Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960-622-361-7
Σελίδες: 472
Συγγραφέας: Κ. Καλονόμος

Το έργο «Πρακτικά Θέματα Διοικητικής Δικονομίας» στοχεύει στην ουσιαστική κατανόηση του αντικειμένου της διοικητικής δικονομίας μέσω της επιλύσεως αμιγώς πρακτικών ζητημάτων. Το βιβλίο αποτελείται από 240 πρακτικά θέματα κατανεμημένα σε 24 κεφάλαια που καλύπτουν όλο το εύρος των θεμάτων του διοικητικού δικονομικού δικαίου περιλαμβανομένων ζητημάτων που άπτονται της ύλης του Ελεγκτικού Συνεδρίου και των Διοικητικών Συμβάσεων. Μεθοδολογικά επιλέχθηκε η στοχευμένη κάθε φορά απομόνωση επιμέρους συγκεκριμένων νομικών θεμάτων, ώστε ο αναγνώστης να συγκεντρώνεται απόλυτα και αποκλειστικά σε έκαστο τούτων, επιτυγχάνοντας ταυτόχρονα την ολοκληρωτική και εδραία κατανόηση των επιβαλλόμενων λύσεων.

Κατά την επίλυση των πρακτικών ζητημάτων παρατίθενται οι κάθε φορά εφαρμοζόμενες διατάξεις, ώστε να αναδεικνύεται πλήρως και με ενάργεια το ισχύον νομικό υπόβαθρο. Οι απαντήσεις συνοδεύονται από την παράθεση νομολογίας, ώστε οι λύσεις να συνάδουν απόλυτα με την υφιστάμενη πρακτική αντιμετώπιση των επιμέρους ζητημάτων από τα οικεία δικαστήρια. Ο αναγνώστης έχει έτσι την δυνατότητα να εντρυφήσει έτι περαιτέρω στο γνωστικό αντικείμενο της διοικητικής δικονομίας με μια προσωπική επεξεργασία των συνοδευτικών δικαστικών αποφάσεων, που αποκρυσταλλώνουν πλήρως την τρέχουσα εφαρμογή των κειμένων διατάξεων, σε συνδυασμό βεβαίως με τα υπάρχοντα θεωρητικά πορίσματα. Επισημαίνεται ότι το πλήθος των δικαστικών αποφάσεων (τουλάχιστον 2500) στις οποίες γίνεται παραπομπή στο κείμενο των πρακτικών, είναι αποτέλεσμα πολυσχιδούς μακροχρόνιας έρευνας σε αρχεία των δικαστηρίων, σε επιστημονικές εκδόσεις (βιβλία και περιοδικά) καθώς και στις υφιστάμενες βάσεις νομικών δεδομένων.

Το έργο απευθύνεται πρωτίστως στους σπουδαστές των νομικών σχολών και στους υποψηφίους για τις εξετάσεις των δικηγόρων, καλύπτοντας τις ακαδημαϊκές ανάγκες τους. Εξίσου χρηστικό είναι το παρόν έργο και για τον δικηγόρο, ο οποίος επιδιώκει να εξοικειωθεί με τους ιδιαίτερους δικονομικούς όρους άσκησης του επαγγέλματός του ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Τέλος, το παρόν έργο (ιδίως σε συνδυασμό με την επισκόπηση της παρατιθέμενης νομολογίας) δύναται να παράσχει σημαντική αρωγή στους υποψήφιους σπουδαστές της ΕΣΔΙ και δη κατά την έναρξη της προετοιμασίας τους.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ5
 • Περιπτωσιολογια Διοικητικων Διαφορων5
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1 Παραδείγματα διοικητικών διαφορών5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ81
 • Δικονομικα Ζητηματα (Π.Δ. 18/1989)8
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 2 Κατάθεση ενδίκων βοηθημάτων • Αρμοδιότητα οποιασδήποτε δημόσιας αρχής • Αδυναμία ταχυδρομικής αποστολής • Παράβολο • Υπογραφή • Κοινοποίηση8
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3 Κατάθεση Εφέσεως • Αναιρέσεως • Υπογραφή • Παράβολο • Κοινοποιήσεις10
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 4 Πρόσωπα στα οποία απευθύνονται οι κοινοποιήσεις12
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 Τοπική αρμοδιότητα του τόπου της εκδούσας την προσβαλλόμενη πράξη αρχής • Παραπομπή13
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6 Συντρέχουσα τοπική αρμοδιότητα του τόπου υπηρεσίας15
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 7 Τοπική αρμοδιότητα διοικητικών εφετείων σε περίπτωση ασκήσεως διοικητικής προσφυγής17
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8 Πρόσθετοι λόγοι • Τρόπος ασκήσεως • Θεραπεία υπό προϋποθέσεις της εκπρόθεσμης κοινοποιήσεως19
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9 Δυνατότητα ασκήσεως πρόσθετων λόγων ενόψει μετ’ αναβολής πρώτης συζητήσεως • Τρόπος υπολογισμού προθεσμίας • Αδυναμία ασκήσεως πρόσθετων λόγων μετά την πρώτη συζήτηση της υποθέσεως21
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 10 Δικαστικές διακοπές • Αναστολή προθεσμιών • Αντιδιαστολή με φορολογικές διαφορές23
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11 Εισηγητής • Υποχρέωση δηλώσεως περί εκδικάσεως της υποθέσεως • Έκθεση • Περιεχόμενο • Συνέπειες εκπρόθεσμης καταθέσεως25
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 12 Αποστολή φακέλου εκ μέρους Διοικήσεως • Τεκμήριο Ομολογίας27
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 13 Υπομνήματα προ και μετά από τη συζήτηση της αιτήσεως ακυρώσεως • Υπογραφή δικηγόρου • Προθεσμία • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας29
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 14 Περιεχόμενο υπομνήματος31
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 15 Αποδεικτικά στοιχεία • Χρόνος προσκομίσεως33
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 16 Παρέμβαση • Τρόπος ασκήσεως • Προθεσμίες • Τρόπος υπολογισμού • Πρόσβαση στα αποδεικτικά στοιχεία35
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17 Παρέμβαση • Θεραπεία πλημμελειών στις κοινοποιήσεις • Δυνατή μόνο υπέρ του κύρους της διοικητικής πράξεως • Δυνατότητα ασκήσεως στην κατ’ έφεση δίκη37
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 18 Σχέση παρεμβάσεως με τριτανακοπή • Ανακοίνωση δίκης39
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 19 Αντίκλητος • Συνέπειες μη διορισμού • Παράσταση ενώπιον του ΣτΕ με δικηγόρο Παρ’ Αρείω Πάγω40
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20 Παράβολο • Ομοδικία • Παραίτηση-κατάργηση δίκης42
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 21 Ομοδικία • Συνάφεια • Έλλειψη συναφών προϋποθέσεων • Χωρισμός • Συνέπειες • Παράβολο • Αδυναμία διευρύνσεως αντικειμένου της δίκης43
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 22 Τρόπος παροχής πληρεξουσιότητας στις ακυρωτικές διαφορές • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας • Διάρκεια πληρεξουσιότητας • Παροχή πληρεξουσιότητας στο αρμόδιο δικαστήριο45
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 23 Παροχή πληρεξουσιότητας και συζήτηση αιτήσεως ακυρώσεως άνευ φυσικής παρουσίας δικηγόρου • Αδυναμία σχετικής δυνατότητας επί απλής συνυπογραφής48
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 24 Παροχή πληρεξουσιότητας επί ν.π. • Ανεπάρκεια απλής συνυπογραφής από νόμιμο εκπρόσωπο50
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 Πληρεξουσιότητα • Προθεσμία • Τυπικές παραλείψεις53
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 26 Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων ΚΠολΔ • Επιδόσεις • Αποκλεισμός ερημοδικίας55
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 27 Διαδικασία Συμβουλίων • Παραπομπή προσωρινής δικαστικής προστασίας57
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 28 Παράβολο αναβολής • Ύψος • Προϋποθέσεις • Επιστροφή59
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 29 Επανασυζήτηση υποθέσεως • Προϋποθέσεις • Διαδικασία • Συνέπειες60
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 30 Παραπομπή • Δυνατότητα διακρατήσεως από το ΣτΕ αιτήσεων ακυρώσεως αρμοδιότητας διοικητικών εφετείων62
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 31 Κοινοποίηση πρωτόδικης αποφάσεως • Έναρξη προθεσμίας εφέσεως • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας64
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 32 Παραίτηση • Διαδικασία • Ανεπίδεκτη όρων, αιρέσεων και ανακλήσεως • Συνέπειες65
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 33 Κατάργηση δίκης • Δυνατότητα συνεχίσεως • Ιδιαίτερο έννομο συμφέρον • Τρόπος προβολής67
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 34 Αίτηση άρθρου 32 παρ. 3 ΠΔ 18/1989 • Προϋποθέσεις • Διαδικασία • Αδυναμία θεραπείας μη τηρήσεως σχετικών προθεσμιών69
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ71
 • Υπαλληλικη Προσφυγη71
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 35 Παύση – Υποβιβασμός Δημοσίων Υπαλλήλων • Άσκηση Υπαλληλικής Προσφυγής • Αρμόδιο Δικαστήριο • Προθεσμία • Αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα71
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 36 Μη αναγκαιότητα προηγούμενης ασκήσεως ενδικοφανούς προσφυγής73
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 37 Μικρότερες πειθαρχικές ποινές • Δυνατότητα προσβολής – χορηγήσεως αναστολής • Αρμοδιότητα • Αδυναμία ασκήσεως ενδίκου μέσου75
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 38 Δυνατότητα ΓΕΔΔ για προσβολή πειθαρχικής αποφάσεως ενώπιον του ΣτΕ • Προϋποθέσεις • Χειροτέρευση εν δυνάμει θέσεως υπαλλήλου77
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 39 Δικονομικά ζητήματα επί συμπροσβολής περισσότερων πράξεων ή επί προσβολής της αυτής πράξεως προσωρινής παύσεως από τον υπάλληλο και το ΓΕΔΔ79
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ81
 • Αιτηση Ακυρωσεωσ81
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 40 Προσβαλλόμενες πράξεις με αίτηση ακυρώσεως81
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41 Αδυναμία προσβολής νόμων, διοικητικών συμβάσεων, δικαστικών αποφάσεων • Εξαιρέσεις83
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 42 Δυνατότητα δικαστικής προσβολής ανυπόστατων πράξεων85
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 43 Δυνατότητα προσβολής εκτελεστών πράξεων διφυών νομικών μορφωμάτων87
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 44 Προσβαλλόμενες πράξεις επί σύνθετης διοικητικής ενέργειας • Εύρος ελέγχου89
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 45 Ενδικοφανής προσφυγή • Διαφορές με λοιπές προσφυγές • Έννομες συνέπειες91
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 46 Υποχρέωση ενημερώσεως για την αναγκαιότητα της ασκήσεως της ενδικοφανούς προσφυγής • Άρση απαράδεκτου χαρακτήρα επιγενόμενης αιτήσεως ακυρώσεως σε περίπτωση παραλείψεως της ενημερώσεως αυτής93
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 47 Παραδεκτή προσβολή μόνο της πράξεως που εκδόθηκε επί της ενδικοφανούς προσφυγής • Έλεγχος νομιμότητας επί της αιτήσεως ακυρώσεως95
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 48 Σιωπηρή απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής • Προθεσμία ασκήσεως ακυρώσεως • Συμπροσβολή τυχόν μεταγενέστερης ρητής απορρίψεως • Αδυναμία ασκήσεως αιτήσεως θεραπείας • Συνέπειες από την πρόωρη άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας 97
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 49 Άσκηση αιτήσεως θεραπείας • Διακοπή προθεσμίας για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως100
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 50 Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας • Όροι • Συντέλεση • Προθεσμία προσβολής • Συνέπειες πρόωρης προσφυγής στη δικαιοσύνη • Συμπροσβολή ρητής επιγενόμενης αρνητικής πράξεως102
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 51 Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας προς έκδοση κανονιστικής αποφάσεως • Όροι και προϋποθέσεις104
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 52 Κυβερνητικές πράξεις • Αδυναμία δικαστικής προσβολής αυτών106
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 53 Προθεσμία • Έναρξη107
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 54 Νομιμοποιούμενοι προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως110
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 55 Έννομο συμφέρον111
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 56 Λόγοι ακυρώσεως • Είδη • Παραδεκτός χαρακτήρας αυτών113
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 57 Αδυναμία επικλήσεως αιτιολογικού υποβάθρου επί κανονιστικών αποφάσεων • Όρια σχετικού ελέγχου115
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 58 Λυσιτέλεια προβολής λόγου περί ελλείψεως ακροάσεως • Λοιποί περιορισμοί 117
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 59 Αυτεπάγγελτος και μη έλεγχος λόγων ακυρώσεως119
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 60 Αδυναμία τροποποιήσεως της προσβαλλόμενης πράξεως σε ακυρωτικές διαφορές • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας120
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 61 Δυνατότητα εκδόσεως προδικαστικής αποφάσεως για την κάλυψη πλημμελειών στη δράση της Διοικήσεως121
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 62 Περιορισμός της αναδρομικότητας του ακυρωτικού αποτελέσματος • Ανάλογη εφαρμογή επί αγωγής σύμφωνα με νομολογία ΣτΕ123
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 63 Αποκλεισμός εν δυνάμει του ακυρωτικού αποτελέσματος σε περίπτωση συγκεκριμένων πλημμελειών της παρεμπιπτόντως ελεγχόμενης κανονιστικής πράξεως125
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ126
 • Αιτηση Διορθωσεωσ - Ερμηνειασ - Τριτανακοπη (ΠΔ 18/1989)126
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 64 Αίτηση διορθώσεως • Προϋποθέσεις • Αποτελέσματα126
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 65 Τριτανακοπή • Δικαιούμενος • Προσβαλλόμενες αποφάσεις • Προθεσμία • Αρμοδιότητα • Έννομο συμφέρον127
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 66 Ανακοίνωση δίκης • Έννοια Τρίτου129
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ131
 • Έφεση (ΠΔ 18/1989)131
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 67 Έφεση • Αδυναμία ασκήσεως κατά αποφάσεων ΣτΕ • Δυνατότητα ασκήσεως κατά αποφάσεων διοικητικού πρωτοδικείου ακυρωτικής αρμοδιότητας • Ανάγκη ύπαρξης οριστικής αποφάσεως σε πρώτο βαθμό131
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 68 Εκκλητές • Μη εκκλητές αποφάσεις133
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 69 Έλλειψη νομολογίας • Αντίθεση με νομολογία 135
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 70 Μη έρευνα νομολογίας επί ανέκκλητων αποφάσεων136
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 71 Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση εφέσεως λόγω διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας • Μη αυτεπάγγελτη εξέταση της συνδρομής των σχετικών όρων137
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 72 Αρμόδιο δικαστήριο • Κατάθεση • Προθεσμία • Παράβολο • Διαβίβαση φακέλου138
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 73 Έφεση • Προθεσμία ασκήσεως • Περιεχόμενο δικογράφου139
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 74 Άπαξ άσκηση εφέσεως • Παρέμβαση στην κατ’ έφεση δίκη • Δυνατότητα ασκήσεως εφέσεως εκ μέρους του πρωτοδίκως παρεμβάντα141
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 75 Πρόσθετοι λόγοι εφέσεως • Όροι ασκήσεως • Προϋποθέσεις θεραπείας ελλείψεων στις κοινοποιήσεις143
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 76 Άσκηση εφέσεως • Μη αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα • Δυνατότητα αναστολής εκτελέσεως της προσβληθείσας πρωτοδίκως διοικητικής πράξεως • Αντιδιαστολή με διαφορές ουσίας145
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 77 Αδυναμία χορηγήσεως προσωρινής δικαστικής προστασίας επί εφέσεων του Δημοσίου ή του κυρίως παρεμβάντα στην πρωτόδικη δίκη, δυνάμει της οποίας έγινε δεκτή ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως 147
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 78 Διακράτηση αιτήσεως ακυρώσεως σε περίπτωση αποδοχής εφέσεως • Αυτεπάγγελτος έλεγχος πλημμελειών προδικασίας • Συνέπειες149
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ150
 • Αιτηση Αναιρεσεως150
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 79 Αίτηση Αναιρέσεως • Απαραίτητη προηγούμενη άσκηση εφέσεως 150
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 80 Αδυναμία ασκήσεως αιτήσεως αναιρέσεως επί αποφάσεων του ίδιου του ΣτΕ και επί ακυρωτικών διαφορών151
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 81 Χρηματικό όριο για παραδεκτή εν γένει άσκηση αιτήσεως αναιρέσεως • Συνυπολογισμός μόνο του κυρίου φόρου επί φορολογικών υποθέσεων • Παραδεκτή αναίρεση επί διαφορών με μη χρηματικό αντικείμενο152
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 82 Προσδιορισμός χρηματικού αντικειμένου154
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 83 Χρηματικό όριο επί υποθέσεων διοικητικών συμβάσεων155
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 84 Χρηματικό όριο επί ομοδικίας ή συνάφειας156
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 85 Έλλειψη νομολογίας • Αντίθεση με νομολογία157
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 86 Κατ’ εξαίρεση επιτρεπτή άσκηση αναιρέσεως λόγω διαγνωσθείσας αντισυνταγματικότητας • Μη αυτεπάγγελτη εξέταση της συνδρομής των σχετικών όρων158
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 87 Προθεσμία • Παράβολο159
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 88 Μη δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής160
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 89 Παρέμβαση • Τριτανακοπή162
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 90 Λόγοι αναιρέσεως163
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 91 Ανέλεγκτες αναιρετικά κρίσεις αναιρεσιβαλλόμενης αποφάσεως165
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 92 Συνέπειες αναιρετικής αποφάσεως166
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 93 Αίτηση επανάληψης της διαδικασίας • Δυνατότητα διακρατήσεως υποθέσεως επί αιτήσεως αναιρέσεως168
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ170
 • Προσωρινη Δικαστικη Προστασια (ΠΔ 18/1989)170
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 94 Δυνατότητα αναστολής εκτελέσεως προσβαλλόμενης πράξεως170
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 95 Προηγούμενη άσκηση κυρίως ένδικου βοηθήματος171
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 96 Εκτέλεση προσβαλλόμενης πράξεως • Έλλειψη αντικειμένου173
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 97 Αναστολή κανονιστικής πράξεως174
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 98 Αρνητικές Πράξεις175
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 99 Υπογραφή • Παράβολο • Προβολή • Περιεχόμενο λόγων • Κοινοποιήσεις • Αποδεικτικά στοιχεία • Προσωρινή διαταγή • Παράλειψη κοινοποιήσεων • Ισχύς προσωρινής διαταγής176
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 100 Συμμετοχή τρίτων 178
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 101 Δεδομένα που εξετάζονται για την ευδοκίμηση ή μη της αιτήσεως αναστολής179
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 102 Λήψη κατάλληλων μέτρων180
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 103 Αίτηση ανάκλησης • Όροι 181
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ182
 • Αρμοδιοτητα ΤΔΔ - Παραβολα182
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 104 Τεκμήριο καθ’ ύλην αρμοδιότητας 182
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 105 Διαφορές με αντικείμενο κάτω των 60.000 ευρώ • Τοπική αρμοδιότητα • Άσκηση προσφυγής ενώπιον της Διοίκησης • Παράβολο • Κλήση για συμπλήρωση183
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 106 Αρμοδιότητα επί εφέσεως κατά αποφάσεως μονομελούς δικαστηρίου • Παράβολο185
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 107 Διοικητικές συμβάσεις • Αναίρεση186
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 108 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί φορολογικών διαφορών • Παράβολο187
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 109 Καθ’ ύλην αρμοδιότητα επί ταμειακής βεβαιώσεως189
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 110 Πρόστιμο Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς190
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 111 Τοπική αρμοδιότητα σε περίπτωση αποδοχών προσωπικού191
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 112 Έννοια έδρας για τον προσδιορισμό της τοπικής αρμοδιότητας192
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 113 Τοπική αρμοδιότητα σε διαφορές από την παράλειψη ασφάλισης (Ν 2556/1997)194
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 114 Παραπομπή • Απόρριψη • Επάνοδος ενώπιον της προσήκουσας δικαιοδοσίας195
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ197
 • Δικονομικα Ζητηματα (ΚΔΔ)197
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 115 Σχέση διοικητικής με ποινική δίκη197
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 116 Αντίκλητος • Διορισμός • Εκπροσώπηση Δημοσίου • Κοινοποιήσεις • Διαδικασία άρθρου 126Α198
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 117 Επιδόσεις • Πρόσωπα στα οποία διενεργούνται • Διαδικασία • Θυροκόλληση • Αυτεπάγγελτος έλεγχος κλήσεων • Συνέπειες200
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 118 Έκθεση εισηγητή • Προθεσμία • Αναβολή 202
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 119 Αναστολή εν γένει προθεσμιών κατά τη διάρκεια των δικαστικών διακοπών • Φορολογικές διαφορές203
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 120 Πρόσθετοι λόγοι • Προθεσμία • Όροι ασκήσεως • Θεραπεία ελλείψεων στις κοινοποιήσεις • Μετ’ αναβολή συζήτηση 205
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 121 Υπομνήματα • Χρόνος καταθέσεως • Βεβαίωση κατάθεσης • Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές206
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 122 Αποδεικτικά στοιχεία • Χρόνος προσκομίσεως αυτών208
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 123 Μαρτυρικές Καταθέσεις • Διαδικασία και όροι λήψεως209
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 124 Δυνητική Ομοδικία • Όροι • Απαιτήσεις από αποδοχές • Αριθμός ομοδίκων • Αυτοτέλεια των διαδικαστικών πράξεων • Χωρισμός211
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 125 Αναγκαστική ομοδικία • Προϋποθέσεις • Προσεπίκληση • Ανακοπή ερημοδικίας213
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 126 Συνάφεια • Φορολογικές διαφορές215
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 127 Χωρισμός • Νέα δικάσιμος • Αυτοτελές δικόγραφο216
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 128 Αντικειμενική σώρευση • Όροι • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα • Αυτοτελής χαρακτήρας 217
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 129 Κύρια παρέμβαση • Προϋποθέσεις • Διαδικασία ασκήσεως • Ένσημο • Ελλείψεις στις κοινοποιήσεις219
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 130 Παρέμβαση πρόσθετη υπέρ προσφεύγοντος • Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές221
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 131 Σχέση παρεμβάσεως – τριτανακοπής • Ανακοίνωση δίκης222
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 132 Αυτοπρόσωπη παράσταση223
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 133 Πληρεξουσιότητα • Τύπος • Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές • Συνυπογραφή και παράσταση • Διάρκεια γενικής πληρεξουσιότητας • Ειδική πληρεξουσιότητα224
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 134 Πληρεξουσιότητα επί ν.π. • Αδυναμία επικλήσεως των στοιχείων που μνημονεύονται στο πληρεξούσιο αλλά δεν προσκομίζονται227
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 135 Πληρεξουσιότητα • Προθεσμία • Τυπικές παραλείψεις229
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 136 Διαδικασία Άρθρου 139Α • Προϋποθέσεις • Διαδικασία • Φορολογικές διαφορές-έλλειψη παραβόλου231
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 137 Δήλωση • Αποτελέσματα • Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές233
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 138 Παράβολο αναβολής • Ύψος • Προϋποθέσεις • Δημόσιο 235
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 139 Διακοπή • Επανάληψη • Κατάργηση δίκης236
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 140 Παραίτηση • Όροι • Διαδικασία238
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟ239
 • Προσφυγη239
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 141 Προσβαλλόμενες με προσφυγή πράξεις239
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 142 Ενδικοφανής προσφυγή • Απαραίτητη προϋπόθεση για την επιγενόμενη παραδεκτή άσκηση προσφυγής • Άρση του απαράδεκτου χαρακτήρα σε περίπτωση μη ενημερώσεως του ιδιώτη • Προσβαλλόμενη πράξη241
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 143 Ενδικοφανής προσφυγή • Σιωπηρή απόρριψη αυτής • Συντέλεση • Προθεσμία προσβολής • Προσβαλλόμενη πράξη • Πρόωρη άσκηση προσφυγής • Ρητή επιγενόμενη απόρριψη ενδικοφανούς προσφυγής243
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 144 Εξαιρέσεις από την υποχρέωση ενημερώσεως για την ύπαρξη ενδικοφανούς προσφυγής 246
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 145 Λοιπές διοικητικές προσφυγές • Διακοπή προθεσμίας248
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 146 Παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας • Όροι • Συντέλεση • Προϋποθέσεις προσβολής • Συνέπειες πρόωρης προσφυγής στη δικαιοσύνη • Διαφορά με ακυρωτικές δίκες • Εξουσία δικαστηρίου επί παραλείψεως250
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 147 Έννομο συμφέρον • Όροι/Χρονικά όρια εξετάσεως αυτού • Αυτεπάγγελτος έλεγχος253
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 148 Παθητική νομιμοποίηση255
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 149 Προθεσμία για την άσκηση προσφυγής • Διαφορετικό εν δυνάμει σημείο εκκινήσεως αυτής για τον άμεσα ενδιαφερόμενο και για τον τρίτο256
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 150 Προθεσμία προσφυγής στις φορολογικές διαφορές • Μη διακοπή της προθεσμίας με την υποβολή αιτήσεως θεραπείας258
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 151 Απαράδεκτο ασκήσεως δεύτερης προσφυγής • Δυνατότητα ασκήσεως πρόσθετων λόγων • Παραίτηση από προσφυγή • Συνέπειες • Κατ’ εξαίρεση δυνατή άσκηση δεύτερης προσφυγής261
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 152 Μη ύπαρξη αυτόματου ανασταλτικού αποτελέσματος • Δυνατότητα χορηγήσεως αναστολής • Συνταγματικό Υπόβαθρο προσωρινής δικαστικής προστασίας263
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 153 Εξουσία Δικαστηρίου • Δυνατή τροποποίηση μίας διοικητικής πράξεως • Εύρος ελέγχου • Αντιδιαστολή με ακυρωτικές διαφορές 265
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 154 Αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι λόγοι • Διαφορά με φορολογικές διαφορές267
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 155 Υποχρέωση παραπομπής της υποθέσεως στη Διοίκηση για περαιτέρω κρίση269
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 156 Λοιπές ιδιαιτερότητες στην εξουσία των δικαστηρίων επί φορολογικών διαφορών271
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟ273
 • Αγωγη273
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 157 Αντικείμενο • Είδη αξιώσεων273
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 158 Πλαγιαστική Αγωγή • Προϋποθέσεις • Αίτημα274
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 159 Φορολογικές διαφορές • Απαράδεκτο ασκήσεως αγωγής275
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 160 Παθητική νομιμοποίηση276
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 161 Αναγνωριστικό - Καταψηφιστικό αίτημα277
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 162 Ιστορική βάση αγωγής278
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 163 Αντικείμενο – Αίτημα αναγνωριστικής αγωγής279
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 164 Τοκοφορία επί αναγνωριστικής και καταψηφιστικής αγωγής • Έναρξη • Ύψος οφειλόμενου επιτοκίου280
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 165 Ένσημο • Αναγνωριστική – Καταψηφιστική αγωγή • Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως • Εκτελεστός τίτλος • Τροπή αναγνωριστικής αποφάσεως σε καταψηφιστική282
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 166 Ένσημο • Αποδοχές Υπαλλήλων Δημοσίου • Έλλειψη ενσήμου κατά την πρώτη συζήτηση • Διαδικασία • Συνέπειες • Χρόνος μετατροπής του αιτήματος της αγωγής284
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 167 Επικουρικές βάσεις αγωγής286
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 168 Ουσιαστικά έννομα αποτελέσματα αγωγής287
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 169 Μετατροπή του αιτήματος της αγωγής • Χρόνος • Διαδικασία • Καθ’ ύλην αρμοδιότητα288
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 170 Δεύτερη αγωγή • Απόρριψη για τυπικούς λόγους290
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 171 Μελλοντικές αξιώσεις • Παρεμπίπτουσα αγωγή292
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 172 Παρεμπίπτουσα αγωγή • Άσκηση • Μη καταλαμβανόμενες αξιώσεις293
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 173 Σχέση αγωγής – προσφυγής • Παρεμπίπτων έλεγχος295
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 174 Προσωρινή εκτελεστότητα 296
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 175 Παραγραφή • Έναρξη • Παραγραφή εν επιδικία297
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 176 Παραγραφή αξιώσεων από αποδοχές299
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 177 Διακοπή παραγραφής300
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ301
 • Ενδικα Μεσα – Εισαγωγικα (ΚΔΔ)301
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 178 Ένδικα μέσα • Άσκηση κατά οριστικών αποφάσεων • Εξαιρέσεις 301
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 179 Ένδικα μέσα • Άσκηση προ πάσης επιδόσεως • Κατάθεση • Άπαξ άσκηση – Παραίτηση303
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 180 Μη αυτόματο ανασταλτικό αποτέλεσμα ενδίκων μέσων • Εξαίρεση σε περίπτωση εφέσεως επί αγωγής305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ306
 • Ενδικα Μεσα – Εφεση (ΚΔΔ)306
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 181 Έφεση • Παράβολο • Προθεσμία • Παρέκταση306
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 182 Όριο εκκλητού επί διαφορών με χρηματικό αντικείμενο308
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 183 Προσδιορισμός του αντικειμένου της διαφοράς310
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 184 Διακεκριμένα ποσά • Συναφείς πράξεις311
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 185 Προσδιορισμός αντικειμένου της δίκης επί ομοδίκων • Πάντοτε επιτρεπτός χαρακτήρας εφέσεως • Προϋποθέσεις313
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 186 Μη μεταβολή του αντικειμένου της δίκης315
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 187 Απαράδεκτος χαρακτήρας νέων ισχυρισμών – αποδεικτικών στοιχείων • Εξαιρέσεις317
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 188 Λόγοι αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενοι από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο 319
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 189 Απόφαση • Εφαρμοστέο δίκαιο • Μη χειροτέρευση θέση εκκαλούντος • Εξαιρέσεις321
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 190 Αντέφεση • Προϋποθέσεις • Διαδικασία • Συνέπειες 323
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 191 Φορολογικές διαφορές με χρηματικό αντικείμενο • Δυνατότητα αναστολής πρωτόδικης απόφασης • Συνέπειες από μη αναστολή • Υποχρέωση επί ποινή απαραδέκτου καταβολής μέρους οφειλομένου από την πρωτόδικη απόφαση φόρου325
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΠΕΜΠΤΟ327
 • Λοιπα Ενδικα Μεσα (ΚΔΔ)327
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 192 Ανακοπή Ερημοδικίας • Όροι • Σχέση με έφεση • Αρμοδιότητα εκδικάσεως327
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 193 Τριτανακοπή • Όροι • Απόφαση • Ένδικα μέσα • Ανακοίνωση δίκης329
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 194 Αίτηση ερμηνείας • Όροι • Διαδικασία • Αποτελέσματα331
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 195 Αίτηση αναθεωρήσεως • Όροι • Προθεσμία • Αρμοδιότητα • Σχέση με αναίρεση • Αποτελέσματα333
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΚΤΟ335
 • Εκτελεση Δικαστικων Αποφασεων335
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 196 Εφαρμοστέος Κώδικας • Αρμόδιο δικαστήριο • Λοιπά ζητήματα335
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΒΔΟΜΟ337
 • Ανακοπη Εκτελεσεωσ (ΚΔΔ)337
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 197 Ανακοπή εκτελέσεως • Φύση προσβαλλόμενων πράξεων • Έναρξη διαδικασίας διοικητικής εκτελέσεως337
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 198 Ανακοπή • Προσβαλλόμενες πράξεις • Αναστολή • Όρια Ελέγχου • Έφεση • Αρμοδιότητα • Προθεσμία338
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 199 Αυτοτέλεια πράξεων εκτελέσεως • Ανακοπή κατά προγράμματος πλειστηριασμού • Προθεσμία • Καθ’ ύλην - Τοπική αρμοδιότητα341
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 200 Παρεμπίπτων έλεγχος σε περίπτωση που ο νόμιμος τίτλος προσβάλλεται με αίτηση ακυρώσεως343
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 201 Ατομική ειδοποίηση • Συμπροσβολή ταμειακών βεβαιώσεων • Αναγκαιότητα προηγούμενης κοινοποιήσεως νομίμου τίτλου • Μη παρεμπίπτων έλεγχος σε περίπτωση νόμιμου τίτλου που άγει σε έλεγχο ουσίας345
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 202 Αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα • Υποχρέωση αποστολής ατομικής ειδοποιήσεως • Δυνατότητα ασκήσεως ανακοπής347
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 203 Σώρευση προσφυγής – ανακοπής κατά ταμειακής βεβαιώσεως • Προθεσμία • Αρμοδιότητα349
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΟΓΔΟΟ351
 • Προσωρινη Δικαστικη Προστασια (ΚΔΔ)351
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 204 Αρνητικές – Νόθες αρνητικές πράξεις351
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 205 Αρμοδιότητα • Παράβολο • Ακρόαση353
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 206 Αναρμοδιότητα • Παραπομπή354
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 207 Λόγοι ευδοκιμήσεως - απορρίψεως αναστολής • Προβολή λόγων356
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 208 Διαδικασία • Κοινοποιήσεις • Συμμετοχή τρίτων • Προσωρινή Διαταγή358
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 209 Εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις • Οψιγενή διενέργεια κοινοποιήσεων360
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 210 Ισχύς αποφάσεως • Κατάλληλα μέτρα • Εξαίρεση κάποιων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης361
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 211 Δήλωση περιουσιακής καταστάσεως στις φορολογικές διαφορές • Δυνατότητα ολοκληρώσεως ταμειακής βεβαιώσεως και επί χορηγηθείσας αναστολής363
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 212 Ανάκληση • Όροι • Διαδικασία365
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 213 Αναστολή εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων367
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 214 Προσωρινή ρύθμιση καταστάσεως • Όροι • Αρμοδιότητα • Λόγοι ευδοκιμήσεως368
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 215 Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως • Αδυναμία επί αναγνωριστικής αγωγής 370
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 216 Προσωρινή επιδίκαση απαιτήσεως • Αρμοδιότητα • Προϋποθέσεις • Ύψος • Λόγοι ευδοκιμήσεως • Εκκαθάριση371
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΕΝΝΑΤΟ375
 • Διαφορεσ απο Διοικητικεσ Συμβασεισ375
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 217 Προσυμβατικό στάδιο • Μη υπαγωγή στα οικεία χρηματικά κατώφλια • Οργανικό κριτήριο375
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 218 Έλεγχος πράξεων προσυμβατικού σταδίου σε περίπτωση μη υπερβάσεως των χρηματικών ορίων • Ένδικο βοήθημα • Αρμοδιότητα • Αναστολή • Αποζημιωτικές αξιώσεις377
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 219 Αρμοδιότητα δικαστηρίων μετά την κατάρτιση της διοικητικής συμβάσεως • Προσφυγή – Αγωγή • Εξαιρέσεις • Ενδοδικαστική συμβιβαστική επίλυση 379
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 220 Εφαρμογή Ν 3886/2010 και επί αναθετουσών αρχών του ιδιωτικού δικαίου381
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 221 Χρηματικά κατώφλια • Έλεγχος των οδηγιών και όχι των αναγραφόμενων στη διακήρυξη383
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 222 Διαδικασία δικονομικής έννομης προστασίας Ν 3886/2010385
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 223 Προσφυγή άρθρου 8 Ν 3886/2010 • Αρμόδιο Δικαστήριο • Έκταση ελέγχου • Όροι • Δυνατή μερική κήρυξη ακυρότητας392
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 224 Διαδικασία έννομης προστασίας Ν 4412/2016396
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 225 Αποζημιωτικές αξιώσεις • Αρμόδιο δικαστήριο • Επιδίκαση εν δυνάμει όλης της αξίας της συμβάσεως • Συρροή με αδικοπρακτική ευθύνη401
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 226 Διαταγή πληρωμής • Όροι • Αρμοδιότητα • Μυστικότητα • Επίδοση • Εκτελεστότητα403
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ405
 • Εννομεσ Συνεπειεσ Δικαστικησ Αποφασεωσ405
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 227 Ισχύς απορριπτικής αποφάσεως405
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 228 Δεδικασμένο • Αναγνωριστική – Καταψηφιστική αγωγή406
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 229 Νομικό καθεστώς συμμόρφωσης407
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 230 Περιεχόμενο συμμόρφωσης408
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 231 Μη συμμόρφωση σε ακυρωτική απόφαση • Δικαστική προσβολή • Έννομες συνέπειες 410
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 232 Ανάκληση πράξεων που ερείδονται σε αντισυνταγματική διάταξη ή παράνομη κανονιστική πράξη • Όροι για ΠΝΟΕ412
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 233 Συμβούλιο Συμμόρφωσης • Αρμοδιότητα • Προϋποθέσεις • Αποτελέσματα413
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΠΡΩΤΟ415
 • Προτυπη - Πιλοτικη Δικη415
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 234 Αίτηση • Υπογραφή • Παράβολο • Απόφαση • Κριτήρια ευδοκιμήσεως • Συνέπειες • Πληρεξουσιότητα415
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 235 Παρέμβαση • Απόφαση ΣτΕ • Τριτανακοπή417
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 236 Συναφές ένδικο βοήθημα και αίτηση αναστολής τρίτου • Παρέμβαση419
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 237 Ένδικα βοηθήματα προσωρινής δικαστικής προστασίας421
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟ422
 • Αιτηση Επιταχυνσησ422
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 238 Προϋποθέσεις • Αποτέλεσμα422
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΡΙΤΟ423
 • Αιτηση για Δικαιη Ικανοποιηση Λογω Υπερβασεωσ τησ Ευλογησ Διαρκειασ μιασ Δικησ423
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 239 Προϋποθέσεις • Αρμόδιο Δικαστήριο • Προθεσμία • Κοινοποίηση • Κρίσιμος χρόνος • Παράβολο • Συσχέτιση με αρχικό ένδικο βοήθημα • Κριτήρια ευδοκιμήσεως • Αποχή δικηγόρων • Τόκοι • Ένδικα μέσα423
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΙΚΟΣΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ426
 • Ελεγκτικο Συνεδριο426
 • ΠΡΑΚΤΙΚΟ 240 Έφεση • Προθεσμία • Επίδοση • Προσωρινή Δικαστική Προστασία • Παράβολο • Πρόσθετοι λόγοι • Απόδειξη • Πληρεξουσιότητα • Αναίρεση • Ανακοπή και Αναστολή426
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ429
 • 0
 • 0