Έκδοση: 2009
ISBN: 978-960-562-723-2
Σελίδες: 328
Συγγραφέας: Ι. Βενιέρης
Διεύθυνση Σειράς: Ε. Περάκης

Αντικείμενο του παρόντος έργου είναι η παρουσίαση των άρθρων 49α, 49β, 49γ του ΚΝ 2190/1920, τα οποία μετά την τροποποίησή τους από τον Ν 3604/2007 εισήγαγαν το «θεσμό» της εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας της ΑΕ. Συγκεκριμένα, στο πρώτο κεφάλαιο αναπτύσσονται τα κοινά χαρακτηριστικά των παραπάνω διατάξεων, ενώ στα επόμενα κεφάλαια αναλύεται κάθε διάταξη ως προς την πρακτική της εφαρμογή αλλά και ως προς τους θεωρητικούς προβληματισμούς που ανακύπτουν. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια μιας πρώτης προσέγγισης και ερμηνευτικής ανάλυσης των νέων διατάξεων και των πρακτικών συνεπειών εφαρμογής τους. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία, ελληνική και ξένη. Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τον μελετητή του δικαίου των εταιριών, καθώς και για τον νομικό της πράξης.

 • Κεφάλαιο 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις στο θεσμό1
 • Α. Έννοια1
 • Ι. Δικαίωμα της μειοψηφίας να επιβάλλει την εξαγορά των μετοχών της2
 • III. Βασικά χαρακτηριστικά του θεσμού4
 • ΙΙ. Υποχρέωση της μειοψηφίας να υποστεί την εξαγορά των μετοχών της2
 • Β. Λόγοι εξαγοράς των μετοχών της μειοψηφίας11
 • Ι. Λόγοι προς όφελος της εταιρείας - εταιρικό συμφέρον11
 • ΙΙ. Λόγοι προς όφελος της μειοψηφίας19
 • Γ. Ιστορική αναδρομή - συγκριτική επισκόπηση25
 • Ι. Διαδρομή μέχρι τη νομοθετική ρύθμιση25
 • ΙΙ. Προγενέστερες ρυθμίσεις άλλων κρατών36
 • Δ. Συνταγματικότητα των ρυθμίσεων41
 • Ι. Συνταγματική προστασία μετοχικών δικαιωμάτων42
 • ΙΙ. Είδη δικαιωμάτων υπό συνταγματική προστασία στην ΑΕ44
 • ΙΙΙ. Περιορισμοί στη συνταγματική προστασία των μετοχικών δικαιωμάτων46
 • Ε. Εύρος εφαρμογής54
 • Ι. Είδη ανωνύμων εταιρειών55
 • ΙΙ. Εταιρεία εισηγμένη στο χρηματιστήριο55
 • ΙΙΙ. Εταιρεία υπό σύσταση57
 • ΙV. Εταιρεία υπό εκκαθάριση58
 • V. Εταιρεία υπό πτώχευση60
 • VII. Μετασχηματισμός άλλης εταιρείας σε ΑΕ61
 • VΙ. Ευρωπαϊκή εταιρεία61
 • Στ. Αποκλίνουσες καταστατικές ή εξωεταιρικές συμφωνίες62
 • Ι. Περιορισμοί εκ του καταστατικού62
 • ΙΙ. Περιορισμοί εξ εξωεταιρικών συμφωνιών65
 • ΙΙΙ. Μείωση των προϋποθέσεων εξαγοράς67
 • Κεφάλαιο 2 Εξαγορά μετοχών μειοψηφίας από την εταιρεία71
 • Α. Προϋποθέσεις εξαγοράς των μετοχών από την εταιρεία71
 • Ι. Μέτοχος και χαρακτηριστικά αυτού72
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά μετοχών77
 • ΙΙΙ. Ασύμφορη η παραμονή στην ΑΕ79
 • ΙV. Περιπτώσεις άσκησης δικαιώματος εξαγοράς86
 • V. Παράσταση σε ΓΣ και αντίθεση στη λήψη της απόφασης95
 • VI. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής98
 • Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος102
 • Ι. Αγωγή102
 • ΙΙ. Εκδίκαση117
 • IΙΙ. Περιεχόμενο απόφασης126
 • Γ. Άρνηση ύψους ανταλλάγματος από μέτοχο135
 • Δ. Πάροδος προθεσμίας ολοκλήρωσης εξαγοράς136
 • Ε. Προσβολή απόφασης137
 • Ι. Αμφισβήτηση προϋποθέσεων γέννησης δικαιώματος εξαγοράς137
 • ΙΙ. Ειδικά η εξαφάνιση απόφασης της ΓΣ που αποτέλεσε λόγο εξαγοράς139
 • ΙΙΙ. Αμφισβήτηση ύψους ανταλλάγματος139
 • ΙV. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος140
 • Στ. Ολοκλήρωση της εξαγοράς142
 • Ι. Μεταβίβαση των μετοχών142
 • ΙΙ. Αποπληρωμή ανταλλάγματος εξαγοράς146
 • Ζ. Συνέπειες μη ολοκλήρωσης - λύση εταιρείας148
 • Η. Συνέπειες απόκτησης μετοχών από την εταιρεία152
 • Κεφάλαιο 3 Δικαίωμα μεταβίβασης των μετοχών μειοψηφίας στον πλειοψηφούντα μέτοχο155
 • Α. Προϋποθέσεις155
 • Ι. Επιφύλαξη για τις διατάξεις περί δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών155
 • ΙΙ. Μειοψηφούντες μέτοχοι156
 • ΙΙΙ. Πλειοψηφία μετόχου που απέκτησε το 95% επί του μετοχικού κεφαλαίου158
 • IV. Καταχρηστική παρεμπόδιση άσκησης δικαιώματος μειοψηφίας179
 • Β. Διαδικασία και συνέπειες άσκησης δικαιώματος181
 • Ι. Αναλογική εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 49α181
 • ΙΙ. Η μη εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 49α183
 • III. Η εναγόμενη πλευρά183
 • IV. Ειδικά ο υπολογισμός του ανταλλάγματος με βάση την χρηματιστηριακή αξία187
 • Γ. Η προσβολή της απόφασης193
 • ΙΙ. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος194
 • Κεφάλαιο 4 Δικαίωμα εξαγοράς μετοχών μειοψηφίας από τον πλειοψηφούντα μέτοχο197
 • Α. Προϋποθέσεις197
 • Ι. Επιφύλαξη για τις διατάξεις περί δημόσιας πρότασης αγοράς κινητών αξιών197
 • ΙΙ. Πλειοψηφών μέτοχος που απέκτησε το 95%198
 • ΙΙΙ. Μειοψηφούντες μέτοχοι - δικαιούχοι ανταλλάγματος209
 • VΙ. Αποσβεστική προθεσμία άσκησης αγωγής221
 • Β. Διαδικασία άσκησης δικαιώματος222
 • Ι. Συγκριτική επισκόπηση διαδικασίας υποχρεωτικής εξαγοράς222
 • ΙΙ. Διαδικασία άρθρου 49γ - αίτηση προς το δικαστήριο226
 • ΙIΙ. Εκδίκαση της αίτησης231
 • VΙ. Περιεχόμενο απόφασης241
 • V. Κατάθεση του ανταλλάγματος σε πιστωτικό ίδρυμα243
 • VI. Δημόσια δήλωση - ολοκλήρωση μεταβίβασης252
 • Γ. Προσβολή απόφασης260
 • Ι. Εφαρμοζόμενες διατάξεις260
 • ΙΙ. Συνέπειες προσβολής απόφασης ως προς τη μεταβίβαση των μετοχών262
 • ΙΙΙ. Λόγοι προσβολής της απόφασης από τον πλειοψηφούντα μέτοχο265
 • IV. Λόγοι προσβολής της απόφασης από το μέτοχο της μειοψηφίας266
 • Κεφάλαιο 3 Συμπεράσματα278
 • Βιβλιογραφία287
 • Ευρετήριο299