Η ρύθμιση του άρθρου 34 του Ν. 2121/1993 και συγκριτική επισκόπηση (Γαλλία, Γερμανία, Μεγάλη Βρετανία)

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-013-5
Σελίδες: 296
Συγγραφέας: Ε -Λ. Κοντουμά

Το έργο «Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής» εντάσσεται στη σειρά μελετών Αστικού Δικαίου.  Τα οπτικοακουστικά έργα, με τις σημερινές πολλαπλές εκφάνσεις τους, έχουν ιδιαίτερη πολιτιστική και οικονομική βαρύτητα, συνιστώντας έναν από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης στο πλαίσιο της σύγχρονης μεταβιομηχανικής κοινωνίας. Παρά τη μεγάλη σπουδαιότητα του αντικειμένου, στον χώρο της ελληνικής νομικής βιβλιογραφίας έλειπε μια συνολική, μονογραφική αντιμετώπιση των σχετικών ρυθμίσεων. Το κενό αυτό έρχεται πλέον να καλύψει το βιβλίο αυτό, το οποίο αναλύει σε βάθος και αναδεικνύει ιστορικώς, συγκριτικώς και με βάση το ισχύον ελληνικό δίκαιο τα κρίσιμα εκείνα στοιχεία που πρέπει να συντρέχουν για να γίνει δεκτή η ύπαρξη οπτικοακουστικού έργου και να θεμελιωθεί η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής, προβαίνοντας αφενός μεν σε λεπτές εννοιολογικές διαφοροποιήσεις και κατηγοριοποιήσεις, αφετέρου δε δίνοντας ενδιαφέρουσες και πρωτότυπες λύσεις για τα υφιστάμενα προβλήματα.

Αναλύονται διεξοδικά και με επιστημονική ενάργεια και πληρότητα τα θέματα των υποκειμένων της οπτικοακουστικής σύμβασης (παραγωγός, σκηνοθέτης, δημιουργοί των επί μέρους συμβολών), το διττό αντικείμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής (σύμβαση δημιουργίας και σύμβαση εκμετάλλευσης), το περιεχόμενό της και οι ως προς αυτό υφιστάμενοι νόμιμοι και συμβατικοί περιορισμοί κ.λπ.

Εξαιρετικά πρωτότυπες είναι οι κατηγοριοποιήσεις που γίνονται και οι λύσεις που προτείνονται αναφορικά με τις περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής. Ο ενδιαφερόμενος αναγνώστης δε θα κατατοπιστεί μόνον σε πλάτος και βάθος για τα θιγόμενα ζητήματα, αλλά και θα οπλιστεί με όλα τα απαραίτητα δογματικά και μεθοδολογικά εργαλεία για τις περαιτέρω έρευνές του.

Το έργο συνοδεύεται από εύχρηστο αλφαβητικό ευρετήριο.

 • -27
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • 1. Αντικείμενο της μελέτης2
 • 2. Δομή της μελέτης 4
 • 3. Μεθοδολογική προσέγγιση4
 • 3.1. Γενικά4
 • 3.2. Η συμβολή του συγκριτικού δικαίου5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ9
 • Ιστορικά και συγκριτικά στοιχεία για τον κινηματογράφο9
 • Ι. Ιστορικά στοιχεία για τον κινηματογράφο 9
 • 1. H γέννηση του κινηματογράφου9
 • 2. Βιομηχανική ανάπτυξη του κινηματογράφου10
 • ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη της προστασίας του κινηματογραφικού/ οπτικοακουστικού έργου στο δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 12
 • 1. Διεθνής Συνθήκη της Βέρνης - Παρισίου13
 • 2. Ελληνική έννομη τάξη14
 • 3. Γαλλική έννομη τάξη18
 • 3.1. Πρώτα βήματα προστασίας από την νομολογία18
 • 3.2. Η νομοθεσία του 195721
 • 3.3. Η νομοθεσία του 1985 (νόμος 85-660 της 3ης Ιουλίου 1985 σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικά δικαιώματα) και ο Κώδικας για την Διανοητική Ιδιοκτησία του 1992 21
 • 4. Γερμανική έννομη τάξη22
 • 4.1. Πρώτα βήματα προστασίας 22
 • 4.2. Οι νομοθεσίες του 191022
 • 4.3. Η νομοθεσία του 1965 (Urhebergesetz)23
 • 5. Μεγάλη Βρετανία 23
 • 5.1. Πρώτα βήματα προστασίας 23
 • 5.2. Η νομοθεσία του 191124
 • 5.3. Η νομοθεσία του 195627
 • 5.4. Η νομοθεσία του 1988: The Copyright Designs and Patents Act 198828
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ29
 • Το νομικό καθεστώς του κινηματογραφικού/οπτικοακουστικού έργου ως έργου, αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας29
 • Ι. Από το κινηματογραφικό έργο στο οπτικοακουστικό έργο: ορισμοί και εννοιολογικές παρατηρήσεις29
 • 1. Ο όρος «οπτικοακουστικό έργο» στις διατάξεις διεθνών συμβάσεων30
 • 2. Ο όρος «οπτικοακουστικό έργο» στο ευρωπαϊκό δίκαιο31
 • 3. Το «οπτικοακουστικό έργο» στην ελληνική έννομη τάξη 33
 • 4. Το «οπτικοακουστικό έργο» (œuvre audiovisuelle) στην γαλλική έννομη τάξη38
 • 5. Το «Filmwerk» στην γερμανική έννομη τάξη40
 • 6. Ορολογία στην αγγλική έννομη τάξη41
 • 7. Συμπερασματικά43
 • ΙΙ. Προϋποθέσεις προστασίας του οπτικοακουστικού έργου από τις διατάξεις του νόμου 2121/1993 και συγκριτικές αναφορές44
 • 1. Η πρωτοτυπία44
 • 2. Η μορφή του οπτικοακουστικού έργου50
 • 3. Αποτελεί προϋπόθεση για τα οπτικοακουστικά έργα η εγγραφή σε υλικό φορέα;51
 • 4. Η αρχή της μη διατύπωσης54
 • 5. Συμπέρασμα55
 • ΙΙΙ. Νομικός χαρακτηρισμός του οπτικοακουστικού έργου ως αντικειμένου της πνευματικής ιδιοκτησίας που δημιουργείται με την συμβολή περισσότερων πνευματικών δημιουργών - Συγκριτικές αναφορές55
 • 1. Κατηγορίες που ορίζονται από τον νόμο για τα έργα που δημιουργούνται με την συμβολή περισσότερων πνευματικών δημιουργών55
 • 1.1. Έργο συνεργασίας56
 • 1.2. Συλλογικό έργο 58
 • 1.3. Έργο σύνθετο 60
 • 1.4. Συλλεκτικό έργο63
 • 2. Η υπαγωγή του οπτικοακουστικού έργου στις κατηγορίες που προβλέπονται από τον νόμο64
 • 2.1. Το οπτικοακουστικό έργο ως συλλογικό έργο67
 • 2.1.1. Νομική θεμελίωση67
 • 2.1.2. Η ανατροπή του τεκμηρίου του άρθρου 9 του νόμου 2121/199368
 • 2.1.3. Το άρθρο 34 § 2 του νόμου 2121/1993 ως δικλείδα ασφαλείας κατά της ανατροπής του τεκμηρίου του άρθρου 9 του νόμου 2121/199371
 • 2.2. Το οπτικοακουστικό έργο, ένα σύνθετο έργο;72
 • 2.2.1. Η κοινή έμπνευση στην περίπτωση παραγγελίας οπτικοακουστικού έργου 73
 • 2.2.2. Η ενσωμάτωση του προϋπάρχοντος αυτόνομου έργου ως επιμέρους συμβολή στο οπτικοακουστικό έργο74
 • 2.3. Όταν το σχήμα δημιουργίας υπολείπεται των ορίων μιας προσωπικής πνευματικής συμβολής78
 • 2.4. Συγκριτικές αναφορές79
 • 2.4.1. Γαλλία79
 • 2.4.2. Γερμανία80
 • 2.4.3. Μεγάλη Βρετανία 82
 • 2.4.4. Ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο83
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ86
 • Η κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής86
 • Ι. Γενικές παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου για τις συμβάσεις οπτικοακουστικής παραγωγής86
 • ΙΙ. Τα μέρη στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής88
 • 1. Ο παραγωγός88
 • 1.1. Ορισμός και καθήκοντα88
 • 1.2. Απαιτούμενα προσόντα από τον νόμο92
 • 1.3. Η επιχειρησιακή δραστηριότητα 93
 • 1.4. Συγκριτικές αναφορές94
 • 2. Ο πνευματικός δημιουργός του οπτικοακουστικού έργου 96
 • 2.1. Ο πνευματικός δημιουργός του ενιαίου οπτικοακουστικού έργου (άρθρο 34 §1 του νόμου 2121/1993)96
 • 2.2. Οι πνευματικοί δημιουργοί των επιμέρους συμβολών που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό έργο (άρθρο 34 §2 του νόμου 2121/1993)98
 • 2.2.1. Οι κατηγορίες πνευματικών δημιουργών επιμέρους συμβολών που ενσωματώνονται σε οπτικοακουστικό έργο 99
 • 2.2.1.1. Διάκριση ανάλογα με το αν οι επιμέρους συμβολές μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο ξεχωριστής εκμετάλλευσης 99
 • 2.2.1.2. Διάκριση ανάλογα με το αν οι επιμέρους συμβολές προϋπήρχαν του οπτικοακουστικού έργου ή δημιουργήθηκαν ειδικά για να ενσωματωθούν σε αυτό101
 • 2.2.1.3. Αποτελεί κριτήριο ο βαθμός πνευματικής συμβολής της επιμέρους συμβολής στο ενιαίο έργο;104
 • 2.2.2. Μπορεί η επιμέρους συμβολή να χαρακτηριστεί ως «έργο» με την έννοια της διάταξης του άρθρου 2 του νόμου 2121/1993;105
 • 3. Τελικές συγκριτικές παρατηρήσεις για τα μέρη στη σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής107
 • 4. Άλλοι συντελεστές του οπτικοακουστικού έργου, οι οποίοι αποκλείονται ως μέρη στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής 109
 • 5. Η σημασία του προσώπου του αντισυμβαλλόμενου στην κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής109
 • ΙΙΙ. Το διττό αντικείμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής 113
 • 1. Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής ως σύμβαση δημιουργίας115
 • 2. Η σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής ως σύμβαση εκμετάλλευσης118
 • ΙV. Το περιεχόμενο της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής120
 • 1. Η συμφωνία για την δημιουργία – παραγωγή (34 § 1 εδ. α΄ και 34 § 2 εδ. α΄)121
 • 2. Ο καθορισμός των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος που μεταβιβάζονται στον παραγωγό κατά τις διατάξεις του άρθρου 34 §1 εδ. α΄ και 34 § 2 εδ. α΄ 122
 • 2.1. Το περιεχόμενο των εξουσιών που πρέπει να ορίζονται στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής σύμφωνα με το άρθρο 34 §1 εδ. α΄ και 34 §2 εδ. α΄125
 • 2.1.1. Η εξουσία εγγραφής του έργου (άρθρο 3 §1 περιπτ. α. του νόμου 2121/1993), αναγκαία για την δημιουργία – παραγωγή του έργου125
 • 2.1.2. Πράξεις εκμετάλλευσης με την «δημόσια εκτέλεση» και την «παρουσίαση στο κοινό» του οπτικοακουστικού έργου128
 • 2.1.3. Η εκμετάλλευση των αντιτύπων του υλικού υποστρώματος του οπτικοακουστικού έργου130
 • 2.1.4. Η εξουσία ψηφιακής εκμετάλλευσης, μία νέα εξουσία;131
 • 2.1.5. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου σχετικά με τις εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος επί του οπτικοακουστικού έργου132
 • 2.2. Οι περιορισμοί της ελευθερίας μεταβίβασης των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος από τον πνευματικό δημιουργό στον παραγωγό135
 • 2.2.1. Οι εκ του νόμου περιορισμοί136
 • 2.2.1.1. Απαγόρευση μεταβίβασης εξουσιών για μελλοντικούς άγνωστους τρόπους εκμετάλλευσης 136
 • 2.2.1.2. Απαγόρευση μεταβίβασης εξουσιών επί του συνόλου των μελλοντικών έργων του πνευματικού δημιουργού140
 • 2.2.2. Οι περιορισμοί από την βούληση των μερών 141
 • 3. Ο καθορισμός της έκτασης της συμφωνίας (χρόνος/χώρος) 142
 • 4. Ο καθορισμός του ποσοστού της αμοιβής του πνευματικού δημιουργού (διατάξεις των άρθρων 34 § 3 εδ. α΄ και β΄ και 32 του νόμου 2121/1993) 143
 • 5. Απαγόρευση παραίτησης του πνευματικού δημιουργού από το δικαίωμα σε εύλογη αμοιβή του άρθρου 34 § 4 του νόμου 2121/1993153
 • V. Τυπικές προϋποθέσεις για την κατάρτιση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής 155
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ164
 • Η ομαλή λειτουργία της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής164
 • Ι. Δικαιώματα και υποχρεώσεις που γεννώνται στα πρόσωπα των συμβαλλομένων164
 • 1. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την δημιουργία του οπτικοακουστικού έργου164
 • 1.1. Στην σύμβαση του άρθρου 34 §1 του νόμου 2121/1993164
 • 1.2. Στην σύμβαση του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993165
 • 1.3. Έννομες σχέσεις μεταξύ πνευματικού δημιουργού του άρθρου 34 §1 και πνευματικού δημιουργού του άρθρου 34 §2167
 • 1.3.1. Έννομες σχέσεις κατά το αστικό δίκαιο 167
 • 1.3.2. Έννομες σχέσεις κατά το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας 169
 • 2. Δικαιώματα και υποχρεώσεις κατά την περάτωση του οπτικοακουστικού έργου170
 • 2.1. Η συντέλεση της περάτωσης του οπτικοακουστικού έργου170
 • 2.1.1. Η έγκριση του πρωτοτύπου και οι συνέπειές της ως προς τον περιορισμό του ηθικού δικαιώματος των πνευματικών δημιουργών των επιμέρους συμβολών που ενσωματώνονται στο οπτικοακουστικό έργο170
 • 2.1.2. Η «σύμπραξη» του παραγωγού στην τεχνική περάτωση του οπτικοακουστικού έργου173
 • 2.2. Η συντέλεση της μεταβίβασης των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος στο πρόσωπο του παραγωγού173
 • 2.2.1. Χρόνος συντέλεσης της μεταβίβασης των εξουσιών που ορίστηκαν στην σύμβαση κατά τα άρθρα 34 §1 εδ. α΄ και 34 §2 εδ. α΄ 173
 • 2.2.2. Η αυτοδίκαιη μεταβίβαση των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος κατά τις διατάξεις των άρθρων 34 §1 εδ. β΄ και 34 §2 εδ. β΄174
 • 2.2.2.1. Τα κριτήρια του ερμηνευτικού κανόνα των άρθρων 34 §1 εδ. β΄ και 34 § 2 εδ. β΄ για τον καθορισμό του περιεχομένου των εξουσιών που μεταβιβάζονται αυτοδικαίως 174
 • 2.2.2.1.1. Ο εμπορικός προορισμός του οπτικοακουστικού έργου (αντικειμενικό κριτήριο)176
 • 2.2.2.1.2. Η θεωρία του σκοπού (υποκειμενικό κριτήριο)177
 • 2.2.2.2. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου: λύσεις αλλοδαπών έννομων τάξεων σε σύγκριση με την αυτοδίκαιη μεταβίβαση των άρθρων 34 § 1 εδ. β΄ και 34 § 2 εδ. β΄182
 • 2.2.2.3. Εξουσίες που δεν εμπίπτουν κατά κανόνα στην αυτοδίκαιη μεταβίβαση184
 • 2.2.2.3.1. Η δημιουργία παράγωγου έργου (άρθρο 3 §1 περιπτ. γ΄ του νόμου 2121/1993)184
 • 2.2.2.3.2. Η τηλεοπτική μετάδοση μέσω δορυφόρου και η καλωδιακή αναμετάδοση185
 • 2.2.2.3.3. Εξουσίες σχετικά με μελλοντικούς τρόπους εκμετάλλευσης του έργου185
 • 2.2.2.3.4. Εξουσίες εκμετάλλευσης μελλοντικών έργων186
 • 2.2.2.3.5. Άλλες χρήσεις των επιμέρους συμβολών που ενσωματώθηκαν σε οπτικοακουστικό έργο186
 • 2.2.2.4. Η εφαρμογή του ερμηνευτικού κανόνα στην σύμβαση του άρθρου 34 §2187
 • 2.2.2.5. Τα πρόσωπα που εξαιρούνται από την αυτοδίκαιη μεταβίβαση του άρθρου 34 §2 εδ. β΄: οι εξουσίες του περιουσιακού δικαιώματος των μουσικοσυνθετών και των στιχουργών189
 • 2.2.2.6. Νομική φύση της μεταβίβασης που εισάγεται με τον ερμηνευτικό κανόνα των άρθρων 34 § 1 εδ. β΄ και 34 §2 εδ. β΄ 196
 • 2.2.3. Χρονική και γεωγραφική έκταση της μεταβίβασης των εξουσιών σύμφωνα με τον ερμηνευτικό κανόνα του άρθρου 15 §1 του νόμου 2121/1993197
 • 3. Δικαιώματα και υποχρεώσεις μετά την περάτωση του οπτικοακουστικού έργου198
 • 3.1. Η εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου198
 • 3.1.1. Αποτελεί η εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου υποχρέωση του παραγωγού προς τον πνευματικό δημιουργό;198
 • 3.1.2. Κριτήριο για τον προσδιορισμό της υποχρέωσης εκμετάλλευσης201
 • 3.1.3. Η υποχρέωση εκμετάλλευσης στην σύμβαση του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993203
 • 3.1.4. Χρόνος κατά τον οποίο ο παραγωγός πρέπει να προβεί στην εκμετάλλευση204
 • 3.1.5. Προσδιορισμός των πράξεων εκμετάλλευσης204
 • 3.1.6. Αναφορές συγκριτικού δικαίου205
 • 3.2. Η καταβολή της αμοιβής από τον παραγωγό στον πνευματικό δημιουργό / στους πνευματικούς δημιουργούς (άρθρο 34 §3 και άρθρο 34 §4)206
 • 3.3. Το δικαίωμα σε ξεχωριστή εκμετάλλευση από τους πνευματικούς δημιουργούς των επιμέρους συμβολών208
 • 3.4. Δευτερεύουσες υποχρεώσεις 210
 • 3.4.1. Η υποχρέωση ενημέρωσης για την πορεία της εκμετάλλευσης- Η διατήρηση του υλικού φορέα – Η αναφορά του ονόματος210
 • 3.4.2. Η υποχρέωση του πνευματικού δημιουργού να μην παρεμποδίζει τον παραγωγό στην άσκηση των εξουσιών του περιουσιακού δικαιώματος 211
 • ΙΙ. Συμπεράσματα ως προς την νομική φύση της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής212
 • 1. Κοινά χαρακτηριστικά της σύμβασης του άρθρου 34 §1 και της σύμβασης του άρθρου 34 §2 213
 • 1.1. Ως συμβάσεις δημιουργίας 213
 • 1.2. Ως συμβάσεις εκμετάλλευσης215
 • 1.3. Υποσχετικές δικαιοπραξίες217
 • 1.4. Διαρκείς συμβάσεις 218
 • 1.5. Παρατηρήσεις συγκριτικού δικαίου219
 • 2. Διάκριση του τύπου της σύμβασης του άρθρου 34 §1 από τον τύπο της σύμβασης του άρθρου 34 §2220
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ223
 • Περιπτώσεις ανώμαλης εξέλιξης της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής223
 • Ι. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε τυχαία γεγονότα, εκτός σφαίρας επιρροής των μερών223
 • ΙΙ. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε αιτία που εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής του πνευματικού δημιουργού 226
 • 1. Η εξουσία μετάνοιας του πνευματικού δημιουργού, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 §1 περιπτ. ε΄ και §2 του νόμου 2121/1993226
 • 1.1. Η εφαρμογή του άρθρου 4 §1 περιπτ. ε΄ του νόμου 2121/1993 στην σύμβαση οπτικοακουστικής παραγωγής227
 • 1.2. Ο προσδιορισμός της αποζημίωσης231
 • 2. Καθυστέρηση στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του πνευματικού δημιουργού κατά την διαδικασία δημιουργίας – παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου233
 • 2.1. Καθυστέρηση του πνευματικού δημιουργού πριν την επέλευση της υπερημερίας (άρθρο 686 εδ. α΄ ΑΚ) 233
 • 2.2. Υπαίτια υπερημερία του πνευματικού δημιουργού του ενιαίου οπτικοακουστικού έργου235
 • 3. Παράδοση «έργου - επιμέρους συμβολής» με ελαττώματα από τον πνευματικό δημιουργό του άρθρου 34 §2 του νόμου 2121/1993236
 • ΙΙΙ. Η ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης οπτικοακουστικής παραγωγής οφείλεται σε αιτία που εμπίπτει στην σφαίρα επιρροής του παραγωγού239
 • 1. Αδυναμία του παραγωγού να συνεισφέρει την οικονομική χρηματοδότηση της δημιουργίας – παραγωγής του οπτικοακουστικού έργου239
 • 2. Ο παραγωγός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για την εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου242
 • 2.1. Ο παραγωγός δεν εκπληρώνει την υποχρέωσή του για την καλλίτερη εμπορική εκμετάλλευση του οπτικοακουστικού έργου (άρθρο 15 §5)242
 • 2.2. Υπερημερία του παραγωγού για την εκμετάλλευση του έργου243
 • 3. Το δικαίωμα καταγγελίας εργοδότη της διάταξης του άρθρου 700 ΑΚ244
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ245
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ253
 • 1. Ελληνική253
 • 2. Ξενόγλωσση257
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ263
 • 0
 • 0