Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-436-2
Σελίδες: 354
Συγγραφέας: Β. Καράκωστας

Κυκλοφορεί η δεύτερη έκδοση του έργου του κ. Β. Καράκωστα «Τα ένδικα μέσα στη διοικητική δίκη», πλήρως επικαιροποιημένη και εμπλουτισμένη με τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές. Στο έργο παρουσιάζονται και αναλύονται όλα τα ένδικα μέσα που αφορούν στη διοικητική δίκη, και συγκεκριμένα, η ανακοπή ερημοδικίας, η έφεση, η αίτηση αναθεώρησης, η τριτανακοπή, η αίτηση διόρθωσης και ερμηνείας, καθώς και η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας, η οποία εισήχθη στην έννομη τάξη μας, μετά τις εξελίξεις στη νομολογία του ΕΔΔΑ. Επιπλέον, στο έργο παρουσιάζεται και αναλύεται ενδελεχώς το ένδικο μέσο της αίτησης αναίρεσης. Ακόμη, περιλαμβάνεται παράρτημα το οποίο αφιερώνεται στα ένδικα μέσα του προϊσχύσαντος Κώδικα Φορολογικής Δικονομίας. 

Η ανάπτυξη των ενδίκων μέσων εμπλουτίζεται με σύγχρονη νομολογία τόσο του Συμβουλίου της Επικρατείας όσο και του Διοικητικού Εφετείου, καθώς επίσης και με βιβλιογραφικές αναφορές που παρατίθενται σε κάθε κεφάλαιο.

Το έργο αποτελεί μια πλήρη και συστηματική ερμηνεία των ενδίκων μέσων. Σε κάθε κεφάλαιο παρατίθεται το νομικό πλαίσιο, η θεωρητική, νομολογιακή και βιβλιογραφική τεκμηρίωση. Τέλος η έκδοση συνοδεύεται από ενιαίο αλφαβητικό ευρετήριο, που διευκολύνει τη χρήση του.

 • 0
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ1
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ1
 • I. Ένδικα βοηθήματα (άρθρα 63 επ. και 71 επ. ΚΔΔ) και ένδικα μέσα (άρθρο 81 επ. ΚΔΔ)1
 • II. Διάκριση των ενδίκων μέσων3
 • III. Νομική οριοθέτηση των ενδίκων μέσων7
 • IV. Αντιστοιχία των ενδίκων μέσων με τα είδη δικαστικών αποφάσεων9
 • V. Τρόπος άσκησης των ενδίκων μέσων11
 • VI. Νομοθετική παροχή των ενδίκων μέσων εις αμφοτέρους τους διαδίκους33
 • Διαδοχική άσκησή τους. Αρχή της άπαξ μόνον ασκήσεως των ενδίκων μέσων33
 • Αρχή της άπαξ (μόνον) ασκήσεως των ενδίκων μέσων38
 • VII. Τα μη μεταβιβαστικά ένδικα μέσα της ανακοπής ερημοδικίας και της αίτησης αναθεώρησης του ΚΔΔ. Συνταγματικό έρεισμα40
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ45
 • ΑΝΑΚΟΠΗ ΕΡΗΜΟΔΙΚΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ45
 • I. Γενικά χαρακτηριστικά45
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 89 ΚΔΔ)50
 • ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 90 ΚΔΔ)57
 • IV. Απόφαση επί της ανακοπής ερημοδικίας (άρθρο 91 ΚΔΔ)59
 • V. Η αίτηση επανασυζητήσεως ενώπιον του ΣτΕ60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ64
 • ΤΟ ΕΝΔΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΗΣ ΕΦΕΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ64
 • Ι. Η έφεση κατά τον ΚΔΔ (άρθρο 92 επ.)64
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά64
 • Β. Δύο βαθμοί δικαιοδοσίας. Εκκλητό και ανέκκλητο αποφάσεων66
 • Γ. Προδικασία της έφεσης78
 • Δ. Δικαίωμα άσκησης, προθεσμία και ανασταλτικό αποτέλεσμα της έφεσης85
 • Ε. Η αντέφεση στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας102
 • 1. Εισαγωγικά102
 • 2. Ειδικότερα105
 • i. Η δικονομική εξάρτηση105
 • ii. Λόγοι αντέφεσης107
 • iii. Τρόπος άσκησης (παρ. 2 άρθρου 100 ΚΔΔ)109
 • iv. Απόφαση για την αντέφεση110
 • ΣΤ. Λόγοι έφεσης, πρόσθετοι λόγοι. Μεταβιβαστικό αποτέλεσμα (άρθρα 95, 97, 122 και 131 του ΚΔΔ)112
 • Ζ. Μεταβολή του αντικειμένου. Νέοι ισχυρισμοί. Αποδείξεις(άρθρο 96 ΚΔΔ)125
 • Η. Απόφαση. Εφαρμοστέο δίκαιο. Μη χειροτέρευση της θέσης του εκκαλούντος(άρθρο 98 του ΚΔΔ)144
 • II. Έφεση ενώπιον του ΣτΕ154
 • Α. Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ. Γενικά χαρακτηριστικά154
 • Β. Η «πρωτότυπη» έφεση στις ακυρωτικές διοικητικές διαφορές166
 • 1. Η Συνταγματική πρόβλεψη166
 • 2. Η Νομοθετική υλοποίηση169
 • 3. Η δικαστική εναρμόνιση174
 • 4. Η «υποκειμενική» επιβεβαίωση179
 • 5. Συμπερασματικά182
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ188
 • Η ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ188
 • Ι. Η αίτηση αναθεώρησης 188
 • Α. Γενικά χαρακτηριστικά188
 • 1. Κατάταξη 188
 • 2. Άσκηση - Διαδικασία190
 • 3. Αναστολή - Επανάσκηση191
 • 4. Επανάσκηση - Άπαξ μόνον άσκηση192
 • Β. Προσβαλλόμενες αποφάσεις193
 • Γ. Δικαίωμα άσκησης195
 • Δ. Λόγοι αναθεώρησης196
 • Ε. Προθεσμία203
 • Στ. Απόφαση και ένδικα μέσα205
 • 1. Απόφαση205
 • 2. Ένδικα μέσα κατά της απόφασης επί της αίτησης αναθεώρησης206
 • ΙΙ. Η αίτηση επανάληψης της διαδικασίας (άρθρα 69Α ΠΔ 18/1989, 105Α ΚΔΔ) 208
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ212
 • Η ΤΡΙΤΑΝΑΚΟΠΗ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΗ212
 • Ι. Γενικά 212
 • Α. Η δικονομική της θέση212
 • Β. Αρμόδιο δικαστήριο213
 • Γ. Προσβαλλόμενες αποφάσεις214
 • Δ. Άπαξ μόνον άσκηση215
 • Ε. Τρόπος άσκησης216
 • ΣΤ. Θέμα αναστολής προσβαλλόμενης απόφασης217
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης218
 • Α. Τρίτος, έννοια218
 • Β. Βλάβη του τρίτου219
 • Γ. Μη άσκηση παρέμβασης ή μη ειδοποίηση για παρέμβαση220
 • Δ. Έννομο συμφέρον τριτανακοπής ή παρέμβασης. Παθητική νομιμοποίηση222
 • ΙΙΙ. Προθεσμία (άρθρο 107 του ΚΔΔ)225
 • IV. Απόφαση επί της τριτανακοπής (άρθρo 108 ΚΔΔ)228
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ231
 • ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ Ή ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ231
 • Ι. Χαρακτηριστικά της αίτησης διόρθωσης - Ιδιότητα ενδίκου μέσου - Διαδικασία γενικώς231
 • ΙΙ. Δικαίωμα άσκησης (άρθρο 109 του ΚΔΔ)234
 • ΙΙΙ. Διαδικασία (ειδικότερη) της αίτησης διόρθωσης (άρθρο 110 του ΚΔΔ)240
 • IV. Συζήτηση και απόφαση243
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ248
 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣτΕ248
 • Ι. Ένδικο μέσο. Μεταβιβαστικό, υπό ποίαν έννοιαν. Βαθμοί δικαιοδοσίας. Έκτακτο μέσο248
 • ΙΙ. Συνταγματική κατοχύρωση. Υπό ποίαν έννοιαν. Σχέση της με την αίτηση ακύρωσης250
 • ΙΙΙ. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ προς τις αποφάσεις των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων. Σχέση της με τον ΚΠολΔ και τον ΚΔΔ253
 • IV. Σχέση της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης προς τις αποφάσεις του ΑΕΔ256
 • V. Σχέση της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ με την αίτηση αναίρεσης ενώπιον του ΑΠ και του ΕλΣυν257
 • VI. Επιρροή της ολοκλήρωσης της δικαιοδοσίας των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στην ενώπιον του ΣτΕ αναίρεση259
 • VΙΙ. Λογική και φιλοσοφική θεμελίωση του ενδίκου μέσου της αναίρεσης. Διάκριση νομικού και πραγματικού ζητήματος261
 • VΙΙΙ. Ακυρωτικός χαρακτήρας της αίτησης αναίρεσης ενώπιον του ΣτΕ και του ΑΠ. Πλεονεκτήματα του γερμανικού συστήματος της Revision262
 • ΙΧ. Παρατηρήσεις για το παραδεκτό της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης264
 • Χ. Παρατηρήσεις για το βάσιμο της ενώπιον του ΣτΕ αίτησης αναίρεσης272
 • Α. Υπέρβαση καθηκόντων ή καθ’ ύλην αναρμοδιότητα του διοικητικού δικαστηρίου που εξέδωσε την προσβαλλόμενη απόφαση273
 • Β. Μη νόμιμη συγκρότηση ή σύνθεση του δικαστηρίου που εξέδωσετην αναιρεσιβαλλομένη απόφαση274
 • Γ. Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας275
 • Δ. Εσφαλμένη ερμηνεία ή πλημμελής εφαρμογή του νόμουπου διέπει την επίδικη σχέση277
 • Ε. Ύπαρξη δύο ή περισσοτέρων τελεσιδίκων αποφάσεων που είναι αντιφατικέςμεταξύ τους στην ίδια υπόθεση και για τους ίδιους διαδίκους279
 • XI. De constitutione ferenda280
 • Η αναγκαιότητα συνταγματικής τομής στην αναιρετική διαδικασία280
 • 1. Η δημιουργία του προβλήματος280
 • 2. Προς επίλυση του προβλήματος284
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ287
 • I. Αναδρομή στην ανακοπή του πάλαι ποτέ ΚΦΔ287
 • Α. Το ένδικο μέσο της ανακοπής κατά τον ΚΦΔ (άρθρα 162-164 Ν 4125/1960)287
 • 1. Υποκείμενες σε ανακοπή αποφάσεις (άρθρο 162)287
 • 2. Άσκηση και εκδίκαση της ανακοπής (άρθρο 163 ΚΦΔ)294
 • 3. Αποτελέσματα της ανακοπής (άρθρο 164 ΚΦΔ)296
 • ΙΙ. Η αίτηση αναθεώρησης άλλοτε υπό τον ΚΦΔ (άρθρα 176 μέχρι 183 Ν 4125/1960)297
 • Α. Αποφάσεις οι οποίες υπόκεινται σε αναθεώρηση (άρθρο 176 ΚΦΔ)297
 • Β. Δικαίωμα αναθεωρήσεως (άρθρο 177 ΚΦΔ)301
 • Γ. Λόγοι αναθεωρήσεως (άρθρο 178 ΚΦΔ)307
 • 1. Ως προς την ψευδή κατάθεση μάρτυρα ή την ψευδή έκθεση ή κατάθεση πραγματογνώμονα310
 • 2. Ως προς την ανεύρεση από το διάδικο, μετά την έκδοση της αποφάσεως, προϋπαρχόντων της δίκης κρισίμων εγγράφων, αγνώστων σε αυτόν314
 • 3. Ως προς την αμετάκλητη ανατροπή, μετά την τελευταία συζήτηση, αποφάσεως πολιτικού, ποινικού ή διοικητικού δικαστηρίου, στην οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση316
 • Δ. Προθεσμία αναθεωρήσεως (άρθρο 179 ΚΦΔ)319
 • Ε. Δικόγραφο αναθεωρήσεως, πρόσθετοι λόγοι και διαδικασία (άρθρο 180 ΚΦΔ)321
 • ΣΤ. Το παράβολο της αναθεωρήσεως (άρθρο 181 ΚΦΔ)324
 • Ζ. Απόφαση αναθεωρήσεως (άρθρο 182 ΚΦΔ)325
 • Η. Ένδικα μέσα κατά της αποφάσεως επί της αναθεωρήσεως (άρθρο 183 ΚΦΔ)326
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ329
 • 0
 • 0