Έκδοση: 2016
ISBN: 978-960-622-073-9
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Π. Παναγιώτου

Το έργο «Η Εταιρική & Ατομική Αγωγή του Μετόχου κατά του ΔΣ στην Ανώνυμη Εταιρία» πραγματεύεται εξαιρετικά επίκαιρα ζητήματα που αναφέρονται στις

αξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ λόγω μη άσκησης υπεύθυνης διαχείρισης της εταιρικής περιουσίας στο πλαίσιο μιας ανώνυμης εταιρίας (απλής & εισηγμένης, αφερέγγυας, ομιλοποιημένης).

Η μελέτη, επίσης, προσεγγίζει ερμηνευτικά το πολυσυζητημένο άρθρο 22β του ΚΝ 2190/1920, που θέτει πολλά ερμηνευτικά προβλήματα, και αναζητεί μία νέα ερμηνεία του και προτείνοντας σχετικές λύσεις.

Πρόκειται για ζητήματα που αφορούν στον έλεγχο της διαχείρισης στην ΑΕ από τον μέτοχο, στην αντιμετώπιση της σύγκρουσης συμφερόντων σ’ αυτήν μέσω της κατάλληλης αγωγής, στις δικαστικές αξιώσεις αποζημίωσης κατά των μελών του ΔΣ, στην αποκατάσταση της άμεσης και έμμεσης ζημίας και στην τήρηση των αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης, της εταιρικής συμμόρφωσης και της μετοχικής δημοκρατίας μέσα στην ΑΕ.

Κεφαλαιώδες δε ζήτημα της μονογραφίας αποτελεί η αναγνώριση – παραχώρηση ενός ιδιωτικού αγώγιμου δικαιώματος δράσης στον μέτοχο στις περιπτώσεις αντανακλαστικών ζημιών.

 • -37
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ1
 • ΓΕΝΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Η εταιρική και ατομική αγωγή ως μέσο αντιμετώπισης της σύγκρουσης συμφερόντων στην ΑΕ 1
 • II. Νομοθετικές πρωτοβουλίες των ΗΠΑ και της ΕΕ για τη διαφάνεια στην ΑΕ3
 • 1. Η νομοθετική πρωτοβουλία στις ΗΠΑ 3
 • 2. H νομοθετική πρωτοβουλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση 4
 • ΙΙΙ. Ο μέτοχος μειοψηφίας ως ελεγκτής της διαχείρισης και διαφάνειας στην ΑΕ7
 • Α. Ο θεσμικός οικονομικός έλεγχος της διαχείρισης στην ΑΕ7
 • 1. Γενικά7
 • 2. Τακτικός έλεγχος9
 • 3. Έκτακτος / δικαστικός έλεγχος9
 • Β. Ο ελλειμματικός εσωτερικός έλεγχος των οργάνων στην ΑΕ - Διεύρυνση των δικαιούχων άσκησης έκτακτου έλεγχου στην ΑΕ10
 • Γ. Η παράγωγη αγωγή του μετόχου ως μηχανισμός της εταιρικής διακυβέρνησης και διαφάνειας στην ΑΕ12
 • § 1. Αντικείμενο της έρευνας 14
 • Ι. Ζητήματα από την ΑΕ 15
 • 1. Εταιρική αγωγή 15
 • 2. Ατομική αγωγή 16
 • ΙΙ. Ζητήματα από το δίκαιο της αφερεγγυότητας της ΑΕ 18
 • ΙΙΙ. Ζητήματα από τις συνδεδεμένες επιχειρήσεις / ομίλους επιχειρήσεων με τη μορφή της ΑΕ 19
 • § 2. Διάρθρωση της έρευνας20
 • § 3. Στόχοι της έρευνας32
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ35
 • ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΙΣ ΕΝΝΟΙΕΣ35
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ35
 • ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ, ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΤΟΥ ΔΣ ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥΣ35
 • § 1. Η οριοθέτηση των εννοιών 35
 • Ι. Η διάκριση των όρων εταιρική αγωγή και ατομική εταιρική αγωγή του μετόχου - παράγωγη αγωγή 35
 • ΙΙ. Η διάκριση της άμεσης και έμμεσης ζημίας 36
 • 1. Στο αστικό δίκαιο36
 • 2. Στο δίκαιο των ΑΕ 36
 • ΙΙΙ. Η διάκριση των εννοιών της εσωτερικής και εξωτερικής ευθύνης του ΔΣ38
 • Α. Εσωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας38
 • 1. Η έννοια και το περιεχόμενο της εσωτερικής ευθύνης38
 • 2. Η ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι της εταιρίας39
 • 3. Το είδος της εσωτερικής ευθύνης39
 • 3.1.Ευθύνη του ΔΣ από σύμβαση39
 • 3.2.Ευθύνη του ΔΣ από αδικοπραξία40
 • 4. Η διεύρυνση της εσωτερικής ευθύνης40
 • 5. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ41
 • 5.1. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ έναντι της εταιρίας41
 • 5.2. Η κάμψη της αρχής της συλλογικής ευθύνης του ΔΣ41
 • 5.3. Η συλλογική ευθύνη του ΔΣ έναντι των τρίτων42
 • Β. Εξωτερική ευθύνη των μελών του ΔΣ έναντι των τρίτων42
 • 1. H έννοια της εξωτερικής ευθύνης 42
 • 2. Η έκταση και το είδος της εξωτερικής ευθύνης43
 • 2.1. Ευθύνη του ΔΣ ή της εταιρίας;43
 • 2.2. Προσωπική ευθύνη του ΔΣ43
 • 2.2.1. Νομικό θεμέλιο ευθύνης με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις43
 • 2.2.2. Νομικό θεμέλιο ευθύνης με βάση τη σύμβαση με προστατευτική ενέργεια υπέρ του τρίτου (ΣΠΕΤ)44
 • 3. Η αδικοπρακτική εξωτερική ευθύνη 44
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ46
 • Η ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΚΑΙ Η ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΣΤΙΣ ΑΕ & ΣΤΙΣ Π.Ε.46
 • § 2. Η μετοχική σχέση 46
 • Ι. Η έννοια της μετοχικής σχέσης46
 • ΙΙ. Το περιεχόμενο της μετοχικής σχέσης46
 • III. Η νομική φύση της μετοχικής σχέσης47
 • ΙV. Η μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα48
 • V. Τα μετοχικά δικαιώματα49
 • VΙ. Η διαφοροποίηση της μετοχικής και εταιρικής σχέσης (ΑΕ – Π.Ε.)50
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ53
 • Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ53
 • § 3.Η νομική θέση του μετόχου στην ΑΕ53
 • Ι. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το ουσιαστικό δίκαιο 53
 • 1. Η τυπική θέση του εταίρου στην εταιρία και η εταιρική διαχειριστική οργάνωση53
 • 2. Η ουσιαστική (οικονομική) θέση του εταίρου στην εταιρία και η διάσπαση της εταιρικής διαχειριστικής οργάνωσης54
 • 2.1. Ο μέτοχος και η εταιρία 55
 • 2.2. O μέτοχος και ο συνεταίρος56
 • 2.3. Ο μέτοχος και η διοίκηση της ΑΕ57
 • ΙΙ. Η θέση του εταίρου στην εταιρία κατά το δικονομικό δίκαιο59
 • 1. Η νομιμοποίηση του μετόχου για την άσκηση των εταιρικών αξιώσεων59
 • 2. Ο εταίρος ως μη δικαιούχος διάδικος 59
 • 3. Ο εταίρος ως διάδικος60
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ65
 • H ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ65
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ65
 • NΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ, ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ65
 • §4. Η νομοθετική ρύθμιση της εταιρικής αγωγής65
 • Ι. Προϊσχύσαν δίκαιο 65
 • ΙΙ. Ισχύον δίκαιο 65
 • § 5. Η θέση των ζητημάτων66
 • § 6. Το αντικείμενο της νομοθετικής ρύθμισης (άρθ. 22β ΚΝ 2190/20) 67
 • Ι. Έννοια της εταιρικής αγωγής67
 • ΙΙ. Σκοπός του άρθ. 22β ΚΝ 2190/2067
 • IΙΙ. Περιπτώσεις άσκησης της εταιρικής αγωγής 68
 • 1. Η άσκηση της εταιρικής αγωγής λόγω αμέλειας των μελών του ΔΣ68
 • 2. Η άσκηση της εταιρικής αγωγής λόγω δόλου των μελών του ΔΣ69
 • ΙV. Συμφωνίες για παραίτηση της μειοψηφίας από τα δικαιώματά της (άρθ. 22β § 1) 69
 • V. Ειδική εκπροσώπηση της ΑΕ - Διορισμός ειδικών εκπροσώπων (άρθ. 22β § 3) 71
 • 1. Εισαγωγικά 71
 • 2. Νομική θέση των ειδικών εκπροσώπων 71
 • 3. Προϋποθέσεις για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου από τη ΓΣ 72
 • 4. Προϋποθέσεις για το διορισμό ειδικού εκπροσώπου από το δικαστήριο72
 • 5. Αντικατάσταση των ειδικών εκπροσώπων73
 • 6. Διαδικασία73
 • 7. Σκοπός του άρθ. 22β § 373
 • 8. Αξιολόγηση της ρύθμισης του άρθ. 22β παρ. 3 - Από τον ειδικό εκπρόσωπο στην actio pro socio 74
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ76
 • ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΕ76
 • § 9. Σύγκρουση συμφερόντων μεταξύ ΑΕ και μελών του ΔΣ - Σχέση των διατάξεων των άρθ. 66, 69 ΑΚ με το άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 76
 • Ι. Το πρόβλημα76
 • ΙΙ. Νομοθετική ρύθμιση της ΑΚ 69 και 6676
 • ΙII. Σκοπός της ΑΚ 66 και 6976
 • IV. Περιεχόμενο της σύγκρουσης συμφερόντων77
 • V. Προσωρινός διορισμός διοίκησης77
 • 1. Διορισμός από το δικαστήριο77
 • 2. Νομιμοποίηση διαδίκου – Δικονομική διαδικασία 78
 • 3. Παύση προσωρινής διοίκησης78
 • VI. Έκταση εφαρμογής της ΑΚ 69 στην ΑΕ78
 • 1. Εφαρμογή της ΑΚ 69 στις σωματειακές οργανώσεις78
 • 2. Εφαρμογή της ΑΚ 69 και στην εκκαθάριση ΑΕ79
 • VIΙ. Σχέση του άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 και ΑΚ 6979
 • VIII. Σχέση του άρθ. 22β ΚΝ 2190/20 και της ΑΚ 6681
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ82
 • ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΕ82
 • § 8. Εισαγωγικά 82
 • § 9. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας στην ΑΕ82
 • Ι. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο τη συμβατική / οργανική ευθύνη 82
 • ΙΙ. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο την αδικοπρακτική ευθύνη 84
 • IΙΙ. Αποζημίωση της εταιρίας από το ΔΣ με νομικό θεμέλιο τη συρροή αξιώσεων84
 • ΙV. Η επιλογή των δύο νομικών βάσεων σε συρροή αξιώσεων84
 • 1. Νομική βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης 84
 • 2. Νομική βάση της ενδοσυμβατικής ευθύνης – αντιστροφή του βάρους απόδειξης 85
 • § 10. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας στην ΑΕ 86
 • Ι. Το πρόβλημα 86
 • ΙΙ. Η θέση της θεωρίας και νομολογίας - αξιολόγηση των απόψεων87
 • 1. Η θέση της θεωρίας87
 • 2. Η θέση της νομολογίας89
 • 2.1. Η πρώτη στάση της νομολογίας επί του ζητήματος της έμμεσης ζημίας89
 • 2.2. H δεύτερη στάση της νομολογίας επί του προβλήματος της της έμμεσης ζημίας 91
 • 2.3. Αξιολόγηση των θέσεων της νομολογίας92
 • § 11. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, μετόχων) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου και του ΔΣ 92
 • Ι. Το πρόβλημα 92
 • ΙΙ. Η αποκατάσταση της ζημίας93
 • § 12. Συγκεφαλαίωση 94
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ99
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ - ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ99
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ99
 • ΕΝΝΟΙΑ, ΝΟΜΙΚΗ ΦΥΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΕ99
 • § 13. Η ατομική εταιρική αγωγή / Παράγωγη αγωγή99
 • Ι. Η θέση των ζητημάτων99
 • ΙΙ. Η ιστορική εξέλιξη της ατομικής αγωγής (actio pro socio & Derivative suit)99
 • ΙIΙ. Η έννοια της ατομικής εταιρικής αγωγής 101
 • 1. Η actio pro socio / actio pro societate 101
 • 2. H έννοια της παράγωγης αγωγής του μετόχου (derivative suit)102
 • IV. Η νομική φύση της ατομικής αγωγής του μετόχου103
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ104
 • ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΚΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ & ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ104
 • §14. H νομιμοποίηση των διαδίκων και η δικαιοπρακτική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής στο δικονομικό και ουσιαστικό δίκαιο104
 • I. Η νομιμοποίηση των διαδίκων 104
 • IΙ. Η δικονομική δικαιοπρακτική θεμελίωση της νομιμοποίησης του διάδικου μετόχου 106
 • ΙII. Η θεμελίωση της νομιμοποίησης του μετόχου στο ουσιαστικό δίκαιο (άρθ. 22β) 107
 • IV. Καταστατική ρύθμιση της ατομικής εταιρικής αγωγής 109
 • 1. Καταστατική διαμόρφωση της ατομικής εταιρικής αγωγής 109
 • 2. Καταστατικές και εξωτερικές συμφωνίες για αποκλεισμό ή περιορισμό της ατομικής αγωγής του μετόχου 110
 • § 15. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής111
 • Ι. Η άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας 111
 • ΙΙ. Οι περιπτώσεις άσκησης της ατομικής εταιρικής αγωγής113
 • ΙΙΙ. Η καταχρηστική άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής και ευθύνη 113
 • ΙV. Το είδος της ατομικής εταιρικής αγωγής 114
 • V. Η ενεργητική νομιμοποίηση114
 • VI. Η παθητική νομιμοποίηση116
 • VII. Το αίτημα της ατομικής εταιρικής αγωγής 117
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ118
 • ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ118
 • § 16. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής στις αρχές της actio pro socio - Επέκταση της actio pro socio στην ΑΕ118
 • Ι. Πρόβλημα118
 • ΙΙ. Οι υπέρμαχοι της επέκτασης της actiο pro socio119
 • ΙΙΙ. Οι επικριτές της επέκτασης της actio pro socio120
 • § 17. Θεμελίωση της ατομικής εταιρικής αγωγής σε διάφορες νομικές βάσεις – Επιλογή της ορθής νομικής βάσης 121
 • Ι. Το πρόβλημα 121
 • ΙΙ. Διαφορές αγωγής ακύρωσης και καταψηφιστικής αγωγής121
 • ΙΙΙ. Η αγωγή ακυρωσίας ως μέσο ελέγχου των αποφάσεων της ΓΣ122
 • ΙV. Η καταψηφιστική αγωγή ως μέσο επιβολής νόμιμης συμπεριφοράς του ΔΣ στην ΑΕ123
 • 1. Η θεμελίωση της αγωγής του μετόχου στη μετοχική σχέση ως υποκειμενικό δικαίωμα 124
 • 2. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο τη νόμιμη αιτιολογημένη σωματειακή αξίωση125
 • 3. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο το ατομικό δικαίωμα προς συνδιαχείριση 126
 • 4. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την αρχή της ίσης μεταχείρισης 126
 • 5. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την αρχή της υποχρέωσης πίστης126
 • 5.1.Έννοια και περιεχόμενο της αρχής της υποχρέωσης πίστης 126
 • 5.2. Η αναγνώριση της αρχής στη θεωρία και νομολογία127
 • 5.3. Αξίωση αποζημίωσης του θιγόμενου μετόχου λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστης 129
 • 5.4. Περιορισμοί της ατομικής εταιρικής αγωγής από την αρχή της υποχρέωσης πίστης130
 • 5.5. Συρροή νομικών θεμελιώσεων λόγω παραβίασης της αρχής της υποχρέωσης πίστης 130
 • 6. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο τις οργανικές εξουσίες δράσης 131
 • 7. Η αγωγή του μετόχου με νομικό θεμέλιο την actio negatoria / Unterlassungsklage 132
 • 7.1. Ο χαρακτήρας της αρνητικής αγωγής132
 • 7.2 Αίτημα της αρνητικής αγωγής133
 • 7.3.Ενεργητική νομιμοποίηση133
 • 7.4. Παθητική νομιμοποίηση134
 • 7.5 Ενστάσεις 134
 • V. Συγκεφαλαίωση 134
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ135
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΜΕΤΟΧΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΣΤΗΝ ΑΕ135
 • § 18. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής 135
 • Ι. Το πρόβλημα 135
 • ΙΙ. Οι απόψεις της θεωρίας για την αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω αδράνειας του ΔΣ και η αξιολόγησή τους 136
 • 1. Νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της ΑΚ 914136
 • 2. Μη νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της ΑΚ 914, 919137
 • 3. Νομιμοποίηση του μετόχου και εφαρμογή της 914, 919 ΑΚ138
 • ΙΙΙ. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με βάση τις αδικοπρακτικές διατάξεις;138
 • 1. Το πρόβλημα138
 • 2. Αδικοπρακτική θεμελίωση της ευθύνης του ΔΣ139
 • 3. Ο θεσμός της σύμβασης με προστατευτική ενέργεια υπέρ του τρίτου ως νομικό θεμέλιο της ευθύνης του ΔΣ 141
 • 4. Η περί του ζητήματος δική μου αντίληψη 142
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ145
 • ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΑΕ145
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ145
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ145
 • § 19. Η θέση των ζητημάτων 145
 • § 20. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης)145
 • Ι. Εισαγωγικά145
 • ΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω παρέλκυσης της πτώχευσης146
 • 1. Η έννοια της παρέλκυσης της πτώχευσης και ο προσδιορισμός της ζημίας 146
 • 2. Ενεργητική και παθητική νομιμοποίηση147
 • 3. Δικαιούχοι αποζημίωσης 148
 • ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω πρόκλησης της πτώχευσης149
 • 1. Έννοια της πρόκλησης της πτώχευσης και προσδιορισμός της ζημίας149
 • 2. Ενεργητική νομιμοποίηση149
 • 3. Παθητική νομιμοποίηση 150
 • § 21. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου εντός της πτώχευσης150
 • Ι. Εισαγωγικά150
 • ΙΙ. Ευθύνη των υπαίτιων προσώπων150
 • ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση151
 • IV. Παθητική νομιμοποίηση151
 • V. Nομική βάση αποζημίωσης151
 • § 22. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ) 152
 • Ι. Γενικά152
 • ΙΙ. Ο προσδιορισμός της ζημίας153
 • ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της ζημίας153
 • 1. Η άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της πτώχευσης λόγω ζημίας της πτωχευτικής περιουσίας 153
 • 1.1. Η άμεση ζημία και η νομιμοποίηση για άσκηση της εταιρικής αγωγής153
 • 1.2. Έμμεση ζημία και νομιμοποίηση για άσκηση της εταιρικής αγωγής 153
 • 2. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης μετά το πέρας της πτώχευσης λόγω ατομικής ζημίας των πιστωτών ή των τρίτων 154
 • IV. Παραγραφή της αξίωσης154
 • § 23. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας, πιστωτών) εκτός πτώχευσης λόγω ευθύνης του ΔΣ και του πλειοψ. μετόχου154
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ155
 • ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΠΤΩΧΕΥΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΔΡΑΝΕΙΑΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ155
 • § 24. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ)155
 • Ι. Το πρόβλημα155
 • ΙΙ. Προσδιορισμός της ζημίας155
 • ΙΙΙ. Ενεργητική νομιμοποίηση156
 • ΙV. Παθητική νομιμοποίηση156
 • § 25. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας (εταιρίας και πιστωτών) εκτός πτώχευσης λόγω αδράνειας του ΔΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής156
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ158
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ158
 • ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΩΝ158
 • § 26. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας πιστωτών από συγκριτική άποψη 158
 • Ι. Γερμανικό δίκαιο (§ 93 Abs. 5 AktG)158
 • 1. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εκτός πτώχευσης158
 • 2. Προϋποθέσεις άσκησης της ευθείας αγωγής από τους πιστωτές158
 • 3. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης159
 • IΙ. Ελβετικό δίκαιο160
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ163
 • ΕΤΑΡΙΚΗ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ / ΟΜΙΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΑΕ163
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ163
 • ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ163
 • § 27. Οι νομοθετικές ρυθμίσεις 163
 • § 28. Βασικές έννοιες στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων164
 • 1. Η έννοια της συνδεδεμένης επιχείρησης164
 • 2. Η έννοια του Ομίλου και των Holding επιχειρήσεων164
 • 3. Η έννοια της εξωτερικής μειοψηφίας στον όμιλο επιχειρήσεων (Außenstehende Aktionäre) 166
 • 4. Η έννοια της σύμβασης κυριαρχίας (Vertragskonzern) και η εν τοις πράγμασι σύνδεση των επιχειρήσεων του ομίλου (faktischer Konzern)166
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ168
 • Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΩΝ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ168
 • § 29. Το πρόβλημα168
 • § 30. Η νομική θέση των διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ168
 • 1. Νομική θέση των ΔΣ μητρικής και θυγατρικής στην ομιλοποιημένη ΑΕ168
 • 2. Νομική θέση των de facto διοικητών στην ομιλοποιημένη ΑΕ 169
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ170
 • KATAΣΤΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΑΕ170
 • § 31. Καταστατικές και εξωεταιρικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ για τη διαχείριση του ομίλου και ευθύνη 170
 • Ι. Συμβατικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις170
 • 1. Έννοια Πρόστησης170
 • 2. Προϋποθέσεις της ΑΚ 334171
 • 3. Συνέπειες της ΑΚ 334171
 • II. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για πταίσμα του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ171
 • ΙΙΙ. Αδικοπρακτικές ενοχές και πρόστηση στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις172
 • 1. Γενικά172
 • 2. Νομοθετική ρύθμιση173
 • 3. Ευθύνη του ΔΣ μητρικής για πράξεις του ΔΣ της θυγατρικής κατά την ΑΚ 922173
 • 4. Προϋποθέσεις της ευθύνης του προστήσαντος (ΑΚ 922)173
 • 5. Έκταση της ευθύνης στην ΑΚ 922174
 • 6. Απαλλακτικές ρήτρες υπέρ της μητρικής ΑΕ για αδικοπραξία των μελών του ΔΣ της θυγατρικής ΑΕ174
 • 7. Συνέπειες της ευθύνης176
 • 8. Bάρος απόδειξης176
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ177
 • ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΗΣ ΖΗΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΟΜΙΛΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ177
 • § 32. Αξιώσεις αποζημίωσης από αστική ευθύνη των Διοικητικών Συμβουλίων στην ομιλοποιημένη ΑΕ177
 • Ι. Γενικά177
 • ΙΙ. Ο προσδιορισμός της ζημίας και η έννοια της έμμεσης ζημίας στην ομιλοποιημένη ΑΕ178
 • ΙΙΙ. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ)178
 • 1. Άμεση ζημία μητρικής ΑΕ178
 • 2. Άμεση ζημία θυγατρικής ΑΕ179
 • IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 179
 • 1. Έμμεση ζημία (μητρικής ΑΕ και μετόχων)179
 • 2. Έμμεση ζημία (θυγατρικής ΑΕ, μετόχων, πιστωτών)180
 • 2.1. Άσκηση της εταιρικής αγωγής180
 • 2.2. Άσκηση της ατομικής εταιρικής αγωγής180
 • V. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρικής ΑΕ και θυγατρικής ΑΕ)181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ182
 • ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ182
 • § 33. Νομοθετικές ρυθμίσεις182
 • § 34. Υποχρεώσεις διαχείρισης των μελών του ΔΣ του ομίλου183
 • Ι. Υποχρεώσεις διαχείρισης των μελών του ΔΣ του ομίλου (Konzernvorstand) έναντι της κυριαρχούσας ΑΕ (Konzernobergesellschaft / herrschende AG)183
 • ΙΙ. Υποχρεώσεις διαχείρισης του ΔΣ του ομίλου έναντι της θυγατρικής ΑΕ183
 • § 35. Συμφωνίες διαχείρισης στους ομίλους επιχειρήσεων ΑΕ και αξιώσεις αποζημίωσης 184
 • Ι. Γενικά 184
 • ΙΙ. Αξιώσεις αποζημίωσης της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ από εσωτερική ευθύνη 184
 • 1. Αξιώσεις αποζημίωσης της μητρικής ΑΕ κατά του ΔΣ του ομίλου (Konzernvorstand) 184
 • 2. Αξιώσεις αποζημίωσης της θυγατρικής ΑΕ κατά των μελών του ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής) 185
 • ΙΙΙ. Αξιώσεις αποζημίωσης από εξωτερική ευθύνη στον όμιλο επιχειρήσεων έναντι των τρίτων185
 • Α. Αποκατάσταση έμμεσης ζημίας (θυγατρικής ΑΕ και μετόχων της) στη συμβατική σύνδεση των ΑΕ (Vertragskonzern) 185
 • 1. Αξιώσεις της θυγατρικής ΑΕ και των μετόχων με νομικό θεμέλιο την § 309 AktG185
 • 2. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 310 Abs. 4, 309 Abs. 4 AktG186
 • Β. Αποκατάσταση έμμεσης ζημίας (θυγατρικής ΑΕ και μετόχων της) στην εν τοις πράγμασι σύνδεση του ομίλου (im faktischen Konzern)186
 • 1. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 317, 309 Abs. 4 ΑktG186
 • 2. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις §§ 318 Abs. 1, 4, § 309 Abs. 4 AktG187
 • 3. Αξιώσεις με νομικό θεμέλιο τις § 318 Abs. 1, § 317 Abs. 1, 3 AktG187
 • 4. Αξιώσεις των πιστωτών της θυγατρικής ΑΕ με νομικό θεμέλιο την § 309 Abs. 4 AktG187
 • ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ191
 • ΑΤΟΜΙΚΗ ΚΟΙΝΗ ΑΓΩΓΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ -ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΞΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ (ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΣ)191
 • § 36. Αποκατάσταση της άμεσης– ατομικής ζημίας του μετόχου 191
 • Ι. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας του μετόχου από ευθύνη του ΔΣ191
 • ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας μετόχων από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ192
 • III. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις193
 • § 37. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών από δόλιες ενέργειες του ΔΣ και των πλειοψ. μετόχων (άρθ. 98 ΠτΚ)193
 • Ι. Το πρόβλημα193
 • ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των εταιρικών πιστωτών (νέων) λόγω παρέλκυση της πτώχευσης 193
 • ΙΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των εταιρικών πιστωτών λόγω πρόκληση της πτώχευσης 194
 • ΙV. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας πιστωτών από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ194
 • § 38. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτων από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ)195
 • Ι. Το πρόβλημα195
 • ΙΙ. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτου195
 • 1. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της πτώχευσης λόγω άμεσης ζημίας τρίτων195
 • 2. Άσκηση των αξιώσεων αποζημίωσης μετά το πέρας της πτώχευσης λόγω ατομικής ζημίας των τρίτων196
 • ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ199
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ199
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ199
 • § 39. Το γερμανικό δίκαιο (§ § 147, 148 ΑktG)199
 • Α. Εταιρική αγωγή (§ 147 AktG) 199
 • Ι. Η νομοθετική ρύθμιση199
 • IΙ. Αντικείµενο της νομοθετικής ρύθμισης200
 • 1. Eισαγωγικά200
 • 2. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση της εταιρικής αγωγής 200
 • 3. Απόφαση της ΓΣ για άσκηση της εταιρικής αγωγής202
 • 4. Το είδος και ο χρόνος άσκησης της εταιρικής αγωγής 202
 • 5. Εκπροσώπηση της εταιρίας για άσκηση της εταιρικής αγωγής203
 • 5.1. Διορισμός ειδικού εκπροσώπου από τη ΓΣ 203
 • 5.2. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων από το δικαστήριο203
 • 3.3. Διορισμός ειδικών εκπροσώπων μετά από αίτηση των μετόχων203
 • 5.3. Λήξη του διορισμού203
 • Β. Ατομική αγωγή (§ 148 AktG)204
 • Ι. Νομοθετική ρύθμιση της ατομικής αγωγής και διαδικασία της (§ 148 AktG) 204
 • ΙΙ. Αντικείμενο της ρύθμισης 206
 • 1. Εισαγωγικά 206
 • 2. Προϋποθέσεις άσκησης της ατομικής αγωγής 208
 • Γ. Η αξιολόγηση των § § 147, 148 AktG του γερμανικού δικαίου ΑΕ 209
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ211
 • § 40. Το ελβετικό δίκαιο211
 • Ι. Εταιρικές αξιώσεις αποζημίωσης έξω από τη διαδικασία της πτώχευσης – έμμεση ζημία - Ατομική αγωγή 211
 • 1. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα για άσκηση των εταιρικών αξιώσεων 211
 • 2. H άσκηση των εταιρικών αξιώσεων αποζημίωσης στην έμμεση ζημία (Mittelbare Schaden)212
 • 3. Η άσκηση των εταιρικών αξιώσεων από τους πιστωτές εκτός πτώχευσης 212
 • ΙI. Η άσκηση των αξιώσεων τρίτων εντός της πτώχευσης –αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας 212
 • III. H άσκηση των αξιώσεων των τρίτων - άμεση ζημία (Unmittelbare Schaden)213
 • 1. H αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των μετόχων213
 • 2. H αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών214
 • IV. Παραγραφή των αξιώσεων αποζημίωσης (ΟR 760)214
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ215
 • § 41. Το γαλλικό δίκαιο215
 • Ι. Εισαγωγικά215
 • ΙΙ. Εταιρική αγωγή (action sociale ut universi) - ατομική εταιρική αγωγή (action sociale ut singuli) και κοινή αγωγή αποζημίωσης (action individuelle) 215
 • 1. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα215
 • 2. Ατομική αγωγή από τους πιστωτές216
 • 3. Καταστατική ρύθμιση της άσκησης της εταιρικής αγωγής216
 • § 42. Το ιταλικό δίκαιο 217
 • § 43. Tο πορτογαλικό δίκαιο 217
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ218
 • § 44. Το δίκαιο των ΗΠΑ218
 • I. Γενικά218
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά και λειτουργία της derivative action / derivative suit218
 • § 45. Το αγγλικό δίκαιο220
 • Α. Η παράγωγη αγωγή πριν το Company Act 2006220
 • Ι. Η θεμελιώδης απόφαση Foss v. Harbottle220
 • ΙΙ. Οι ειδικές εξαιρέσεις από τον κανόνα της απόφασης Foss v. Harbottle221
 • Β. Η παράγωγη αγωγή μετά το Company Act 2006222
 • I. Προδικαστικές συζητήσεις για τη νομοθέτηση της παράγωγης αγωγής222
 • II. Κωδικοποίηση της παράγωγης αγωγής223
 • ΙIΙ. Οι παράγωγες διαδικασίες στην Αγγλία, Ουαλία και Β. Ιρλανδία μετά το Company Act 2006224
 • 1. Section 260 CA Εξουσιοδότηση 224
 • 2. Section 261 CA Yποβολή αίτησης για παροχή άδειας προς συνέχιση της παραγωγής αγωγής 225
 • 3. Section 262 CA Αίτηση του μέλους της εταιρίας για παροχή άδειας συνέχισης της παράγωγης αγωγής 226
 • 4. Section 263 CA Προϋποθέσεις άδειας εξουσιοδότησης για άσκηση της παράγωγης αγωγής227
 • 5. Section 264 CA Αίτηση για παροχή άδειας εξουσιοδότησης για συνέχιση της παράγωγης αγωγής228
 • ΙV. Οι παράγωγες διαδικασίες στη Σκωτία μετά το Company Act 2006229
 • 1. Section 265 CA Διαδικασία της παράγωγης αγωγής 229
 • 2. Section 266 CA Προϋποθέσεις για την παροχή εξουσιοδότησης για άσκηση παράγωγης αγωγής230
 • 3. Section 267 CA Αίτηση για να συνεχίσουν οι διαδικασίες ως παράγωγες διαδικασίες231
 • 4. Section 268 CA Χορήγηση του δικαιώματος εξουσιοδότησης για άσκηση της παράγωγης αγωγής232
 • 5. Section 269 CA Παροχή άδειας εξουσιοδότησης για αντικατάσταση μέλους της εταιρίας για συνέχιση της παράγωγης αγωγής233
 • V. Αξιολόγηση της παράγωγης αγωγής234
 • ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ237
 • ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ237
 • § 46. Συμπεράσματα – Θέσεις 237
 • § 47. Θεμελίωση των θέσεων και Προτάσεις237
 • Α. Η εταιρική και ατομική αγωγή στην ΑΕ – Αποκατάσταση της ζημίας237
 • Ι. Η διάσπαση της εταιρικής οργάνωσης και η υποκατάστασή της με την ατομική δράση των μετόχων237
 • ΙI. Η αρχή της ιδιωτικής αυτονομίας239
 • ΙΙΙ. Η εταιρική αγωγή αποζημίωσης της εταιρίας κατά των μελών του ΔΣ στην ΑΕ240
 • Α. Αντικείμενο της ρύθμισης του άρθ. 22β240
 • Β. Αξιολόγηση της 22β240
 • Γ. Αποκατάσταση της άμεσης και έμμεσης ζημίας με την εταιρική αγωγή 241
 • 1. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας241
 • 2. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας241
 • IV. Η ατομική εταιρική αγωγή αποζημίωσης της εταιρίας κατά των μελών του ΔΣ στην ΑΕ 242
 • Α. Η ατομική αγωγή του μετόχου ως μέσο πραγμάτωσης των εταιρικών αξιώσεων αποζημίωσης και ελέγχου των πράξεων του ΔΣ242
 • Β. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας με την ατομική εταιρική αγωγή 243
 • Β. Η εταιρική αγωγή και η ατομική αγωγή στο ειδικό δίκαιο της πτώχευσης της ΑΕ – Αποκατάσταση της ζημίας244
 • I. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός πτώχευσης (παρέλκυση και πρόκληση πτώχευσης) λόγω ευθύνης του ΔΣ245
 • II. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας λόγω ευθύνης του πλειοψηφούντος μετόχου και του ΔΣ246
 • III. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από ενέργειες του συνδίκου246
 • IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας εντός της πτώχευσης (πρόκληση και παρέλκυση) λόγω αδράνειας του συνδίκου για άσκηση της εταιρικής αγωγής (άρθ. 98, 80 ΠτΚ)247
 • Γ. Η εταιρική αγωγή και η ατομική αγωγή στο δίκαιο των συνδεδεμένων επιχειρήσεων με τη μορφή της ΑΕ247
 • I. Η διαμόρφωση των νομικών σχέσεων στις συνδεδεμένες επιχειρήσεις - καταστατικές συμφωνίες - ευθύνη υποκατάστατων προσώπων247
 • II. Καταστατικές και εξωεταιρικές απαλλακτικές συμφωνίες της μητρικής και θυγατρικής ΑΕ248
 • III. Η αποκατάσταση της άμεσης ζημίας της εταιρίας από εσωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρΑΕ και θυγΑΕ)249
 • Α. Αποκατάσταση άμεσης ζημίας μητρΑΕ249
 • Β. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας θυγΑΕ249
 • IV. Η αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας από εξωτερική ευθύνη των ΔΣ (μητρικής και θυγατρικής ΑΕ) 249
 • Α. Αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας μητρΑΕ 249
 • B. H αποκατάσταση της έμμεσης ζημίας της θυγΑΕ250
 • V. Αποκατάσταση της ατομικής ζημίας των μετόχων (μητρΑΕ και θυγΑΕ)250
 • VI. Oι διατάξεις των ΣυνΕπιχ του γερμανικού δικαίου ΑΕ ως πρότυπο ανάπτυξης για το ΕλλΔ ΑΕ250
 • Δ. Η ατομική κοινή αγωγή αποζημίωσης -Ατομικές αξιώσεις αποζημίωσης τρίτων κατά της εταιρίας (κατά των μελών του ΔΣ)251
 • I. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας του μετόχου από ευθύνη του ΔΣ251
 • II. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας μετόχων από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ251
 • III. Η Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των πιστωτών από κακόβουλες ενέργειες του ΔΣ και των πλειοψ. μετόχων (άρθ. 98 ΠτΚ)251
 • IV. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας των (νέων) εταιρικών πιστωτών λόγω παρέλκυση και πρόκλησης της πτώχευσης 251
 • V. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας πιστωτών από ευθύνη του πλειψ. μετόχου και του ΔΣ252
 • VI. Αποκατάσταση της άμεσης ζημίας τρίτων από ενέργειες του συνδίκου (άρθ. 80 ΠτΚ)252
 • Ε. Προτάσεις για μεταφορά της παράγωγης αγωγής στο Ελληνικό Δίκαιο των ΑΕ253
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ255
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ275
 • 0
 • 0