Με την αγορά του βιβλίου σε Έντυπη μορφή θα σας αποσταλεί δωρεάν πρόσβαση στο eBook – η προσφορά μας ισχύει μέχρι 31/10/2017

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €50.00
ΝΠ €60.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-359-7
Συγγραφέας: Π. Πανταζόπουλος, Θ. Φορτσάκης
Συνεργασία: Μ. Νάνου

Η συλλογή νομοθεσίας της Διοικητικής Δικονομίας αποτελεί μια συστηματική συγκέντρωση και ταξινόμηση των διατάξεων που αφορούν τη διοικητική δικονομία, αλλά και εκείνων του ουσιαστικού διοικητικού δικαίου που είναι συνυφασμένες με αυτήν. Η 13η έκδοση περιλαμβάνει 111 νομοθετήματα ενημερωμένα έως και τον προσφάτως ψηφισθέντα Ν 4491/2017(ΦΕΚ Α΄ 152/13.10.2017).

Η νέα έκδοση της Συλλογής κατέστη αναγκαία, καθώς από την προηγούμενη έκδοση μέχρι σήμερα ψηφίστηκαν νόμοι, οι οποίοι μετέβαλαν βασικά δικονομικά νομοθετήματα, όπως ιδίως ο Ν 4446/2016, ο οποίος τροποποίησε σημαντικά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, το ΠΔ 18/1989, το Ν 3900/2010 και το Ν 4129/2013, ο Ν 4465/2017 ο οποίος μετέβαλε επίσης το ΠΔ 18/1989 και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, οι Ν 4472/2017 και Ν 4484/2017 που επέφεραν αλλαγές και οι δύο στον ΚΕΔΕ και στον Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού. Ο τελευταίος τροποποιήθηκε εκτεταμένα και από άλλους νόμους όπως οι Ν 4374/2016, Ν 4386/2016, Ν 4393/2016, Ν 4409/2016, Ν 4412/2016, Ν 4438/2106, Ν 4456/2017, Ν 4464/2017, Ν 4465/2017, Ν 4483/2017 κ.ά.

Ο κορμός του έργου εξακολουθεί να αποτελείται από το ΠΔ 18/1989 για το ΣτΕ και τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Ν 2717/1999), όπως ισχύουν σήμερα και συμπληρώνεται από διατάξεις για τις ακυρωτικές και τις ουσιαστικές διοικητικές διαφορές. Περιλαμβάνονται, επίσης, τα πλήρη κείμενα του Συντάγματος, της ΕΣΔΑ (όπως τροποποιήθηκε από το 14ο Πρωτόκολλο) και των λοιπών προσθέτων Πρωτοκόλλων, καθώς και ορισμένες διατάξεις της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Συμφώνου του ΟΗΕ για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα.

Η συλλογή περιέχει, ακόμη, διατάξεις για το ΑΕΔ, την οργάνωση των διοικητικών δικαστηρίων, το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Δημόσιο Λογιστικό, την αναγκαστική απαλλοτρίωση, την αστική ευθύνη και τα προνόμια του Δημοσίου, τη διοικητική διαδικασία, τις ανεξάρτητες αρχές, τη διοικητική εκτέλεση και τέλος την πρόσφατη νομοθεσία για την έννομη προστασία κατά τη σύναψη των δημοσίων συμβάσεων (Ν 4412/2016).

Το έργο συμπληρώνεται με χρονολογικό πίνακα νομοθεσίας, πίνακα τροποποιητικών νομοθετημάτων και πίνακα διοικητικών διαφορών ουσίας εμπλουτισμένο με όλες τις νέες διοικητικές διαφορές, καθώς και εκτενές αλφαβητικό ευρετήριο, που καλύπτει το σύνολο των νομοθετημάτων.

 • 0
 • Ι. ΣΥΝΤΑΓΜΑ - ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ3
 • [1] ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ [1975/1986/2001/2008]3
 • [2] ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ74
 • ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα 1-6]94
 • ΕΚΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα 1-9, δεύτερο]97
 • ΕΒΔΟΜΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-10, δεύτερο]100
 • ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ[Άρθρα πρώτο, 1-8, τρίτο]105
 • [3] ΣΥΝΘΗΚΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ [Άρθρα 251-281]109
 • [4] Ν 2462/1997 Κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα, του Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα και του Δευτέρου Προαιρετικού Πρωτοκόλλου στο Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα σχετικού με την κατάργηση της ποινής του θανάτου[Άρθρα πρώτο, 14 παρ. 1, τρίτο] 125
 • ΙΙ. ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ129
 • [5] Ν 345/1976 Περί κυρώσεως του Κώδικος περί του κατά το άρθρον 100 του Συντάγματος Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου129
 • [6] N 4023/2011 Διεύρυνση της άμεσης και συμμετοχικής δημοκρατίας με τη διενέργεια δημοψηφίσματος[Άρθρα 20, 24]153
 • [7] ΠΔ 26/2012 Κωδικοποίηση σ’ ενιαίο κείμενο των διατάξεων της νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών[Άρθρα 125-127] 154
 • [8] Ν 2479/1997 Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, επιτάχυνση των δικών, δικονομικές απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1 παρ. 1, 4 παρ. 22, 11]156
 • ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ161
 • Α. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ161
 • [9] Ν 1756/1988 Κώδικας οργανισμού δικαστηρίων και κατάσταση δικαστικών λειτουργών[Άρθρα πρώτο, 1-9, 11, 13-14, 17, 19, 22, 28-30, 32-60, 62-63, 65-66Γ, 110, 111, δεύτερο]161
 • [10] ΠΔ 404/1978 Περί καθορισμού της έδρας και της περιφερείας των Διοικητικών Δικαστηρίων του Κράτους232
 • [11] ΠΔ 402/1983 Βιβλία της γραμματείας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων και περιεχόμενό τους 239
 • [12] ΠΔ 40/2013 Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων, ηλεκτρονική χορήγηση σχετικών πιστοποιητικών και λοιπών εγγράφων στο Συμβούλιο της Επικρατείας και στα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια254
 • Β. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ259
 • [13] N 3086/2002 Οργανισμός Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και κατάσταση των Λειτουργών και των Υπαλλήλων του[Άρθρα 1, 2, 24 παρ. 1-4, 25, 25Α, 63]259
 • Γ. ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΕΝΣΗΜΟ264
 • [14] Ν ΓΟΗ΄/1912 Περί δικαστικών ενσήμων[Άρθρα 2, 6 παρ. 4, 7 παρ. 1 περ. β΄, 8]264
 • [15] ΒΔ 27.2-8.3.1912 Περί εκτελέσεως του Ν ΓΟΗ΄ (αριθ. 3978) της 7 Ιανουαρίου 1912 περί δικαστικών ενσήμων[Άρθρα 17, 26]267
 • [16] ΠΔ 7-18.7.1928 Περί του τρόπου της εισπράξεως του υπό του Ν ΓΟΗ΄ του 1912 επιβαλλομένου τέλους επί της αξίας του αντικειμένου των αγωγών οσάκις αύτη είναι ανωτέρα των 10.000 δραχμών[Άρθρα 1-4]268
 • IV. ΑΚΥΡΩΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ271
 • Α. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ271
 • [17] ΠΔ 18/1989 Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων για το Συμβούλιο της Επικρατείας271
 • [18] Απόφ. ΣτΕ 19/2013 (σε Ολομέλεια και Συμβούλιο) Κωδικοποίηση διατάξεων Κανονισμού του Συμβουλίου της Επικρατείας (υπ’ αριθμ. 9/2008 και 17/2013 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας σε Ολομέλεια και Συμβούλιο)322
 • [19] Ν 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις[Άρθρα 1, 2, 70]356
 • [20] ΠΔ 361/2001 Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας358
 • [21] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής[Άρθρα 53-58] 362
 • [22] Ν 1968/1991 Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης[Άρθρα 34 παρ. 1, 2, 42]366
 • [23] Ν 2863/2000 Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και άλλες αρχές και όργανα του τομέα παροχής ραδιοτηλεοπτικών υπηρεσιών[Άρθρα 5 παρ. 8, 11 παρ. 1]367
 • [24] Ν 3115/2003 Αρχή Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών[Άρθρα 6 παρ. 4, 5, 14]368
 • [25] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 78, 80 παρ. 2α, 188]369
 • [26] N 4261/2014 Πρόσβαση στη δραστηριότητα των πιστωτικών ιδρυμάτων και προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ), κατάργηση του Ν 3601/2007 και άλλες διατάξεις[Άρθρο 64, 166 παρ. 1, 2, 190 παρ. 1]371
 • [27] ΠΔ 81/2005 Δικηγορικές εταιρείες[Άρθρα 6, 40]373
 • [28] Ν 4364/2016 Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2009/138/ ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Νοεμβρίου 2009, σχετικά με την ανάληψη και την άσκηση δραστηριοτήτων ασφάλισης και αντασφάλισης (Φερεγγυότητα ΙΙ), στα άρθρα 2 και 8 της Oδηγίας 2014/51/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση των Οδηγιών...., καθώς και στο άρθρο 4 της Οδηγίας 2011/89/ ΕΕ...., σχετικά με τη συμπληρωματική εποπτεία των χρηματοπιστωτικών οντοτήτων ... και συναφείς διατάξεις της νομοθεσίας περί της ιδιωτικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις[Άρθρα 3, 11 παρ. 1, 9, 284 περ. Α]374
 • [29] Ν 3889/2010 Χρηματοδότηση Περιβαλλοντικών Παρεμβάσεων, Πράσινο Ταμείο, Κύρωση Δασικών Χαρτών και άλλες διατάξεις[Άρθρα 19, 34]376
 • [30] Ν 3894/2010 Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών Επενδύσεων[Άρθρο 23]379
 • Β. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ381
 • [31] Ν 702/1977 Περί υπαγωγής υποθέσεων εις τα διοικητικά δικαστήρια, αντικαταστάσεως, τροποποιήσεως και καταργήσεως διατάξεων του ΝΔ 170/1973 περί του Συμβουλίου της Επικρατείας[Άρθρα 1-5Α, 36 παρ. 1, 37]381
 • [32] N 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις[Άρθρα 47 παρ. 4, 70]389
 • [33] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις [Άρθρα 15 παρ. 3, 16]390
 • [34] Ν 4375/2016 Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύσταση Γενικής Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας (αναδιατύπωση)» (L 180/29.6.2013), διατάξεις για την εργασία δικαιούχων διεθνούς προστασίας και άλλες διατάξεις[Άρθρα 64, 83]392
 • [35] N 2773/1999 Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις[Άρθρα 5 παρ. 6-7, 47]394
 • [36] Ν 4001/2011 Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις[Άρθρα 32, 33, 90 παρ. 8, 109]396
 • [37] N 3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις[Άρθρα 25 περ. β΄, 76]398
 • [38] Ν 998/1979 Περί προστασίας των δασών και των δασικών εκτάσεων εν γένει της Χώρας[Άρθρα 67Α, 84]399
 • [39] Ν 4070/2012 Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις[Άρθρα 30 παρ. 16, 78 παρ. 1-2, 4, 188] 403
 • Γ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ406
 • [40] Ν 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις, προαγωγή των δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό του Συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις[Άρθρο 15]406
 • V. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ411
 • [41] Ν 2717/1999 Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας411
 • [42] Ν 4055/2012 Δίκαιη δίκη και εύλογη διάρκεια αυτής[Άρθρα 53-58] 555
 • VI. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ633
 • [61] Ν 4129/2013 Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο633
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) 16031/1993 Περί συστάσεως V Τμήματος στο Ελεγκτικό Συνέδριο και περί τροποποιήσεως των με αριθ. 48208/1965, 33397/1983, 26241/1984, 3786 15778/1992 αποφάσεων της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου762
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/15686/2002 Κωδικοποίηση, τροποποίηση και συμπλήρωση της 48208/1965 απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών» και των 7035/1991, 3786/1992, 15778/1992 και 16031/1993 αποφάσεων αυτής764
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22431/2004 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/8.7.2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) αποφάσεως της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, «περί καθορισμού των Τμημάτων του Ελεγκτικού Συνεδρίου και της αρμοδιότητας αυτών»771
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/22043/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/16805/1999 καθώς και της υπ’ αριθμ. ΦΓ8/15686/8.7.2002, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΦΓ8/22431/6.10.2004 και ΦΓ8/52557/6.12.2006 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου774
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/38420/2012 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΦΓ8/15686/2002 (ΦΕΚ Β΄ 1242) απόφασης της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει777
 • ΑΠΟΦΑΣΗ ΕλΣ (Ολ) ΦΓ8/65456/24.9.2014 Κανονισμός Λειτουργίας Ελεγκτικού Συνεδρίου779
 • VII. ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ877
 • [66] Ν 4270/2014 Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις[Άρθρα 14-155, 177, 183]877
 • [67] ΝΔ 496/1974 Περί Λογιστικού των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου1011
 • VIII. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ1089
 • [73] Ν 2882/2001 Κώδικας Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων1089
 • [74] Ν 2990/2002 Κύρωση της από 21 Δεκεμβρίου 2001 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Αρμοδιότητα των δικαστηρίων σε υποθέσεις αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, φορολογικές και τελωνειακές ρυθμίσεις»1137
 • IX. ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ - ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΝΟΜΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ1147
 • [76] ΠΔ 456/1984 Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του Νόμος[Άρθρα 104-106]1147
 • [77] Ν 3528/2007 Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων ΝΠΔΔ και άλλες διατάξεις[Άρθρα 2, 38, τρίτο] 1148
 • X. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ1185
 • [92] Ν 2690/1999 Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις1185
 • [93] ΠΔ 28/2015 Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία1207
 • XI. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ1385
 • [103] ΝΔ 356/1974 Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων1385
 • XII. ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ - ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ1447
 • [104] Ν 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)[Άρθρα 127, 174-176, 198, 205, 346, 347, 353, 360-373, 376, 377, 379]1447
 • [105] ΠΔ 39/2017 Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών1480
 • [106] Ν 3886/2010 Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημόσιων συμβάσεων - Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)1495
 • Γ. ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1533
 • ΕΝΙΑΙΟ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ1533
 • 0
 • 0