Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-030-2
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Α. Βάρκα-Αδάμη

Το έργο «Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο» αποτελεί μία λιτή και περιεκτική σύνοψη όλων των τμημάτων του Αστικού Δικαίου. 

Αντικειμενικός του στόχος είναι να εισάγει τους αναγνώστες στις βασικές έννοιες του Αστικού Δικαίου και να τους βοηθήσει στην κατανόηση και στην εμπέδωσή τους, γιʼ αυτό και παρατίθεται πλήθος παραδειγμάτων. Τα παραδείγματα παρουσιάζονται σε διακριτά πλαίσια, ώστε να διευκολύνονται οι αναγνώστες. 

Στην αρχή γίνεται μια γενική εισαγωγή στο δίκαιο, ενώ στο πλαίσιο των Γενικών Αρχών εξετάζονται τα δικαιώματα, οι δικαιοπραξίες, τα υποκείμενα των εννόμων σχέσεων κ.ά. Στο Ενοχικό Δίκαιο παρουσιάζονται το δίκαιο των ενοχών, οι κυριότερες επώνυμες συμβάσεις (πώληση, μίσθωση, σύμβαση εργασίας κ.ά.), καθώς και σύγχρονες μορφές συμβάσεων (leasing, factoring, franchising κ.ά.). Στη συνέχεια, στο Εμπράγματο Δίκαιο, εξετάζονται η κυριότητα, η νομή-κατοχή, η εμπράγματη ασφάλεια και οι δουλείες. Στο Οικογενειακό Δίκαιο παρουσιάζονται ο γάμος, το δίκαιο του διαζυγίου, η ελεύθερη συμβίωση, η διατροφή, ενώ τέλος, στο Κληρονομικό Δίκαιο, η κληρονομική διαδοχή (εκ διαθήκης - εξ αδιαθέτου), η νόμιμη μοίρα, η δωρεά αιτία θανάτου κ.ά. 

Το έργο συμπληρώνεται με βιβλιογραφία-αρθρογραφία και αλφαβητικό ευρετήριο όρων.

Η τέταρτη έκδοση του παρόντος έργου κρίθηκε επιβεβλημένη λόγω των σύγχρονων τροποποιήσεων της νομοθεσίας σε διάφορα επιμέρους θέματα του Αστικού Δικαίου και ιδίως των τροποποιήσεων που επέφερε ο νέος ΚΠολΔ.

Το έργο αυτό αποτελεί χρήσιμο εργαλείο τόσο για τους φοιτητές των σχολών και των τμημάτων ΑΕΙ που έρχονται σε επαφή με το Αστικό Δίκαιο και επιδιώκουν να προσεγγίσουν την ύλη του με τρόπο απλό, κατανοητό αλλά μεθοδικό, όσο και για κάθε νομικό που επιθυμεί να ανατρέξει σύντομα σε βασικές έννοιες από όλη την ύλη του Αστικού Δικαίου.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ8
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ30
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ34
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ34
 • ΔΙΚΑΙΟ - ΗΘΙΚΗ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΗΘΗ34
 • § 1. Έννοια του δικαίου34
 • § 2. Δίκαιο και ηθική35
 • § 3. Δίκαιο και κοινωνικά ήθη37
 • § 4. Θετικό δίκαιο - Φυσικό δίκαιο37
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ39
 • ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ39
 • § 5. Εσωτερικό και διεθνές δίκαιο39
 • Ι. Κλάδοι του εσωτερικού δικαίου39
 • α) Εσωτερικό δημόσιο δίκαιο40
 • β) Εσωτερικό ιδιωτικό δίκαιο40
 • ΙΙ. Κλάδοι του διεθνούς δικαίου41
 • § 6. Αστικό Δίκαιο και Αστικός Κώδικας44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ48
 • ΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΤΟΥΣ49
 • § 7. Έννοια και είδη κανόνων δικαίου57
 • § 8. Πηγές των κανόνων δικαίου58
 • § 9. Τα έθιμα ως πηγές δικαίου59
 • § 10. Οι νόμοι ως πηγές δικαίου51
 • I. Έννοια και είδη51
 • ΙΙ. Έναρξη της ισχύος του νόμου52
 • ΙΙΙ. Κατάργηση του νόμου53
 • § 11. Ερμηνεία των κανόνων δικαίου54
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ60
 • TA ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΝΝΟΜΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ60
 • § 12. Φυσικά και Νομικά πρόσωπα60
 • § 13. Έναρξη και τέλος του φυσικού προσώπου60
 • § 14. Ιδιότητες ή καταστάσεις των φυσικών προσώπων64
 • α) Το φύλο64
 • β) Η ηλικία64
 • γ) H υγεία64
 • δ) Η τιμή65
 • ε) Η θρησκεία65
 • στ) Η συγγένεια65
 • ζ) Το όνομα65
 • η) Η κατοικία66
 • θ) Η ιθαγένεια67
 • § 15. Το δικαίωμα της προσωπικότητας και η προστασία του67
 • § 16. Προστασία του ονόματος69
 • § 17. Προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας70
 • § 18. Προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων71
 • § 19. Έννοια, φύση και διακρίσεις των νομικών προσώπων73
 • § 20. Σύσταση, έδρα, διοίκηση, δράση, διάλυση των νομικών προσώπων74
 • § 21. Τα μη κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπατου αστικού δικαίου76
 • α) Σωματείο76
 • β) Ίδρυμα78
 • γ) Επιτροπή εράνων79
 • δ) Αστική εταιρία79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ80
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ80
 • § 22. Έννοια του δικαιώματος80
 • § 23. Διακρίσεις των δικαιωμάτων81
 • § 24. Κτήση, αλλοίωση και απώλεια του δικαιώματος83
 • § 25. Άσκηση, σύγκρουση και κατάχρηση δικαιωμάτων84
 • § 26. Ένδικη, εξωδικαστική και αυτοδύναμη προστασία του δικαιώματος86
 • Ι. Ένδικη προστασία86
 • ΙΙ. Εξωδικαστική προστασία88
 • α) Ιδιωτική διαμεσολάβηση88
 • β) Δικαστική διαμεσολάβηση90
 • γ) Διαιτησία91
 • δ) Συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς93
 • ε) Απόπειρα συμβιβασμού των μερών93
 • ΙΙΙ. Αυτοδύναμη προστασία 94
 • α) Αυτοδικία94
 • β) Άμυνα95
 • γ) Κατάσταση ανάγκης96
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ98
 • ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ98
 • § 27. Έννοια νομικής πράξης και δικαιοπραξίας98
 • § 28. Είδη δικαιοπραξιών99
 • Ι. Ανάλογα με τα πρόσωπα που μετέχουν στην κατάρτισή τους: Μονομερείς και πολυμερείς δικαιοπραξίες99
 • II. Ανάλογα με το περιεχόμενο τους και τον τρόπο που καταρτίζονται: Δικαιοπραξίες «εν ζωή» και «αιτία θανάτου»101
 • III. Ανάλογα με το αν αφορούν την περιουσία προσώπου ή το ίδιο το πρόσωπο: Δικαιοπραξίες περιουσιακού ή προσωπικού δικαίου101
 • IV. Ανάλογα με τις έννομες συνέπειες που επιδιώκονται: Δικαιοπραξίες διαθέσεως ή εκποιητικές και υποσχετικές102
 • V. Ανάλογα με την επίδραση που έχει ο σκοπός της δικαιοπραξίας στο κύρος της: Δικαιοπραξίες αιτιώδεις και αναιτιώδεις102
 • VI. Ανάλογα με την εξωτερική μορφή τους: Δικαιοπραξίες τυπικές και άτυπες103
 • § 29. Προϋποθέσεις για την κατάρτιση των δικαιοπραξιών103
 • I. Δικαιοπρακτική ικανότητα104
 • α) Έννοια και διακρίσεις104
 • β) Ικανοί για δικαιοπραξία104
 • γ) Ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης105
 • δ) Ανίκανοι για δικαιοπραξία 106
 • ε) Περιορισμένα ικανοί για δικαιοπραξία 107
 • II. Δήλωση βούλησης108
 • IIΙ. Συμφωνία μεταξύ δήλωσης και βούλησης109
 • IV. Τήρηση του απαιτούμενου τύπου111
 • V. Περιεχόμενο σύμφωνο με το νόμο και τα χρηστά ήθη113
 • § 30. Κατάρτιση των συμβάσεων114
 • § 31. Ελαττωματικές δικαιοπραξίες116
 • α) Ανυπόστατες δικαιοπραξίες116
 • β) Ανενεργείς δικαιοπραξίες117
 • γ) Άκυρες δικαιοπραξίες117
 • δ) Ακυρώσιμες δικαιοπραξίες118
 • § 32. Ερμηνεία των δικαιοπραξιών119
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ121
 • ΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ121
 • § 33. Αίρεση121
 • § 34. Προθεσμία123
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ125
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ125
 • § 35. Αντιπροσώπευση125
 • § 36. Πληρεξουσιότητα127
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ129
 • Ο ΧΡΟΝΟΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ, ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ, ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ129
 • § 37. Έννοια και υπολογισμός των προθεσμιών129
 • § 38. Παραγραφή130
 • Ι. Έννοια και δικαιολογία της παραγραφής130
 • ΙΙ. Αναστολή και διακοπή της παραγραφής132
 • § 39. Αποσβεστική προθεσμία133
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ136
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ136
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ136
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ138
 • ΕΝΝΟΙΑ, ΠΗΓΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΝΟΧΩΝ138
 • § 1. Η ενοχική έννομη σχέση138
 • Ι. Έννοια της ενοχής138
 • ΙΙ. Ενοχή και ευθύνη. Ατελείς ενοχές139
 • ΙΙΙ. Η αρχή της σχετικότητας των ενοχών και οι εξαιρέσεις της140
 • § 2. Πηγές των ενοχών141
 • § 3. Είδη ενοχών142
 • Ι. Γενικά142
 • ΙΙ. Πολυπρόσωπες ενοχές143
 • ΙΙΙ. Ενοχές είδους και ενοχές γένους144
 • ΙV. Διαζευκτικές ενοχές145
 • V. Χρηματικές ενοχές146
 • VI. Ενοχές τόκου147
 • VII. Ενοχές για αποζημίωση148
 • α) Ζημιά149
 • β) Νόμιμος λόγος ευθύνης150
 • γ) Αιτιώδης σχέση150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ153
 • ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ153
 • § 4. Γενικά153
 • § 5. Έννοια και διακρίσεις αστικής ευθύνης153
 • § 6. Προϋποθέσεις αστικής ευθύνης155
 • Ι. Παράνομη συμπεριφορά155
 • II. Η υπαιτιότητα ως προϋπόθεση της υποκειμενικής ευθύνης156
 • § 7. Ευθύνη για πράξεις τρίτων158
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ160
 • ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΧΩΝ160
 • § 8. Γενικά160
 • § 9. Η αρχή της ελευθερίας των συμβάσεων 160
 • § 10. Συμβατικές ενοχικές σχέσεις. Έννοια και είδη 161
 • § 11. Ενοχές από αδίκημα163
 • § 12. Ενοχές από αδικαιολόγητο πλουτισμό165
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ168
 • ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ168
 • § 13. Καλόπιστη εκπλήρωση της ενοχής168
 • § 14. Τόπος και χρόνος εκτέλεσης της παροχής169
 • § 15. Μερική εκπλήρωση της παροχής171
 • § 16. Εκπλήρωση της παροχής από τρίτο172
 • § 17. Δικαίωμα επίσχεσης172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ174
 • ΑΝΩΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ174
 • § 18. Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της ενοχής174
 • Ι. Αδυναμία παροχής174
 • ΙΙ. Υπερημερία οφειλέτη177
 • ΙΙΙ. Πλημμελής εκπλήρωση της παροχής179
 • ΙV. Υπερημερία δανειστή179
 • § 19. Ειδικές αρχές που ισχύουν κατά την εξέλιξη των αμφοτεροβαρών συμβάσεων181
 • Ι. Ένσταση μη εκπλήρωσης της σύμβασης181
 • ΙΙ. Αδυναμία παροχής182
 • ΙΙΙ. Υπερημερία εκπλήρωσης της παροχής του ενός συμβαλλόμενου183
 • ΙV. Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών183
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ185
 • ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ185
 • § 20. Μέσα εξασφάλισης της εκπλήρωσης της ενοχής185
 • Ι. Εγγύηση185
 • ΙΙ. Αρραβώνας186
 • ΙΙΙ. Ποινική ρήτρα187
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ189
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ189
 • § 21. Έννοια και τρόποι μεταβίβασης της ενοχής189
 • Ι. Εκχώρηση189
 • II. Αναδοχή χρέους190
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ192
 • ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ192
 • § 22. Αποσβεστικοί λόγοι των ενοχών192
 • Ι. Καταβολή192
 • II. Δόση αντί καταβολής192
 • III. Δημόσια κατάθεση193
 • IV. Συμψηφισμός193
 • V. Σύγχυση194
 • VI. Άφεση χρέους194
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ195
 • ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ Ή ΕΠΩΝΥΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ195
 • § 23. Οι κυριότερες επώνυμες συμβάσεις.195
 • 1. ΔΩΡΕΑ195
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά195
 • II. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του δωρητή196
 • 2. ΠΩΛΗΣΗ196
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά196
 • II. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων197
 • III. Συνέπειες αθέτησης των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων199
 • 3. ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ200
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά200
 • II. Υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβαλλόμενων200
 • 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 202
 • I. Έννοια και χαρακτηριστικά202
 • II. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων203
 • III. Λήξη της σύμβασης εργασίας204
 • 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ204
 • I. Έννοια, χαρακτηριστικά, διάκριση από τη σύμβαση εργασίας204
 • II. Υποχρεώσεις και ευθύνη των συμβαλλόμενων205
 • 6. ΜΕΣΙΤΕΙΑ206
 • I. Έννοια 206
 • II. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων206
 • 7. ΕΝΤΟΛΗ207
 • Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά 207
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων207
 • ΙΙΙ. Ανάκληση της εντολής208
 • 8. ΔΑΝΕΙΟ208
 • Ι. Έννοια208
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά, υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων209
 • 9. ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ209
 • Ι. Έννοια και διαφορές από άλλες συμβάσεις209
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων210
 • ΙΙΙ. Λήξη της σύμβασης χρησιδανείου210
 • 10. ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ210
 • Ι. Έννοια 210
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων211
 • § 24. Βασικές συμβατικές ενοχικές σχέσεις από το νόμο211
 • Ι. Διοίκηση ξένων υποθέσεων211
 • ΙΙ. Κοινωνία212
 • ΙΙΙ. Ευθύνη ξενοδόχων213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ214
 • ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ214
 • § 25. Γενικά 214
 • 1. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (LEASING)214
 • Ι. Εννοιολογικές και γενικές παρατηρήσεις214
 • II. Ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις για τη σύναψη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης215
 • III. Συμβατικοί τύποι χρηματοδοτικής μίσθωσης218
 • α) Απλή χρηματοδοτική μίσθωση218
 • β) Μικτή χρηματοδοτική μίσθωση219
 • γ) Αντίστροφη χρηματοδοτική μίσθωση219
 • δ) Χρηματοδοτική υπομίσθωση220
 • ε) Συμμετοχική χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτου 220
 • IV. Λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης220
 • 2. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ221
 • ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ (FACTORING)221
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις 221
 • II. Μορφές του Factoring 223
 • α) Γνήσιο ή πλήρες ή χωρίς δικαίωμα αναγωγής και μη γνήσιο ή με δικαίωμα αναγωγής Factoring223
 • β) Αμιγώς χρηματοδοτικό και χωρίς χρηματοδότηση Factoring223
 • γ) Εμφανές και αφανές Factoring224
 • δ) Εσωτερικό (ή εγχώριο) και διεθνές Factoring224
 • ΙΙΙ. Η αντιμετώπιση του Factoring από τον έλληνα νομοθέτη225
 • IV. Προϋποθέσεις κατάρτισης και λειτουργία της σύμβασης επιχειρηματικών απαιτήσεων226
 • α) Τη χρηματοδότηση227
 • β) Τη διαχείριση227
 • γ) Την εξασφάλιση227
 • V. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων από τη σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων228
 • VI. Λήξη της σύμβασης πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων228
 • 3. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ229
 • (FORFAITING)229
 • Ι. Έννοια και λειτουργία της σύμβασης Forfaiting229
 • ΙΙ. Ομοιότητες και διαφορές Factoring-Forfaiting230
 • 4. ΣΥΜΒΑΣΗ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (TIME-SHARING)231
 • Ι. Έννοια και χαρακτηριστικά231
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων232
 • 5. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)234
 • Ι. Έννοια και ιστορική εξέλιξη 234
 • ΙΙ. Είδη Franchising235
 • ΙΙΙ. Η σημασία του Franchising στη συναλλακτική πρακτική236
 • IV. Κατάρτιση και περιεχόμενο της σύμβασης δικαιόχρησης (Franchising)236
 • V. Λύση της σύμβασης δικαιόχρησης (Franchising)237
 • 6. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ 238
 • Ι. Έννοια, χαρακτηριστικά, κατάρτιση της σύμβασης238
 • ΙΙ. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων239
 • 7. ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (MANAGEMENT)240
 • Ι. Έννοια, χαρακτηριστικά, κατάρτιση240
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων241
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ244
 • ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ244
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ244
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ247
 • ΤΟ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ247
 • § 1. Έννοια και περιεχόμενο του εμπραγμάτου δικαιώματος247
 • § 2. Το πράγμα, ως αντικείμενο του εμπραγμάτου δικαιώματος247
 • Ι. Έννοια του πράγματος247
 • ΙΙ. Διακρίσεις των πραγμάτων248
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ250
 • ΝΟΜΗ ΚΑΙ ΚΑΤΟΧΗ250
 • § 3. Έννοια και φύση της νομής και της κατοχής250
 • § 4. Είδη νομής251
 • § 5. Κτήση της νομής252
 • Ι. Πρωτότυπη κτήση της νομής253
 • ΙΙ. Παράγωγη κτήση της νομής253
 • § 6. Απώλεια της νομής254
 • § 7. Αυτοδύναμη και δικαστική προστασία της νομής255
 • Ι. Γενικά255
 • ΙΙ. Αυτοδύναμη προστασία της νομής255
 • ΙΙΙ. Δικαστική προστασία της νομής256
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ257
 • Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ257
 • § 8. Έννοια και είδη της κυριότητας257
 • § 9. Περιορισμοί της κυριότητας258
 • § 10. Κτήση της κυριότητας260
 • Ι. Πρωτότυπη κτήση της κυριότητας260
 • α) Κατάληψη αδέσποτων260
 • β) Εύρεση απολωλότων (χαμένων πραγμάτων) - Κτήση θησαυρού260
 • γ) Κτήση κυριότητας με επιδίκαση261
 • δ) Κτήση κυριότητας με προσκύρωση261
 • ε) Κτήση κυριότητας ακινήτου με προσαύξηση262
 • στ) Κτήση κυριότητας με χρησικτησία 262
 • 1. Έννοια και σημασία της χρησικτησίας262
 • 2. Διακρίσεις της χρησικτησίας263
 • i. Τακτική χρησικτησία263
 • ii. Έκτακτη χρησικτησία264
 • ζ) Κτήση κυριότητας κινητού από μη κύριο264
 • η) Κτήση κυριότητας με ένωση κινητού με ακίνητο265
 • θ) Κτήση κυριότητας με ένωση κινητού με κινητό265
 • 1. Συνάφεια266
 • 2. Σύμμιξη και σύγχυση266
 • 3. Κτήση κυριότητας με ειδοποιία267
 • 4. Κτήση κυριότητας καρπών267
 • II. Παράγωγη κτήση της κυριότητας267
 • α) Εμπράγματη σύμβαση μεταβίβασης κυριότητας κινητών267
 • β) Εμπράγματη σύμβαση μεταβίβασης της κυριότητας ακινήτων269
 • § 11. Συγκυριότητα270
 • § 12. Οριζόντια και κάθετη ιδιοκτησία271
 • § 13. Προστασία της κυριότητας272
 • § 14. Απώλεια της κυριότητας273
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ274
 • ΟΙ ΔΟΥΛΕΙΕΣ274
 • § 15. Έννοια και διακρίσεις των δουλειών274
 • § 16. Γενικές αρχές που διέπουν όλες τις δουλείες274
 • § 17. Οι πραγματικές δουλείες275
 • Ι. Έννοια και διακρίσεις πραγματικών δουλειών275
 • ΙΙ. Είδη πραγματικών δουλειών276
 • ΙΙΙ. Σύσταση, περιεχόμενο και άσκηση των πραγματικών δουλειών 276
 • § 18. Οι προσωπικές δουλείες277
 • Ι. Έννοια και είδη προσωπικών δουλειών277
 • ΙΙ. Επικαρπία277
 • α) Έννοια και είδη278
 • β) Σύσταση, λειτουργία, λήξη της επικαρπίας278
 • ΙΙΙ. Οίκηση280
 • IV. Περιορισμένες προσωπικές δουλείες280
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ282
 • Η ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ282
 • § 19. Έννοια, σημασία, είδη και αρχές της εμπράγματης ασφάλειας282
 • § 20. Το ενέχυρο283
 • I. Ενέχυρο πράγματος283
 • α) Κοινό ή Συμβατικό ενέχυρο πράγματος283
 • β) Ενέχυρο αξιόγραφων285
 • II. Νόμιμο ενέχυρο285
 • III. Πλασματικό ενέχυρο286
 • IV. Ενέχυρο δικαιώματος286
 • § 21. Η υποθήκη287
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ292
 • ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ292
 • § 22. Γενικά292
 • I. Το σύστημα μεταγραφών και υποθηκών292
 • II. Το σύστημα του εθνικού κτηματολογίου293
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ298
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ298
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ298
 • I. Έννοια, σπουδαιότητα και βασικά χαρακτηριστικά του οικογενειακού δικαίου298
 • II. Βασικές έννοιες του οικογενειακού δικαίου300
 • α) Η οικογένεια 300
 • β) Συγγένεια300
 • γ) Τα οικογενειακά δικαιώματα302
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ304
 • Ο ΓΑΜΟΣ304
 • § 1. Σύμβαση για μελλοντικό γάμο (Μνηστεία)304
 • § 2. Έννοια, νομική φύση και αρχές που διέπουν το γάμο305
 • α) Η αρχή της ελεύθερης σύναψης γάμου305
 • β) Η αρχή της μονογαμίας305
 • γ) Η αρχή της ελεύθερης επιλογής του συστατικού τύπου του γάμου306
 • δ) Η αρχή της ισοβιότητας του γάμου306
 • ε) Η αρχή της ισονομίας των δύο φύλων στο γάμο306
 • § 3. Όροι σύναψης του γάμου306
 • Ι. Θετικές προϋποθέσεις σύναψης γάμου306
 • α) Νόμιμη ηλικία γάμου306
 • β) Συμφωνία των μελλονύμφων306
 • γ) Δικαιοπρακτική ικανότητα307
 • ΙΙ. Κωλύματα γάμου307
 • α) Ύπαρξη άλλου γάμου ή συμφώνου συμβίωσης307
 • β) Ύπαρξη συγγένειας308
 • § 4. Προληπτικός έλεγχος της ύπαρξης των όρων του γάμου308
 • § 5. Η σύναψη του γάμου309
 • § 6. Ελαττωματικός γάμος310
 • Ι. Έννοια και μορφές ελαττωματικού γάμου310
 • α) Ανυπόστατος γάμος310
 • β) Άκυρος γάμος310
 • γ) Ακυρώσιμος γάμος311
 • ΙΙ. Διαδικασία ακύρωσης του γάμου312
 • ΙΙΙ. Νομιζόμενος γάμος313
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ314
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΖΥΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΑΜΟ314
 • § 7. Η διάκριση των σχέσεων σε προσωπικές και περιουσιακές314
 • Ι. Προσωπικές σχέσεις 314
 • α) Αμοιβαία υποχρέωση για συμβίωση314
 • β) Ρύθμιση της συζυγικής ζωής315
 • γ) Το επώνυμο των συζύγων315
 • δ) Υποχρέωση συμβολής στις οικογενειακές ανάγκες316
 • ε) Ρύθμιση της χρήσης της οικογενειακής στέγης317
 • ΙΙ. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων317
 • α) Η περιουσιακή αυτοτέλεια των συζύγων318
 • β) Συμμετοχή στα αποκτήματα318
 • γ) Τεκμήρια κυριότητας κινητών319
 • δ) Ανάθεση της διαχείρισης της περιουσίας του ενός συζύγου στον άλλον319
 • ε) Το σύστημα της κοινοκτημοσύνης320
 • § 8. Διακοπή της συμβίωσης322
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ324
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΔΙΑΖΥΓΙΟΥ324
 • § 9. Η λύση του γάμου324
 • § 10. Έννοια και είδη διαζυγίου324
 • § 11. Το κατ’ αντιδικία διαζύγιο325
 • Ι. Ισχυρός κλονισμός της έγγαμης σχέσης325
 • ΙΙ. Τα μαχητά τεκμήρια ισχυρού κλονισμού του γάμου326
 • ΙΙΙ. Το αμάχητο τεκμήριο της διετούς διάστασης326
 • § 12. Η αφάνεια ως λόγος διαζυγίου 328
 • § 13. Το συναινετικό διαζύγιο328
 • § 14. Αποτελέσματα του διαζυγίου329
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ332
 • Η ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ332
 • § 15. Εισαγωγικές παρατηρήσεις332
 • § 16. Σύμφωνο συμβίωσης334
 • § 17. Προϋποθέσεις σύναψης 335
 • § 18. Το επώνυμο των συμβιούντων336
 • § 19. Προσωπικές και περιουσιακές σχέσεις των συμβιούντων336
 • § 20. Τεκμήριο πατρότητας337
 • § 21. Λύση του συμφώνου συμβίωσης338
 • § 22. Διατροφή μετά τη λύση του συμφώνου συμβίωσης339
 • § 23. Κληρονομικές σχέσεις339
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ341
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΕΚΝΩΝ341
 • § 24. Η δημιουργία της σχέσης γονέως – τέκνου341
 • § 25. Η θεμελίωση της μητρότητας341
 • § 26. Η θεμελίωση της πατρότητας 342
 • § 27. Προσβολή της πατρότητας344
 • § 28. Η εκούσια αναγνώριση της πατρότητας345
 • § 29. Η δικαστική αναγνώριση της πατρότητας346
 • § 30. Γάμος των γονέων ή σύμφωνο συμβίωσης μετά τη γέννηση του τέκνου347
 • § 31. Οι έννομες συνέπειες της γονικής σχέσης347
 • Ι. Έννομες συνέπειες της γονικής σχέσης ανεξάρτητες από την ηλικία του τέκνου348
 • α) Το επώνυμο348
 • β) Υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών349
 • γ) Γονικές παροχές350
 • ΙΙ. Η γονική μέριμνα350
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ353
 • ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ353
 • § 32. Έννοια και προϋποθέσεις της διατροφής από το νόμο353
 • § 33. Σειρά υπόχρεων για διατροφή354
 • § 34. Σειρά δικαιούχων διατροφής355
 • § 35. Μέτρο και περιεχόμενο της διατροφής355
 • § 36. Χρόνος και τρόπος καταβολής της διατροφής356
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ357
 • ΤΕΧΝΗΤΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ357
 • § 37. Υιοθεσία 357
 • § 38. Αναδοχή ανηλίκου360
 • § 39. Επιτροπεία ανηλίκου360
 • § 40. Δικαστική συμπαράσταση361
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ366
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ366
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ366
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ368
 • Η ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ368
 • § 1. Έννοια της κληρονομικής διαδοχής368
 • § 2. Τα υποκείμενα της κληρονομικής διαδοχής368
 • § 3. Το αντικείμενο της κληρονομικής διαδοχής369
 • § 4. Το κληρονομικό δικαίωμα370
 • § 5. Λόγοι κληρονομικής διαδοχής370
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ372
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ ΑΠΟ ΔΙΑΘΗΚΗ372
 • § 6. Γενικά χαρακτηριστικά της διαθήκης372
 • § 7. Τα είδη (οι τύποι) των διαθηκών373
 • Ι. Ιδιόγραφη διαθήκη373
 • ΙΙ. Δημόσια διαθήκη 376
 • α) Όρκιση των μαρτύρων377
 • β) Δήλωση της βούλησης του διαθέτη378
 • γ) Σύνταξη της συμβολαιογραφικής πράξης378
 • δ) Ανάγνωση της πράξης378
 • ε) Υπογραφή της πράξης378
 • ΙΙΙ. Μυστική διαθήκη 379
 • IV. Έκτακτες διαθήκες381
 • α) Διαθήκη σε πλοίο382
 • β) Διαθήκη σε εκστρατεία382
 • γ) Διαθήκη αποκλεισμένων382
 • § 8. Ικανότητα για τη σύνταξη διαθήκης383
 • Ι. Πλήρως ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης383
 • ΙΙ. Περιορισμένα ανίκανοι για σύνταξη διαθήκης384
 • § 9. Ανάκληση της διαθήκης 384
 • § 10. Δημοσίευση της διαθήκης385
 • § 11. Ερμηνεία της διαθήκης 386
 • § 12. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της διαθήκης. Άκυρη και ακυρώσιμη διαθήκη387
 • § 13. Παροχές σε τρίτους με τη διαθήκη 388
 • Ι. Κληρονομικό καταπίστευμα388
 • ΙΙ. Κληροδοσία389
 • ΙΙΙ. Τρόπος390
 • § 14. Εκτελεστής διαθήκης390
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ392
 • ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ392
 • § 15. Εννοιολογικές παρατηρήσεις392
 • § 16. Οι τάξεις της εξ αδιαθέτου κληρονομικής διαδοχής 393
 • α) Πρώτη τάξη393
 • β) Δεύτερη τάξη394
 • γ) Τρίτη τάξη394
 • δ) Τέταρτη τάξη395
 • ε) Πέμπτη τάξη395
 • στ) Έκτη τάξη396
 • § 17. Συνεισφορά 396
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ399
 • Η ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΔΟΧΗ (ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ)399
 • § 18. Έννοια και τάξεις της αναγκαστικής διαδοχής. Ποσοστό νόμιμης μοίρας399
 • § 19. Μορφές κατάλειψης της νόμιμης μοίρας400
 • § 20. Προστασία της νόμιμης μοίρας401
 • § 21. Αποκλήρωση401
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ403
 • ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ403
 • § 22. Έννοια, σύσταση, ανάκληση403
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ404
 • ΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ404
 • § 23. Η επαγωγή της κληρονομίας404
 • § 24. Η αποδοχή της κληρονομίας404
 • § 25. Η αποποίηση της κληρονομίας405
 • § 26. Κληρονομική αναξιότητα 406
 • § 27. Σχολάζουσα κληρονομία406
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ408
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ408
 • § 28. Γενικά408
 • § 29. Αγωγή περί κλήρου408
 • § 30. Αξίωση παροχής πληροφοριών409
 • § 31. Κληρονομητήριο409
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ412
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ412
 • § 32. Έννοια, διαδικασία, αποτελέσματα δικαστικής εκκαθάρισης412
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ, ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ, ΣΧΟΛΙΑ414
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ426
 • 0
 • 0