Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €24.00
ΝΠ €34.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-047-0
Σελίδες: 248

Η σημασία του περιβάλλοντος ως κοινωνικού αγαθού υψίστης αξίας είναι αδιαμφισβήτητη. 

Η έκδοση του παρόντος έργου «Ποινικό Δίκαιο του Περιβάλλοντος στην Ελλάδα - Στο πλαίσιο της νομοθετικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης» κρίθηκε επιβεβλημένη λαμβανομένου υπόψη ότι η απασχόληση της ποινικής θεωρίας με τα ζητήματα που συνδέονται με την παρεμβατική δράση του ποινικού δικαίου στο πεδίο της περιβαλλοντικής προστασίας είναι πενιχρή σε συνδυασμό και με τις σοβαρές νομοθετικές αλλαγές που επήλθαν σχετικά πρόσφατα (2012) στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος. 

Το έργο αναλύει τα βασικά θέματα της θεωρίας και νομοθεσίας που συνδέονται ευθέως με την προστασία του περιβάλλοντος, ιδίως από τη σκοπιά της σχετικής ποινικής προβληματικής, με βασικό κριτήριο τη διάγνωση της αποτελεσματικότητας της παρεχομένης ποινικής προστασίας στα περιβαλλοντικά αγαθά. 

Διαρθρώνεται στα ακόλουθα μέρη: Μέρος Πρώτο στο οποίο εκτίθενται τα σχετικά με το δίκαιο εν γένει και το ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και αναλύονται τα θέματα του δικαίου ως μηχανισμού προστασίας του περιβάλλοντος και της νομοθετικής αφύπνισης για την αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κινδύνων σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο και στο Μέρος Δεύτερο όπου παρουσιάζονται τα σχετικά με την ποινική προστασία του περιβάλλοντος στο ελληνικό δίκαιο, όπως ειδικότερα αναλύονται στην παλαιότερη νομοθεσία και στο σύγχρονο ποινικό δίκαιο του περιβάλλοντος στην Ελλάδα. 

Το βιβλίο ολοκληρώνεται με την παράθεση γενικών σκέψεων και συμπερασμάτων, αποτελώντας ένα βασικό εγχειρίδιο και αναγκαίο εφόδιο για κάθε νομικό και εφαρμοστή του δικαίου στα ιδιαίτερα σημαντικά θέματα που αφορά. 

 • 0
 • Συντομογραφίες12
 • Ι. Ελληνικές12
 • ΙΙ. Ξένες13
 • Εισαγωγή - Το μέγεθος των περιβαλλοντικών προσβολών14
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ34
 • ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ34
 • Κεφάλαιο Α΄34
 • I. Το Δίκαιο ως μέσο άσκησης της κρατικής πολιτικής στο πεδίο της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών προσβολών34
 • II. Η βαρύνουσα σημασία του Ποινικού Δικαίου ως μηχανισμού ελέγχου των κινδυνογόνων για το περιβάλλον τεχνικοοικονομικών δραστηριοτήτων39
 • III. Η κοινωνική λειτουργία του ποινικού δικαίου ως θεμελιώδες κριτήριο για την οριοθέτηση της δράσης του στο πεδίο της αντιμετώπισης των περιβαλλοντικών κινδύνων41
 • 1. Στο πεδίο της προστασίας του περιβάλλοντος απαιτείται να δοθεί προτεραιότητα στην προστατευτική των εννόμων αγαθών ή στην εξασφαλιστική του ατόμου λειτουργία του Ποινικού Δικαίου;44
 • 2. Υπάρχει αντικειμενικά κίνδυνος κατάχρησης από το κράτος της ποινικής του εξουσίας στον τομέα της οικονομίας;48
 • 3. Η επιβεβαίωση της αποδυνάμωσης του κράτους στο εθνικό νομοθετικό σύστημα ποινικής προστασίας από τους τεχνολογικούς κινδύνους51
 • 4. Η κοινωνική επιταγή παραχώρησης προτεραιότητας στην ενίσχυση της προστατευτικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου53
 • Κεφάλαιο Β΄55
 • II. Η νομοθετική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο του δικαίου της προστασίας του περιβάλλοντος65
 • 1. Ιστορική αναδρομή στο πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο65
 • 2. Το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος75
 • 2.1. Γενικά για το παράγωγο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης75
 • 2.2. Η προστασία του περιβάλλοντος μέσω Οδηγιών79
 • 2.2.1. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης80
 • α) Σε ότι αφορά τις εκπομπές συγκεκριμένων ρύπων83
 • β) Σε ότι αφορά τις εκπομπές από εγκαταστάσεις 87
 • γ) Σχετικά με τις εκπομπές από αυτοκίνητα οχήματα και τις εκπομπές από τα καύσιμα 90
 • δ) Σε ότι αφορά τις εκπομπές ρύπων κατά την παραγωγή ενέργειας92
 • 2.2.2. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για τη την προστασία και διαχείριση των υδάτινων πόρων στη Ευρωπαϊκή Ένωση94
 • 2.2.3. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για τη διαχείριση των στερεών και υγρών αποβλήτων97
 • 2.2.4. Το θεσμικό πλαίσιο - Οδηγίες για την προστασία της φύσης και της βιοποικιλότητας104
 • 3. Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω Οδηγιών107
 • 3.1. Η πορεία προς τη διαμόρφωση του ποινικού δικαίου του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση 107
 • 3.2. Οι διαφωνίες μεταξύ των οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς τη νομική βάση της ποινικής αρμοδιότητας της Ένωσης για την προστασία του περιβάλλοντος και οι αποφάσεις του Δ.Ε.Κ.110
 • 3.3. Οι συνέπειες της απόφασης του Δ.Ε.Κ. της 23.10.2007 στην υπόθεση C-440/2005118
 • 3.3.1. Η Οδηγία 2009/123/ΕΚ118
 • 3.3.2. Η Οδηγία 2008/99/ΕΚ120
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ130
 • Η ΠΟΙΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ130
 • Κεφάλαιο Α΄130
 • I. Γενικές παρατηρήσεις130
 • II. Η πριν τη θέση σε ισχύ του ν. 1650/1986 περιβαλλοντική πολιτική131
 • ΙΙΙ. Οι ποινικού χαρακτήρα διατάξεις για την προστασία του περιβάλλοντος μέχρι τα μέσα της δεκαετίας 1970-1980132
 • Κεφάλαιο Β΄134
 • Ι. Η νομοθετική πορεία προς τη διαμόρφωση του σύγχρονου ποινικού δικαίου του περιβάλλοντος στον ελλαδικό χώρο134
 • 1. Ο ν. 743/1977 για την προστασίας του θαλασσίου περιβάλλοντος138
 • 2. Νομοθετήματα σχετικά με τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος145
 • 3. Νομοθετήματα σχετικά με την προστασία των δασών150
 • 3.1. Το ν.δ. 86/1969 για το δασικό κώδικα150
 • 3.2. Ο ν. 998/1979 για την προστασία των δασών151
 • 3.3. Τα άρθρα 265 και 266 παρ. 2 ΠΚ (εμπρησμός σε δάση)158
 • ΙΙ. Η ποινική προστασία του περιβάλλοντος στη σύγχρονη ελληνική νομοθεσία163
 • 1. Ο ν. 1650/1986 για την προστασία του περιβάλλοντος163
 • 1.1. Επισκόπηση των ποινικών διατάξεων του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 πριν την τροποποίησή τους από το ν. 4042/2012164
 • 2. Η σύγχρονη εθνική νομοθεσία για την ποινική προστασία του περιβάλλοντος υπό την επίδραση των Οδηγιών της Ε.Ε.173
 • 2.1. Ο ν. 4042/2012173
 • 2.1.1. Γενικές παρατηρήσεις173
 • 2.1.2. Οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 1650/1986 όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 7 του ν. 4042/2012174
 • α) Το έγκλημα της παρ. 1 του άρθρου 28174
 • β) Το έγκλημα της παρ. 2 εδ. α΄ του άρθρου 28176
 • γ) Το έγκλημα της παρ. 2 εδ. β΄ του άρθρου 28. 177
 • δ) Η προνομιούχα παραλλαγή της παρ. 2. εδ. γ΄ του άρθρου 28 178
 • ε) Οι διακεκριμένες παραλλαγές της παρ. 3. του άρθρου 28179
 • στ) Η ποινική ευθύνη των ιθυνόντων στελεχών νομικών προσώπων (παρ. 5.1. και 5.2. άρθρου 28 και οι κυρώσεις κατά νομικών προσώπων (παρ. 5.3., 5.4., 5.5. και 5.6. άρθρου 28)187
 • ζ) Μείωση ή απαλλαγή από την ποινή (παρ. 6 άρθρου 28)192
 • η) Η διεύρυνση του δικαιώματος παράστασης πολιτικής αγωγής (παρ. 7 άρθρου 28 )194
 • 2.1.3. Οι νέες ποινικές διατάξεις, εκτός των περιλαμβανομένων στο άρθρο 28 του ν. 1650/1986, που εισάγει ο ν. 4042/2012196
 • 2.1.4. Οι ποινικοδικονομικού χαρακτήρα τροποποιήσεις του ν. 4042/ 2012201
 • 2.1.5. Η ποινικοδογματική ασυνέπεια των συντακτών της αιτιολογικής έκθεσης του ν. 4042/2012 στο ζήτημα της ευθύνης των νομικών προσώπων204
 • 2.1.6. Γενική αποτίμηση των ποινικού χαρακτήρα τροποποιήσεων του ν. 4042/2012209
 • 1.2. Ο ν. 4037/2012211
 • 2.2.1. Γενικές παρατηρήσεις211
 • 2.2.2. Οι ποινικές διατάξεις του άρθρου 6212
 • α) Το βασικό εκ δόλου πλημμέλημα (παρ. 1 περ. β΄ άρθρου 6) και το εκ του αποτελέσματος διακρινόμενο έγκλημα (παρ. 1 περ. α΄ άρθρου 6)213
 • β) Η εξ αμελείας τέλεση των πράξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 (παρ. 2 άρθρου 6)215
 • γ) Η πρόκληση θαλάσσιας ρύπανσης με επαναλαμβανόμενες μικρής σημασίας απορρίψεις με δόλο ή από αμέλεια (παρ. 3 και 4 άρθρου 6)216
 • δ) Η επέκταση της ποινικής ευθύνης σε πρόσωπα που δεν συμμετέχουν στην πράξη της υποβάθμισης του περιβάλλοντος (παρ. 5 άρθρου 6)218
 • ε) Έμπρακτη μεταμέλεια (παρ. 6 άρθρου 6)221
 • στ) Ευθύνη νομικών και φυσικών προσώπων (άρθρο 7 ν. 4037/2012)222
 • ζ) Η σχέση ειδικότητας των διατάξεων του ν. 4037/2012 με αυτές των νόμων 743/1977 και 1650/1986224
 • Σύνοψη - Γενικά συμπεράσματα226
 • Βιβλιογραφία232
 • Ι. Ελληνική232
 • ΙΙ. Ξένη238
 • 0
 • 0