Μορφές παράνομης ενοικίασης προσωπικού

Δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €20.00
ΝΠ €30.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-301-3
Σελίδες: 192
Συγγραφέας: Δ. Ζερδελής

Στην παρούσα μονογραφία «Ο κατ’ επάγγελμα δανεισμός εργαζομένων» παρουσιάζεται με πληρότητα και σαφήνεια η μορφή αυτή ευέλικτης εργασίας.

Αναλύεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο (εθνικό και ενωσιακό), καθώς και οι συνδεόμενοι με την ανάπτυξη της προσωρινής απασχόλησης κίνδυνοι για τον εργαζόμενο.

Συγκεκριμένα, αναδεικνύονται ζητήματα που συνδέονται με τη διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολούμενου, τις μορφές παράνομης προσωρινής απασχόλησης, τις συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν ενοικίαση προσωπικού και τον δανεισμό εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων.

Η πλήρης θεωρητική τεκμηρίωση σε συνδυασμό με τις πλούσιες νομολογιακές παραπομπές καθιστούν την παρούσα μονογραφία ένα χρήσιμο βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το Εργατικό Δίκαιο και ειδικότερα με ζητήματα προσωρινής απασχόλησης.

 • 0
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ7
 • Ι. Η προσωρινή απασχόληση ως μορφή ευέλικτης εργασίας13
 • ΙΙ. Οι συνδεόμενοι με την ανάπτυξη του θεσμού της προσωρινής απασχόλησης κίνδυνοι για τον εργαζόμενο18
 • ΙΙΙ. Το νομοθετικό πλαίσιο της προσωρινής απασχόλησης23
 • 1. Ενωσιακό δίκαιο – Οδηγία 2008/10423
 • 2. Εθνικό δίκαιο27
 • IV. To πεδίο εφαρμογής του ν. 4052/201229
 • 1. Γνήσιος και μη γνήσιος δανεισμός εργαζομένων - Διάκριση του κατ’ επάγγελμα δανεισμού από τον ευκαιριακό δανεισμό29
 • 2. Μικτές επιχειρήσεις33
 • 3. Συμβάσεις έργου33
 • 4. Απαγορεύσεις προσφυγής στην προσωρινή απασχόληση36
 • V. Τα εμπλεκόμενα μέρη στον κατ’ επάγγελμα δανεισμό και η ρύθμιση των μεταξύ τους σχέσεων38
 • 1. Εννοιολογικοί προσδιορισμοί38
 • α. Η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (άμεσος εργοδότης)38
 • β. Ο προσωρινά απασχολούμενος41
 • γ. Ο έμμεσος εργοδότης41
 • 2. Οι σχέσεις μεταξύ των τριών μερών43
 • α. H σχέση μεταξύ ΕΠΑ και έμμεσου εργοδότη43
 • β. Η σχέση μεταξύ ΕΠΑ και εργαζομένου48
 • απασχόλησης49
 • (β) Η διάρκεια της σύμβασης εργασίας52
 • (γ) Η αμοιβή του προσωρινά απασχολουμένου55
 • γ. Η σχέση μεταξύ έμμεσου εργοδότη και εργαζομένου60
 • VΙ. Η διάρκεια της παραχώρησης του προσωρινά απασχολουμένου68
 • 1. Η κατά το ν. 4052/2012 προσωρινότητα της προσωρινής απασχόλησης69
 • 2. Η έννοια της «προσωρινής απασχόλησης» στην Οδηγία 2008/10476
 • 3. Έννομες συνέπειες από την παραχώρηση προσωπικού για την κάλυψη διαρκών αναγκών του έμμεσου εργοδότη90
 • VII. Μορφές παράνομης προσωρινής απασχόλησης93
 • VΙII. Συμβάσεις έργου που υποκρύπτουν ενοικίαση προσωπικού97
 • 1. Οι συμβάσεις έργου ως εναλλακτική προς την προσωρινή απασχόληση δυνατότητα αξιοποίησης της μισθωτής εργασίας97
 • 2. Συμβάσεις έργου προς καταστρατήγηση της νομοθετικής προστασίας της προσωρινής απασχόλησης102
 • 3. Διάκριση της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού107
 • α. Διάκριση με βάση το αντικείμενο της συμβατικής παροχής107
 • β. Δυσχέρειες της διάκρισης στην πράξη110
 • γ. Διάκριση με βάση το πραγματικό συμβατικό περιεχόμενο114
 • δ. Κριτήρια διάκρισης της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού116
 • ε. Η άσκηση του διευθυντικού δικαιώματος ως βασικό κριτήριο διάκρισης της σύμβασης έργου από τη σύμβαση παραχώρησης προσωπικού129
 • στ. Διάκριση του διευθυντικού δικαιώματος από το δικαίωμα διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου132
 • ζ. Ενδείξεις για τον προσήκοντα χαρακτηρισμό της συμβατικής σχέσης138
 • η. Έννομες συνέπειες141
 • θ. Αποδεικτικές διευκολύνσεις147
 • ΙΧ. O δανεισμός εργαζομένων στους ομίλους επιχειρήσεων149
 • 1. Έννοια ομίλου επιχειρήσεων149
 • 2. Όμιλος επιχειρήσεων και ατομικές εργασιακές σχέσεις152
 • 3. Η κινητικότητα των εργαζομένων στο πλαίσιο του ομίλου επιχειρήσεων – Μορφές εμφάνισης159
 • α. Κινητικότητα μέσω παράλληλων σχέσεων εργασίας ή μέσω μιας ενιαίας σχέσης εργασίας159
 • β. Κινητικότητα μέσω μεταβολής του προσώπου του εργοδότη162
 • γ. Κινητικότητα μέσω ρητρών μετάθεσης σε άλλες επιχειρήσεις του ομίλου166
 • δ. Κινητικότητα μέσω συμβάσεων δανεισμού εργαζομένων169
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ181
 • Ελληνική181
 • Αλλοδαπή183
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ193
 • 0
 • 0