Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-521-5
Σελίδες: 432
Συγγραφέας: Δ. Λαδάς

Στην παρούσα μονογραφία «Το Δικαίωμα της Προσωπικότητας του Εργαζομένου» αναλύονται όλες οι επιμέρους εκφάνσεις του σχετικού δικαιώματος των μισθωτών, όπως αυτό αναπτύσσεται και εξελίσσεται μέσα στον εργασιακό χώρο. Στο πρώτο μέρος, ο συγγραφέας παρουσιάζει το πλέγμα των συνταγματικών διατάξεων που αφορούν το πρόσωπο των μισθωτών και στη συνέχεια, παραθέτει τις πηγές του Εργατικού Δικαίου, με έμφαση στην προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου. Αναλύεται, επίσης, η σχέση της προσωπικότητας του εργαζομένου και της λειτουργίας της εκμετάλλευσης, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ανάγκη προστασίας των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων. Στο δεύτερο μέρος, διερευνώνται συνήθεις περιπτώσεις προσβολής της προσωπικότητας του εργαζομένου και εξετάζεται η ένταξη της προσωπικότητας στην εκμετάλλευση με σύγχρονες τεχνολογικές μεθόδους παραγωγής και ελέγχου και εποπτείας της εργασίας και τα ζητήματα που έχουν ανακύψει σχετικά. Τέλος, ο συγγραφέας αξιολογεί τα πορίσματα της έρευνας και δίδει το περίγραμμα του δικαιώματος της προσωπικότητας του εργαζομένου σε διάφορες περιπτώσεις που έχουν πρακτική σημασία. Η σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης ελληνικής και ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας και αρθρογραφίας με τις πλούσιες νομολογιακές αναφορές καθιστούν την παρούσα έκδοση ένα χρήσιμο και πρακτικό βοήθημα για κάθε ενασχολούμενο με το εργατικό δίκαιο και συγκεκριμένα με ζητήματα που άπτονται της προστασίας της προσωπικότητας των εργαζομένων.

 • 0
 • Εισαγωγικές παρατηρήσεις1
 • Α. Γενικό μέρος7
 • Ι. Σύνταγμα και Εργατικό Δίκαιο7
 • 1. Βάσεις οικονομικής λειτουργίας της κοινωνίας στο Σύνταγμα7
 • 2. Συνταγματικός ανθρωποκεντρισμός11
 • 3. Αρχή του κοινωνικού κράτους δίκαιου16
 • 4. Εφαρμογή συνταγματικών ρυθμίσεων στις εργασιακές σχέσεις33
 • 5. Η προστασία της προσωπικότητας του εργαζομένου στο πρωτογενές ενωσιακό δίκαιο37
 • 6. Ενδιάμεσο συμπέρασμα37
 • II. Τα ιδιαίτερα στοιχεία του Εργατικού Δικαίου39
 • 1. Η εκδήλωση της προστασίας στην εξαρτημένη εργασία39
 • 2. Το Συλλογικό Εργατικό Δίκαιο40
 • 3. Η προστατευτική εργατική νομοθεσία44
 • 4. Το στοιχείο του χρόνου στην εργασιακή σχέση48
 • 5. Κατώτατος μισθός50
 • 6. Η φύση της εργασίας51
 • 7. Ιδιαίτερες εκδηλώσεις θεσμικής προστασίας53
 • α) Οι άδειες53
 • β) Τα χρονικά όρια εργασίας56
 • 8. Το ηθικό δικαίωμα των μισθωτών στη δική τους παραγωγή61
 • 9. Κοινωνική ιδιωτική αυτονομία και μορφές παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος64
 • 10. Ενδιάμεσο συμπέρασμα67
 • ΙΙI. Συνθετικά στοιχεία της προσωπικότητας του εργαζομένου69
 • 1. Η παραδοσιακή αντίληψη69
 • 2. Αυτοπροσδιορισμός και ελευθερία γνώμης76
 • 3. Η προσωπικότητα μέσα από την εξέλιξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής79
 • 4. Τα προσωπικά δεδομένα ως στοιχείο της προσωπικότητας81
 • α) Διαβάθμιση των προσωπικών δεδομένων85
 • β) Πληροφοριακός αυτοκαθορισμός89
 • γ) Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων90
 • δ) Η Οδηγία 115/2001 της ΑΠΔΠΧ95
 • ε) Ο Κανονισμός 679/201696
 • στ) Σταχυολόγηση98
 • 5. Ενδιάμεσο συμπέρασμα100
 • ΙV. Η προσωπικότητα του εργαζομένου στην εκμετάλλευση102
 • 1. Η θεμελιώδης συσχέτιση των μερών της έννομης σχέσης102
 • 2. Η συγκεκριμενοποίηση105
 • α) Ένταξη στην εκμετάλλευση106
 • β) Το διευθυντικό δικαίωμα107
 • γ) Η υποχρέωση δημιουργίας ανθρώπινων συνθηκών εργασίας113
 • δ) Υποχρεώσεις καλόπιστης συμπεριφοράς στη σχέση εργασίας116
 • ε) Το καθήκον προνοίας ως εκδήλωση σεβασμού της προσωπικότητας υπό το πρίσμα της εξάρτησης122
 • στ) Υποχρέωση καλόπιστης συμπεριφοράς και διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη125
 • ζ) Περιορισμοί στις μετακινήσεις και στη μετάθεση ενόψει των ιδιαίτερων περιστάσεων που συντρέχουν στο πρόσωπο του μισθωτού127
 • 3. Κανονιστικός περιορισμός της ιδιωτικής αυτονομίας130
 • 4. Επίδραση της προσωπικότητας του εργαζομένου στη λειτουργία της εργασιακής σχέσης132
 • 5. Συλλογική διαμόρφωση όρων εργασίας στην επιχείρηση133
 • 6. Θεσμική προστασία με θεσμοθέτηση μηχανισμών υλοποίησης μέτρων υγιεινής και ασφάλειας135
 • 7. Η εκμετάλλευση ως χώρος απαλλαγμένος από διακρίσεις141
 • 8. Η αρχή της ίσης μεταχείρισης ως ιδιαίτερη εκδήλωση της προστασίας της προσωπικότητας148
 • 9. Ιεραρχική εξέλιξη και προσωπικότητα158
 • 10. Πειθαρχικό δίκαιο162
 • 11. Κανονιστική συμμόρφωση (Compliance) και διευθυντικό δικαίωμα164
 • 12. Ενδιάμεσο συμπέρασμα168
 • V. Δίκαιο της καταγγελίας ως ειδικότερη θεσμική εκδήλωση προστασίας της προσωπικότητας του εργαζομένου170
 • 1. Η προστασία από την απόλυση170
 • 2. Αιτία και έννομη συνέπεια της καταγγελίας171
 • 3. Προστασία της θέσης εργασίας176
 • 4. Διάσωση της θέσης εργασίας με την εφαρμογή της αρχής του εσχάτου μέσου181
 • 5. Προσβλητική της προσωπικότητας καταγγελία183
 • 6. Το δίκαιο της καταγγελίας ως δίκαιο προστασίας της προσωπικότητας185
 • 7. Οι ομαδικές απολύσεις186
 • 8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα188
 • VΙ. Τρόποι προστασίας190
 • 1. Γενική προστασία191
 • 2. Χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη192
 • 3. Ειδική προστασία προσωπικών δεδομένων195
 • 4. Ειδική προστασία επί παραβίασης της αρχής της ίσης μεταχείρισης και επί δυσμενών διακρίσεων196
 • 5. Άλλοι τρόποι προστασίας198
 • α) Η επίσχεση εργασίας198
 • β) Λύση της σύμβασης εις βάρος του εργοδότη202
 • 6. Ζητήματα δικονομικής προστασίας της προσωπικότητας του μισθωτού204
 • α) Αντιστροφή του βάρους της απόδειξης205
 • β) Αποδεικτικά μέσα208
 • γ) Εκπροσώπηση από φορείς προστασίας συμφερόντων214
 • δ) Λοιπές κυρώσεις ποινικές και διοικητικές214
 • 7. Συλλογική προστασία215
 • 8. Ενδιάμεσο συμπέρασμα - Εκφάνσεις του δικαιώματος της προσωπικότητας του εργαζομένου219
 • Β. Ειδικό μέρος223
 • Ι. Περιπτωσιολογία223
 • 1. Αξίωση πρόσληψης του μισθωτού223
 • 2. Προσυμβατικό στάδιο226
 • α) Υποχρεώσεις διαφώτισης και ενημέρωσης227
 • β) Δικαίωμα στο ψέμα230
 • γ) Η πλάνη του εργοδότη σε σχέση με το πρόσωπο και τις ιδιότητες του μισθωτού232
 • δ) Προστασία προσωπικών δεδομένων κατά την πρόσληψη236
 • ε) Το δικαίωμα στη λήθη237
 • στ) Ελαττωμένη υγεία - αναπηρία239
 • 3. Αξίωση απασχόλησης του μισθωτού243
 • 4. Μορφές προσβολής της προσωπικότητας του μισθωτού κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης248
 • α) Περιπτώσεις ευθείας προσβολής248
 • β) Ο μισθωτός αποδέκτης εχθρικής ή ενοχλητικής συμπεριφοράς, προσβολών και έντονης σωματικής καταπόνησης251
 • γ) Προστασία του ηθικού και ψυχικού κόσμου του μισθωτού252
 • δ) Η παρενόχληση254
 • ε) Σεξουαλική παρενόχληση258
 • 5. Ενδιάμεσο συμπέρασμα262
 • ΙΙ. Οργάνωση και λειτουργία της εκμεταλλεύσεως264
 • 1. Εξωτερική εμφάνιση266
 • α) Εμφάνιση εκτός εργασίας267
 • β) Εμφάνιση εντός της σχέσης εργασίας267
 • αα) Στολές εργασίας268
 • ββ) Κώδικες εμφάνισης (dress code)270
 • γγ) Εξωτερικά χαρακτηριστικά προσώπου271
 • δδ) Παχυσαρκία273
 • εε) Υποχρέωση διατήρησης σωματικού βάρους273
 • στστ) Οργάνωση του ιδιαίτερου χώρου εργασίας από το μισθωτό274
 • γ) Εξωτερικά σύμβολα εκδήλωσης θρησκευτικής ταυτότητας - Η «μαντίλα»275
 • δ) Γλωσσικά ζητήματα287
 • 2. Συμπεριφορά εκτός εργασίας288
 • α) Ρήτρες προσωπικής ζωής288
 • β) Πολιτική δραστηριότητα των μισθωτών291
 • γ) Αθλητικές δραστηριότητες293
 • δ) Απαγόρευση δραστηριοτήτων που επηρεάζουν την εργασία καθαυτή295
 • ε) Λοιποί περιορισμοί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας λόγω της εργασίας295
 • στ) Υπερχρέωση μισθωτών298
 • 3. Ρύθμιση της συμπεριφοράς του εργαζομένου στον χώρο εργασίας300
 • α) Συμπεριφορά του μισθωτού προς πελάτες του εργοδότη300
 • β) Το κάπνισμα301
 • γ) Λοιπές απαγορεύσεις302
 • 4. Ελευθερία έκφρασης στον χώρο εργασίας303
 • α) Εργασιακό περιβάλλον και ελευθερία γνώμης303
 • β) Εξωτερίκευση γνώμης σε περιπτώσεις παραβατικής συμπεριφοράς εκ μέρους του εργοδότη307
 • γ) Ιδεολογικές αντιλήψεις, πολιτικές απόψεις, θρησκευτικές πεποιθήσεις του μισθωτού και λειτουργία της εκμετάλλευσης312
 • 5. Τεχνολογική εξέλιξη και εργοδοτικός έλεγχος315
 • α) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας με τηλεφωνικές κλήσεις317
 • β) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας με χρήση διαδικτύου (internet)320
 • γ) Ταυτοποίηση μέσω ραδιοσυχνοτήτων323
 • 6. Μέτρα ελέγχου του μισθωτού: παραδοσιακά – τεχνολογικά προηγμένα324
 • α) Έλεγχος χρόνου προσέλευσης - αποχώρησης325
 • β) Σωματικός έλεγχος327
 • γ) Τεχνολογικός έλεγχος: με βιντεοεπιτήρηση328
 • δ) Με σύστημα προσδιορισμού γεωγραφικής θέσης (GPS)339
 • ε) Παρακολούθηση των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και του υπολογιστή του μισθωτού342
 • αα) Επικοινωνία κατά τη διάρκεια της εργασίας342
 • ββ) Ηλεκτρονικός υπολογιστής344
 • στ) Παρακολούθηση με ντετέκτιβ348
 • ζ) Βιομετρικός έλεγχος348
 • η) Ιατρικά δεδομένα (έλεγχος, εξετάσεις, αιμοληψία)354
 • θ) Ψυχολογικός έλεγχος (η περίπτωση της Germanwings)360
 • ι) Δικαίωμα πρόσβασης στον προσωπικό φάκελο του μισθωτού362
 • αα) Από τον ίδιο362
 • ββ) Από τρίτους363
 • ια) Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης364
 • ιβ) Σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και συνδικαλιστική δράση367
 • 7. Ενδιάμεσο συμπέρασμα367
 • Βιβλιογραφία Ελληνική373
 • Βιβλιογραφία Ξενόγλωσση398
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο401
 • Επίμετρο369
 • 0
 • 0