Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-022-7
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Σ. Μπαλτάς

Το παρόν βιβλίο αποτελεί την εκτενέστερη και πληρέστερη ανάλυση των άρθρων 38 – 40 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), που συστηματικά εντάσσονται στο Κεφάλαιο Δ΄ για τα δικαιώματα και τις θεμελιώδεις υποχρεώσεις του δικηγόρου. Αντικείμενο της ανάλυσης του είναι τα εξαιρετικού από άποψη επαγγελματικού ενδιαφέροντος ζητήματα του δικηγορικού απορρήτου και της επαγγελματικής εχεμύθειας, της απαγόρευσης έρευνας και κατάσχεσης κατά δικηγόρου, της ειδικής δωσιδικίας των δικηγόρων, της αυτόφωρης διαδικασίας, της απαγόρευσης σύλληψης και άρνησης μαρτυρίας και τέλος της επαγγελματικής προβολής και της δικηγορικής διαφήμισης.

Η προσέγγιση των θεμάτων γίνεται στην βάση μίας εις βάθος ανάλυσης των οικείων διατάξεων με την παράθεση όλης της σχετικής δημοσιευμένης νομολογίας (ΕΔΔΑ, Αρείου Πάγου, Συμβουλίου της Επικρατείας, Ανωτάτου και των λοιπών Πειθαρχικών Συμβουλίων των Δικηγορικών Συλλόγων).

Από συστηματική άποψη το βιβλίο χωρίζεται σε τρία μέρη, ένα για κάθε άρθρο που αναλύεται. Έτσι, στο Κεφάλαιο Α΄ για το «Δικηγορικό απόρρητο και εχεμύθεια» παρουσιάζονται τα πρόσωπα που βαρύνονται από το απόρρητο, ζητήματα εντολής, το περιεχόμενο του απορρήτου, η άρση και οι περιορισμοί του (αξιοσημείωτη η προσέγγιση κρίσιμων ρυθμίσεων ειδικών νομοθετημάτων, όπως για την νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, τα εγκλήματα της φορολογικής νομοθεσίας, ο νόμος για τον αθέμιτο ανταγωνισμό, το ΣΔΟΕ, τον Οικονομικό Εισαγγελέα και τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων). Επίσης, αναλύονται οι ποινικές και πειθαρχικές κυρώσεις για την παραβίαση των σχετικών υποχρεώσεων.

Στο Κεφάλαιο Β΄ «Δικονομική αντιμετώπιση δικηγόρου», περιλαμβάνονται οι ενότητες για την απαγόρευση έρευνας και κατάσχεσης (π.χ. απαγορευμένα αντικείμενα, τρόπος διεξαγωγής), την ειδική δωσιδικία των κατηγορούμενων δικηγόρων, όλη η προβληματική περί την αυτόφωρη διαδικασία κατά δικηγόρων, την απαγόρευση σύλληψης και την άρνηση μαρτυρίας.

Εν τέλει, στο Κεφάλαιο Γ΄ «Διαφήμιση δικηγόρου και προβολή επαγγελματικής δραστηριότητας» παρουσιάζονται η νομοθετική εξέλιξη του ζητήματος σε συνδυασμό με τις προβλέψεις του Κώδικα Δεοντολογίας Δικηγόρων, η απαγόρευση της δικηγορικής διαφήμισης,  η εξέταση της  δικηγορικής διαφήμισης σε συνάρτηση με τις θεμελιώδεις συνταγματικές ελευθερίες, το πειθαρχικό δίκαιο και η διαμορφωθείσα πειθαρχική νομολογία, αλλά και οι νεώτερες νομοθετικές εξελίξεις μέχρι την ψήφιση του άρθρου 40 του νέου Κώδικα Δικηγόρων, το οποίο αναλύεται ανά παράγραφο με βάση τις ειδικότερες προβλέψεις του (επιστημονική ειδίκευση και τομείς δραστηριότητας του δικηγόρου, περιορισμοί στην επαγγελματική προβολή, απαγόρευση συνεντεύξεων στον τύπο για εκκρεμείς υποθέσεις, υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης επαγγελματικής ιστοσελίδας και διοικητικές κυρώσεις).

Την έκδοση πλαισιώνει εκτενής και αναλυτική βιβλιογραφία – αρθρογραφία ιδιαιτέρως χρήσιμη για περαιτέρω έρευνα και τεκμηρίωση.

Φιλοδοξία του έργου είναι να αποτελέσει ένα απόλυτα χρηστικό βοήθημα τόσο για τον εφαρμοστή των αναλυόμενων άρθρων όσο και κυρίως για τον δικηγόρο της πράξης που αντιμετωπίζει καθημερινά κατά την άσκηση του λειτουργήματός του σχετικά ζητήματα. 

 • -21
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄Δικηγορικό απόρρητο και εχεμύθεια1
 • Ι. Εισαγωγή - Έννοια απορρήτου: η εμπίστευση και η πληροφόρηση του δικηγόρου1
 • ΙΙ. Πρόσωπα που βαρύνονται από το δικηγορικό απόρρητο5
 • α) Δικηγόρος5
 • β) Συνήγορος υπεράσπισης μη δικηγόρος9
 • γ) Δικηγόρος ως διαμεσολαβητής ή συμμετέχων σε διαμεσολάβηση9
 • δ) Βοηθοί/συνεργάτες δικηγόρου μη δικηγόροι10
 • ε) Συλλογικές δικηγορικές οντότητες12
 • 1) Συστεγαζόμενοι δικηγόροι12
 • 2) Δικηγορικές εταιρίες14
 • στ) Αντιπρόσωποι διαδίκου μη δικηγόροι (μέχρι Ν 4335/2015)17
 • ΙΙΙ. Εντολέας – Εντολή17
 • ΙV. Περιεχόμενο του απορρήτου24
 • α) «Εξωτερικά στοιχεία» επικοινωνίας24
 • β) Ουσιαστικό περιεχόμενο επικοινωνίας28
 • V. Άρση - Περιορισμοί απορρήτου39
 • α) Άρση του απορρήτου39
 • β) Άρση του απορρήτου εν αγνοία του δικηγόρου (Ν 2225/1994, άρ. 253Α ΚΠΔ και N 2713/1999)42
 • γ) Ο δικηγόρος ως εκούσιος πληροφοριοδότης εκτός δίκης68
 • 1) Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν 3691/2008)68
 • 2) Εγκλήματα φορολογικής νομοθεσίας (Ν 4174/2013, Ν 1882/1990) και αρμοδιότητας ΣΔΟΕ (Ν 3296/2004)84
 • 3) Τελωνειακός Κώδικας (Ν 2960/2001)86
 • 4) Νόμος για το πόθεν έσχες (Ν 3213/2003)87
 • δ) Ο δικηγόρος ως ακούσιος πληροφοριοδότης εκτός δίκης90
 • 1) Νόμος περί αθέμιτου ανταγωνισμού (Ν 3959/2011, Καν. 1/2003)90
 • 2) Νόμος για το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ν 3296/2004, Ν 2343/1995)93
 • 3) Νόμος για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Υπουργείου Οικονομικών (Ν 3943/2011)97
 • 4) Νόμος για την προστασία της Κεφαλαιαγοράς (Ν 3340/2005)99
 • 5) Νόμος για τον Οικονομικό Εισαγγελέα (Ν 2523/1997, Ν 3943/2011)100
 • 6) Νόμος για τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων (Ν 4174/2013 «Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας»)105
 • VI. Ποινικές και Πειθαρχικές κυρώσεις110
 • α) Παραβίαση επαγγελματικής εχεμύθειας (άρ. 371 ΠΚ)110
 • β) Σχέση με απιστία δικηγόρου (άρ. 233 ΠΚ)114
 • γ) Σχέση με απάτη στο Δικαστήριο (άρ. 386 ΠΚ)118
 • δ) Πειθαρχική ποινή122
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄Δικονομική αντιμετώπιση δικηγόρου125
 • Ι. Απαγόρευση έρευνας και κατάσχεσης125
 • α) Εύρος και χρονικό όριο απαγόρευσης125
 • β) Έρευνα - Απαγορευμένα αντικείμενα - Τρόπος διεξαγωγής129
 • γ) Κατάσχεση (ΠΔ 141/1991, Ν 3296/2004, Ν 3691/2008, Ν 3959/2011, Καν 1/2013, Ν 3340/2005, Ν 3986/2011, Ν 4249/2014, Ν 4174/2013, Ν 2518/1997, άρ. 261 επ. ΚΠΔ, Ν 4223/2013)155
 • δ) Κατοχή168
 • ε) Δικηγόρος169
 • στ) Υπόθεση170
 • ζ) Συνέπειες της παραβίασης του άρ. 39 παρ. 1 ΚΔ171
 • ΙΙ. Ειδική δωσιδικία κατηγορούμενων δικηγόρων (άρ. 39 παρ. 2 ΚΔ)172
 • ΙΙΙ. Αυτόφωρη διαδικασία κατά δικηγόρων176
 • α) Ζητήματα συνταγματικότητας177
 • β) Αυτόφωρη διαδικασία183
 • γ) Κράτηση και προσαγωγή183
 • δ) De lege ferenda πρόταση για άρ. 18 Ν 3500/2006185
 • IV. Απαγόρευση σύλληψης δικηγόρου186
 • α) Εισαγωγικά - Έννοια σύλληψης186
 • β) Μη σύλληψη δικηγόρου - Περιπτωσιολογία193
 • V. Άρνηση μαρτυρίας198
 • α) Ο δικηγόρος ως μάρτυρας και η υποχρέωση άρνησης μαρτυρίας198
 • β) Η μαρτυρία δικηγόρου κατά τους ΚΠολΔ, ΚΠΔ και ΚΔΔ200
 • γ) Η κατάθεση του δικηγόρου ως εξαίρεση (άρ. 39 παρ. 5 περ. β΄ ΚΔ)202
 • δ) Πειθαρχικό δίκαιο (υπό τα ΝΔ 3026/1954 και ΝΔ της 5/20.5.1926)203
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄Διαφήμιση δικηγόρου και προβολή επαγγελματικής δραστηριότητας208
 • I. Εισαγωγικά208
 • α) Προϊσχύσαντες ΚΔ (ΝΔ 3026/1954, ΝΔ της 5/20.5.1926, Ν ΓΟΓ΄(=3973)/3.1.1912)208
 • β) Μετά την 4.1.1980208
 • γ) Μετά την 27.4.1996208
 • δ) Μετά την 14.5.2009209
 • II. Απαγόρευση δικηγορικής διαφήμισης210
 • α) Η απαγόρευση της δικηγορικής διαφήμισης ως προσβολή της ελευθερίας της έκφρασης (άρ. 10 ΕΣΔΑ)210
 • β) Η δικηγορική διαφήμιση ως «αναξιοπρεπής συμπεριφορά» και η σχέση της με την «άγρα πελατών»213
 • III. Δικηγορική διαφήμιση και συνταγματικές ελευθερίες215
 • α) Η δικηγορική διαφήμιση σε σχέση με το δικαίωμα πληροφόρησης του πολίτη πριν (άρ. 5 παρ. 1 Σ/ άρ. 14 παρ. 1 Σ) και μετά τη Συνταγματική Αναθεώρηση του 2001 (άρ. 5Α Σ)215
 • β) Η δικηγορική διαφήμιση σε σχέση με το δικαίωμα στην οικονομική ελευθερία (άρ. 5 παρ. 1 Σ)218
 • γ) Η δικηγορική διαφήμιση σε σχέση με το δικαίωμα της έκφρασης γνώμης (άρ. 14 παρ. 1-2 Σ)219
 • δ) Οι νομικές συνέπειες της επιλογής για τη συνταγματική θεμελίωση του δικαιώματος στη δικηγορική διαφήμιση220
 • ε) Διαφοροποίηση δικηγορικής και «εμπορικής» διαφήμισης221
 • στ) Τελική θέση για τη συνταγματική θεμελίωση της δικηγορικής διαφήμισης σήμερα225
 • ζ) Η αντισυνταγματικότητα του απόλυτου περιορισμού στη δικηγορική διαφήμιση226
 • IV. Πειθαρχικό Δίκαιο και νομολογία229
 • α) Πριν την ψήφιση του άρ. 9 ΚΔΔΛ (μέχρι 4.1.1980)229
 • β) Μετά την ψήφιση του άρ. 9 ΚΔΔΛ και πριν την προσθήκη του άρ. 38Α ΚΔ από το άρ. 6 Ν 4038/2.2.2012231
 • γ) Πειθαρχική νομολογία παραβάσεων τελεσθεισών στα έτη 1980-2012245
 • V. Νεότερες νομοθετικές εξελίξεις246
 • α) Η ψήφιση του άρ. 6 Ν 4038/2.2.2012: Η αντιστροφή του προηγούμενου κανόνα246
 • β) Από το άρ. 38Α ΝΔ 3026/1954 (πρώην ΚΔ) στο άρ. 40 Ν 4194/27.9.2013 (νυν ΚΔ)248
 • VI. Το άρθρο 40 του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013)249
 • α) Το άρθρο 40 ΚΔ – Παράγραφος 1249
 • β) Παράγραφος 2: Επιστημονική ειδίκευση και τομείς δραστηριότητας του δικηγόρου254
 • γ) Παράγραφος 3: Περιορισμοί στη δικηγορική επαγγελματική προβολή260
 • δ) Παράγραφος 4: Απαγόρευση συνεντεύξεων στον Τύπο για εκκρεμείς υποθέσεις του δικηγόρου264
 • ε) Παράγραφος 5: Υποχρέωση γνωστοποίησης τήρησης επαγγελματικής ιστοσελίδας265
 • στ) Παράγραφος 6: Διοικητικές κυρώσεις265
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ271
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ291
 • 0
 • 0