Έκδοση: 2013
ISBN: 978-960-562-143-8
Σελίδες: 496
Συγγραφέας: Π. Βίτσα, Ι. Καλογριδάκης, Χρ. Κατσογιάννου, Μ. Μαυρομιχάλης, Σ. Φωτέας, Κ. Χατζηκωνσταντή
Επιμέλεια: Ι. Καράκωστας, Α. Χιωτέλλης

Τα «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» περιέχουν όλα τα βιβλία του Αστικού Κώδικα σε διαγραμματική μορφή. Σε καθένα από τα 176 διαγράμματα του τόμου ο αναγνώστης θα βρει την ύλη κάθε ενότητας του Αστικού Κώδικα, με ενσωματωμένες και τις τροποποιήσεις που επήλθαν προσφάτως με τον Ν 4139/2013. Το έργο συμπληρώνεται με αναλυτικό αλφαβητικό ευρετήριο.

Η μορφή της διαγραμματικής απεικόνισης, αποτελεί μια νέα πρόταση για τον μελετητή του εν λόγω κλάδου δικαίου: το σύστημα των 176 διαγραμμάτων φιλοδοξεί να διευκολύνει τον αναγνώστη να πληροφορείται, να ανακαλεί και να αποτυπώνει στη μνήμη του, να συγκρίνει και να κατευθύνεται, με ταχύτητα και σαφήνεια ως προς το ζήτημα που ερευνά.Τα «Διαγράμματα Αστικού Κώδικα» φιλοδοξούν να αποτελέσουν αφενός έναν χρήσιμο οδηγό στα χέρια κάθε ενδιαφερόμενου για την ύλη του Αστικού Κώδικα, για την κατανόηση της δομής του και την εξοικείωση μʼ αυτήν, και αφετέρου μία προσπάθεια συνοπτικής παρουσίασης της ερμηνείας του.

 • 0
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-286 ΑΚ]3
 • ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ [Άρθρα 1-3 ΑΚ] - † Ι. Καλογριδάκης3
 • [1] Οι κανόνες του δικαίου [άρθρα 1-3 ΑΚ]3
 • ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ [Άρθρα 4-33 ΑΚ] - Σ. Φωτέας5
 • [2] Ιδιωτικό Διεθνές [άρθρα 4-33 ΑΚ]5
 • ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ [Άρθρα 34-60 ΑΚ] - † Ι. Καλογριδάκης9
 • [3] Ικανότητα δικαίου - ύπαρξη και τέλος - αφάνεια [άρθρα 34-50 ΑΚ]9
 • [4] Κατοικία [άρθρα 51-56 ΑΚ]11
 • [5] Δικαίωμα στην προσωπικότητα [άρθρα 57-60 ΑΚ]12
 • ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ [Άρθρα 61-126 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου13
 • [6] Νομικά πρόσωπα εν γένει [άρθρα 61-77 ΑΚ]13
 • [7] Σωματείο [άρθρα 78-106 ΑΚ]17
 • [8] Ενώσεις προσώπων που δεν αποτελούν σωματείο [άρθρο 107 ΑΚ]22
 • [9] Ίδρυμα [άρθρα 108-121 ΑΚ]23
 • [10] Επιτροπές εράνων [άρθρα 122-126 ΑΚ]26
 • ΔΙΚΑΙΟΠΡΑΞΙΕΣ [Άρθρα 127-200 ΑΚ] - Π. Βίτσα27
 • [11] Δικαιοπρακτική ικανότητα [άρθρα 127-137 ΑΚ]27
 • [12] Η εικονική δικαιοπραξία [άρθρα 138-139 ΑΚ]31
 • [13] Έννοια και λόγοι ακυρωσίας [άρθρα 140-157 ΑΚ]33
 • [14] Η πλάνη [άρθρα 140-146 ΑΚ]34
 • [15] Η απάτη [άρθρα 147-149 ΑΚ]36
 • [16] Η απειλή [άρθρα 150-153 ΑΚ]38
 • [17] Γενικότερα θέματα ακυρώσιμης δικαιοπραξίας [άρθρα 154-157, 184 ΑΚ]40
 • [18] Ο τύπος της δικαιοπραξίας [άρθρα 158-166 ΑΚ]42
 • [19] Θεώρηση των δηλώσεων βουλήσεως με βάση το χρόνο έναρξης της ισχύος τους [άρθρα 167-172 ΑΚ]45
 • [20] Η ερμηνεία της δικαιοπραξίας [άρθρα 173, 200 ΑΚ]47
 • [21] Περιεχόμενο της δικαιοπραξίας [άρθρα 174-177 ΑΚ]48
 • [22] Η ανήθικη δικαιοπραξία [άρθρα 178-179 ΑΚ]49
 • [23] Η άκυρη δικαιοπραξία [άρθρα 180-183 ΑΚ]51
 • [24] Η σύναψη συμβάσεως κατά τον ΑΚ [άρθρα 185-196 ΑΚ]53
 • [25] Ιδιαίτερη περίπτωση σύναψης σύμβασης [άρθρο 199 ΑΚ]57
 • [26] Η ευθύνη από τις διαπραγματεύσεις [άρθρα 197-198 ΑΚ]58
 • ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ [Άρθρα 201-210 ΑΚ] - Σ. Φωτέας59
 • [27] Αιρέσεις και προθεσμίες [άρθρα 201-210 ΑΚ]59
 • ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 211-235 ΑΚ] - Σ. Φωτέας60
 • [28] Αντιπροσώπευση και πληρεξουσιότητα [άρθρα 211-235 ΑΚ]60
 • ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ [Άρθρα 236-239 ΑΚ] - Σ. Φωτέας63
 • [29] Συναίνεση και έγκριση [άρθρα 236-239 ΑΚ]63
 • ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ [Άρθρα 240-246 ΑΚ] - Σ. Φωτέας65
 • [30] Προθεσμίες [άρθρα 240-246 ΑΚ]65
 • ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ [Άρθρα 247-280 ΑΚ] - Σ. Φωτέας66
 • [31] Παραγραφή και αποσβεστική προθεσμία [άρθρα 247-280 ΑΚ]66
 • ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΑΥΤΟΔΙΚΙΑ, ΑΜΥΝΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΓΚΗΣ [Άρθρα 281-286 ΑΚ] - Σ. Φωτέας70
 • [32] Άσκηση δικαιωμάτων, αυτοδικία, άμυνα και κατάσταση ανάγκης [άρθρα 281-286 ΑΚ]70
 • ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ75
 • Α΄ ΓΕΝΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ75
 • Η ΕΝΟΧΗ75
 • [33] Η ενοχή [άρθρα 287, 361, 366-373, 379 ΑΚ]75
 • [34] Είδη των ενοχών [άρθρα 289-315 ΑΚ]79
 • [35] Ιδιαίτερα είδη ενοχών [άρθρα 301-304 ΑΚ]86
 • Η ΟΜΑΛΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ88
 • [36] Η εκπλήρωση της παροχής από τον οφειλέτη [άρθρα 316, 288, 320-329 ΑΚ]88
 • [37] Η εκπλήρωση της παροχής από τρίτον [άρθρα 317-319 ΑΚ]91
 • [38] Μέσα ενίσχυσης της ενοχής [άρθρα 402-409 ΑΚ]92
 • [39] Ευθύνη του οφειλέτη [άρθρα 330-334, 915-918 ΑΚ]95
 • ΜΟΡΦΕΣ ΑΝΩΜΑΛΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ98
 • [40] Η αδυναμία παροχής [άρθρα 362-364, 335-339 ΑΚ]98
 • [41] Υπερημερία οφειλέτη [άρθρα 340-348 ΑΚ]101
 • [42] Υπερημερία δανειστή [άρθρα 349-360 ΑΚ]105
 • [43] Η ανώμαλη εξέλιξη της ενοχής στις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις [άρθρα 380-387 ΑΚ]107
 • [44] Ένσταση μη εκπλήρωσης της αμφοτεροβαρούς σύμβασης [άρθρα 374-378 ΑΚ]111
 • [45] Απρόοπτη μεταβολή των συνθηκών [άρθρο 388 ΑΚ]113
 • [46] Συμβατική υπαναχώρηση [άρθρα 389-401 ΑΚ]114
 • [47] Σύμβαση υπέρ τρίτου και σε βάρος τρίτου [άρθρα 410-415 ΑΚ]118
 • [48] Η απόσβεση της ενοχής [άρθρα 416-454 ΑΚ]120
 • ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΝΟΧΗΣ [Άρθρα 455-495 ΑΚ]129
 • [49] Εκχώρηση απαιτήσεως [άρθρα 455-470 ΑΚ]129
 • [50] Αναδοχή χρέους [άρθρα 471-479 ΑΚ]132
 • [51] Πολυπρόσωπες ενοχές [άρθρα 480-495 ΑΚ]136
 • Β΄ ΕΙΔΙΚΟ ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ [Άρθρα 496-946 ΑΚ] - Χρ. Κατσογιάννου163
 • [52] Δωρεά [άρθρα 496-512 ΑΚ]143
 • [53] Πώληση και ανταλλαγή [άρθρα 513-573 ΑΚ]148
 • [54] Μίσθωση [άρθρα 574-647 ΑΚ]160
 • [55] Σύμβαση εργασίας [άρθρα 648-680 ΑΚ]183
 • [56] Σύμβαση έργου [άρθρα 681-702 ΑΚ]190
 • [57] Μεσιτεία [άρθρα 703-708 ΑΚ]199
 • [58] Προκήρυξη [άρθρα 709-712 ΑΚ]202
 • [59] Εντολή [άρθρα 713-729 ΑΚ]203
 • [60] Διοίκηση αλλοτρίων [άρθρα 730-740 ΑΚ]207
 • [61] Εταιρεία [άρθρα 741-784 ΑΚ]211
 • [62] Κοινωνία [άρθρα 785-805 ΑΚ]220
 • [63] Δάνειο [άρθρα 806-809 ΑΚ]224
 • [64] Χρησιδάνειο [άρθρα 810-821 ΑΚ]225
 • [65] Παρακαταθήκη [άρθρα 822-833 ΑΚ]228
 • [66] Ευθύνη των ξενοδόχων [άρθρα 834-839 ΑΚ]232
 • [67] Ισόβια πρόσοδος [άρθρα 840-843 ΑΚ]233
 • [68] Παίγνιο και στοίχημα [άρθρα 844-846 ΑΚ]234
 • [69] Εγγύηση [άρθρα 847-870 ΑΚ]236
 • [70] Συμβιβασμός [άρθρα 871-872 ΑΚ]240
 • [71] Αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους [άρθρα 873-875 ΑΚ]241
 • [72] Έκταξη [άρθρα 876-887 ΑΚ]243
 • [73] Ανώνυμα χρεόγραφα [άρθρα 888-900 ΑΚ]245
 • [74] Επίδειξη πράγματος [άρθρα 901-903 ΑΚ]250
 • [75] Αδικαιολόγητος πλουτισμός [άρθρα 904-913 ΑΚ]251
 • [76] Αδικοπραξίες [άρθρα 914-938 ΑΚ]254
 • [77] Καταδολίευση των δανειστών [άρθρα 939-946 ΑΚ]261
 • ΕΜΠΡΑΓΜΑΤΟ ΔΙΚΑΙΟ267
 • ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΑΝΩ Σ’ ΑΥΤΑ ΓΕΝΙΚΩΣ [Άρθρα 947-973 ΑΚ]267
 • [78] Εννοιολογική οριοθέτηση του πράγματος και των συναφών εννοιών [άρθρα 947-973 ΑΚ]267
 • [79] Ορολογικές και τυπολογικές διακρίσεις των πραγμάτων [άρθρα 947-973 ΑΚ]269
 • [80] Ειδικότερη οριοθέτηση των πραγμάτων εκτός συναλλαγής [άρθρα 966-972 ΑΚ]270
 • ΝΟΜΗ [Άρθρα 974-998 ΑΚ]271
 • [81] Έννοια, κτήση και απώλεια της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ]271
 • [82] Προστασία της νομής [άρθρα 974-998 ΑΚ]274
 • Η ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ [Άρθρα 999-1032 ΑΚ]275
 • [83] Έννοια και περιεχόμενο της κυριότητας [άρθρα 999-1002 ΑΚ]275
 • [84] Γειτονικό δίκαιο [άρθρα 1003-1032 ΑΚ]276
 • ΚΤΗΣΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 1033-1093 ΑΚ]278
 • [85] Κτήση κυριότητας κινητού [άρθρα 1034, 1058-1063 ΑΚ]278
 • [86] Ειδικές περιπτώσεις κυριότητος επί κινητών [άρθρα 1064-1093 ΑΚ]279
 • [87] Κτήση κυριότητας ακινήτου [άρθρα 1033, 1056-1058 ΑΚ]280
 • [88] Ειδικότερα: η χρησικτησία ως πρωτότυπος τρόπος κτήσης της κυριότητας [άρθρα 1041-1055 ΑΚ]281
 • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑΣ [Άρθρα 1094-1112 ΑΚ]282
 • [89] Η ρύθμιση της προστασίας [άρθρα 1094-1112 ΑΚ]282
 • [90] Ειδικά η ανταξίωση του νομέα για τις δαπάνες [άρθρα 1101 επ., ΑΚ]283
 • ΣΥΓΚΥΡΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1113-1117 ΑΚ]284
 • [91] Η ρύθμιση της συγκυριότητας [άρθρα 1113-1117 ΑΚ]284
 • ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ [Άρθρα 1118-1141 ΑΚ]285
 • [92] Έννοια, σύσταση και απόσβεση [άρθρα 1118-1141 ΑΚ]285
 • [93] Ειδικότερο περιεχόμενο και κανόνες ρύθμισης της άσκησης [άρθρα 1126 επ., ΑΚ]287
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΟΥΛΕΙΕΣ [Άρθρα 1142-1191 ΑΚ]288
 • [94] Έννοια, σύσταση και απόσβεση της επικαρπίας [άρθρα 1142-1144, 1167-1170 ΑΚ]288
 • [95] Κανόνες ρύθμισης της άσκησης επικαρπίας [άρθρα 1145-1167 ΑΚ]290
 • [96] Ειδικές μορφές επικαρπίας [άρθρα 1174 επ. ΑΚ]292
 • [97] Οίκηση [άρθρα 1183 επ., ΑΚ]293
 • [98] Άλλες (περιορισμένες) προσωπικές δουλείες [άρθρα 1188-1191 ΑΚ]294
 • ΜΕΤΑΓΡΑΦΗ [Άρθρα 1192-1208 ΑΚ]295
 • [99] Η ρύθμιση της μεταγραφής [άρθρα 1192-1208 ΑΚ]295
 • ΕΝΕΧΥΡΟ [Άρθρα 1209-1256 ΑΚ]296
 • [100] Έννοια, σύσταση και απόσβεση ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1235, 1243 ΑΚ]296
 • [101] Λειτουργία του ενεχύρου [άρθρα 1209 επ., 1225 επ. ΑΚ]298
 • [102] Ειδικότερες μορφές ενεχύρου [άρθρα 1244 επ., ΑΚ]299
 • ΥΠΟΘΗΚΗ [Άρθρα 1257-1345 ΑΚ]300
 • [103] Έννοια, σύσταση και απόσβεση υποθήκης [άρθρα 1257 επ., 1317 επ., ΑΚ]300
 • [104] Λειτουργία της υποθήκης [άρθρα 1284 επ., ΑΚ]303
 • [105] Ειδικότερα: η προσημείωση υποθήκης [άρθρα 1274 επ. ΑΚ]304
 • [106] Διαδικαστικές διατυπώσεις και βιβλία υποθηκών [άρθρα 1305 επ., 1333 ΑΚ]305
 • ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ309
 • [Άρθρα 1346-1694 ΑΚ] - Κ. Χατζηκωνσταντή309
 • [107] Μνηστεία [άρθρα 1346-1349 ΑΚ]309
 • [108] Γάμος [άρθρα 1350-1371 ΑΚ]311
 • [109] Άκυρος και ακυρώσιμος γάμος [άρθρα 1372-1385 ΑΚ]314
 • [110] Σχέσεις των συζύγων από το γάμο [άρθρα 1386-1416 ΑΚ]317
 • [111] Διαζύγιο [άρθρα 1438-1446 ΑΚ]324
 • [112] Ιατρική υποβοήθηση στην ανθρώπινη αναπαραγωγή [άρθρα 1455-1460 ΑΚ]327
 • [113] Συγγένεια [άρθρα 1461-1484 ΑΚ]330
 • [114] Διατροφή από το νόμο [άρθρα 1485-1504 ΑΚ]337
 • [115] Σχέσεις γονέων και τέκνων [άρθρα 1505-1541 ΑΚ]342
 • [116] Υιοθεσία [άρθρα 1542-1588 ΑΚ]348
 • [117] Επιτροπεία ανηλίκου [άρθρα 1589-1654 ΑΚ]357
 • [118] Αναδοχή ανηλίκου [άρθρα 1655-1665 ΑΚ]366
 • [119] Δικαστική συμπαράσταση [άρθρα 1666-1688 ΑΚ]368
 • [120] Δικαστική επιμέλεια ξένων υποθέσεων [άρθρα 1689-1694 ΑΚ]373
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ377
 • Η κληρονομικΗ διαδοχΗ γενικΑ [Άρθρα 1710-1715 ΑΚ]377
 • [121] Η κληρονομική διαδοχή [άρθρα 1710-1715 ΑΚ]377
 • ΣΥνταξη, ανΑκληση και δημοσΙευση διαθηκΩν [Άρθρα 1716-1780 ΑΚ]378
 • [122] Σύνταξη διαθήκης - Γενικές διατάξεις [άρθρα 1716-1720 ΑΚ]378
 • [123] Ιδιόγραφη διαθήκη [άρθρα 1721-1723 ΑΚ]380
 • [124] Δημόσια διαθήκη [άρθρα 1724-1737 ΑΚ]381
 • [125] Μυστική διαθήκη [άρθρα 1738-1748 ΑΚ]383
 • [126] Έκτακτες διαθήκες [άρθρα 1749-1762 ΑΚ]385
 • [127] Ανάκληση διαθηκών [άρθρα 1763-1768 ΑΚ]384
 • [128] Δημοσίευση διαθήκης [άρθρα 1769-1780 ΑΚ]388
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ [Άρθρα 1781-1812 ΑΚ]392
 • [129] Ακυρώσιμη διαθήκη [άρθρα 1781-1788 ΑΚ]392
 • [130] Ερμηνευτικοί κανόνες των άρθρων 1790-1793 ΑΚ [άρθρα 1790-1793 ΑΚ]394
 • [131] Διάταξη διαθήκης υπό αίρεση [άρθρα 1794-1799 ΑΚ]395
 • [132] Ερμηνευτικοί κανόνες εγκατάστασης [άρθρα 1800-1806 ΑΚ]396
 • [133] Προσαύξηση [άρθρα 1807-1808 ΑΚ]397
 • [134] Υποκατάσταση [άρθρα 1809-1812 ΑΚ]398
 • ΕΞ ΑΔΙΑΘΕΤΟΥ ΔΙΑΔΟΧΗ [Άρθρα 1813-1824 ΑΚ]399
 • [135] Οι έξι τάξεις της εξ αδιαθέτου διαδοχής [άρθρα 1813-1824 ΑΚ]399
 • [136] Η θέση του συζύγου στην εξ αδιαθέτου διαδοχή - Σύμφωνο συμβίωσης [άρθρα 1820, 1822 ΑΚ]400
 • [137] Διαδοχή κατά ρίζες - διαδοχή τάξεων - προσαύξηση [άρθρα 1819, 1823 ΑΚ]401
 • ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ [Άρθρα 1825-1845 ΑΚ]402
 • [138] Ποσοστό, τρόποι κατάλειψης και περιορισμοί της νόμιμης μοίρας [άρθρα 1825-1829 ΑΚ]402
 • [139] Προσδιορισμός κληρονομίας - Αποτίμηση - Καταλογισμός - Συνεισφορά [άρθρα 1830-1834 ΑΚ]404
 • [140] Μέμψη άστοργης δωρεάς [άρθρα 1835-1838 ΑΚ]405
 • [141] Αποκλήρωση [άρθρα 1839-1845 ΑΚ]406
 • ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ [Άρθρα 1846-1859 ΑΚ]407
 • [142] Αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας [άρθρα 1846-1859 ΑΚ]407
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΞΙΟΤΗΤΑ [Άρθρα 1860-1864 ΑΚ]409
 • [143] Κληρονομική αναξιότητα [άρθρο 1860 ΑΚ]409
 • [144] Κληρονομική αναξιότητα - Ειδικές διατάξεις [άρθρα 1861-1864 ΑΚ]410
 • ΣΧΟΛΑΖΟΥΣΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ [Άρθρα 1865-1870 ΑΚ]411
 • [145] Σχολάζουσα κληρονομία [άρθρα 1865-1870 ΑΚ]411
 • ΑΓΩΓΗ ΠΕΡΙ ΚΛΗΡΟΥ [Άρθρα 1871-1883 ΑΚ]413
 • [146] Ενάγων - εναγόμενος - αντικείμενο της αγωγής [άρθρα 1871-1872 ΑΚ]413
 • [147] Δικονομικά [άρθρα 1873-1883 ΑΚ]414
 • [148] Έκταση ευθύνης για τα ωφελήματα [άρθρα 1874-1878 ΑΚ]415
 • [149] Ευθύνη για τα ωφελήματα [άρθρα 1876-1878 ΑΚ]416
 • [150] Ευθύνη νομέα προς αποζημίωση λόγω καταστροφής ή χειροτέρευσης των κληρονομιαίων [άρθρα 1873-1876 ΑΚ]417
 • [151] Αξίωση νομέα για αποκατάσταση δαπανών [άρθρο 1875 ΑΚ]418
 • [152] Υποχρέωση παροχής πληροφοριών [άρθρο 1880 ΑΚ]419
 • ΣΧΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΩΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ [Άρθρα 1884-1894 ΑΚ]420
 • [153] Εκούσια διανομή [άρθρα 1884-1888 ΑΚ]420
 • [154] Δικαστική διανομή - αγωγή διανομής κλήρου [άρθρα 1887-1888 ΑΚ]421
 • [155] Ρύθμιση ως προς την οικογενειακή στέγη [άρθρο 1889 ΑΚ]423
 • [156] Νέμηση ανιόντος [άρθρα 1891-1894 ΑΚ]424
 • ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΑ [Άρθρα 1895-1900 ΑΚ]425
 • [157] Συνεισφορά [άρθρα 1895-1900 ΑΚ]425
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΣ ΜΕ ΑΠΟΓΡΑΦΗ [Άρθρα 1901-1912 ΑΚ]426
 • [158] Ευθύνη απλού κληρονόμου [άρθρο 1901 ΑΚ]426
 • [159] Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής Ι [άρθρα 1902-1906 ΑΚ]427
 • [160] Κληρονόμος με το ευεργέτημα της απογραφής ΙΙ [άρθρα 1907-1912 ΑΚ]429
 • ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ [Άρθρα 1913-1922 ΑΚ]431
 • [161] Δικαστική εκκαθάριση της κληρονομίας [άρθρα 1913-1922 ΑΚ]431
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΚΑΤΑΠΙΣΤΕΥΜΑ [Άρθρα 1923-1941 ΑΚ]433
 • [162] Κληρονομικό καταπίστευμα Ι [άρθρα 1923-1933 ΑΚ]433
 • [163] Κληρονομικό καταπίστευμα ΙΙ - Ειδικότερες διατάξεις [άρθρα 1934-1941 ΑΚ]434
 • ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ [Άρθρα 1942-1955 ΑΚ]436
 • [164] Εκποίηση της κληρονομίας [άρθρα 1942-1955 ΑΚ]436
 • ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟ [Άρθρα 1956-1966 ΑΚ]438
 • [165] Κληρονομητήριο - Έννοια [άρθρα 1956-1957 ΑΚ]438
 • [166] Περιεχόμενο κληρονομητηρίου - τεκμήριο κληρονομικής ιδιότητας - ισχύς των δικαιοπραξιών [άρθρα 1961-1963 ΑΚ, 820 ΚΠολΔ]439
 • [167] Ποιοι δικαιούνται να ζητήσουν την έκδοση κληρονομητηρίου [άρθρο 819 ΚΠολΔ]441
 • [168] Αφαίρεση ή ακύρωση κληρονομητηρίου - δικονομικά [άρθρα 1964-1966 ΑΚ]442
 • ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΕΣ [Άρθρα 1967-2010 ΑΚ]444
 • [169] Βεβαρημένοι - εξαίρετο - σιωπηρό κληροδότημα - προσδιορισμός προσώπου κληροδόχου και αντικειμένου κληροδοσίας [άρθρα 1967-1974 ΑΚ]444
 • [170] Περισσότεροι κληροδόχοι - Προσαύξηση - Προαποβίωση κληροδόχου - Παράρτημα του αντικειμένου της κληροδοσίας - Κληροδοσία ξένου πράγματος [άρθρα 1975-1985 ΑΚ]446
 • [171] Ένωση ή ανάμιξη αντικειμένου κληροδοσίας - Επεξεργασία ή μετάπλαση - Κληροδοσία απαίτησης που έχει εισπραχθεί - Πράγμα κατά γένος ορισμένο [άρθρα κλπ) [άρθρα 1986-1994 ΑΚ]448
 • [172] Ενοχική κληροδοσία - Εμπράγματη κληροδοσία - χρόνος επαγωγής - αποποίηση κληροδοσίας [άρθρα 1995-2001 ΑΚ]449
 • [173] Προσδιορισμός χρόνου εκπλήρωσης από βεβαρημένο - Καρποί του αντικειμένου που κληροδοτήθηκε - Δαπάνες - Βεβαρημένος κληροδόχος - Υποκατάσταση [άρθρα 2002-2010 ΑΚ]451
 • ΤΡΟΠΟΣ [Άρθρα 2011-2016 ΑΚ]452
 • [174] Τρόπος [άρθρα 2011-2016 ΑΚ]452
 • ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ [Άρθρα 2017-2031 ΑΚ]453
 • [175] Εκτελεστής διαθήκης [άρθρα 2017-2031 ΑΚ]453
 • ΔΩΡΕΑ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ [Άρθρα 2032-2035 ΑΚ]455
 • [176] Δωρεά αιτία θανάτου [άρθρα 2032-2035 ΑΚ]455
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ457
 • 0
 • 0