Έκδοση: 2017
ISBN: 978-960622-6378-4
Σελίδες: 688
Συγγραφέας: Χ. Κληρίδης
Πρόλογος: Κ. Κληρίδης

Το νομικό σύστημα της Κύπρου βασιζόταν σχεδόν εξ ολοκλήρου στο αγγλικό νομικό σύστημα, με προεξάρχοντες τους κανόνες του Κοινοδικαίου και τις αρχές του Δικαίου της Επιείκειας. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας, η Κυπριακή Δημοκρατία διατήρησε σε μεγάλο βαθμό την επίδραση του Αγγλικού Δικαίου, πλην όμως, εμπλουτίστηκε σε κάποια θέματα με στοιχεία του Ηπεριωτικού Δικαίου, όπως αυτό εφαρμόζεται στην Γαλλία, στην Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Κύρια διαφορά από το αγγλικό δίκαιο, αποτέλεσε η υιοθέτηση γραπτού, κωδικοποιημένου Συντάγματος και η εφαρμογή συστήματος Διοικητικού Δικαίου.

To Kυπριακό Νομικό Σύστημα καταγράφει με τεκμηριωμένο τρόπο και ιστορική ακρίβεια την ιστορία και φύση του κυπριακού νομικού συστήματος. Επεξηγείται η ιεράρχηση των κανόνων δικαίου και αναφέρονται οι αρχές που ισχύουν στο κυπριακό δικαϊκό σύστημα. Κατόπιν, παρουσιάζεται ολοκληρωμένο το οργανόγραμμα των δικαστηρίων και εξειδικεύεται η καθ’ ύλη αρμοδιότητά τους, όπως και οι ιδιαίτερες εξουσίες τους. Στην ύλη του βιβλίου εντάσσονται τα Διατάγματα και ο ρόλος τους, η παρακοή σε αυτά και οι συνέπειες αυτής της ενέργειας, οι ισχύοντες Κανόνες στην Πολιτική και Ποινική Δικονομία και το Δίκαιο της Απόδειξη, θέματα που αποτελούν υψίστης σημασίας αντικείμενα του κυπριακού δικαίου. Τέλος, αναδεικνύεται ο ρόλος των Κύπριων δικαστών και δικηγόρων.

Μέσα από τις ενδελεχείς αναλύσεις όλων των θεμάτων που πραγματεύεται το σύγγραμμα, επιτελείται, επιπρόσθετα, μία πολύ εύστοχη τεκμηρίωση των γραφομένων, με παραπομπή σε νομολογία και σε αποσπάσματά της, καθώς επίσης, παρατίθενται σχόλια και κριτικές παρατηρήσεις του συγγραφέα. Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει παράρτημα σχετικής νομοθεσίας. Η έκδοση εμπλουτίζεται με πίνακες με πλούσια νομολογία και νομοθεσία, καθώς και σχετική βιβλιογραφία.

Το βιβλίο δεν πρέπει να λείπει από καμία κυπριακή και ελληνική νομική βιβλιοθήκη, καθώς πρόκειται για μία ιδιαίτερα καλαίσθητη έκδοση που «πλουτίζει» και εμπλουτίζει τη βιβλιογραφία του κυπριακού δικαίου.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ I23
 • Ιστορια και φυση του Κυπριακου Νομικου Συστηματος Η Ιεραρχηση των Κανονων Δικαιου23
 • Αρχαίοι Χρόνοι23
 • Από το Βυζάντιο στην Αγγλοκρατία24
 • Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας (1571-1878)25
 • Η περίοδος της Αγγλοκρατίας (1878-1960)25
 • Το Σύνταγμα του 196031
 • α. Πρώτη τροποποίηση33
 • β. Δεύτερη τροποποίηση33
 • γ. Τρίτη τροποποίηση34
 • δ. Τέταρτη τροποποίηση34
 • ε. Πέμπτη τροποποίηση34
 • στ. Έκτη τροποποίηση34
 • ζ. Έβδομη τροποποίηση34
 • η. Όγδοη τροποποίηση34
 • θ. Ένατη τροποποίηση35
 • ι. Δέκατη τροποποίηση35
 • Βασικές πρόνοιες του Συντάγματος του 196035
 • Το Δίκαιο της Ανάγκης36
 • Ο περί Δικαστηρίων Νόμος 14/6051
 • Το ισχύον Δίκαιο52
 • 10. Ιεράρχηση των Κανόνων Δικαίου63
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ II67
 • Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ67
 • 1. Εισαγωγή67
 • 2. Ανώτατο Δικαστήριο67
 • 3. Συνταγματικά θέματα και θέματα Δημοσίου Δικαίου70
 • 4. Θέματα Ιδιωτικού Δικαίου86
 • 5. Εκλογοδικείο97
 • 6. Επαρχιακά Δικαστήρια98
 • 7. Υποθέσεις Αστικής Φύσεως98
 • 8. Κατά τόπο αρμοδιότητα των Επαρχιακών Δικαστηρίωνσε εκδίκαση υποθέσεων αστικής φύσεως100
 • 9. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα Επαρχιακών Δικαστηρίων101
 • Ποινικές υποθέσεις102
 • Καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης103
 • Κακουργιοδικεία104
 • Εξειδικευμένα Δικαστήρια106
 • Οικογενειακά Δικαστήρια106
 • Δικαστήρια Ελέγχου Ενοικιάσεων113
 • Εργατικές Διαφορές115
 • Στρατοδικείο116
 • Εκκλησιαστικά Δικαστήρια118
 • Αναθεωρητικές Αρχές119
 • Εμπορικό Δικαστήριο120
 • Γενικές Παρατηρήσεις 122
 • 22. Το Δικαστηριακό Πλαίσιο: Κριτική και Εισηγήσεις124
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ III133
 • ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΩΝ133
 • 1. Εισαγωγή133
 • 2. Σημασία ύπαρξης δικαιοδοσίας και εκδίκαση μίας διαφοράς134
 • 3. Κατά τόπον αρμοδιότητα136
 • 4. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα141
 • 5. Άρθρο 146 του Συντάγματος145
 • 6. Ποινικές Υποθέσεις145
 • 7. Εξειδικευμένα Δικαστήρια147
 • 8. Ιδιωτικό Διεθνές Δίκαιο148
 • 9. Σύμφυτη εξουσία του Δικαστηρίου152
 • 10. Παραπομπή αγωγής από ένα Δικαστήριο σε άλλο Δικαστήριο156
 • 11. Γενικές Παρατηρήσεις157
 • 12. Η δικαιοδοσία του Ανωτάτου Δικαστηρίου158
 • α. Τα Προνομιακά Εντάλματα: Certiorari και Prohibition 158
 • β. και λόγοι έκδοσης161
 • γ. Certiorari163
 • δ. Prohibition165
 • ε. Νομολογιακά παραδείγματα166
 • στ. Γενικές παρατηρήσεις172
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV175
 • ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ175
 • 1. Εισαγωγή175
 • 2. Εξουσίες του Δικαστηρίου - Κεφάλαιο 6179
 • 3. Μέρος Τέταρτο του Περί Δικαστηρίων Νόμου: Εξουσίες των Δικαστηρίων182
 • α. Καθορισμός του επίδικου θέματος πλήρως και τελικώς183
 • β. Τόκος επί οφειλών και Αποφάσεων197
 • γ. Κατάρτιση εγγράφων με διαταγή του Δικαστηρίου198
 • δ. Κοινοτήτων200
 • ε. Παραπομπή σε Διαιτησία ή για έκθεση208
 • στ. δικαιώματος210
 • ζ. Εξουσία Επιδικάσεως Εξόδων213
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ V217
 • ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ217
 • 1. Εισαγωγή217
 • 2. Άρθρο 32. Περί Δικαστηρίων Νόμος 14/60217
 • 3. Άρθρα 4, 5 του περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμου - Κεφ. 6218
 • 4. Προϋποθέσεις έκδοσης προσωρινών διαταγμάτων224
 • 5. Παραδείγματα από τη Νομολογία229
 • 6. Διαδικασία έκδοσης προσωρινού διατάγματος247
 • 7. Πλήρης αποκάλυψη ουσιωδών γεγονότων261
 • 8. Καθαρά χέρια267
 • 9. Καθυστέρηση και συγκατάνευση267
 • 10. Δικαιοδοσία του Δικαστηρίου «IN PERSONAM»273
 • 11. Αποζημιώσεις και/ή διάταγμα274
 • 12. Μη Διάδικοι275
 • 13. Παραδείγματα διαταγμάτων275
 • 14. Quia Timet Injunction (Προληπτικό Διάταγμα)280
 • 15. Διατάγματα Mareva, Anton Piller281
 • 16. Διάταγμα παγοποίησης περιουσιακών στοιχείων - Mareva282
 • 17. Τα κριτήρια283
 • 18. Τρίτοι μη διάδικοι επηρεαζόμενοι296
 • 19. Διάταγμα Mareva Παγκόσμιου Εμβέλειας296
 • 20. Αποκάλυψη περιουσιακών στοιχείων297
 • 21. Διάταγμα Ερεύνης - Anton Piller297
 • 22. Προϋποθέσεις έκδοσης διατάγματος ερεύνης298
 • 23. Όροι έκδοσης Anton Piller303
 • 24. Προνόμιο ενάντια στην ενοχοποίηση304
 • 25. Εργαλείο απονομής δικαιοσύνης305
 • 26. Διατάγματα Norwich Pharmacal 305
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI311
 • ΠΑΡΑΚΟΗ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΡΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ311
 • 1. Εισαγωγή311
 • 2. Άρθρο 42 του Ν. 14/60: Παρακοή Διατάγματος311
 • 3. Άρθρο 44 του Ν. 14/60: Καταφρόνηση του Δικαστηρίου312
 • 4. Παρατηρήσεις σε σχέση με θέματα παρακοής313
 • 5. Mens Rea318
 • 6. Δικαίωμα ενόχου να ακουστεί320
 • 7. Διαδικασία σε σχέση με εταιρείες321
 • 8. Τρίτοι μη διάδικοι323
 • 9. Πρόσφατα παραδείγματα325
 • 10. Καταφρόνηση Δικαστηρίου333
 • α. Εισαγωγή333
 • β. Νομολογία333
 • γ. Υπόθεση Μιχαλάκη Κυπριανού και/ή τροποποίησηΝόμου 14/60339
 • δ. Τροποποίηση του Νόμου 14/60: Συμμόρφωση με απόφαση Κυπριανού341
 • ε. Γενικές Παρατηρήσεις346
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII349
 • ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ349
 • 1. Εισαγωγή349
 • 2. Θεσμοί Πολιτικής Δικονομίας350
 • 3. Νομική Αρωγή353
 • 4. Στάδια της διαδικασίας359
 • α. Έναρξη της διαδικασίας 360
 • β. Δικογράφηση364
 • γ. Προετοιμασία της Ακρόασης379
 • δ. Διαδικασία στη δίκη - Διαταγή 33384
 • ε. Διαδικασία Εφέσεων386
 • στ. Διαδικασία εκτέλεσης αποφάσεων369
 • i. Εισαγωγή390
 • ii. Νομοθετικό Πλαίσιο390
 • iii. Το Σύνταγμα391
 • iv. Ο περί Δικαστηρίων Νόμος391
 • v. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος392
 • vi. Οι Δικονομικοί Θεσμοί394
 • vii. Διαταγή 40395
 • viii. Διαταγή 41395
 • ix. Διαταγή 42 και έπειτα395
 • x. Διαταγή 44396
 • xi. Διαταγή 46 και 47396
 • xii. Ποινικό Δίκαιο397
 • xiii. Βασικοί Κανόνες Εκτέλεσης Αποφάσεων Κυπριακών Δικαστηρίων397
 • xiv. Αποφάσεις Κυπριακών Δικαστηρίων399
 • xv. Παλαιότερες Αποφάσεις επί Αγγλοκρατίας400
 • xvi. Εξειδικευμένα θέματα400
 • xvii. Το Απαραβίαστο της Κατοικίας401
 • xviii. Διάφορα401
 • 5. Ο περί Πολιτικής Δικονομίας Νόμος - Κεφάλαιο 6402
 • α. Εκτέλεση με πώληση κινητών403
 • β. Εκτέλεση με πώληση ακίνητης περιουσίας405
 • γ. Επιβάρυνση γης με εγγραφή Απόφασης405
 • δ. Εγγραφή ιδιοκτησίας στο όνομα του οφειλέτη χρέους για σκοπούς εκτέλεσης406
 • ε. Εκτέλεση με μεσεγγύηση γης406
 • στ. Εκτέλεση με κατάσχεση ιδιοκτησίας στα χέρια τρίτου406
 • ζ. Εξέταση του εξ αποφάσεως οφειλέτη407
 • 6. Άδεια για Καταχώρηση Εφέσεων και ΔημιουργίαΔευτεροβάθμιου και Τριτοβάθμιου Εφετείου408
 • α. Ιστορική ανασκόπηση408
 • β. Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη409
 • γ. Αύξηση όγκου Εφέσεων: Πανευρωπαϊκό πρόβλημα410
 • δ. Μοντέλα φιλτραρίσματος Εφέσεων410
 • ε. Η κυπριακή πραγματικότητα411
 • στ. Καταληκτικά412
 • 7. Καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης414
 • 8. Γενικές παρατηρήσεις419
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII423
 • ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ423
 • 1. Εισαγωγή423
 • 2. Έρευνα - Σύλληψη - Κράτηση424
 • 3. Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης442
 • 4. Κράτηση και παρουσίαση ενώπιον Δικαστηρίου452
 • 5. Προσωποκράτηση κατηγορούμενου453
 • 6. Καταχώρηση Κατηγορητηρίου455
 • 7. Προανάκριση - Παραπομπή (Άρθρα 92-106)463
 • 8. Απάντηση στις Κατηγορίες465
 • 9. Δίκη478
 • 10. Δίκη εντός Δίκης - Hearing on the Voir Dire485
 • 11. Διαδικασία διεξαγωγής της δίκης εντός δίκης486
 • 12. Κανόνες των Δικαστών487
 • 13. Οι Δικαστικοί κανόνες του 1964488
 • 14. Έφεση (Αρθρο 131-153 του Κεφ. 155)489
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ IX491
 • ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ ΤΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ491
 • 1. Εισαγωγή491
 • 2. Κεφάλαιο 9 - Ο περί Αποδείξεως Νόμος496
 • 3. Η τροποποίηση του Νόμου του 2004497
 • α. Αποδοχή Εξ Ακοής Μαρτυρίας497
 • β. Αξιολόγηση της βαρύτητας εξ ακοής μαρτυρίας506
 • γ. Αντεξέταση μαρτύρων επί εξ ακοής μαρτυρίας508
 • δ. Η αποδοχή γραπτών καταθέσεων σαν μέρος της κυρίως Εξέτασης511
 • Οι υπόλοιπες πρόνοιες του Κεφ. 9512
 • Ικανοί και εξαναγκάσιμοι μάρτυρες512
 • Πρόνοιες για έγγραφη μαρτυρία στο Κεφ. 9513
 • Αποδεκτά γεγονότα και δηλώσεις514
 • Ενισχυτική μαρτυρία και άμεσο παράπονο515
 • Άλλοι βασικοί κανόνες του Δικαίου της Απόδειξης εκτός Κεφ. 9517
 • α. Σχετικότητα μαρτυρίας517
 • β. Βάρος και επίπεδο της απόδειξης519
 • γ. Προνόμιο525
 • δ. Φρεσκάρισμα μνήμης των μαρτύρων526
 • ε. Μαρτυρία Γνώμης526
 • 10. Διαφορές μεταξύ αστικών και ποινικών υποθέσεων530
 • 11. Παρανόμως ληφθείσα μαρτυρία531
 • α. προνοιών531
 • β. Μαρτυρία ληφθείσα κατά παράβαση νομοθετικών προνοιών535
 • γ. Μαρτυρία υπό κάλυψη πρακτόρων536
 • δ. Κυπριακό και Αγγλικό Δίκαιο: Συγκριτική Ανασκόπηση537
 • i. Το κρατούν στην Αγγλία Κοινοδίκαιο537
 • ii. Η στάση του Κυπριακού Δικαίου539
 • iii. Συμπεράσματα543
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ X547
 • ΔΙΚΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ547
 • 1. Εισαγωγή547
 • 2. Ο ρόλος των Δικηγόρων547
 • 3. Ο ρόλος των Δικαστών542
 • 4. Δικαστές στην Κύπρο560
 • 5. Δικηγόροι στην Κύπρο563
 • 6. Ο περί Δικηγόρων Νόμος565
 • 7. Εισδοχή και Εγγραφή567
 • 8. Ασκείν τη Δικηγορία570
 • 9. Πειθαρχία571
 • α. Σχέση με πελάτες572
 • β. Σχέση με Δικαστές573
 • γ. Σχέσεις μεταξύ των Δικηγόρων574
 • δ. Σχέσεις με κοινωνία γενικότερα574
 • 10. Πειθαρχική διαδικασία κατά Δικαστών581
 • 11. Σχέσεις Δικηγόρων - Δικαστών στην πράξη582
 • 12. Η υπόθεση Καμένου: Απαράδεκτη επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά586
 • 13. Υπόθεση Ρίκκου Ερωτοκρίτου: Ανάρμοστη συμπεριφορά588
 • 14. Αίτηση για παύση του Γενικού Εισαγγελέα: Η υπόθεση Τρύφωνος594
 • 15. Υπόθεση Κυπριανού και τροποποίηση της Νομοθεσίας στην Κύπρο598
 • 16. Ορισμένες παρατηρήσεις601
 • Παράρτημα Α - Ο περί Δικαστηρίων Νόμος του 1960 (14/60)603
 • Παράρτημα Β - Ο περί Απονομής της Δικαιοσύνης (Ποικίλες Διατάξεις) Νόμος του 1964 (33/1964)633
 • Παράρτημα Γ - Ο περί Πολιτικής Δικονομίας (Τροποποιητικός)Διαδικαστικός Κανονισμός του 2017, Διαταγή 25 και 30639
 • Πίνακας Νομοθεσίας649
 • Πίνακας Αποφάσεων663
 • Βιβλιογραφία677
 • Αλφαβητικό ευρετήριο681
 • 0
 • 0