Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-593-2
Σελίδες: 288 [268+XX]
Συγγραφέας: Γ. Γιαννόπουλος

Το έργο «Εισαγωγή στη Νομική Πληροφορική» επιχειρεί μια πρώτη προσέγγιση της σχέσης του Δικαίου με την Κοινωνία της Πληροφορίας και τις νέες τεχνολογίες. Με κεντρικό άξονα την «πληροφορία», ως έννομο αγαθό, ο συγγραφέας οριοθετεί με επιτυχία τις μεθοδολογικές παραμέτρους του γνωστικού αντικειμένου της Νομικής Πληροφορικής, διαγράφοντας με σαφήνεια το ρόλο και τη λειτουργία που αναπτύσσει καθεμιά από αυτές, στο πλαίσιο της μεταξύ τους αλληλεπίδρασης. Μέσα από την ανάλυσή του, επιχειρεί να αποδυναμώσει τον κίνδυνο υπερίσχυσης της τεχνολογικής παραμέτρου έναντι του δικαίου, προσφέροντας μια εναλλακτική προσέγγιση για τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του τελευταίου.

Με γνώμονα τους δύο κεντρικούς άξονες που απαρτίζουν το γνωστικό αντικείμενο της Νομικής Πληροφορικής, το ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής αφενός και τα νομικά πληροφοριακά συστήματα αφετέρου, το έργο διαρθρώνεται, αντιστοίχως, σε δύο βασικά μέρη:

Στο πρώτο μέρος (Ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής) αναπτύσσονται –μεταξύ άλλων– ζητήματα που σχετίζονται με το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας και τους περιορισμούς του, την προστασία των προσωπικών δεδομένων, την προστασία του απορρήτου και την πνευματική ιδιοκτησία, αλλά και τα νέα πεδία ρύθμισης που προβάλλουν στο Internet (λ.χ. συμβάσεις συναλλαγών με ηλεκτρονικές πληροφορίες και δεδομένα, ταυτοποίηση παικτών, συμμετοχικό Internet, κοινωνικά δίκτυα, ηλεκτρονικό εμπόριο κ.ά.).

Στο δεύτερο μέρος (Νομικά πληροφοριακά συστήματα) αναπτύσσονται ζητήματα σχετικά με τον τρόπο κατασκευής και χρήσης νομικών πληροφοριακών συστημάτων και εφαρμογών, εστιάζοντας, ειδικότερα, στο πλέον σύγχρονο πεδίο των βάσεων δεδομένων νομοθεσίας και νομολογίας. Όπως χαρακτηριστικά σημειώνεται από τον συγγραφέα, «η δυνατότητα αναδίφησης και επεξεργασίας της πληροφορίας δεν αποτελεί ένα ακόμη ‘απλό εργαλείο’ στη διάθεσή των νομικών, αλλά συναρτάται άμεσα με την ερμηνεία και την εμπέδωση του ισχύοντος δικαίου».

 • 0
 • 0. Δίκαιο και νέες τεχνολογίες: Εισαγωγικές σκέψεις1
 • 0.1. Προβλήματα της διεπιστημονικής έρευνας2
 • 0.2. Προβλήματα ορολογίας3
 • 0.3. Η αναγκαιότητα του νέου κλάδου και η ένταξή του στη νομική επιστήμη7
 • 0.4. Η διάρθρωση της παρούσας εισαγωγικής μελέτης11
 • 0.5. Η ιστορία της Νομικής Πληροφορικής12
 • 0.5.1. Οι απαρχές των συγχρόνων συστημάτων νομικής πληροφόρησης12
 • 0.5.2. Εμπορικές βάσεις νομικών δεδομένων στις ΗΠΑ14
 • 0.5.3. Οι πρώτες προσπάθειες στην Ευρώπη16
 • 0.5.4. Οι εξελίξεις στην Ελλάδα20
 • ΜΕΡΟΣ Α΄25
 • Το ουσιαστικό δίκαιο της πληροφορικής25
 • 1. Η πληροφορία στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος25
 • 1.1. Η ψηφιακή πληροφορία ως αγαθό άξιο έννομης προστασίας27
 • 1.2. Η ψηφιακή πληροφορία ως αντικείμενο συναλλαγής29
 • 2. Το δικαίωμα συμμετοχής στην Κοινωνία της Πληροφορίας33
 • 2.1. Το περιεχόμενο του δικαιώματος κατά το Σύνταγμα34
 • 2.2. Ο συσχετισμός με την ΕΣΔΑ και άλλες διατάξεις38
 • 2.3. Η σημασία της Καθολικής Υπηρεσίας και η πρόσβαση στο Internet40
 • 2.4. Η ουδετερότητα του διαδικτύου και η ελεύθερη ροή δεδομένων44
 • 2.5. Τα οργανωτικά ζητήματα: αδειοδότηση και ονόματα χώρου (Domain Name)49
 • 2.6. H ταυτοποίηση των συμμετεχόντων – Ηλεκτρονικές υπογραφές54
 • 2.6.1. Η τεχνική λύση της ασύμμετρης κρυπτογραφίας για τις ηλεκτρονικές υπογραφές54
 • 2.6.2. Νομοθετικές επιλογές για τις ηλεκτρονικές υπογραφές – Κανονισμός eIDAS 910/201456
 • 2.7. Οι περιορισμοί του δικαιώματος συμμετοχής στην Κοινωνία της πληροφορίας61
 • 3. Πρώτος περιορισμός: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων63
 • 3.1. «Η προστασία του ατόμου από την αυτοματοποιημένη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων» - Διάκριση από συναφείς έννοιες66
 • 3.2. Οι βασικές έννοιες και οι οκτώ αρχές προστασίας των προσωπικών δεδομένων69
 • 3.3. Το σύστημα του Ν 2472/97 (της Οδηγίας 95/46)75
 • 3.4. Προστασία δεδομένων και ηλεκτρονικές επικοινωνίες80
 • 3.4.1. Το πλέγμα των Οδηγιών e-Privacy, Data Retention, Cookies Directive80
 • 3.4.2. Η επεξεργασία τηλεπικοινωνιακών δεδομένων82
 • 3.4.3. Μη ζητηθείσες επικοινωνίες – Spam mail84
 • 3.4.4. Ασφάλεια της επεξεργασίας τηλεπικοινωνιακών δεδομένων86
 • 3.5. Ο νέος Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ / GDPR)87
 • 3.5.1. Η μεταβολή του είδους της ευθύνης του Υπευθύνου Επεξεργασίας και του Εκτελούντος την Επεξεργασία στον Νέο Κανονισμό88
 • 3.5.2. Τα νέα δικαιώματα των Υποκειμένων90
 • 3.5.3. Προστασία των δεδομένων ήδη από το σχεδιασμό (by design) και εξ ορισμού (by default)92
 • 3.5.4. Υποχρεώσεις διαφάνειας και πληροφόρησης94
 • 3.5.5. Η Εκτίμηση «Αντικτύπου»96
 • 3.6. Τα προτεινόμενα μέσα από τον ΓΚΠΔ 98
 • 3.6.1. Πολιτικές98
 • 3.6.2. Κώδικες Δεοντολογίας98
 • 3.6.3. Μηχανισμοί Πιστοποίησης100
 • 3.6.4. Ο Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων101
 • 3.7. Η προστασία δεδομένων υπό τον ΓΚΠΔ101
 • 4. Δεύτερος περιορισμός: Το απόρρητο της επικοινωνίας103
 • 4.1. Περιεχόμενο - έλεγχος από την ΑΔΑΕ104
 • 4.2. Η προστασία των εξωτερικών στοιχείων επικοινωνίας107
 • 4.3. Η προστασία των διευθύνσεων IP (Internet Protocol Address)110
 • 4.4. Ασφάλεια και ακεραιότητα δικτύων και υπηρεσιών111
 • 4.5. Διακοπή της πρόσβασης στα δίκτυα και δικαστική παρέμβαση112
 • 5. Τρίτος περιορισμός: Το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας115
 • 5.1. Πνευματική ιδιοκτησία: Περιεχόμενο116
 • 5.2. Διεθνής Προστασία118
 • 5.3. Το πλαίσιο των Οδηγιών της ΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία και την Κοινωνία της Πληροφορίας119
 • 5.4. Η προστασία των προγραμμάτων Η/Υ125
 • 5.5. Το sui generis δικαίωμα προστασίας των βάσεων δεδομένων133
 • 5.6. Οι άδειες Creative Commons 137
 • 5.7. Νομοθεσία «HADOPI»139
 • 5.8. Η διαδικασία «Ειδοποίησης και Απόσυρσης»140
 • 5.8.1. Η μέθοδος «Notice and take down» στις ΗΠΑ 141
 • 5.8.2. Η διαδικασία νέου άρ. 66Ε Ν 2121/93142
 • 5.8.3. Αντιρρήσεις και ενστάσεις για την μέθοδο Ειδοποίησης Απόσυρσης144
 • 5.9. Σχέση της πνευματικής ιδιοκτησίας με το απόρρητο των επικοινωνιών και την προστασία των προσωπικών δεδομένων146
 • 5.10. Νομολογία του ΔΕΕ για την πνευματική ιδιοκτησία148
 • 5.11. Αστικές, διοικητικές και ποινικές κυρώσεις151
 • 6. Η πληροφορία ως αγαθό άξιο ποινικής προστασίας153
 • 7. To Internet ως χώρος ιδιαίτερων νομικών προβλημάτων161
 • 7.1. Τεχνικές ιδιαιτερότητες του Internet και αδυναμία επιβολής κανόνων162
 • 7.2. Η πρόκληση της διασυνοριακής ροής πληροφοριών και το εφαρμοστέο δίκαιο170
 • 7.3. Internet και ενοχικές σχέσεις171
 • 7.4. Το ζήτημα της ευθύνης των ενδιαμέσων173
 • 7.4.1. Η ευθύνη για την παροχή της πρόσβασης173
 • 7.4.2. Η εξ αποστάσεως συμβατική ευθύνη175
 • 7.4.3. Η ευθύνη των ενδιαμέσων για ενέργειες τρίτων177
 • 7.4.4. Σημαντική νομολογία για την ευθύνη των ενδιαμέσων182
 • 7.4.5. Η ανατροπή της ασυλίας από μεταγενέστερες διατάξεις183
 • 7.4.6. Ιστολόγια (Blogs) και νομοθεσία περί Τύπου184
 • 7.5. Ζητήματα Ιδιωτικού Διεθνούς Δικαίου186
 • 7.6. Η ειδική νομοθεσία – ρυθμιστικές επιλογές για το Internet188
 • ΜΕΡΟΣ Β΄191
 • Οι εφαρμογές της πληροφορικής για το Δίκαιο191
 • 8. Η νομική πληροφορία ως αντικείμενο επεξεργασίας - Νομική Πληροφορική191
 • 8.1. Πρόσβαση στη νομική πληροφορία και κράτος δικαίου195
 • 8.2. Η εκπαίδευση νομικών στη Νομική Πληροφορική και άρση των ανισοτήτων197
 • 9. Νομικά πληροφοριακά συστήματα199
 • 9.1. Τεχνική ανάλυση των βάσεων νομικών δεδομένων203
 • 9.1.1. Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την δημιουργία βάσεων νομικών δεδομένων203
 • 9.1.2. Τα αντεστραμμένα ευρετήρια206
 • 9.1.3. Αναδίφηση και ανάκτηση νομικών πληροφοριών με την άλγεβρα Boole210
 • 9.1.4. Άλλες μέθοδοι αναζήτησης212
 • 9.1.5. Αξιολόγηση της έρευνας212
 • 9.2. Το Internet ως μέσο διάχυσης της νομικής πληροφορίας215
 • 9.3. Συστήματα λήψης αποφάσεων – Δίκαιο και τεχνητή νοημοσύνη217
 • 9.4. Συστήματα για την νομοθετική λειτουργία223
 • 9.5. Συστήματα για την Δημόσια Διοίκηση224
 • 9.6. Πληροφοριακά συστήματα στην Ελληνική Δικαιοσύνη - Ηλεκτρονική Δίκη228
 • 9.6.1. Ηλεκτρονική κατάθεση Αγωγής στα Πολιτικά Δικαστήρια 231
 • 9.6.2. Κατάθεση προτάσεων και σχετικών στα Πολιτικά Δικαστήρια234
 • 9.6.3. Έκδοση των αποφάσεων σε ηλεκτρονική μορφή235
 • 9.6.4. Ηλεκτρονική κατάθεση δικογράφων στην Ποινική και Διοικητική Δικαιοσύνη236
 • 9.7. Εναλλακτική επίλυση διαφορών με ηλεκτρονικά μέσα238
 • 9.8. Η παροχή νομικής εκπαίδευσης μέσω η/υ και Internet238
 • Σκέψεις για το μέλλον της Νομικής Πληροφορικής241
 • Η σημασία των νέων τεχνολογιών για το δίκαιο241
 • Η σημασία Νομικής Πληροφορικής για τον νομικό της πράξης241
 • Η ένταξη της Νομικής Πληροφορικής στις νομικές σχολές242
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ247
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι:247
 • Ενδεικτική ταξινόμηση του γνωστικού αντικειμένου «Νομική Πληροφορική»247
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:251
 • Ιστοσελίδες που παρέχουν νομική πληροφόρηση251
 • ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 255
 • 0
 • 0