Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-397-5
Σελίδες: 640
Συγγραφέας: Π. Βαφειάδου, Π. Βίτσα

Το έργο με τίτλο «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ (Διαγράμματα - Ερμηνεία - Υποδείγματα)», περιλαμβάνει σε δεκαεννέα (19) θεματικές ενότητες, τα διαγράμματα και την ερμηνευτική προσέγγιση του δικαίου της αστικής ευθύνης και της ευθύνης του ασφαλιστή από αυτοκινητικά ατυχήματα, καθώς και αντιπροσωπευτικά υποδείγματα σχετικών δικογράφων.

Τα θέματα που παρουσιάζονται, κατανέμονται στις εξής ενότητες:

[1] Ευθύνη κατά το Ν ΓΠΝ/1911

[2] Ευθύνη γενικά από αδικοπραξία (ΑΚ 914)

[3] Ευθύνη για ζημία από οικείο πταίσμα (ΑΚ 300)

[4] Ευθύνη προστήσαντος (ΑΚ 922)

[5] Ευθύνη εποπτεύοντος (ΑΚ 923)

[6] Ευθύνη Δημοσίου για αδικοπραξία των οργάνων του (ΕισΝΑΚ 105, 106)

[7] Ευθύνη περισσοτέρων για ζημία (ΑΚ 926, 927)

[8] Περιεχόμενο και έκταση αποζημίωσης

[9] Ζημία πραγμάτων

[10] Ευθύνη για θανάτωση προσώπου (ΑΚ 928)

[11] Ευθύνη για βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου (ΑΚ 929, 931)

[12] Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης επί θανάτωσης προσώπου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας (ΑΚ 930)

[13] Μεταβίβαση της αξίωσης του παθόντος στο ΙΚΑ ή σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης

[14] Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη (ΑΚ 932)

[15] Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία (ΑΚ 937)

[16] Ευθύνη ασφαλιστή από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου

[17] Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου

[18] Ευθύνη Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης

[19] Διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισής του (ΚΠολΔ 681 Α)

Mετά τις ανωτέρω 19 θεματικές ενότητες, παρατίθεται η επιλεκτική επισήμανση πρακτικών θεμάτων που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον αλλά και προβληματισμούς στην πράξη, υπό τύπον ερωτήσεων, στα οποία δίδεται εμπεριστατωμένη (με παραπομπή στη βιβλιογραφία και τη νομολογία), απάντηση. Τέλος, παρατίθεται αναλυτικό ευρετήριο, που αφορά όλη την παραπάνω ύλη.

Η έκδοση αυτή, με την λεπτομερή και πλήρως ενημερωμένη, σύμφωνα με τα νέα νομοθετικά και νομολογιακά δεδομένα, προσέγγιση των σχετικών θεμάτων, αλλά και με την πρακτική αντιμετώπισή τους, μέσω των σχετικών υποδειγμάτων, συμβάλλει στην ολοκληρωμένη ενημέρωση των νομικών και των ασφαλιστικών εταιριών, που ασχολούνται με την αστική ευθύνη και την ευθύνη του ασφαλιστή από αυτοκινητικά ατυχήματα, προσφέροντάς τους ένα εύχρηστο, πρακτικό και πλήρες βοήθημα.

 • 0
 • [1] Ευθύνη κατά το Ν ΓϡΝ/19111
 • Διάγραμμα1
 • Ερμηνευτικά σχόλια8
 • Α. Αστική ευθύνη από διακινδύνευση - Προϋποθέσεις της ευθύνης και έκτασή της8
 • 1. Νομική της φύση8
 • 2. Έννοια αυτοκινήτου κατά το Ν ΓΝ/19118
 • 3. Η έννοια του «αυτοκινήτου» σε άλλα νομοθετικά κείμενα9
 • 4. Αυτοκίνητα μη υπαγόμενα στη ρύθμιση του Ν ΓΝ/19119
 • 5. Έννοια κατόχου10
 • 6. Παραχώρηση της οδήγησης σε τρίτο πρόσωπο11
 • 7. Αυτογνωμόνως «επιληφθείς της κατοχής» του αυτοκινήτου12
 • 8. Πρόσωπα που δεν έχουν την ιδιότητα του κατόχου12
 • 9. Ζημία από αυτοκίνητο κατά τη λειτουργία του13
 • 10. Ατυχήματα άσχετα με τη λειτουργία του αυτοκινήτου13
 • 11. Ποιοι δεν έχουν δικαίωμα αποζημίωσης κατά τον ΓΝ/191114
 • 12. Η αιτιώδης συνάφεια ως προϋπόθεση ευθύνης κατά το Ν ΓΝ/191114
 • 13. Η ευθύνη του οδηγού15
 • 14. Η ευθύνη του κατόχου15
 • 15. Η ευθύνη του ιδιοκτήτη και η έκταση αυτής15
 • 16. Ένσταση περιορισμού της ευθύνης του ιδιοκτήτη μέχρι την αξία του αυτοκινήτου16
 • 17. Η δυνατότητα παραχώρησης του αυτοκινήτου εκ μέρους του ιδιοκτήτη προς απαλλαγήν από την ευθύνη του17
 • B. Προϋποθέσεις απαλλαγής από την ευθύνη των ενεχομένων κατά το Ν ΓΝ/1911 προσώπων17
 • 1. Η ανωτέρα βία ως λόγος απαλλαγής17
 • 2. Λόγοι που δεν αποτελούν ανωτέρα βία17
 • 3. Η υπαιτιότητα του παθόντα19
 • 4. Το τεκμήριο της υπαιτιότητας του παθόντα19
 • 5. Το πταίσμα τρίτου προσώπου που δεν ανήκει στην υπηρεσία του αυτοκινήτου20
 • 6. Ποια πρόσωπα δεν θεωρούνται τρίτοι21
 • 7. Συνυπαιτιότητα τρίτου21
 • 8. Ελάττωμα του αυτοκινήτου, το οποίο με οποιαδήποτε επιμέλεια δεν μπορούσε να γνωρίζει ο οδηγός21
 • 9. Η κατάσταση ανάγκης22
 • Γ. Καταλογισμός της ευθύνης επί κοινών ζημιών που προέρχονται από κοινό πταίσμα22
 • 1. Οι προϋποθέσεις καταλογισμού της ζημίας ανάλογα με τη βαρύτητα του πταίσματος22
 • 2. Συσχετισμός του άρθρου 6 του Ν ΓΝ/1911 με την ΑΚ 30022
 • Δ. Η παραγραφή των αξιώσεων που ερείδονται στο Ν ΓΝ/191123
 • 1. Η διετής παραγραφή των αξιώσεων από το Ν ΓΝ/191123
 • 2. Η αφετηρία της παραγραφής23
 • Ε. Η εσωτερική σχέση αναγωγής των ενεχομένων προσώπων23
 • 1. Δικαίωμα αναγωγής του μη υπαιτίου23
 • 2. Η παραγραφή του δικαιώματος της αναγωγής23
 • ΣΤ. Κριτήρια για την επιδίκαση της αποζημίωσης24
 • 1. Οι «κατ’ ιδίαν περιστάσεις» που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιδίκαση της αποζημιώσεως24
 • 2. Ποιες αξιώσεις αφορά η αποζημίωση του άρθρου 9 του Ν ΓΝ/191124
 • 3. Περισσότεροι υπόχρεοι και έκταση της ευθύνης εκάστου αυτών24
 • 4. Το δικαίωμα αναγωγής του καταβαλόντος συνοφειλέτη25
 • Ζ. Σύγκρουση αυτοκινήτων25
 • 1. Η ratio της ρύθμισης25
 • 2. Έννοια σύγκρουσης25
 • 3. Ζημιές επιβαινόντων ή βλάβη των πραγμάτων που βρίσκονται εντός των αυτοκινήτων «σε λειτουργία»26
 • 4. Μη εφαρμογή του άρθρου 10 του Ν ΓΝ/1911 όταν υπάρχουν ζημιές προσώπων ή πραγμάτων που βρίσκονται έξω από τα συγκρουσθέντα αυτοκίνητα26
 • 5. Ποιες διατάξεις του Ν ΓΝ/1911 εφαρμόζονται επί συγκρούσεως αυτοκινήτων26
 • Η. Μέτρα προς εξασφάλιση των απαιτήσεων του ζημιωθέντος27
 • 1. Ενέχυρο επί του αυτοκινήτου27
 • 2. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων και επί του νομίμου ενεχύρου του άρθρου 11 παρ. 1 του Ν ΓΝ/191128
 • 3. Προνομιακή μεταχείριση του έχοντος το δικαίωμα του ενεχύρου28
 • 4. Πότε δεν εφαρμόζεται το δικαίωμα του ενεχύρου επί του αυτοκινήτου28
 • 5. Η κράτηση του αυτοκινήτου από την αστυνομική αρχή (σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν ΓΝ/1911)28
 • 6. Άρση της κράτησης του αυτοκινήτου αν η ασφαλιστική εταιρία καταθέσει έγγραφη δήλωση στην αστυνομική αρχή29
 • 7. Συντηρητική κατάσχεση του αυτοκινήτου29
 • 8. Τρόπος επιβολής της συντηρητικής κατάσχεσης του αυτοκινήτου29
 • Θ. Εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής του Ν ΓΝ/191130
 • 1. Μη εφαρμογή του Ν ΓΝ/1911 σε περίπτωση βλάβης των μεταφερομένων με το ζημιογόνο αυτοκίνητο προσώπων ή πραγμάτων30
 • 2. Εφαρμογή του Ν ΓΝ/1911 όταν ζητείται χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης30
 • 3. Εφαρμογή του Ν ΓΝ/1911 για πρόσωπα και πράγματα που μεταφέρονται με λεωφορείο31
 • 4. Ειδικά ζητήματα σε περίπτωση τραυματισμού ή θανατώσεως επιβάτη ή τρίτου από τη σύγκρουση αυτοκινήτων31
 • Υπόδειγμα33
 • Αγωγή με βάσει το Ν ΓϡΝ/1911 (άρθρα 2 και 4)33
 • Παρατηρήσεις38
 • [2] Ευθύνη γενικά από αδικοπραξία41
 • Διάγραμμα41
 • Ερμηνευτικά σχόλια43
 • Α. Οι γενικές προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης43
 • 1. Υπαιτιότητα43
 • 2. Έννοια παράνομης πράξης43
 • 3. Έννοια ζημίας43
 • 4. Έννοια αιτιώδους συνάφειας44
 • 5. Αναιρετικός έλεγχος44
 • Β. Ανικανότητα προς καταλογισμό44
 • 1. Ανίκανοι προς καταλογισμό44
 • 2. Ανικανότητα λόγω έλλειψης συνείδησης των πραττομένων44
 • 3. Υπαίτια διατάραξη της συνειδήσεως45
 • 4. Ανήλικος που δεν συμπλήρωσε το 10ο έτος της ηλικίας του45
 • 5. Ανήλικος που έχει συμπληρώσει το 10ο όχι όμως και το 14ο έτος της ηλικίας του45
 • 6. Κωφάλαλοι45
 • Υπόδειγμα47
 • Αγωγή αποζημίωσης για αποκατάσταση υλικών ζημιών και για μείωση αξίας βλαβέντος αυτοκινήτου47
 • Παρατηρήσεις51
 • [3] Ευθύνη για ζημία από οικείο πταίσμα53
 • Διάγραμμα53
 • Ερμηνευτικά σχόλια54
 • Α. Προϋποθέσεις εφαρμογής της ΑΚ 30054
 • 1. Έννοια συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος στην επέλευση της ζημίας του54
 • 2. Απαραίτητη η σωρευτική συνδρομή των προϋποθέσεων54
 • 3. Διακριτική ευχέρεια του δικαστηρίου στην περίπτωση συντρέχοντος πταίσματος του ζημιωθέντος54
 • Β. Κριτήρια που λαμβάνει υπόψη του ο δικαστής προς συναγωγή της κρίσης του54
 • 1. Κρίσιμα κριτήρια54
 • 2. Ειδικότερα κριτήρια για την επιδίκαση της αποζημίωσης55
 • Γ. Ένσταση συντρέχοντος πταίσματος55
 • 1. Προβολή ένστασης55
 • 2. Το συντρέχον πταίσμα του ζημιωθέντος ανηλίκου55
 • 3. Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος σε σχέση με παραβάσεις του ΚΟΚ55
 • 4. Συντρέχον πταίσμα παθόντος συνεπιβάτη αυτοκινήτου, ο οποίος επιβιβάστηκε στο ζημιογόνο αυτοκίνητο, ενώ γνώριζε ότι ο οδηγός του βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος, ή δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας.56
 • Υπόδειγμα57
 • Αξίωση χρηματικής ικανοποίησης συζύγου και αδελφού για ψυχική οδύνη λόγω θανάτωσης πεζού57
 • Παρατηρήσεις61
 • [4] Ευθύνη προστήσαντος63
 • Διάγραμμα63
 • Ερμηνευτικά σχόλια64
 • Α. Προϋποθέσεις ευθύνης από πρόστηση64
 • 1. Έννοια πρόστησης64
 • 2. Σχέση πρόστησης64
 • 3. Έρεισμα σχέσης πρόστησης64
 • 4. Υποπρόστηση65
 • 5. Έννοια του όρου «προστήσας»65
 • 6. Έννοια του όρου «προστηθείς»65
 • 7. Μη ύπαρξη σχέσης πρόστησης65
 • 8. Αδικοπραξία προστηθέντος66
 • 9. Εξουσία ελέγχου προστηθέντος66
 • 10. Η αιτιώδης συνάφεια ως προϋπόθεση ευθύνης66
 • Β. Ευθύνη προστήσαντος66
 • 1. Έκταση ευθύνης προστήσαντος66
 • 2. Ευθύνη προστήσαντος επί υπέρβασης από τον προστηθέντα της ανατεθείσας σε αυτόν υπηρεσίας66
 • 3. Ευθύνη προστήσαντος εις ολόκληρον67
 • 4. Αποκλεισμός ευθύνης του προστήσαντος67
 • Γ. Αναγωγή προστήσαντος κατά του προστηθέντος68
 • 1. Προϋποθέσεις68
 • Δ. Παραγραφή αξίωσης68
 • 1. Παραγραφή αξίωσης ζημιωθέντος τρίτου68
 • 2. Παραγραφή αξίωσης εξ αναγωγής68
 • Υπόδειγμα69
 • Αξίωση αποζημίωσης εις βάρος του προστηθέντος, του προστήσαντος και του ασφαλιστή για αποκατάσταση υλικών ζημιών βλαβέντος αυτοκινήτου και για ηθική βλάβη69
 • Παρατηρήσεις73
 • [5] Ευθύνη εποπτεύοντος75
 • Διάγραμμα75
 • Ερμηνευτικά σχόλια76
 • Α. Περιεχόμενο ευθύνης εποπτεύοντος76
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση76
 • 2. Περιοριστική απαρίθμηση εποπτευομένων76
 • 3. Έννοια εποπτείας76
 • 4. Εποπτεία ανηλίκου76
 • 5. Εποπτεύοντες από τον νόμο77
 • 6. Εποπτεύοντες από σύμβαση77
 • Β. Προϋποθέσεις ευθύνης εποπτεύοντος78
 • 1. Αδικοπραξία εποπτευομένου78
 • 2. Συνδρομή αιτιώδους συνάφειας78
 • 3. Μαχητό τεκμήριο περί ύπαρξης πταίσματος του εποπτεύοντος ως προς την άσκηση της εποπτείας78
 • 4. Συνέπειες ευθύνης του εποπτεύοντος79
 • 5. Παράλληλη ευθύνη εποπτεύοντος και εποπτευομένου έναντι του τρίτου79
 • 6. Ζημία του ίδιου του εποπτευομένου από αδικοπραξία τρίτου79
 • 7. Συντρέχον πταίσμα εποπτεύοντος79
 • Γ. Δικονομικά80
 • 1. Στοιχεία αγωγής του τρίτου ζημιωθέντος κατά του εποπτεύοντος80
 • 2. Αναιρετικός έλεγχος80
 • Δ. Παραγραφή αξίωσης ζημιωθέντος τρίτου κατά του εποπτεύοντος80
 • 1. Πενταετής η συνήθης παραγραφή80
 • Υπόδειγμα81
 • Αξίωση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες και χρηματική ικανοποίηση, εις βάρος των εποπτευόντων τον ανήλικο που προξένησε τη ζημία, γονέων του και της ασφαλιστικής εταιρείας81
 • Παρατηρήσεις86
 • [6] Ευθύνη Δημοσίου για αδικοπραξία των οργάνων του [άρθρα 105-106 ΕισΝΑΚ]87
 • Διάγραμμα87
 • Ερμηνευτικά σχόλια89
 • Α. Προϋποθέσεις αδικοπρακτικής ευθύνης του Δημοσίου89
 • 1. Νομοθετική ρύθμιση89
 • 2. Κριτήρια για τον χαρακτηρισμό προσώπου ως οργάνου του Δημοσίου89
 • 3. Παράνομη πράξη ή παράλειψη οργάνου του Δημοσίου κατά την άσκηση δημόσιας εξουσίας89
 • 4. Διοικητικές ή υλικές, παράνομες πράξεις ή παραλείψεις των οργάνων του Δημοσίου90
 • 5. Ενέργεια ή παράλειψη του οργάνου κατά την άσκηση της εξουσίας90
 • 6. Αιτιώδης συνάφεια μεταξύ της παράνομης και ζημιογόνου πράξης ή παράλειψης και της δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στο όργανο90
 • Β. Αποκλεισμός αστικής ευθύνης του οργάνου του Δημοσίου έναντι του ζημιωθέντος τρίτου90
 • 1. Μη ευθύνη υπαλλήλου έναντι τρίτων90
 • 2. Επέκταση του αποκλεισμού από την ευθύνη και σε άλλες κατηγορίες υπαλλήλων91
 • 3. Μη ευθύνη έναντι του ζημιωθέντος τρίτου των οδηγών μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου (άρθρο 1 Ν 976/1979)91
 • 4. Ανάλογη εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 Ν 976/1979 και για τα ατυχήματα που προκαλούνται από τα εναέρια μέσα του Πυροσβεστικού Σώματος92
 • 5. Αυτογνώμων κατάληψη μηχανοκινήτου οχήματος του Δημοσίου92
 • Γ. Έκταση ευθύνης του Δημοσίου92
 • 1. Περιεχόμενο ευθύνης92
 • 2. Δικαίωμα αναγωγής του Δημοσίου κατά του οργάνου του (υπαλλήλου)92
 • 3. Ειδική ρύθμιση για τους οδηγούς μηχανοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου92
 • Δ. Δικαιοδοσία93
 • 1. Καθορισμός της δικαιοδοσίας93
 • 2. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων93
 • 3. Δικαιοδοσία τακτικών διοικητικών δικαστηρίων94
 • Ε. Παραγραφή της αξίωσης κατά του Δημοσίου94
 • 1. Ειδική παραγραφή94
 • Υπόδειγμα95
 • Αξίωση κατά του Δημοσίου για υλικές ζημίες και μείωση αξίας βλαβέντος αυτοκινήτου95
 • Παρατηρήσεις99
 • [7] Ευθύνη περισσοτέρων για ζημία101
 • Διάγραμμα101
 • Ερμηνευτικά σχόλια102
 • Α. Η νομοθετική ρύθμιση102
 • 1. Περιεχόμενο ευθύνης περισσοτέρων προσώπων102
 • 2. Κατηγορίες ευθύνης περισσοτέρων προσώπων102
 • 3. Ευθύνη εξαιτίας κοινής πράξης περισσοτέρων προσώπων102
 • 4. Παράλληλη ευθύνη περισσοτέρων προσώπων103
 • 5. Διαζευκτική αιτιότητα (ΑΚ 926 εδ. 2)103
 • 6. Μη εφαρμογή της διαζευκτικής αιτιότητας104
 • 7. Ευθύνη εις ολόκληρον104
 • 8. Συντρέχον πταίσμα ζημιωθέντος105
 • 9. Δεδικασμένο105
 • Β. Αναγωγή μεταξύ περισσοτέρων ευθυνομένων106
 • 1. Θεμελίωση δικαιώματος αναγωγής106
 • 2. Άσκηση του δικαιώματος αναγωγής106
 • 3. Επιμερισμός της ευθύνης106
 • 4. Υποκειμενική ευθύνη όλων των συνοφειλετών107
 • 5. Υποκειμενική και αντικειμενική ευθύνη συνοφειλετών107
 • 6. Λειτουργία αναγωγής107
 • 7. Παραγραφή του δικαιώματος αναγωγής108
 • Υπόδειγμα109
 • Αξίωση αποζημίωσης για υλικές ζημιές αυτοκινήτου, κατά: α) του υπαιτίου οδηγού (άρθρα 914 ΑΚ και 4 Ν ΓϡΝ/1911), β) του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου (άρθρο 4 Ν ΓϡΝ/1911) και γ) του ασφαλιστή (άρθρο 10 Ν 489/1976)109
 • Παρατηρήσεις113
 • [8] Περιεχόμενο και έκταση αποζημίωσης115
 • Διάγραμμα115
 • Ερμηνευτικά σχόλια117
 • Α. Ζημία117
 • 1. Η ύπαρξη ζημίας ως γενεσιουργός λόγος της υποχρέωσης προς αποζημίωση117
 • 2. Έννοια της ζημίας117
 • 3. Ζημία υπό στενή έννοια - Περιουσιακή ζημία117
 • 4. Δαπάνες που αποτελούν περιουσιακή ζημία118
 • 5. Ζημία υπό ευρεία έννοια118
 • 6. Θετική ζημία - Αποθετική ζημία (διαφυγόν κέρδος)118
 • Β. Ζημία αυτοκινήτου118
 • 1. Θετική ζημία επί βλάβης του αυτοκινήτου118
 • 2. Θετική ζημία επί ολικής καταστροφής αυτοκινήτου119
 • 3. Θετική ζημία λόγω εμπορικής και τεχνικής υπαξίας του αυτοκινήτου119
 • Γ. Ζημία λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας119
 • 1. Περιεχόμενο ζημίας119
 • Δ. Ζημία λόγω θανάτωσης προσώπου120
 • 1. Περιεχόμενο ζημίας120
 • Ε. Διαφυγόν κέρδος120
 • 1. Προϋποθέσεις επιδίκασης120
 • 2. Διαφυγόν κέρδος επί ολικής καταστροφής πράγματος120
 • 3. Διαφυγόντα κέρδη για στέρηση των εισοδημάτων εξαιτίας της ανικανότητας για παροχή εργασίας120
 • 4. Διαφυγόντα κέρδη για επαγγελματική δραστηριότητα, για την άσκηση της οποίας ο νόμος απαιτεί άδεια της διοικητικής αρχής121
 • 5. Στοιχεία της αγωγής για διαφυγόν κέρδος λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας121
 • 6. Πότε δεν αποζημιώνεται το διαφυγόν κέρδος 121
 • ΣΤ. Προσδιορισμός και περιεχόμενο μέλλουσας ζημίας122
 • 1. Διάκριση ζημίας σε παρούσα και μέλλουσα122
 • 2. Αποκατάσταση μέλλουσας ζημίας122
 • Ζ. Δικαιούχος της αποζημίωσης123
 • 1. Άμεσα και έμμεσα ζημιωθείς123
 • Η. Υπόχρεος αποζημίωσης123
 • 1. Ευθυνόμενα προς αποζημίωση πρόσωπα123
 • 2. Μεταβίβαση της υποχρέωσης προς αποζημίωση στους καθολικούς διαδόχους του υποχρέου124
 • Θ. Χρηματική αποκατάσταση της ζημίας124
 • 1. Έννοια χρήματος124
 • 2. Καθορισμός της αποζημίωσης με βάση το ημεδαπό νόμισμα124
 • Ι. Χρόνος υπολογισμού της ζημίας125
 • 1. Υπολογισμός με βάση τον χρόνο της συζήτησης στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο125
 • ΙΑ. Τοκοδοσία125
 • 1. Τοκοδοσία από της επιδόσεως της αγωγής 125
 • 2. Αίτημα τόκων επί του ποσού του διαφυγόντος κέρδους125
 • 3. Μη επιτρεπτό το αίτημα τόκου επί της αξίας καταστραφέντος πράγματος, όταν για το ίδιο διάστημα απαιτείται και διαφυγόν κέρδος από αυτό126
 • 4. Επιτρεπτό το αίτημα τόκων επί της αξίας του καταστραφέντος πράγματος (θετικής ζημίας) για όσο χρονικό διάστημα δεν ζητούνται διαφυγόντα κέρδη126
 • ΙΒ. Συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους126
 • 1. Κριτήρια προς συνυπολογισμό ζημίας και οφέλους126
 • 2. Συνυπολογισμός ζημίας και υπολειμμάτων του καταστραφέντος αυτοκινήτου127
 • 3. Πότε απορρίπτεται η ένσταση συνυπολογισμού ζημίας και οφέλους επί βλάβης αυτοκινήτου127
 • 4. Πότε δεν εφαρμόζεται η αρχή του συνυπολογισμού ζημίας και οφέλους128
 • 5. Ένσταση συνυπολογισμού οφέλους όταν οφείλεται αποζημίωση λόγω σωματικής βλάβης128
 • Υπόδειγμα129
 • Αξίωση αποζημίωσης για θετική ζημία (θανάτωση ζώων) και διαφυγόντα κέρδη (από τα προϊόντα των ζώων) λόγω θανάτωσής τους από αυτοκίνητο129
 • Παρατηρήσεις136
 • [9] Ζημία πραγμάτων139
 • Διάγραμμα139
 • Ερμηνευτικά σχόλια140
 • Α. Ζημία αυτοκινήτου140
 • 1. Έννοια ζημίας αυτοκινήτου140
 • Β. Μερική βλάβη αυτοκινήτου140
 • 1. Έννοια μερικής βλάβης140
 • 2. Θετική ζημία επί μερικής βλάβης αυτοκινήτου140
 • 3. Μείωση αξίας βλαβέντος αυτοκινήτου - Εμπορική υπαξία140
 • 4. Τεχνική υπαξία141
 • 5. Πληρωμή ΦΠΑ επί των ζημιών141
 • 6. Δαπάνη προς διενέργεια εξώδικης πραγματογνωμοσύνης, για το είδος και το ύψος των ζημιών141
 • 7. Μη συνυπολογισμός ζημίας και οφέλους επί τοποθετήσεως καινούργιων ανταλλακτικών142
 • 8. Αποζημίωση για μίσθωση άλλου αυτοκινήτου (ταξί)142
 • Γ. Ολική καταστροφή αυτοκινήτου142
 • 1. Υπολογισμός ζημίας142
 • 2. Τεχνική και οικονομική καταστροφή αυτοκινήτου143
 • 3. Εφαρμογή της αρχής συνυπολογισμού ζημίας και οφέλους επί ολικής καταστροφής αυτοκινήτου143
 • 4. Αδυναμία χρήσης του καταστραφέντος αυτοκινήτου144
 • 5. Αίτημα τόκων επί του ποσού του διαφυγόντος κέρδους144
 • Δ. Χρηματική ικανοποίηση145
 • 1. Ηθική βλάβη κυρίου ή νομέα βλαβέντος ή καταστραφέντος αυτοκινήτου145
 • Ε. Δικονομικά145
 • 1. Ενεργητική νομιμοποίηση προς άσκηση της αγωγής αποζημίωσης για βλάβη ή καταστροφή αυτοκινήτου145
 • 2. Στοιχεία αγωγής επί ολικής καταστροφής πράγματος145
 • 3. Στοιχεία αγωγής, με την οποία επιδιώκεται επιδίκαση διαφυγόντος κέρδους146
 • 4. Στοιχεία αγωγής για την πληρότητα του κονδυλίου της εμπορικής υπαξίας146
 • Υποδείγματα147
 • 1. Αξίωση αποζημίωσης για υλικές ζημίες βλαβέντος αυτοκινήτου, μίσθωση ταξί, μείωση αξίας και ηθική βλάβη147
 • Παρατηρήσεις152
 • 2. Αξίωση αποζημίωσης για ολοσχερή καταστροφή οχήματος, απώλεια εισοδημάτων και για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης155
 • Παρατηρήσεις162
 • [10] Ευθύνη για θανάτωση προσώπου165
 • Διάγραμμα165
 • Ερμηνευτικά σχόλια167
 • A. Περιεχόμενο ρύθμισης της ΑΚ 928 και προϋποθέσεις εφαρμογής της167
 • 1. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης του άρθρου 928 ΑΚ167
 • 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 928 ΑΚ167
 • Β. Αξίωση καταβολής νοσηλίων και εξόδων κηδείας167
 • 1. Αξίωση για τα νοσήλια του μετέπειτα θανόντος167
 • 2. Αξίωση για τα έξοδα κηδείας168
 • 3. Έννοια των εξόδων κηδείας168
 • 4. Δαπάνες που δεν επιδικάζονται ως έξοδα κηδείας168
 • Γ. Αξίωση για στέρηση διατροφής169
 • 1. Χαρακτήρας της αξίωσης για στέρηση διατροφής169
 • 2. Κριτήρια για τον προσδιορισμό της αξίωσης για στέρηση διατροφής169
 • 3. Δικαιούχοι της αξίωσης για στέρηση διατροφής170
 • 4. Αξίωση για στέρηση διατροφής συζύγου170
 • 5. Αξίωση συζύγου, ευρισκομένου σε διάσταση με τον θανατωθέντα, για στέρηση διατροφής171
 • 6. Συντρέχον πταίσμα του εμμέσως ζημιουμένου συζύγου, δικαιούχου διατροφής171
 • 7. Αξίωση τέκνου για στέρηση διατροφής171
 • 8. Στοιχεία δικογράφου αγωγής τέκνου, για στέρηση διατροφής172
 • 9. Αξίωση γονέων για στέρηση διατροφής173
 • 10. Αξίωση αδελφού ή αδελφής για στέρηση διατροφής173
 • Δ. Διάρκεια της αποζημίωσης για στέρηση διατροφής173
 • 1. Γενικά173
 • 2. Διάρκεια της αποζημίωσης για στέρηση διατροφής από τον σύζυγο174
 • 3. Διάρκεια της αποζημίωσης για στέρηση διατροφής από τον γονέα174
 • 4. Διάρκεια της αποζημίωσης για στέρηση διατροφής από το τέκνο175
 • Ε. Αξίωση για στέρηση υπηρεσιών175
 • 1. Συζύγου και τέκνων175
 • 2. Αξίωση για στέρηση υπηρεσιών αδελφού175
 • ΣΤ. Θέματα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου176
 • 1. Εφαρμοστέο δίκαιο176
 • Ζ. Δεδικασμένο απόφασης αποζημίωσης λόγω θανάτωσης ή βλάβης του σώματος ή της υγείας176
 • 1. Έκταση δεδικασμένου176
 • Υπόδειγμα177
 • Αξιώσεις λόγω θανατώσεως προσώπου σε ατύχημα: 1) χήρας, για καταβληθέντα νοσήλια, έξοδα κηδείας και τάφου, για στέρηση διατροφής για χρονικό διάστημα διετίας και χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη και 2) τέκνων για χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη177
 • Παρατηρήσεις183
 • [11] Ευθύνη για βλάβη του σώματος ή της υγείας προσώπου187
 • Διάγραμμα187
 • Ερμηνευτικά σχόλια189
 • Α. Έννοια και περιεχόμενο της αποζημίωσης για βλάβη του σώματος ή της υγείας189
 • 1. Δαπάνες που αποκαθίστανται189
 • 2. Δαπάνες που δεν αποκαθίστανται δυνάμει της ΑΚ 929189
 • Β. Αξίωση για δαπάνες «νοσηλίων»190
 • 1. Έννοια δαπάνης «νοσηλίων»190
 • 2. Περιεχόμενο δαπάνης «νοσηλίων»190
 • 3. Ειδικά η δαπάνη για την πρόσληψη αποκλειστικής νοσοκόμου190
 • 4. Μη αποκαταστατέα δαπάνη νοσηλίων191
 • 5. Δαπάνη για νοσήλια και συντρέχον πταίσμα του παθόντος191
 • Γ. Σωρευτική απόληψη αποζημίωσης και παροχής του τρίτου191
 • 1. Έννοια και σκοπός σωρευτικής απόληψης της αποζημίωσης191
 • 2. Σωρευτική απόληψη των υπηρεσιών που προσφέρονται από συγγενικά πρόσωπα191
 • 3. Σωρευτική απόληψη αποζημίωσης και των καταβληθέντων από ασφαλιστικό οργανισμό192
 • 4. Εξαίρεση από την αρχή της σωρευτικής απόληψης αποζημίωσης και της παροχής του τρίτου192
 • Δ. Αξίωση για δαπάνη λήψης ειδικής βελτιωμένης τροφής192
 • 1. Λήψη βελτιωμένης τροφής με υπόδειξη του ιατρού192
 • Ε. Αξίωση για μελλοντική περιουσιακή ζημία193
 • 1. Γενικά193
 • 2. Αξίωση για μελλοντική θεραπευτική αγωγή193
 • 3. Αξίωση για μελλοντική αποθετική ζημία194
 • 4. Στοιχεία δικογράφου επί αξιώσεως για μελλοντική αποθετική ζημία194
 • 5. Πότε δεν επιδικάζεται μελλοντική ζημία194
 • ΣΤ. Αποζημίωση για αναπηρία ή παραμόρφωση εξαιτίας σωματικής βλάβης195
 • 1. Έννοια αποζημίωσης για αναπηρία ή παραμόρφωση195
 • 2. Επιδίκαση στον παθόντα που υπέστη αναπηρία ή παραμόρφωση, ενός εύλογου χρηματικού ποσού - Κριτήρια για την επιδίκασή του196
 • 3. Επιδίκαση εύλογου χρηματικού ποσού επί αναπηρίας ή παραμόρφωσης, παράλληλα με την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης197
 • Υποδείγματα199
 • 1. Αξιώσεις τραυματισθέντος σε ατύχημα: α) για αγορά φαρμάκων και ορθοπεδικών εξαρτημάτων β) για πρόσληψη βοηθητικού προσώπου γ) για λήψη βελτιωμένης τροφής και δ) για ηθική βλάβη199
 • Παρατηρήσεις205
 • 2. Αξιώσεις παθούσας, λόγω σωματικής βλάβης από ατύχημα: α) για χρησιμοποίηση βοηθητικού προσώπου, β) για ηθική βλάβη, γ) για αποζημίωση λόγω μονίμου αναπηρίας207
 • Παρατηρήσεις212
 • Ζ. Δεδικασμένο απόφασης για αποζημίωση λόγω βλάβης του σώματος ή της υγείας προσώπου198
 • [12] Τρόπος καταβολής της αποζημίωσης επί θανάτωσης προσώπου ή βλάβης του σώματος ή της υγείας215
 • Διάγραμμα215
 • Ερμηνευτικά σχόλια217
 • Α. Τρόπος καταβολής της αποζημιώσεως σε περίπτωση θανατώσεως ή βλάβης του σώματος ή της υγείας217
 • 1. Καταβολή σε χρηματικές δόσεις ή σε κεφάλαιο «εφάπαξ»217
 • 2. Προσωρινή επιδίκαση απαίτησης περιοδικών παροχών217
 • 3. Τοκοφορία επί περιοδικών κατά μήνα παροχών217
 • Β. Κατ’ εξαίρεση καταβολή αποζημίωσης σε «κεφάλαιο εφάπαξ»218
 • 1. Έννοια του όρου «κεφάλαιο εφάπαξ»218
 • 2. Στοιχεία της αγωγής όταν ζητείται η επιδίκαση «κεφαλαίου εφάπαξ»218
 • 3. Ύπαρξη σπουδαίου λόγου219
 • 4. Πλημμέλεια άρθρου 559 αρ. 9 ΚΠολΔ όταν δεν ερευνάται και το αίτημα για μηνιαίες χρηματικές παροχές219
 • Γ. Παροχή ασφαλείας219
 • 1. Προϋποθέσεις για την παροχή ασφαλείας219
 • 2. Κριτήρια για την παροχή ασφαλείας220
 • Δ. Σωρευτική απόληψη παροχών και αποζημίωσης220
 • 1. Μη αποκλεισμός της αξίωσης αποζημίωσης εξαιτίας της υποχρέωσης τρίτου προς αποζημίωση ή διατροφή του ζημιωθέντος220
 • 2. Ποιος θεωρείται «άλλος» κατά την έννοια της παρ. 3 του άρθρου 930 ΑΚ220
 • 3. Εξαίρεση από την αρχή της σωρευτικής απόληψης των παροχών221
 • E. Μεταρρύθμιση της τελεσίδικης απόφασης για περιοδικές παροχές λόγω μεταβολής οικονομικών συνθηκών (ΚΠολΔ 334)222
 • 1. Προϋποθέσεις μεταρρύθμισης222
 • 2. Ουσιώδης αυξομείωση του τιμαρίθμου222
 • 3. Συνθήκες, των οποίων η ουσιαστική μεταβολή δικαιολογεί την αναθεώρηση223
 • 4. Μεταρρύθμιση της μεταρρυθμιστικής δικαστικής απόφασης223
 • 5. Αρμοδιότητα δικαστηρίου προς εκδίκαση της μεταρρυθμιστικής αγωγής223
 • Υποδείγματα225
 • 1. Αξιώσεις χήρας θανατωθέντος σε ατύχημα: α) για υπόλοιπο εξόδων κηδείας και για κατασκευή τάφου, β) για στέρηση διατροφής, γ) για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Αίτημα μεταβολής του κονδυλίου για στέρηση διατροφής, σε «κεφάλαιο εφάπαξ»225
 • Παρατηρήσεις231
 • 2. Αγωγή μεταρρυθμιστική της απόφασης για στέρηση διατροφής συζύγου που θανατώθηκε σε ατύχημα233
 • Παρατηρήσεις237
 • [13] Μεταβίβαση της αξίωσης του παθόντος στο ΙΚΑ ή σε αλλοδαπό φορέα κοινωνικής ασφάλισης239
 • Διάγραμμα239
 • Ερμηνευτικά σχόλια240
 • A. Ο κανόνας της σωρευτικής απόληψης της αποζημίωσης (άρθρο 930 παρ. 3 ΑΚ) και η εξαίρεση αυτού όσον αφορά το ΙΚΑ240
 • 1. Αυτοδίκαιη μεταβίβαση της αξίωσης του παθόντος στο ΙΚΑ240
 • 2. Αναλογική εφαρμογή της ρύθμισης για το ΙΚΑ και σε άλλους ασφαλιστικούς οργανισμούς240
 • Β. Προϋποθέσεις της αυτοδίκαιης μεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξίωσης αποζημίωσης του παθόντα240
 • 1. Ποιοτική και ποσοτική αντιστοιχία παροχών του ΙΚΑ και αξιώσεων αποζημίω­σης του παθόντος240
 • 2. Αφετηρία της αυτοδίκαιης μεταβίβασης στο ΙΚΑ της αξίωσης αποζημίωσης241
 • Γ. Ασφαλιστικοί οργανισμοί στους οποίους δεν έχει εφαρμογή η ρύθμιση για το ΙΚΑ241
 • 1. Ενδεικτική απαρίθμηση241
 • Δ. Ειδικότερα θέματα242
 • 1. Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από το ΙΚΑ, ασφαλισμένων σε άλλο Ταμείο (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ)242
 • Ε. Δικαστική επιδίωξη της αξίωσης από το ΙΚΑ242
 • 1. Άσκηση δικαιωμάτων ασφαλισμένου καθ’ υποκατάσταση από το ΙΚΑ242
 • 2. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγής ή της κύριας παρέμβασης του ΙΚΑ242
 • ΣΤ. Παραγραφή της αξίωσης του ΙΚΑ243
 • 1. Διετής ή πενταετής παραγραφή243
 • Ζ. Μεταβίβαση εκ του νόμου της απαιτήσεως του ασφαλισμένου στον αλλοδαπό φορέα της κοινωνικής ασφάλισης243
 • 1. Μεταβίβαση της αξιώσεως από τον χρόνο του ατυχήματος243
 • 2. Στοιχεία της αγωγής του αλλοδαπού φορέα κοινωνικής ασφάλισης κατά του υπόχρεου τρίτου244
 • Η. Υποκατάσταση του ΙΚΑ μόνο έναντι του υπαιτίου του ατυχήματος και όχι κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου244
 • 1. Έλλειψη υποχρέωσης εκ μέρους του Επικουρικού Κεφαλαίου244
 • Υποδείγματα245
 • 1. Αξίωση του ΙΚΑ, για καταβληθέντα στον ασφαλισμένο του, παθόντα σε ατύχημα, διαφυγόντα κέρδη από την εργασία του245
 • Παρατηρήσεις250
 • 2. Αξίωση του ΙΚΑ, για καταβληθέντα από αυτό, ποσά διαφυγόντων κερδών στον ασφαλισμένο του, λόγω ανικανότητάς του προς εργασία, εξαιτίας του ατυχήματος251
 • Παρατηρήσεις256
 • [14] Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη ή ψυχική οδύνη259
 • Διάγραμμα259
 • Ερμηνευτικά σχόλια261
 • Α. Έννοια ηθικής βλάβης και ψυχικής οδύνης261
 • 1. Δικαιολογητικός λόγος της ρύθμισης του άρθρου 932 ΑΚ261
 • 2. Προϋποθέσεις επιδίκασης χρηματικής ικανοποίησης261
 • 3. Διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου, να επιδικάσει ή όχι χρηματική ικανοποίηση261
 • Β. Δικαιούχος της αξίωσης για ηθική βλάβη από αδικοπραξία262
 • 1. Φορέας του προσβληθέντος εννόμου αγαθού262
 • 2. Μη αποκατάσταση έμμεσης ηθικής βλάβης262
 • Γ. Υπόχρεοι προς καταβολή χρηματικής ικανοποίησης262
 • 1. Υπεύθυνος κατά τον νόμο262
 • 2. Το Δημόσιο ως υπόχρεος καταβολής χρηματικής ικανοποίησης263
 • 3. Το Επικουρικό Κεφάλαιο ως υπόχρεος καταβολής χρηματικής ικανοποίησης263
 • Δ. Κριτήρια που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη264
 • 1. Ενδεικτική απαρίθμηση κριτηρίων264
 • 2. Το συντρέχον πταίσμα του παθόντος ως κριτήριο για την μη επιδίκαση ή την μείωση του ποσού της χρηματικής ικανοποίησης264
 • Ε. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη265
 • 1. Στοιχεία του δικογράφου της αγωγής επί απαίτησης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης265
 • 2. Πρόσθετη χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης265
 • 3. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης για ηθική βλάβη λόγω κληρονομικού δικαιώματος266
 • 4. Δήλωση παράστασης πολιτικής αγωγής - Διακοπή της παραγραφής266
 • 5. Επιδίκαση εύλογου χρηματικού ποσού επί αναπηρίας ή παραμόρφωσης, ανεξάρτητα από την επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης - Αυτοτέλεια των δύο αξιώσεων266
 • ΣΤ. Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη267
 • 1. Κριτήρια επιδίκασης267
 • 2. Χρηματική ικανοποίηση νηπίου για ψυχική οδύνη267
 • 3. Χρηματική ικανοποίηση κυοφορούμενου τέκνου, το οποίο γεννήθηκε ζωντανό, για ψυχική οδύνη267
 • 4. Χρηματική ικανοποίηση για απώλεια κυοφορούμενου τέκνου268
 • 5. Έννοια του όρου «οικογένεια του θύματος» ως δικαιούχου χρηματικής ικανοποίησης για ψυχική οδύνη268
 • 6. Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη των τέκνων χωρίς γάμο των γονέων τους269
 • 7. Χρηματική ικανοποίηση θετού τέκνου269
 • 8. Χρηματική ικανοποίηση μνηστών270
 • 9. Πρόσωπα που δεν περιλαμβάνονται στην «οικογένεια του θύματος»270
 • 10. Λήψη υπόψη του συντρέχοντος πταίσματος του θανατωθέντος270
 • Ζ. Ιδιωτικό διεθνές δίκαιο271
 • 1. Εφαρμοστέο δίκαιο271
 • H. Έλεγχος Αρείου Πάγου272
 • 1. Μη υπαγωγή στον αναιρετικό έλεγχο του προσδιορισμού του ποσού της εύλογης χρηματικής ικανοποίησης272
 • 2. Επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης και αρχή της αναλογικότητας272
 • Θ. Παραγραφή της αξίωσης για χρηματική ικανοποίηση272
 • 1. Υπαγωγή στην παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ272
 • Υποδείγματα273
 • 1. Αξίωση παθόντος από ατύχημα, για χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη273
 • Παρατηρήσεις276
 • 2. Αξίωση γονέων και αδελφού θανατωθέντος σε ατύχημα, για χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης279
 • Παρατηρήσεις282
 • [15] Παραγραφή της αξίωσης από αδικοπραξία285
 • Διάγραμμα285
 • Ερμηνευτικά σχόλια287
 • Α. Η νομοθετική ρύθμιση (ΑΚ 937)287
 • 1. Προϋποθέσεις και έναρξη παραγραφής του άρθρου 937 ΑΚ287
 • 2. Ειδικότερες ρυθμίσεις για την παραγραφή - Κριτήριο η βάση της αγωγής287
 • Β. Έναρξη πενταετούς παραγραφής287
 • 1. Έναρξη παραγραφής και για τις μερικότερες ζημίες287
 • 2. Αφετηρία της πενταετούς παραγραφής του άρθρου 937 ΑΚ288
 • 3. Έννοια του όρου «γνώση της ζημίας»289
 • 4. Έννοια του όρου «γνώση του υποχρέου προς αποζημίωση»289
 • Γ. Υπαγόμενες αξιώσεις290
 • 1. Ενδεικτική αναφορά αξιώσεων που υπάγονται στην παραγραφή του άρθρου 937 ΑΚ290
 • Δ. Παραγραφή αξίωσης κατά του Δημοσίου από αδικοπραξία των οργάνων του290
 • 1. Ειδική ρύθμιση υπερισχύουσα της ΑΚ 937290
 • E. Εικοσαετής παραγραφή αξίωσης από αδικοπραξία291
 • 1. Προϋποθέσεις291
 • ΣΤ. Αδικοπραξία που αποτελεί συγχρόνως και κολάσιμη πράξη291
 • 1. Προϋποθέσεις291
 • Ζ. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής292
 • 1. Λόγοι διακοπής και αναστολής292
 • Η. Δέσμευση δεδικασμένου292
 • 1. Προϋποθέσεις292
 • Υπόδειγμα295
 • Αξίωση για μεταγενέστερη ζημία, η οποία δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί - Έναρξη νέας παραγραφής295
 • Παρατηρήσεις300
 • [16] Ευθύνη ασφαλιστή από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου305
 • Διάγραμμα305
 • Ερμηνευτικά σχόλια336
 • Α. Γενικά η υποχρεωτική ασφάλιση της αστικής ευθύνης από την κυκλοφορία του αυτοκινήτου336
 • 1. Η ανάληψη του ασφαλιστικού κινδύνου από τον ασφαλιστή336
 • 2. Υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου336
 • 3. Ευθεία αγωγή του παθόντος κατά του ασφαλιστή336
 • 4. Παράλληλη προσωπική ευθύνη των υποχρέων σε αποζημίωση προσώπων336
 • 5. Πραγμάτωση ασφαλιστικής περίπτωσης336
 • B. Εξαιρέσεις από την υποχρεωτική ασφάλιση αυτοκινήτου - Εξαιρούμενα αυτοκίνητα (άρθρο 3 Ν 489/1976)337
 • 1. Αυτοκίνητα κυριότητας του Δημοσίου337
 • 2. Αυτοκίνητα ξένων κρατών337
 • 3. Κοινοποίηση από την Επιτροπή Εποπτείας Ιδιωτικής Ασφάλισης, καταλόγου των προσώπων, των οποίων τα αυτοκίνητα εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφαλίσεως337
 • 4. Ιδία ευθύνη του Δημοσίου και των λοιπών προσώπων που εξαιρούνται της υποχρεωτικής ασφάλισης έναντι των τρίτων ζημιωθέντων337
 • 5. Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του ιδιοκτήτη εξαιρουμένου από την ασφάλιση αυτοκινήτου σύμφωνα με το άρθρο 19 του Ν 489/1976 για το ΕΚ, σε περίπτωση αυτογνωμόνου κατάληψεώς του από τρίτο338
 • 6. Απεριόριστη ευθύνη του επιληφθέντος της κατοχής αυτογνωμόνως338
 • 7. Δικαίωμα αναγωγής του Ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης338
 • Γ. Έννοια αυτοκινήτων ως προϋπόθεση της συμβάσεως ασφαλίσεως της αστικής ευθύνης από αυτοκινητικά ατυχήματα339
 • 1. Έννοια του αυτοκινήτου - Σύγκριση της έννοιας του αυτοκινήτου στον Ν 489/1976 με άλλα νομοθετήματα339
 • 2. Οχήματα θεωρούμενα ως «αυτοκίνητα» - Περιπτωσιολογία339
 • 3. Ρυμουλκούμενο όχημα - Προϋποθέσεις ευθύνης εις ολόκληρον (συνευθύνης) ασφαλιστών ρυμουλκού και ρυμουλκουμένου340
 • 4. Προϊσχύσασα ρύθμιση σχετικά με ατύχημα που προκαλείται από ρυμουλκό μετά ρυμουλκουμένου340
 • 5. Έννοια κυκλοφορίας σε οδό341
 • 6. Κυκλοφορία επί γηπέδου προσιτού στο κοινό - Περιπτωσιολογία341
 • 7. Προσδιορισμός της έννοιας «κυκλοφορία του αυτοκινήτου»341
 • 8. Ατύχημα «κατά τη λειτουργία» του αυτοκινήτου342
 • 9. Ταύτιση του όρου «κυκλοφορία» με την παραχώρηση της αδείας κυκλοφορίας343
 • 10. Παραχώρηση αδείας κυκλοφορίας και έναρξη υποχρέωσης ασφάλισης343
 • Δ. O ασφαλισμένος343
 • 1. Κάλυψη αστικής ευθύνης κυρίου, κατόχου και κάθε οδηγού ή προστηθέντος στην οδήγηση343
 • 2. Έννοια ασφαλισμένου και κυρίου του αυτοκινήτου344
 • 3. Έννοια κατόχου344
 • 4. Μη ασφαλιστική κάλυψη του λαβόντος την κατοχή του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία344
 • 5. Μη ασφαλιστική κάλυψη του λαβόντος την κατοχή του αυτοκινήτου χωρίς τη συγκατάθεση του ιδιοκτήτη κατά την Ευρ. Σύμβαση του Στρασβούργου344
 • 6. Αποκλεισμός ασφαλιστικής κάλυψης μόνο του οδηγού που προκάλεσε από πρόθεση τη ζημιά345
 • 7. Έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή στην περίπτωση πρόκλησης ατυχήματος από κλεμμένο ή αφαιρεθέν με βία αυτοκίνητο345
 • 8. Έννοια οδηγού346
 • 9. Προστηθείς στην οδήγηση ή υπεύθυνος του ασφαλισμένου αυτοκινήτου346
 • 10. Επιβάτης του αυτοκινήτου346
 • Ε. Η ασφαλιστική σύμβαση346
 • 1. Κατάρτιση ασφαλιστικής σύμβασης346
 • 2. Έναρξη ασφαλιστικής κάλυψης στο παλαιότερο δίκαιο, που ίσχυε πριν το Ν 4261/2014347
 • 3. Νέο δίκαιο βάσει του Ν 4261/2014347
 • 4. Χαρακτήρας της διάταξης του άρθρου 5 παρ. 2Α του Ν 489/1976348
 • 5. Απόδειξη ασφαλιστικής κάλυψης μετά τον Ν 4261/2014348
 • 6. Διάρκεια - Ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης με βάση το παλαιότερο δίκαιο που ίσχυε πριν τον Ν 4261/2014349
 • 7. Ανανέωση ασφαλιστικής σύμβασης κατά το νέο δίκαιο βάσει του Ν 4261/2014349
 • 8. Αντιταξιμότητα της λήξης της συμφωνημένης διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης έναντι του τρίτου ζημιωθέντος με βάση το παλαιότερο δίκαιο που ίσχυε πριν τον Ν 4261/2014350
 • 9. Αντιταξιμότητα της λήξης της συμφωνημένης διάρκειας της ασφαλιστικής σύμβασης με βάση το νέο δίκαιο δυνάμει του Ν 4261/2014350
 • 10. Εντοπισμός ανασφάλιστων οχημάτων και η επιδίωξη συμμόρφωσης των ιδιοκτητών αυτών μετά τον Ν 4261/2014351
 • 11. Νόμισμα πληρωμής του ασφαλίστρου351
 • 12. Καταβολή ασφαλίστρου σε χρήμα ή με άλλους υποκατάστατους τρόπους351
 • 13. Διάρκεια της ασφαλιστικής σύμβασης351
 • 14. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης αιτία θανάτου351
 • 15. Λύση της ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μεταβίβασης της κυριότητας ή κατοχής του αυτοκινήτου352
 • 16. Συμβατική λύση της σύμβασης ασφάλισης σύμφωνα με το νέο άρθρο 11α Ν 489/1976, όπως διαμορφώθηκε μετά τον Ν 4261/2014352
 • 17. Καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης γενικά353
 • 18. Η καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης από τον λήπτη ή τον ασφαλισμένο353
 • 19. Η καταγγελία της σύμβασης ασφάλισης από τον ασφαλιστή354
 • 20. Αποτελέσματα της καταγγελίας της σύμβασης ασφάλισης από τον ασφαλιστή354
 • 21. Η αναστολή της ασφαλιστικής σύμβασης355
 • ΣΤ. Οι εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κάλυψη355
 • 1. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που επιλήφθηκαν του αυτοκινήτου με κλοπή ή βία355
 • 2. Αποκλεισμός ασφαλιστικής κάλυψης μόνο του κλέπτη - οδηγού355
 • 3. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των προσώπων που προκάλεσαν το ατύχημα εκ προθέσεως356
 • 4. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη έναντι προσώπων που συγκατατέθηκαν να μεταφερθούν με αυτοκίνητο, αν και γνώριζαν ότι αφαιρέθηκε από τον νόμιμο κάτοχό του με αθέμιτα μέσα ή χρησιμοποιείται προς εκτέλεση εγκληματικής πράξης356
 • 5. Εξαίρεση από την ασφαλιστική κάλυψη των μεταφερομένων με το ζημιογόνο αυτοκίνητο πραγμάτων356
 • 6. Ποιοι δεν θεωρούνται τρίτοι και δεν καλύπτονται ασφαλιστικά357
 • Ζ. Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή357
 • 1. Η ευθύνη προς αποζημίωση του ζημιωθέντος τρίτου - Η αξίωση του τρίτου ζημιωθέντος - Γέννηση και θεμελίωσή της357
 • 2. Ποιοτική έκταση της ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του «τρίτου»358
 • 3. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη358
 • 4. Όριο της ευθύνης του ασφαλιστή359
 • 5. Ασφαλιστικό ποσό - Περιπτωσιολογία359
 • 6. Ευθύνη ασφαλιστή επί περισσοτέρων ζημιωθέντων - Σύμμετρος περιορισμός των αξιώσεων360
 • 7. Έννοια σύμμετρης ικανοποίησης περισσοτέρων ζημιωθέντων360
 • 8. Ένσταση ασφαλιστή για σύμμετρο περιορισμό των απαιτήσεων360
 • 9. Περιπτώσεις εφαρμογής του κανόνα της σύμμετρης ικανοποίησης των απαιτήσεων361
 • 10. Μη επιτρεπτό προβολής εκ μέρους του ασφαλιστή ενστάσεων από την ασφαλιστική σύμβαση έναντι του τρίτου ζημιωθέντος - Μερικώς αυτονομημένη θέση του τρίτου έναντι του ασφαλιστή με βάση το παλαιότερο δίκαιο που ίσχυε πριν τον Ν 4261/2014361
 • 11. Η ρύθμιση μετά τον Ν 4261/2014362
 • 12. Σκοπός καθιέρωσης του κανόνα του απροβλήτου των ενστάσεων που  απορρέουν από την ασφαλιστική σύμβαση κατά του τρίτου362
 • 13. Κοινό σημείο ως προς τις προβαλλόμενες ενστάσεις έναντι του τρίτου ζημιωθέντος μεταξύ του παλαιότερου δικαίου και του δικαίου μετά τον Ν 4261/2014362
 • 14. Πλαίσιο επικοινωνίας μεταξύ ασφαλιστή και λήπτη της ασφάλισης ή ασφαλισμένου ή και δικαιούχου ασφαλίσματος μετά τον Ν 4261/2014362
 • Η. Ο αποκλεισμός της ευθύνης του ασφαλιστή έναντι του ασφαλισμένου ή του λήπτη της ασφάλισης363
 • 1. Γενικές παρατηρήσεις363
 • 2. Εξαίρεση από την ασφάλιση των ζημιών που προκαλούνται από οδηγό, ο οποίος στερείται της αδείας οδήγησης που προβλέπεται από τον νόμο για την κατηγορία του οχήματος που οδηγεί - Έλλειψη της απαιτούμενης από τον νόμο άδειας363
 • 3. Περιπτωσιολογία - Νομολογιακές ρυθμίσεις363
 • 4. Προϋπόθεση η ύπαρξη υπαιτιότητας και η αιτιώδης συνάφεια364
 • 5. Αναγωγή ασφαλιστή κατά ασφαλισμένου όταν ο τελευταίος στερείται αδείας ικανότητας οδήγησης365
 • 6. Εξαίρεση από την ασφάλιση των ζημιών που προκαλούνται από οδηγό ο οποίος κατά τον χρόνο του ατυχήματος τελούσε υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών, κατά παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας365
 • 7. Μη απαλλαγή ασφαλιστή έναντι ζημιωθέντων επιβατών366
 • 8. Αναγωγή ασφαλιστή κατά ασφαλισμένου ο οποίος ευρίσκεται υπό  την επίδρση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών366
 • 9. Σχέση Ν 489/1976 και Ν 2251/1994 ως προς τις περιπτώσεις αποκλεισμού της ευθύνης του ασφαλιστή366
 • 10. Αναγωγή ασφαλιστή κατά του κυρίου και μη οδηγού εφόσον γνώριζαν ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών367
 • 11. Εξαίρεση από την ασφάλιση των ζημιών που προκαλούνται από αυτοκίνητο όχημα, του οποίου γίνεται διαφορετική χρήση από αυτή που καθορίζεται στο ασφαλιστήριο συμβόλαιο και στην άδεια κυκλοφορίας367
 • 12. Διαφορετική χρήση - Περιπτωσιολογία368
 • Θ. Αναγωγή του ασφαλιστή κατά του ασφαλισμένου368
 • 1. Θεμελίωση του δικαιώματος αναγωγής368
 • 2. Πρόσωπα νομιμοποιούμενα παθητικά369
 • 3. Περιεχόμενο δικαιώματος αναγωγής369
 • 4. Συμβιβασμός ασφαλιστή - τρίτου ζημιωθέντος και περιεχόμενο του δικαιώματος αναγωγής369
 • 5. Τρόπος άσκησης του δικαιώματος αναγωγής369
 • 6. Στοιχεία αγωγής εξ αναγωγής370
 • 7. Παραγραφή δικαιώματος αναγωγής του ασφαλιστή370
 • Ι. Παραγραφή της αξίωσης του τρίτου ζημιωθέντος κατά του ασφαλιστή370
 • 1. Η ισχύουσα πενταετής παραγραφή της αξίωσης του τρίτου370
 • 2. Έναρξη της παραγραφής371
 • 3. Διακοπή και αναστολή της παραγραφής371
 • 4. Έναρξη νέας παραγραφής αξίωσης που αφορά απρόβλεπτη από την αρχή ζημία372
 • 5. Διαχρονικό δίκαιο373
 • ΙΑ. Οι υποχρεώσεις και τα βάρη που προκύπτουν από την ασφαλιστική σύμβαση - Τα ασφαλιστικά βάρη του ασφαλισμένου373
 • 2. Διακρίσεις ασφαλιστικών βαρών374
 • 3. Καθήκον διαφωτίσεως374
 • 4. Συνέπειες παράβασης του ασφαλιστικού βάρους από τον ασφαλισμένο374
 • 5. Δυνητική ευχέρεια δικαστηρίου προς επιδίκαση αποζημίωσης και νομικός χαρακτήρας της (άρθρο 9 παρ. 3 Ν 489/1976)375
 • 6. Ανίσχυρες έναντι του ασφαλιστή οι δηλώσεις οφειλής, ομολογίας ή επαύξησης της ευθύνης ή συμβιβασμού του ασφαλισμένου προς τον ζημιωθέντα375
 • 7. Υποχρέωση ασφαλισμένου να αναγγείλει την επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης375
 • ΙΒ. Η υποχρέωση του ασφαλιστή από την ασφαλιστική σύμβαση376
 • 1. Επέλευση της ασφαλιστικής περίπτωσης376
 • 2. Παρεμπίπτουσα αγωγή ασφαλισμένου κατά του ασφαλιστή376
 • 3. Η υποχρέωση του ασφαλιστή προς διακανονισμό της ζημίας μετά τον Ν 4261/2014376
 • ΙΓ. Δικονομικά θέματα377
 • 1. Βεβαίωση περί προηγουμένης κοινοποίησης αντιγράφου της αγωγής στην αρμόδια ΔΟΥ του ενάγοντος377
 • 2. Εικοσαετής παραγραφή377
 • 3. Αναστολή της παραγραφής λόγω δόλιας συμπεριφοράς του υποχρέου378
 • 4. Παραδεκτή η έφεση κατά των οριστικών διατάξεων εν μέρει οριστικής απόφασης στην περίπτωση που υπάρχει απλή ομοδικία ή αντικειμενική σώρευση αγωγών378
 • 5. Κατάρτιση της σύμβασης ασφάλισης και με απλή συναίνεση των συμβαλλομένων378
 • 6. Δέσμευση του ασφαλισμένου και χωρίς την υπογραφή του ασφαλιστηρίου από αυτόν379
 • 7. Η διετής παραγραφή του προϊσχύσαντος δικαίου379
 • 8. Παραδεκτό αυτοτελών ισχυρισμών στις υποθέσεις που δικάζονται κατά την ειδική διαδικασία των διαφορών από αυτοκίνητα379
 • 9. Δεδικασμένο379
 • 10. Δυνατότητα διορισμού πραγματογνωμόνων κατά την ΚΠολΔ 368 και από το Εφετείο, αν πρόκειται για ζητήματα που απαιτούν, για να γίνουν αντιληπτά, ειδικές γνώσεις επιστήμης ή τέχνης380
 • 11. Διαδικασία διαφορών από αυτοκίνητα - Λόγος αναίρεσης άρθρου 559 αρ. 11 ΚΠολΔ για μη λήψη υπόψη αποδεικτικών μέσων, που οι διάδικοι επικαλέστηκαν και προσκόμισαν380
 • 12. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή (ασφαλιστή) από τον υπόχρεο381
 • Υποδείγματα383
 • 1. Ατύχημα σε πάρκιγκ του ακαλύπτου χώρου πολυκατοικίας - Έννοιες «κυκλοφορίας», «δημοσίας οδού» και «γηπέδου προσιτού σε κάποιο αριθμό προσώπων» (άρθρο 2 παρ. 1 Ν 489/1976)383
 • Παρατηρήσεις388
 • 2. Παρεμπίπτουσα αγωγή - Αναγωγή ασφαλιστή ρυμουλκού κατά του ασφαλιστή του ρυμουλκουμένου για την κατανομή της ζημίας μεταξύ τους (άρθρο 6 παρ. 2 Ν 489/1976)389
 • Παρατηρήσεις393
 • 3. Αναγωγή ασφαλιστή λόγω μέθης (άρθρο 6β΄ Ν 489/1976) 395
 • Παρατηρήσεις400
 • [17] Ευθύνη Επικουρικού Κεφαλαίου401
 • Διάγραμμα401
 • Ερμηνευτικά σχόλια409
 • Α. Σύσταση και σκοπός του Επικουρικού Κεφαλαίου409
 • 1. Επιβοηθητική η ευθύνη του409
 • 2. Νομική φύση409
 • 3. Θεώρηση του ΕΚ ως «ασφαλιστή» (άρθρο 1 παρ. δ΄ του Ν 489/1976)409
 • Β. Περιπτώσεις ευθύνης του ΕΚ410
 • 1. Περιορισμοί στην ευθύνη του ΕΚ410
 • 2. Απαράδεκτο αγωγής κατά του ΕΚ λόγω μη τήρησης προδικασίας410
 • 3. Άγνωστος υπαίτιος (άρθρο 19 παρ. 1 περ. α΄ Ν 489/1976) - Προϋπόθεση γέννησης ευθύνης411
 • 4. Αδυναμία εξακρίβωσης της ταυτότητας του υπέχοντος ευθύνη411
 • 5. Διαζευκτική αιτιότητα και ευθύνη ΕΚ411
 • 6. Αυτοκίνητο με πινακίδες κυκλοφορίας ξένου κράτους412
 • 7. Αιτιώδης συνάφεια412
 • 8. Ευθύνη για σωματικές βλάβες412
 • 9. Ευθύνη και για υλικές ζημίες412
 • 10. Συγκλίνουσα υπαιτιότητα ή αιτιότητα δύο αυτοκινήτων412
 • 11. Ανασφάλιστο όχημα (άρθρο 19 παρ. 1 περ. β΄ Ν 489/1976) - Έννοια ανασφάλιστου οχήματος413
 • 12. Πράσινη κάρτα - Περιπτώσεις ευθύνης του ΕΚ414
 • 13. Στοιχεία ορισμένου αγωγής αποζημίωσης για ζημία από αλλοδαπό ζημιογόνο ανασφάλιστο αυτοκίνητο415
 • 14. Εξαίρεση από την υποχρεωτική ασφάλιση (άρθρο 3 παρ. 1 Ν 489/1976) των αυτοκινήτων του Δημοσίου, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας των αυτοκινήτων ιδιοκτησίας ξένων κρατών, όπως και αυτών που ανήκουν σε διακυβερνητικούς οργανισμούς415
 • 15. Έναρξη υποχρέωσης ασφάλισης και άδεια κυκλοφορίας415
 • 16. Γνώση για το ανασφάλιστο416
 • 17. Ανταπόδειξη416
 • 18. Δεδικασμένο416
 • 19. Ευθύνη ΕΚ έναντι του τρίτου ζημιωθέντος416
 • 20. Αμφιβολία ενάγοντος παθόντος για το αν το ζημιογόνο αυτοκίνητο ήταν ασφαλισμένο ή ανασφάλιστο417
 • 21. Προσεπίκληση ΕΚ από τον υπόχρεο σε περίπτωση ανασφάλιστου ζημιογόνου αυτοκινήτου418
 • 22. Προσεπίκληση του ασφαλιστή από το ΕΚ418
 • 23. Άσκηση επικουρικής έφεσης από το ΕΚ418
 • 24. Μη άσκηση επικουρικής έφεσης από το ΕΚ418
 • 25. Δεδικασμένο απόφασης που έκρινε λόγους εφέσεων μόνο για την κύρια αγωγή419
 • 26. Συγκλίνουσα υπαιτιότητα των οδηγών δύο οχημάτων ανασφάλιστου και ασφαλισμένου419
 • 27. Πτώχευση ασφαλιστή - Άκαρπη η εις βάρος του εκτέλεση και ανάκληση της άδειας λειτουργίας του (άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ΄του Ν 489/1976)419
 • 28. Μη ύπαρξη οποιασδήποτε έννομης σχέσης μεταξύ του ΕΚ και  του ζημιώσαντος421
 • 29. Ανάκληση της αδείας λειτουργίας ασφαλιστή μόνο για παράβαση νόμου και όχι για άλλη αιτία422
 • 30. Προϋπόθεση αποζημίωσης η ιδιότητα του ζημιωθέντος ως τρίτου422
 • 31. Δικαίωμα υποκατάστασης του ΕΚ422
 • 32. Απαράδεκτη μεταβολή της βάσης της αγωγής422
 • 33. Συνέχιση δίκης από το ΕΚ επί πτώχευσης του ασφαλιστή422
 • 34. Οχήματα ειδικού τύπου - Οχήματα με ειδική πινακίδα (άρθρο 19 παρ. 1 περ. δ΄ Ν 489/1976)423
 • Γ. Περιεχόμενο και έκταση της ευθύνης του ΕΚ423
 • 1. Ευθεία αξίωση του ζημιωθέντος κατά του ΕΚ (άρθρο 19 παρ. 3 Ν 489/1976)423
 • 2. Ευθύνη ΕΚ και συντηρητική κατάσχεση του ζημιογόνου αυτοκινήτου423
 • 3. Έκταση ευθύνης του ΕΚ423
 • 4. Περιεχόμενο αποζημίωσης424
 • 5. Απαλλαγή ΕΚ424
 • 6. Οικειοθελείς παροχές τρίτου426
 • 7. Παροχές αφαιρούμενες από την αποζημίωση426
 • 8. Παροχές από το Δημόσιο σε δημόσιο υπάλληλο426
 • 9. Αλλοδαπός φορέας κοινωνικής ασφάλισης426
 • 10. Εφαρμογή του άρθρου 19 παρ. 5 του Ν 489/1976 και άρθρο 300 ΑΚ427
 • 11. Τόκοι απαιτήσεως κατά του ΕΚ427
 • 12. Ποσοτικός περιορισμός της ευθύνης του ΕΚ427
 • 13. Προβολή στη δευτεροβάθμια δίκη της ένστασης του ΕΚ περί ποσοτικού περιορισμού της ευθύνης του429
 • 14. Συμβιβασμός μεταξύ παθόντος και υποχρέου429
 • 15. Απαράδεκτη η έφεση κατά των ομοδίκων του εκκαλούντος430
 • Δ. Υποκατάσταση του ΕΚ430
 • 1. Έννοια και λειτουργία της υποκατάστασης του ΕΚ430
 • 2. Προσωπική κράτηση430
 • 3. Περιπτώσεις υποκατάστασης του ΕΚ (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 489/1976)430
 • 4. Περιεχόμενο αξίωσης αποζημίωσης καθ’ υποκατάσταση από το ΕΚ431
 • 5. Τρόπος άσκησης τη αξίωσης βάσει υποκαταστάσεως από το ΕΚ431
 • 6. Αξίωση υποκαταστάσεως του ΕΚ και σωρευτική αναδοχή χρέους432
 • 7. Ορισμένο αγωγής βάσει υποκαταστάσεως του ΕΚ432
 • 8. Αποκλεισμός αναγωγής από τον υπόχρεο κατά του ΕΚ432
 • 9. Χρόνος παραγραφής της αξίωσης βάσει υποκαταστάσεως του ΕΚ432
 • 10. Η απαλλαγή του ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 5 Ν 489/1976 αποκλείει την υποκατάσταση του ΙΚΑ στην απαίτηση του παθόντος ασφαλισμένου του433
 • 11. Υποκατάσταση ΕΚ σύμφωνα με το άρθρο 19 παρ. 4 Ν 489/1976 κατόπιν  εξώδικης συμφωνίας ή συμβιβασμού με τον τρίτο ζημιωθέντα433
 • Ε. Παραγραφή της αξιώσεως κατά του ΕΚ433
 • 1. Ρύθμιση της παραγραφής433
 • 2. Διακοπή παραγραφής της αξίωσης κατά του ΕΚ434
 • 3. Αναστολή παραγραφής της αξίωσης κατά του ΕΚ434
 • 4. Επιμήκυνση παραγραφής435
 • Υποδείγματα437
 • 1. Αγωγή κατά ΕΚ λόγω αγνώστου υπαιτίου (άρθρο 19 παρ. 1 περ. α΄ Ν 489/1976)437
 • Παρατηρήσεις447
 • 2. Αγωγή κατά του Επικουρικού Κεφαλαίου λόγω ανασφαλίστου οχήματος (άρθρο 19 παρ. 1 περ. β΄ Ν 489/1976)449
 • Παρατηρήσεις454
 • 3. Αγωγή κατά ΕΚ λόγω αποδηλωμένου ζημιογόνου αλλοδαπού αυτοκινήτου (άρθρο 19 παρ. 1 περ. β΄ Ν 489/1976)455
 • Παρατηρήσεις460
 • 4. Αγωγή κατά ΕΚ λόγω ανάκλησης της αδείας λειτουργίας ασφαλιστή (άρθρο 19 παρ. 1 περ. γ΄ Ν 489/1976)461
 • Παρατηρήσεις467
 • 5. Αγωγή ΕΚ λόγω υποκαταστάσεως (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 489/1976)469
 • Παρατηρήσεις473
 • 6. Παρεμπίπτουσα αγωγή - Ανακοίνωση δίκης με προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση από το ΕΚ (άρθρο 19 παρ. 4 Ν 489/1976 σε συνδυασμό με το άρθρο 69 παρ. 1 εδ. ε΄ ΚΠολΔ)475
 • Παρατηρήσεις478
 • [18] Ευθύνη Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης479
 • Διάγραμμα479
 • Ερμηνευτικά σχόλια498
 • Α. Πρόκληση ατυχήματος από ζημιογόνο αυτοκίνητο με στοιχεία αλλοδαπότητας498
 • 1. Αντικείμενο της διεθνούς ασφάλισης498
 • 2. Μη ύπαρξη έννομης σχέση μεταξύ του ελληνικού ΓΔΑ και των ευθυνομένων προσώπων ως προς το ζημιογόνο αλλοδαπό αυτοκίνητο498
 • 3. Βασική έννοια της διεθνούς ασφάλισης ο τόπος συνήθους σταθμεύσεως του οχήματος (άρθρ. 1 περ. ε΄ Ν 489/1976)498
 • 4. Η Ενοποιημένη Συμφωνία μεταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης499
 • Β. Ατύχημα που προκαλείται από αλλοδαπό αυτοκίνητο στην Ελλάδα500
 • 1. Παράλληλη ευθύνη του ελληνικού Γραφείου Διεθνούς Ασφάλισης500
 • 2. Προϋποθέσεις ευθύνης του ΓΔΑ500
 • 3. Αποδηλωμένο ζημιογόνο αλλοδαπό αυτοκίνητο - Ευθύνη ΕΚ501
 • 4. Αλλοδαπό ζημιογόνο αυτοκίνητο με πλαστές πινακίδες - Ευθύνη ΕΚ εφόσον είναι διαγραμμένο501
 • 5. Αδυναμία εντοπισμού του τόπου συνήθους σταθμεύσεως του ζημιογόνου αλλοδαπού αυτοκινήτου - Ευθύνη ΕΚ502
 • 6. Ευθεία αξίωση κατά του ΓΔΑ - Στοιχεία ορισμένου της αγωγής502
 • 7. Έκταση ευθύνης του ΓΔΑ503
 • 8. Παραγραφή αξίωσης κατά του ΓΔΑ504
 • 9. Σωρευτική αναδοχή χρέους μεταξύ αλλοδαπού ασφαλιστή και τρίτου ζημιωθέντος504
 • 10. Δικαίωμα αναγωγής του ελληνικού ΓΔΑ504
 • 11. Η Ενοποιημένη Συμφωνία δεν αποτελεί κανόνα δικαίου, αλλά σύμβαση505
 • 12. Το ελληνικό ΓΔΑ ως αντίκλητος505
 • 13. Το ελληνικό ΓΔΑ και διορισμός δικαστικού πληρεξουσίου αλλοδαπού ασφαλιστή505
 • 14. Υποχρέωση παροχής πληροφοριών προς το ελληνικό ΓΔΑ από κάθε αρχή ή ασφαλιστική επιχείρηση που επιλήφθηκε του ατυχήματος505
 • 15. Δυνατότητα αγωγής και κατά του αλλοδαπού ασφαλιστή505
 • 16. Διεθνής δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων για την απευθείας αγωγή του παθόντος κατά του αλλοδαπού ασφαλιστή506
 • 17. Έκταση ευθύνης του αλλοδαπού ασφαλιστή506
 • 18. Έλλειψη παθητικής νομιμοποίησης του νομίμου στην Ελλάδα αντιπροσώπου αλλοδαπής ασφαλιστικής εταιρίας506
 • Γ. Ατύχημα που προκαλείται στην αλλοδαπή από αυτοκίνητο με τόπο συνήθους σταθμεύσεως την Ελλάδα507
 • 1. Πιστοποιητικό διεθνούς ασφάλισης507
 • 2. Υπόχρεα πρόσωπα507
 • 3. Δικαίωμα αναγωγής ασφαλιστή κατά του ΓΔΑ για το υπερβάλλον507
 • 4. Ευθύνη του ελληνικού ΓΔΑ507
 • 5. Έκταση της ευθύνης του ΓΔΑ508
 • 6. Δικαίωμα αναγωγής του ΓΔΑ κατά ΕΚ σε περίπτωση ανασφαλίστου ζημιογόνου αυτοκινήτου508
 • 7. Περιεχόμενο αποζημίωσης του ΓΔΑ508
 • Δ. Το ΓΔΑ ως οργανισμός αποζημιώσεως κατά τα άρθρα 27α΄ και 27β΄ του Ν 489/1976508
 • 1. Σκοπός της ρύθμισης508
 • 2. Όργανα εξώδικου διακανονισμού ζημιών508
 • 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής του μηχανισμού του εξώδικου διακανονισμού ζημιών509
 • Υποδείγματα511
 • 1. Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης (άρθρο 27 παρ. 1 εδ. α΄ Ν 489/1976) - Ατύχημα που προκλήθηκε από ζημιογόνο αυτοκίνητο με αλλοδαπές πινακίδες κυκλοφορίας511
 • Παρατηρήσεις517
 • 2. Ευθύνη ΓΔΑ (άρθρο 27 παρ. 1 εδ. β΄ Ν 489/1976)519
 • Παρατηρήσεις524
 • [19] Διαδικασία διαφορών για ζημίες από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφάλισής του [άρθρο 681Α ΚΠολΔ]525
 • Διάγραμμα525
 • Ερμηνευτικά σχόλια530
 • Α. Υπαγόμενες διαφορές530
 • 1. Απαρίθμηση υπαγομένων διαφορών530
 • Β. Προϋποθέσεις εφαρμογής της διάταξης του άρθρου 681 Α ΚΠολΔ530
 • 1. Ζημιά από αυτοκίνητο και από τη σύμβαση ασφαλίσεώς του530
 • 2. Ζημία με αίτιο το αυτοκίνητο531
 • 3. Έννοια αυτοκινήτου για την υπαγωγή της διαφοράς στη διαδικασία του άρθρου 681 Α ΚΠολΔ - Περιπτωσιολογία υπαγομένων διαφορών531
 • 4. Οχήματα που δεν εμπίπτουν στην έννοια του αυτοκινήτου - Περιπτωσιολογία διαφορών που δεν υπάγονται στη διαδικασία του άρθρου 681Α ΚΠολΔ531
 • Β. Αρμοδιότητα καθ’ ύλην533
 • 1. Αρμοδιότητα Ειρηνοδικείου ή Μονομελούς Πρωτοδικείου, αναλόγως ποσού533
 • Γ. Αρμοδιότητα κατά τόπον533
 • 1. Συντρέχουσα δωσιδικία533
 • Δ. Άσκηση της αγωγής533
 • 1. Κατάθεση και επίδοση αγωγής533
 • 2. Επίδοση αγωγής στον αρμόδιο προϊστάμενο της ΔΟΥ του ενάγοντα534
 • Ε. Καταβολή δικαστικού ενσήμου534
 • 1. Απόρριψη αγωγής επί μη καταβολής δικαστικού ενσήμου534
 • Ζ. Προσεπίκληση δικονομικού εγγυητή535
 • 1. Προϋποθέσεις προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή535
 • H. Άσκηση παρέμβασης κύριας ή πρόσθετης536
 • 1. Νομιμοποιούμενα πρόσωπα - Εφραρμοζόμενες διατάξεις536
 • Θ. Συζήτηση της αγωγής536
 • 1. Προβολή ισχυρισμών και καταχώριση αυτών στα πρακτικά536
 • 2. Συνεκδίκαση συναφών αγωγών537
 • 3. Παραίτηση από την αγωγή537
 • 4. Μερική τροπή του αιτήματος της αγωγής σε καταψηφιστικό537
 • 5. Ενστάσεις - Περιπτωσιολογία538
 • Ι. Απόδειξη539
 • 1. Προσκομιδή αποδεικτικών μέσων539
 • 2. Λήψη υπόψη και αποδεικτικών μέσων που δεν πληρούν τους όρους του νόμου539
 • 3. Συνήθη αποδεικτικά μέσα στη διαδικασία του άρθρου 681Α ΚΠολΔ - Περιπτωσιολογία539
 • 4. Έκδοση παρεμπίπτουσας απόφασης, για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης540
 • ΙΑ. Αγωγή εξ αναγωγής541
 • 1. Προϋποθέσεις και έκταση του δικαιώματος αναγωγής541
 • ΙΒ. Ανακοπή ερημοδικίας541
 • 1. Αιτιολογημένη ανακοπή ερημοδικίας541
 • ΙΓ. Έφεση542
 • 1. Προϋποθέσεις άσκησης - Νομιμοποίηση542
 • 2. Άσκηση αντέφεσης542
 • ΙΔ. Δεδικασμένο543
 • 1. Δημιουργία δεδικασμένου543
 • ΙΕ. Προσωπική κράτηση543
 • 1. Εκδίκαση κατά την ειδική διαδικασία του άρθρου 681Α ΚΠολΔ543
 • ΙΖ. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για την εκδίκαση των διαφορών που αφορούν απαιτήσεις αποζημίωσης οποιασδήποτε μορφής για ζημίες που έχουν προκληθεί από αυτοκίνητο543
 • 1. Υπαγωγή στην ειδική διαδικασία του άρθρου 681Α ΚΠολΔ543
 • ΙΗ. Δικαιοδοσία Ελληνικών Δικαστηρίων544
 • 1. Διεθνής δικαιοδοσία Ελληνικών δικαστηρίων544
 • Υποδείγματα545
 • 1. Ανακοίνωση δίκης - Προσεπίκληση σε παρέμβαση545
 • Παρατηρήσεις552
 • 2. Αναγωγή του καταβαλλόντος αποζημίωση συνυποχρέου555
 • Παρατηρήσεις558
 • 3. Έφεση κατά απόφασης που επιδικάζει μειωμένη αποζημίωση για υπηρεσίες βοηθητικού προσώπου και βελτιωμένη διατροφή559
 • Παρατηρήσεις564
 • 1. Αγωγή κατά του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου που δεν είναι οδηγός - Αποτελέσματα για τον ζημιωθέντα ανάλογα με τη βάση της αγωγής567
 • 2. Περισσότεροι συνυπόχρεοι - Αναγωγή ενός εξ αυτών πριν από την καταβολή αποζημίωσης στον ζημιωθέντα569
 • 3. Ευθύνη ακαταλόγιστου ζημιώσαντος - Kαταβολή εύλογης αποζημίωσης570
 • 4. Αγωγή αποζημίωσης για την ολική καταστροφή του αυτοκινήτου - Έρευνα δικαστηρίου και για το τυχόν επισκευάσιμο της ζημίας572
 • 5. Αξίωση για ζημία αυτοκινήτου, το οποίο έχει αγορασθεί με παρακράτηση κυριότητας υπέρ του πωλητή573
 • 6. Βλάβη του σώματος ή της υγείας - Προϋποθέσεις αποκατάστασης μελλοντικής ζημίας του παθόντος, μέχρι να αποθεραπευθεί574
 • 7. Επιδίκαση σε κεφάλαιο «εφάπαξ» της αποζημίωσης για μελλοντική ζημία575
 • 8. Μεταρρύθμιση απόφασης αναγνωριστικής, για περιοδικές παροχές576
 • 9. Μεταρρύθμιση απόφασης για καταβολή περιοδικών παροχών - Ποια θεωρούνται κρίσιμα γεγονότα577
 • 10. Βλάβη του σώματος ή της υγείας, οι συνέπειες της οποίας δεν μπορούν εκ των προτέρων να προσδιορισθούν - Αφετηρία παραγραφής σχετικών αξιώσεων578
 • 11. Παραδεκτή προβολή ισχυρισμών όταν δεν κατατίθενται προτάσεις579
 • 12. Ιδιότητα ή μη, ως τρίτου, του ιδιοκτήτη του ζημιογόνου αυτοκινήτου, που τραυματίσθηκε ή θανατώθηκε και ήταν συνεπιβάτης κατά το ατύχημα581
 • 13. Έννοια του όρου «πράγματα», που μεταφέρονται με το ζημιογόνο αυτοκίνητο, τα οποία εξαιρούνται από την ασφαλιστική κάλυψη582
 • 14. Προϋποθέσεις αναγωγής του ασφαλιστή κατά του ιδιοκτήτη που δεν είναι οδηγός, όταν ο τελευταίος είναι σε κατάσταση μέθης583
 • 15. Ζημία από αυτοκίνητο που εκτίθεται σε «ειδικούς κινδύνους», χωρίς αυτό να έχει την απαιτούμενη ειδική ασφαλιστική κάλυψη - Ποιος ευθύνεται ασφαλιστικά585
 • ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 565
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 587
 • 0
 • 0