελος οριοθέτησης48
 • 3.2.1. Τεχνική έκθεση48
 • 3.2.2.Τοπογραφικά διαγράμματα49
 • 3.2.3. Γεωλογική έκθεση51
 • 3.2.4. Περιβαλλοντική έκθεση52
 • 3.2.5. Υδρολογική μελέτη54
 • 3.2.6. Υδραυλική μελέτη54
 • 3.3. Διοικητική διαδικασία55
 • 3.3.1. Γενικά για τη διαδικασία55
 • 3.3.2. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε μη προστατευόμενη περιοχή57
 • 3.3.3. Οριοθέτηση χωρίς έργα διευθέτησης σε προστατευόμενη περιοχή61
 • 3.3.4. Οριοθέτηση με έργα διευθέτησης64
 • 3.3.5. Οριοθέτηση μέσω σχεδίου πόλης65
 • 3.4. Επανακαθορισμός οριοθέτησης68
 • 3.5. Προσωρινή οριοθέτηση68
 • 3.6. Ηλεκτρονικά αρχεία71
 • 3.7. Ενιαία βάση δεδομένων73
 • 4. Υδρολογική μελέτη76
 • 4.1. Σκοπός μελέτης76
 • 4.2. Περίοδος επαναφοράς76
 • 4.3. Λεκάνες απορροής77
 • 4.4. Παροχή σχεδιασμού84
 • 4.4.1. Ορθολογική μέθοδος85
 • 4.4.1.1. Συντελεστής απορροής85
 • 4.4.1.2. Ένταση καταιγίδας σχεδιασμού92
 • 4.4.1.3. Χρόνος συγκέντρωσης93
 • 4.4.1.4. Συντελεστής ανομοιομορφίας98
 • 4.4.2. Εμπειρικές σχέσεις99
 • 4.5. Παραδοτέα μελέτης101
 • 5. Υδραυλική μελέτη104
 • 5.1. Σκοπός μελέτης104
 • 5.2. Περιεχόμενα104
 • 5.3. Τεχνική περιγραφή104
 • 5.4. Υδραυλικά στοιχεία106
 • 5.5. Υδραυλικοί υπολογισμοί107
 • 5.5.1. Γενικά περί βαθμιαίας μεταβαλλόμενης ροής108
 • 5.5.2. Κατηγοριοποίηση της ροής110
 • 5.5.3. Εύρεση βάθους ροής112
 • 5.5.4. Μέθοδος απευθείας βήματος114
 • 5.5.5. Μέθοδος τυπικού βήματος115
 • 5.5.6. Διόδευση πλημμύρας116
 • 5.5.7. Απαιτήσεις λογισμικού υδραυλικής μελέτης117
 • 5.6. Μελέτη εναλλακτικών λύσεων κατασκευής έργων117
 • 5.7. Καθορισμός οριογραμμών118
 • 6. Δόμηση - Αυθαίρετα - Κυρώσεις120
 • 6.1. Απαγόρευση δόμησης σε ζώνη ρέματος120
 • 6.2. Δόμηση πλησίον καθορισμένων οριογραμμών120
 • 6.3. Δόμηση πλησίον προσωρινών οριογραμμών121
 • 6.3.1. Προσωρινή οριοθέτηση Ν 4258/2014121
 • 6.3.2. Προσωρινή οριοθέτηση ΥΑ 3046/304/1989121
 • 6.4. Αστυνόμευση των υδάτων (ρεμάτων)123
 • 6.4.1. Επεμβάσεις που δεν επιτρέπονται123
 • 6.4.2. Επιτρεπόμενες επεμβάσεις125
 • 6.4.3. Αυθαίρετες κατασκευές126
 • 6.4.4. Πρωτόκολλο βεβαίωσης παραβάσεων126
 • 6.5. Εκτέλεση έργων πλησίον μη οριοθετημένων ρεμάτων128
 • 7. Διευθετήσεις132
 • 7.1. Περιγραφή έργων διευθέτησης132
 • 7.2. Αρμόδιοι φορείς138
 • 7.3. Εκτέλεση έργων από ιδιώτες138
 • 7.4. Περιβαλλοντική αδειοδότηση139
 • 7.4.1. Κατάταξη έργων139
 • 7.4.2. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α1145
 • 7.4.3. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Α2148
 • 7.4.4. Αδειοδότηση έργων κατηγορίας Β150
 • 7.4.5. Περιεχόμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων153
 • 7.5. Εκτέλεση έργων154
 • 8. Ειδικά θέματα156
 • 8.1. Προστασία και διαχείριση υδατικών πόρων156
 • 8.1.1. Πεδίο εφαρμογής156
 • 8.1.2. Βασικές κατευθύνσεις157
 • 8.1.3. Περιβαλλοντικοί στόχοι160
 • 8.1.4. Εγκεκριμένα σχέδια διαχείρισης163
 • 8.2. Αξιολόγηση και διαχείριση πλημμυρικών κινδύνων164
 • 8.2.1. Πεδίο εφαρμογής164
 • 8.2.2. Αρμόδια αρχή164
 • 8.2.3. Προκαταρκτική εκτίμηση κινδύνων πλημμύρας166
 • 8.2.4. Χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και χάρτες κινδύνων πλημμύρας167
 • 8.2.5. Σχέδια διαχείρισης πλημμυρών169
 • 8.2.6. Ενημέρωση και συμμετοχή κοινού171
 • 8.3. Μικρά ρέματα171
 • 8.3.1. Έννοια του μικρού ρέματος171
 • 8.3.2. Οριοθέτηση173
 • 8.4. Πλεύσιμοι ποταμοί174
 • 8.5. Εκτροπή ρέματος178
 • 8.6. Εκτροπή Αχελώου181
 • 8.7. Αμμοληψίες203
 • 8.7.1. Έννοια - προϋποθέσεις203
 • 8.7.2. Απαγορεύσεις - περιορισμοί205
 • 8.7.3. Περιβαλλοντική αδειοδότηση206
 • 8.7.4. Χορήγηση αδείας207
 • 0
 • 0