Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-622-205-4
Σελίδες: 440
Επιμέλεια: Α. Μαγγανάς, Δ. Σορβατζιώτη

Το έργο «Δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων» αποτελεί μία παρουσίαση 44 καναδικών δικαστικών αποφάσεων εκ των οποίων 26 αφορούν στο έγκλημα και 18 στην ποινή. Η παρουσίαση αφορά στα πραγματικά περιστατικά των υποθέσεων που ανακύπτουν κυρίως μέσα από τις καταθέσεις του θύματος και του κατηγορουμένου. Παράλληλα σε πολλές υποθέσεις κρίθηκε απαραίτητο να παρουσιαστούν και άλλες ουσιώδεις καταθέσεις τόσο ως προς τα πραγματικά περιστατικά όσο και ως προς τους διαδίκους. Στο τέλος παρουσιάζεται η δικαστική κρίση. Τις αποφάσεις ακολουθούν σχόλια και ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις στόχο έχουν να προκαλέσουν τη σύγκριση των δύο δικαίων. Έτσι είναι κυρίως ποινικού δικαίου, δικονομικού, ποινολογίας και ανακριτικής, ενώ υπάρχουν και θεματικές θυματολογίας και δικαστικής ψυχολογίας.

Αφού τεθούν οι ερωτήσεις, εντοπίζονται οι ειδικές θεματικές των ερωτήσεων που απορρέουν από την υπόθεση που έχει παρουσιασθεί προηγουμένως και στοχεύουν στη σύγκριση. Ακολουθεί μια αναφορά ενδεικτικής βιβλιογραφίας, όπου δίνεται το κεφάλαιο που απαντά στις ερωτήσεις και οι αντίστοιχες ακριβείς σελίδες που εμπεριέχουν την απάντηση. Στόχος είναι η ανεύρεση της απάντησης μέσα από την κριτική σκέψη και η υπόδειξη στους φοιτητές/ερευνητές, του τρόπου της λογικής επαγωγής καθώς και η υποστήριξη της ορθής απάντησης μέσα από τα αναφερόμενα συγγράμματα. Για τους έμπειρους μελετητές, οι απαντήσεις είναι ήδη στο κείμενο της απόφασης και στους τίτλους των βιβλιογραφικών αναφορών.

Το βιβλίο «Δράστες σεξουαλικών εγκλημάτων» έχει, όπως προαναφέρθηκε, δύο μέρη δικαστικών αποφάσεων, αυτό της ενοχής για το έγκλημα και αυτό της ποινής. Το πρώτο κεφάλαιο που αφορά στο έγκλημα χωρίζεται σε επιμέρους κεφάλαια, ήτοι: η συναίνεση του θύματος, η αξιοπιστία του κατηγορουμένου και αντιφατικές καταθέσεις (δράστη και θύματος). Στο κεφάλαιο αυτό, όπως και στο επόμενο, διαχωρίζονται οι αποφάσεις που αφορούν σε δράστες ενήλικους με θύματα ενηλίκους, δράστες ανήλικους με θύματα ανήλικους και δράστες ενήλικους με θύματα ανήλικους. Το δεύτερο κεφάλαιο αφορά στην ποινή και την επιμέτρησή της. Και στα δύο δίκαια προβλέπεται κατά τον ίδιο τρόπο, δηλαδή ο δικαστής πρέπει για την επιμέτρηση, να λάβει υπόψη του όλα όσα αναφέρονται για το ελληνικό ποινικό δίκαιο στο άρθρο 79 ΠΚ, και για το καναδικό στα άρθρα 718 επ. ΚανΠΚ. Ο σκοπός της ποινής και στα δύο δίκαια κοινός, οι στόχοι κοινοί, η επιμέτρηση ουσιώδης και δύσκολη πάντα για τον δικαστή.

Το έργο είναι ιδιαίτερα πρόσφορο σε φοιτητές της νομικής σχολής και μελετητές του δικαίου προκειμένου να αποκτήσουν μια σφαιρική εικόνα για τα σεξουαλικά εγκλήματα και να διαμορφώσουν ουσιαστική νομική σκέψη πάνω στα εγκλήματα αυτά, των οποίων μάλιστα η προσέγγιση είναι διεπιστημονική. Αφορούν δηλαδή ζητήματα ποινικού δικαίου, ποινικής δικονομίας, ανακριτικής, ποινολογίας, δικαστικής ψυχολογίας και ψυχιατρικής, εγκληματολογίας και θυματολογίας.
 • 0
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΕΓΚΛΗΜΑ57
 • 1. ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΘΥΜΑΤΟΣ57
 • 1. R. v. J.M., CQ, 30/1/2008, No 22-01-105177-06157
 • Πραγματικά περιστατικά57
 • Η δικαστική κρίση60
 • Σχόλια και Ερωτήσεις62
 • Ειδικές Θεματικές62
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα63
 • 2. R. v. X., CQ, 12/12/2006, No 615-03-002199-06464
 • Πραγματικά περιστατικά64
 • Η δικαστική κρίση66
 • Σχόλια και Ερωτήσεις69
 • Ειδικές Θεματικές70
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα70
 • 3. R. v. M.C.D., CQ, 31/3/2006, No 500-1-008863-04271
 • Πραγματικά περιστατικά71
 • Η δικαστική κρίση 74
 • Σχόλια και Ερωτήσεις76
 • Ειδικές Θεματικές76
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα77
 • 2. ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ79
 • 4. R.c.Bourdon, CQ, 27/9/2007, No 500-01-016853-03579
 • Πραγματικά περιστατικά79
 • Η δικαστική κρίση81
 • Σχόλια και Ερωτήσεις82
 • Ειδικές Θεματικές83
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα83
 • 5. R. v. Lettera, CQ, 1/6/2011, No 505-01-080750-09084
 • Πραγματικά περιστατικά 85
 • Η δικαστική κρίση90
 • Σχόλια και Ερωτήσεις91
 • Ειδικές Θεματικές92
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα92
 • 6. R. v. Nassel, CQ, 28/1/2004, No 500-01-017173-011-00193
 • Πραγματικά περιστατικά93
 • Η δικαστική κρίση95
 • Σχόλια και Ερωτήσεις96
 • Ειδικές Θεματικές97
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα97
 • a. ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΟΙ0
 • 3. ΑΝΤΙΦΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΟΣ99
 • 7. R. v. Y.L., CQ, 22/12/2005, No 605-01-004620-04799
 • Πραγματικά περιστατικά99
 • Η δικαστική κρίση101
 • Σχόλια και Ερωτήσεις 104
 • Ειδικές Θεματικές104
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα104
 • 8. R. v. Ouellet, CQ, 25/2/2010, No 765-01-018586-087105
 • Πραγματικά περιστατικά105
 • Η δικαστική κρίση 109
 • Σχόλια και Ερωτήσεις112
 • Ειδικές Θεματικές113
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα113
 • 9. R. v. Goyette, CQ, 16/2/2012, No 505-01-084811-01114
 • Πραγματικά περιστατικά 114
 • Η δικαστική κρίση117
 • Σχόλια και Ερωτήσεις 118
 • Ειδικές Θεματικές119
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα119
 • b. ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΑΝΗΛΙΚΟΙ0
 • 10. R. v. X., Δικαστήριο Ανηλίκων, QC, 26/11/2009, No 760-03-007928081121
 • Πραγματικά περιστατικά121
 • Η δικαστική κρίση124
 • Σχόλια και Ερωτήσεις127
 • Ειδικές Θεματικές128
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα128
 • 11. R. v. X., Δικαστήριο Ανηλίκων QC, 15/7/2008, No 525-03-038329-074129
 • Πραγματικά περιστατικά 129
 • Η δικαστική κρίση131
 • Σχόλια και Ερωτήσεις133
 • Ειδικές Θεματικές133
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα133
 • 12. R. v. X.,Y. Δικαστήριο Ανηλίκων Montreal, 15/1/2004, Νο 525-03-023454-028 135
 • Πραγματικά περιστατικά135
 • Η δικαστική κρίση138
 • Σχόλια και Ερωτήσεις139
 • Ειδικές Θεματικές141
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα141
 • 13. R. v. X., Δικαστήριο Ανηλίκων CQ, 21/9/2009, Νo 525-03-038100-079143
 • Πραγματικά περιστατικά143
 • Η δικαστική κρίση 147
 • Σχόλια και Ερωτήσεις148
 • Ειδικές Θεματικές150
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα150
 • c. ΔΡΑΣΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑ ΑΝΗΛΙΚΟ0
 • 14. R. v. Noury, CQ, 16/3/2004, No 501-001-09041-031151
 • Πραγματικά περιστατικά και αποδεικτικά στοιχεία151
 • Η δικαστική κρίση156
 • Σχόλια και Eρωτήσεις158
 • Ειδικές Θεματικές159
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα159
 • 15. R.B. v. R., CAQ, 31/8/2005161
 • Πραγματικά περιστατικά161
 • Η δικαστική κρίση165
 • Σχόλια και Ερωτήσεις166
 • Ειδικές Θεματικές167
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα167
 • 16. R. v. L.D., CQ, 16/4/2008, No 200-01-106792-066169
 • Πραγματικά περιστατικά169
 • Η δικαστική κρίση173
 • Σχόλια και Ερωτήσεις174
 • Ειδικές Θεματικές175
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα175
 • 17. R. v. Lussier, CQ, 28/1/2005, No 405-01-012682026176
 • Πραγματικά περιστατικά176
 • Η δικαστική κρίση177
 • Πραγματικά περιστατικά στην υπόθεση MΦ178
 • Η δικαστική κρίση για το περιστατικό με θύμα τον MΦ179
 • Η δικαστική κρίση για τα περιστατικά με θύματα τον ΛΛΔ και ΣΔ180
 • Σχόλια και Ερωτήσεις180
 • Ειδικές Θεματικές181
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα181
 • 18. R. v. J.S. CQ, 3/9/2008, No 155-01-001625-060182
 • Πραγματικά περιστατικά 182
 • Η δικαστική κρίση186
 • Σχόλια και Ερωτήσεις186
 • Ειδικές Θεματικές187
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα187
 • 19. R. v. R.S, CQ, 4/7/2005, No 200-01-081776335 188
 • Πραγματικά περιστατικά188
 • Η δικαστική κρίση191
 • Σχόλια και Ερωτήσεις 193
 • Ειδικές Θεματικές193
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα193
 • 20. R. v. J.D, CQ, 16/9/2008, No 500-01-005058-034194
 • Πραγματικά περιστατικά194
 • Η δικαστική κρίση195
 • Σχόλια και Ερωτήσεις199
 • Ειδικές Θεματικές200
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα200
 • 21. R. v. J.C., CQ, 17/9/2010, No 560-01-010525-070201
 • Πραγματικά περιστατικά 201
 • Η δικαστική κρίση 205
 • Σχόλια και Ερωτήσεις207
 • Ειδικές Θεματικές208
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα208
 • 22. R. v. M.D., CQ, 17/3/2006, No 400-01-038815-056209
 • Πραγματικά περιστατικά210
 • Η δικαστική κρίση215
 • Σχόλια και Ερωτήσεις216
 • Ειδικές Θεματικές217
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα217
 • 23. R. v. G.B., CQ, 2/3/2006, No 150-01-009754-038, 150-01-010016-039218
 • Πραγματικά περιστατικά218
 • Η δικαστική κρίση225
 • Σχόλια και Ερωτήσεις226
 • Ειδικές Θεματικές227
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα227
 • 24. R. v. B. (R.), CQ, 2/5/2003, No 652-01-004186-001228
 • Πραγματικά περιστατικά228
 • Η δικαστική κρίση233
 • Σχόλια και Ερωτήσεις235
 • Ειδικές Θεματικές236
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα236
 • 25. R. v. E. G., CQ, 2/11/2010, No 200-01-122018-074237
 • Πραγματικά περιστατικά237
 • Η δικαστική κρίση244
 • Σχόλια και Ερωτήσεις244
 • Ειδικές Θεματικές245
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα245
 • 26. R. v. Desjardins, CQ, 9/3/2012, No 100-01-013633-090246
 • Πραγματικά περιστατικά246
 • Η δικαστική κρίση251
 • Σχόλια και Ερωτήσεις252
 • Ειδικές Θεματικές253
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα253
 • a. ΔΡΑΣΤΗΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑΤΑ ΕΝΗΛΙΚΟΙ0
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΠΟΙΝΗ257
 • 1. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ257
 • 1. R. v. Cummig, CSQue, 12/3/2009, No 565-01-000238-071 257
 • Πραγματικά περιστατικά 257
 • Η δικαστική κρίση258
 • Σχόλια και Ερωτήσεις260
 • Ειδικές Θεματικές260
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα260
 • 2. R. v. D.G., CQ, 23/6/2008, No 460-01-017022-074261
 • Πραγματικά περιστατικά261
 • Η δικαστική κρίση265
 • Σχόλια και Ερωτήσεις267
 • Ειδικές Θεματικές267
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα268
 • 3. R. v. Laquerre, CQ, 06/8/2010, No 400-01-053015-087269
 • Πραγματικά περιστατικά269
 • Η δικαστική κρίση271
 • Σχόλια και Ερωτήσεις276
 • Ειδικές Θεματικές277
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα 277
 • 4. R. v. J.R., CQ, 14/2/2008, No 505-01-054209-057, 2008 QCCQ 627278
 • Πραγματικά περιστατικά278
 • Η δικαστική κρίση280
 • Σχόλια και Ερωτήσεις282
 • Ειδικές Θεματικές283
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα283
 • 5. R. c. Brouillard CAQue, 29/9/2006, No 500-10-002927-042284
 • Πραγματικά περιστατικά284
 • Η δικαστική κρίση284
 • Σχόλια και Ερωτήσεις286
 • Ειδικές Θεματικές286
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα287
 • b. ΔΡΑΣΤΗΣ ΕΝΗΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΘΥΜΑ ΑΝΗΛΙΚΟ0
 • 6. R. v. A. C., CQ, 18/4/2008, No 110-01-007080-059289
 • Πραγματικά περιστατικά289
 • Η δικαστική κρίση291
 • Σχόλια και Ερωτήσεις293
 • Ειδικές Θεματικές295
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα295
 • 7. R. v. R.R. CQ, 27/1/2004, No 500-01-001712 296
 • Πραγματικά περιστατικά297
 • Η δικαστική κρίση300
 • Σχόλια και Ερωτήσεις307
 • Ειδικές Θεματικές308
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα308
 • 8. R. v. C.R., CQ, 19/12/2007, No 400-01-041129-057310
 • Πραγματικά περιστατικά310
 • Η δικαστική κρίση 314
 • Σχόλια και Ερωτήσεις315
 • Ειδικές Θεματικές315
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα315
 • 9. P.G.Que. v. X., CQ, 27/11/2003, No 450-03-004031-010316
 • Πραγματικά περιστατικά316
 • Η δικαστική κρίση318
 • Σχόλια και Ερωτήσεις321
 • Ειδικές Θεματικές 321
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα321
 • 10. R. v. Cloutier, CQ, 20/12/2004, No 500-01-004066-046323
 • Πραγματικά περιστατικά323
 • Η δικαστική κρίση 328
 • Σχόλια και Ερωτήσεις328
 • Ειδικές Θεματικές329
 • Ενδεικτική βιβλιογραφία για την έρευνα329
 • 11. R. v. D.D., CQ, 28/03/2008, No 460-01-017255-070330
 • Πραγματικά περιστατικά330
 • Η δικαστική κρίση333
 • Σχόλια και Ερωτήσεις334
 • Ειδικές Θεματικές334
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα334
 • 12. R. v. J.V. C., Sup.Q, 28/10/2010, No 200-01-121110-070335
 • Πραγματικά περιστατικά 335
 • Η δικαστική κρίση341
 • Σχόλια και Ερωτήσεις342
 • Ειδικές Θεματικές343
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα343
 • 13. R. v. Guenette, CQ, 21/12/2007, No 500-01-003565-071345
 • Πραγματικά περιστατικά345
 • Η δικαστική κρίση345
 • Σχόλια και Ερωτήσεις350
 • Ειδικές Θεματικές351
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα 351
 • 14. R. v. Gagne, CQ, 11/12/2009, No 500-01-017401-065352
 • Πραγματικά περιστατικά352
 • Η δικαστική κρίση354
 • Σχόλια και Ερωτήσεις359
 • Ειδικές Θεματικές362
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα 362
 • c. ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ0
 • 15. R. v. Belnavis, CQ, 2/12/2005, No 500-01-011425-045363
 • Πραγματικά περιστατικά363
 • Η δικαστική κρίση364
 • Σχόλια και Ερωτήσεις367
 • Ειδικές Θεματικές368
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα368
 • 16. R. v. Bouillon, CQ, 2/5/2003, No 700-01-033834-014369
 • Πραγματικά περιστατικά370
 • Η δικαστική κρίση377
 • Σχόλια και Ερωτήσεις380
 • Ειδικές Θεματικές382
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα382
 • 17. R. v. Parent, CQ, 21/12/2009, No 550-01-034333-080384
 • Πραγματικά περιστατικά384
 • Η δικαστική κρίση 388
 • Σχόλια και Ερωτήσεις389
 • Ειδικές Θεματικές390
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα390
 • 18. R. v. Tremblay, CQ, 9/7/2010, 2010 QCCQ 88391
 • Πραγματικά περιστατικά391
 • Η δικαστική κρίση395
 • Σχόλια και Ερωτήσεις397
 • Ειδικές Θεματικές398
 • Ενδεικτική Βιβλιογραφία για την έρευνα398
 • ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ399
 • ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ415
 • ΛΗΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ437
 • 0
 • 0