Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-052-4
Σελίδες: 624
Συγγραφέας: Ε. Αλεξανδροπούλου-Αιγυπτιάδου

Το έργο «Προσωπικά δεδομένα» αποτελεί μία μελέτη που επικεντρώνεται στην προστασία των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτή κατοχυρώνεται τόσο στην ελληνική έννομη τάξη και στον ευρωπαϊκή και διεθνή χώρο, ιδίως ενόψει των πρόσφατων σχετικών νομοθετικών αλλαγών, με κορύφωση τον Κανονισμό 2016/679, που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα Οδηγία 95/46/ΕΚ από τον Μάιο του 2018.

Το βιβλίο αναλύει και αξιολογεί τις βασικές έννοιες και αρχές επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, τις υποχρεώσεις του υπεύθυνου επεξεργασίας και τα αντίστοιχα δικαιώματα του υποκειμένου αυτής, τη διασύνδεση αρχείων και τη διασυνοριακή ροή δεδομένων, αλλά και τη συμπληρωματική ρύθμιση ηλεκτρονικών επικοινωνιών, δεδομένου ότι προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι κεφαλαιώδους σημασίας, λόγω των ανεξάντλητων τεχνολογικών δυνατοτήτων της επεξεργασίας τους.

Το έργο δεν εξαντλείται στον χώρο της επιστημονικής αναζήτησης, αλλά στοχεύει, μέσα από την εύληπτη και συστηματική διευθέτηση της σχετικής ύλης και την παράθεση πλήθους πρακτικών παραδειγμάτων και κωδικοποιημένης νομοθεσίας, να αποτελέσει χρήσιμο εγχειρίδιο για εκείνους που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα άλλων, για εκείνους στους οποίους ανήκουν τα υπό επεξεργασία δεδομένα, αλλά και για εκείνους οι οποίοι καλούνται να εφαρμόσουν τους σχετικούς νομικούς κανόνες στη δικαστηριακή και διοικητική πράξη.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ10
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ22
 • ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΗ28
 • ΜΕΡΟΣ Α΄36
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΝΟΜΗ ΤΑΞΗ36
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Σύνταγμα και η ειδική ελληνική νομοθεσία36
 • ΕΙΣ.1. Το Σύνταγμα36
 • ΕΙΣ.2. Η ειδική ελληνική νομοθεσία: Aπόρροια συνταγματικών επιταγών και διεθνών υποχρεώσεων της χώρας38
 • ΕΙΣ.2.1. Νομοθετικές επιλογές41
 • ΕΙΣ.2.2. Πεδίο εφαρμογής του ν. 2472/1199743
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄44
 • Βασικές έννοιες και διακρίσεις44
 • Α.1. Προσωπικά δεδομένα44
 • Α.1.1. Έννοια44
 • Α.1.2. Απλά και ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα46
 • Α.1.2.1 Απλά προσωπικά δεδομένα47
 • Α.1.2.2 Ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα48
 • Α.1.3. Πρακτική σημασία της διάκρισης σε απλά και σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα53
 • Α.2. Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων54
 • Α.2.1. Ορισμός και μορφές επεξεργασίας54
 • Α.2.2. Επεξεργασίες ρυθμιζόμενες από το νόμο57
 • Α.2.2.1. Θετική οριοθέτηση57
 • Α.2.2.2. Αρνητική οριοθέτηση58
 • Α.2.3. Μέθοδος εξέτασης της νομιμότητας της επεξεργασίας59
 • Α.2.4. Νομοτεχνική παρατήρηση για τη χρήση του όρου «επεξεργασία»60
 • Α.3. Υποκείμενο των προσωπικών δεδομένων61
 • Α.4. Υπεύθυνος επεξεργασίας, εκτελών την επεξεργασία και τρίτος62
 • Α.5. Αρχείο προσωπικών δεδομένων64
 • Α.6. Αποδέκτης67
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄70
 • Β.1. H αρχή της νομιμότητας του σκοπού και του τρόπου επεξεργασίας70
 • Β.2. Η αρχή της αναλογικότητας73
 • Β.2.1. Ποιοτικό και ποσοτικό κριτήριο74
 • Β.3. Η αρχή της ακρίβειας80
 • Β.4. Η αρχή της καθορισμένης χρονικής διάρκειας διατήρησης των προσωπικών δεδομένων83
 • Β.4.1. Διατήρηση των προσωπικών δεδομένων μετά  την καθορισμένη διάρκεια επεξεργασίας τους85
 • Β.5. Συνέπειες από τη μη τήρηση των αρχών επεξεργασίας86
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄90
 • Γ.1. Χαρακτηριστικά της συγκατάθεσης90
 • Γ.1.1. Ελεύθερη συγκατάθεση90
 • Γ.1.2. Ρητή συγκατάθεση92
 • Γ.1.3. Ειδική συγκατάθεση93
 • Γ.2. Η ενημέρωση ως προϋπόθεση της συγκατάθεσης94
 • Γ.3. Ο τύπος της συγκατάθεσης95
 • Γ.4. Επεξεργασία παράνομη παρά την ύπαρξη συγκατάθεσης95
 • Γ.5. Η ανάκληση της συγκατάθεσης96
 • Γ.6. Εξαιρέσεις από τον κανόνα της αναγκαιότητας της συγκατάθεσης96
 • Γ.6.1. Επεξεργασία απλών προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου98
 • Γ.6.2. Επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων χωρίς συγκατάθεση του υποκειμένου102
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄109
 • Δ.1. Γνωστοποίηση της επεξεργασίας απλών προσωπικών δεδομένων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων109
 • Δ.2. Λήψη άδειας από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων για την επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών εδομένων110
 • Δ.3. Απαλλαγή από την υποχρέωση γνωστοποίησης ή λήψης άδειας112
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄Διασύνδεση αρχείων118
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄Διασυνοριακή ροή δεδομένων120
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ Απόρρητο και ασφάλεια επεξεργασίας130
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η΄134
 • Η.1. Δικαίωμα ενημέρωσης134
 • Η.1.1. Περιεχόμενο ενημέρωσης135
 • Η.1.2. Χρόνος ενημέρωσης136
 • Η.1.3. Τρόπος ενημέρωσης137
 • Η.1.4. Απαλλαγή από την υποχρέωση ενημέρωσης139
 • Η.2. Δικαίωμα πρόσβασης139
 • Η.2.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος πρόσβασης139
 • Η.2.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος πρόσβασης140
 • Η.2.3. Αποκλεισμός του δικαιώματος πρόσβασης142
 • Η.3. Δικαίωμα αντίρρησης143
 • Η.3.1. Δικαίωμα απόλυτης αντίρρησης144
 • Η.3.1.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος απόλυτης αντίρρησης144
 • Η.3.1.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος απόλυτης αντίρρησης145
 • Η.3.2. Δικαίωμα σχετικής αντίρρησης146
 • Η.3.2.1. Περιεχόμενο του δικαιώματος σχετικής αντίρρησης146
 • Η.3.2.2. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος σχετικής αντίρρησης147
 • Η.3.2.3. Άρνηση του υπεύθυνου επεξεργασίας να ικανοποιήσει το δικαίωμα σχετικής αντίρρησης148
 • Η.4. Δικαίωμα προσωρινής δικαστικής προστασίας150
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ΄153
 • Θ.1. Διοικητικές κυρώσεις153
 • Θ.1.1. Προειδοποίηση, με αποκλειστική προθεσμία για άρση της παράβασης153
 • Θ.1.2. Πρόστιμα154
 • Θ.1.3. Ανάκληση της άδειας επεξεργασίας.156
 • Θ.1.4. Καταστροφή αρχείου ή διακοπή επεξεργασίας και καταστροφή, επιστροφή ή κλείδωμα (δέσμευση) των σχετικών δεδομένων156
 • Θ.2. Ποινικές κυρώσεις158
 • Θ.2.1. Κατηγορίες παραβάσεων και ποινές158
 • Θ.3. Αστικές κυρώσεις160
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι΄164
 • Ι.1. Σύνθεση της Αρχής164
 • Ι.2. Αρμοδιότητες της Αρχής164
 • Ι.2.1. Διοικητικές – Ελεγκτικές αρμοδιότητες της Αρχής164
 • Ι.2.2. Κανονιστικές-Συμβουλευτικές αρμοδιότητες της Αρχής166
 • Ι.2.3. Αρμοδιότητες δημοσιοποίησης, απολογισμού και συνεργασιών της Αρχής168
 • Ι.3. Μητρώα της Αρχής169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ΄172
 • ΙΑ.1. Ιστορική διαδρομή της ρύθμισης - Εισαγωγική προσέγγιση172
 • ΙΑ.2. Υποχρεώσεις παρόχου176
 • ΙΑ.2.1. Τήρηση αρχών επεξεργασίας176
 • ΙΑ.2.2. Λήψη της συγκατάθεσης του υποκειμένου για την επεξεργασία178
 • ΙΑ.2.2.1. Παροχή συναφών τεχνικών δυνατοτήτων181
 • ΙΑ.2.3. Λήψη μέτρων ασφαλείας182
 • ΙΑ.2.4. Μη εγκατάσταση δικτυακών «κοριών», cookies κ.λ.π. χωρίς τη συναίνεση του υποκειμένου183
 • ΙΑ.3. Δικαιώματα χρήστη183
 • ΙΑ.3.1. Εξειδικευμένες μορφές του δικαιώματος ενημέρωσης184
 • ΙΑ.3.2. Εξειδικευμένες μορφές του δικαιώματος αντίρρησης185
 • ΙΑ.4. Κυρώσεις186
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ΄189
 • ΙΒ.1. Αστικοδικαιική προστασία - Δικαίωμα στην προσωπικότητα189
 • ΙΒ.1.1. Περιεχόμενο προστασίας κατά τα άρθρα ΑΚ 57 επ.190
 • ΙΒ.2. Λοιπές μορφές αστικοδικαιικής προστασίας191
 • ΙΒ.3. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων από λοιπές ποινικές διατάξεις 192
 • ΜΕΡΟΣ Β΄196
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ196
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ΄Νομοθετήματα «Πρώτης γενιάς»198
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ΄202
 • Νομοθετήματα «Δεύτερης γενιάς»202
 • ΙΔ.1. Η Σύμβαση 108/1981 του Συμβουλίου της Ευρώπης και η επιρροή της στις εθνικές ευρωπαϊκές νομοθεσίες202
 • ΙΔ.2. Η Συμφωνία Σένγκεν και η Σύμβαση Εφαρμογής της203
 • ΙΔ.3. Οι «Κατευθυντήριες Αρχές για την προστασία προσωπικών δεδομένων σε αυτοματοποιημένα αρχεία» του ΟΗΕ205
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ΄208
 • Νομοθετήματα «Τρίτης γενιάς»208
 • ΙΕ.1. Η Οδηγία 95/46/Ε.Κ. της 24.10.1995 (Αντικαθίσταται με τον Κανονισμό 679/2016 από 25.5.2018)208
 • ΙΕ.2. Η Σύσταση R(99) 5 της Επιτροπής Υπουργών του Συμβουλίου της Ευρώπης της 23.2.1999211
 • ΙΕ.3. Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 211
 • ΙΕ.4. Ο Κανονισμός 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου212
 • ΙΕ.5. Η Οδηγία 2002/58/Ε.Κ., οι τροποποιήσεις της από την (καταργηθείσα) Οδηγία 2006/24/ΕΚ και  την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και ο συναφής Κανονισμός 611/2013214
 • ΙΕ.6. Ο Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 (έναρξη ισχύος 25.5.2018)217
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ220
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ222
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ242
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄242
 • ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ242
 • I. (Σύμβαση 108/1981): Νόμος 2068/1992242
 • II. Οδηγία 95/46/Ε.Κ. του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24.10.1995257
 • III. (Κωδικοποιημένος) Νόμος 2472/1997288
 • IV. (Συμφωνία Σένγκεν): Νόμος 2514/1997320
 • V. Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 45/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 2000338
 • VI. (Κωδικοποιημένη) Οδηγία 2002/58/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Ιουλίου 2002369
 • VΙΙ. Οδηγία 2009/136/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2009395
 • VIII. (Κωδικοποιημένος) Nόμος 3471/2006405
 • ΙΧ. (Κωδικοποιημένος) Νόμος 3917/2011423
 • X. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 611/2013 της Επιτροπής της 24ης Ιουνίου 2013432
 • XI. Προεδρικό Διάταγμα 28/2015440
 • XII. Κανονισμός 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016449
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄583
 • ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ/ΕΝΤΥΠΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ/ΑΙΤΗΣΕΩΝ/ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ/ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ583
 • Ια-Ιβ. Γνωστοποίηση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων στην Αρχή/λήψη άδειας583
 • ΙΙ. Γνωστοποίηση συστήματος βιντεοεπιτήρησης595
 • ΙΙΙ. Δήλωση/Αίτηση διασύνδεσης αρχείων600
 • IV. Γνωστοποίηση διαβίβασης δεδομένων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης602
 • V. Αίτηση άρθρου 13 Ν 2472/1997605
 • VI. Προσφυγή/Καταγγελία προς την Αρχή606
 • VII. Υποβολή ερωτήματος/Αίτηση για χορήγηση δεδομένων/ Αίτηση για γνωμοδότηση610
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ616
 • 0
 • 0