Έκδοση: 2018
ISBN: 978-960-622-636-6
Σελίδες: 376
Συγγραφέας: Αθ. Πολυχρονόπουλος

Στη δεύτερη έκδοση του έργου «ΕΠΙΤΟΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ» αναπτύσσονται οι βασικές θεματικές ενότητες του εμπορικού δικαίου, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί και ισχύουν σήμερα. Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξετάζεται συστηματικά και παρουσιάζεται με τρόπο που συνδυάζει την θεωρητική αλλά και την πρακτική θεώρηση των σχετικών θεμάτων. Συγκεκριμένα η ύλη παρατίθεται κατανεμημένη σε δέκα κεφάλαια - ενότητες, που καλύπτουν ολόκληρο το φάσμα εμπορικής νομοθεσίας, η οποία παρουσιάζεται με τρόπο εύληπτο και περιεκτικό. Οι  ενότητες αυτές, είναι οι εξής:

Στην πρώτη ενότητα εξετάζεται το εμπορικό δίκαιο ως θεσμός και η διαμεσολάβηση ως όρος του εμπορικού δικαίου. Στην δεύτερη ενότητα παρατίθεται το γενικό μέρος του εμπορικού δικαίου κι οι εμπορικές πράξεις, στην τρίτη το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, στην τέταρτη οι συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων, στην πέμπτη το δίκαιο του ανταγωνισμού, στην έκτη τα αξιόγραφα, στην έβδομη οι εταιρείες (ενημέρωση με τους Ν 4541, 4548/2018), στην όγδοη το πτωχευτικό δίκαιο (ενημέρωση μέχρι και τον Ν 4549/2018), στην ένατη το ναυτικό δίκαιο και τέλος, στην δέκατη ενότητα το ασφαλιστικό δίκαιο.

Το έργο συμπληρώνεται από αναλυτικό και χρηστικό ευρετήριο, που καλύπτει ολόκληρη την παραπάνω ύλη.

Με τον τρόπο που παρουσιάζεται η ύλη του βιβλίου, παρέχεται στον χρήστη η απαιτούμενη ολοκληρωμένη ενημέρωση, ενώ παράλληλα διευκρινίζονται και τα τυχόν αμφιλεγόμενα θέματα που αφορούν το εκάστοτε εξεταζόμενο αντικείμενο του συγκεκριμένου κλάδου.

Το παρόν έργο αποτελεί ένα διδακτικό εγχειρίδιο για νέους δικηγόρους που ασχολούνται με το γνωστικό αντικείμενο του εμπορικού δικαίου, για ασκούμενους δικηγόρους, για υποψηφίους σε διαγωνισμούς και για νομικούς που ξεκινούν τη γνώση τους στο εμπορικό δίκαιο.

 • 0
 • 1. ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ H ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ1
 • § 1. Ιστορία3
 • § 2. To εμπορικό δίκαιο3
 • 2.1. Γενικά3
 • 2.2. Οι κανόνες του εμπορικού δικαίου4
 • 2.3. Η διαμεσολάβηση4
 • 2.3.1. Η κυκλοφορία των οικονομικών αγαθών και των υπηρεσιών (τομείς παραγωγής)4
 • 2.3.2. Είδη διαμεσολάβησης (ενδεικτικά)5
 • 2.3.3. Η χρησιμότητα των διακρίσεων διαμεσολάβησης6
 • 2.3.4. Τα λοιπά στοιχεία της διαμεσολάβησης (κίνδυνος, κέρδος)6
 • 2.3.5. Ορισμοί της εμπορικής δραστηριότητας, του εμπορίου, της αγοράς, του οικονομικού συστήματος, του οικονομικού συντάγματος.6
 • 2.4. Η επιχείρηση (firm)7
 • 2. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ9
 • § 3. Γενικό μέρος εμπορικού δικαίου11
 • § 4. Οι εμπορικές πράξεις11
 • 4.1. Πρωτότυπα εμπορικές πράξεις11
 • 4.2. Κατ’ αναλογία πρωτότυπα εμπορικές πράξεις11
 • 4.3. Παράγωγα εξ υποκείμενου και εξ αντικειμένου εμπορικές πράξεις12
 • 4.4. Αμφιμερώς εμπορικές πράξεις13
 • 4.5. Ετερομερώς εμπορικές πράξεις13
 • § 6. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του χερσαίου εμπορίου (αρ. 2 ΔΑΕ)14
 • 6.1. Σύμβαση αγοράς προς μεταπώληση14
 • 6.2. Επιχείρηση χειροτεχνίας15
 • 6.3. Επιχείρηση παραγγελίας16
 • 6.4. Επιχείρηση μετακόμισης (χερσαία μεταφορά)18
 • 6.5. Επιχείρηση προμήθειας18
 • 6.6. Επιχείρηση πρακτορείας18
 • 6.7. Επιχείρηση πλειστηριασμών (δημοπρασιών)19
 • 6.8. Επιχείρηση δημοσίων θεαμάτων19
 • 6.9. Kολλυβιστικές εργασίες20
 • 6.10. Τραπεζικές εργασίες20
 • 6.11. Μεσιτικές εργασίες21
 • 6.12. Συναλλαγματικές και οι αποστολές χρημάτων από τόπο σε τόπο22
 • § 7. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις του θαλάσσιου εμπορίου (αρ. 3 ΔΑΕ)22
 • 7.1. Επιχείρηση κατασκευής πλοίου (ναυπήγηση)22
 • 7.2. Αγορά πλοίου22
 • 7.3. Πώληση πλοίου23
 • 7.4. Μεταπώληση πλοίου23
 • 7.5. Θαλάσσιες αποστολές23
 • 7.6. Αγορά ή πώληση αρμένων, εξαρτιών και ζωοτροφιών23
 • 7.7. Ναύλωση23
 • 7.8. Ναυτικό δάνειο24
 • 7.9. Ασφάλιση24
 • 7.10. Όσα άλλα συναλλάγματα αφορούν τη ναυτική εμπορία24
 • 7.11. Συμβάσεις ναυτολόγησης25
 • 7.12. Συμβάσεις εργασίας ναυτικών εμπορικών πλοίων25
 • § 8. Οι πρωτότυπα εμπορικές πράξεις με νεώτερους νόμους25
 • § 9. Η εμπορική ιδιότητα26
 • 9.1. Ορισμός του εμπόρου26
 • 9.2. Προϋποθέσεις κτήσης της εμπορικής ιδιότητας26
 • 9.2.1. Ουσιαστικό σύστημα26
 • 9.2.2. Τυπικό σύστημα29
 • 9.3. Ο κατά τεκμήριο έμπορος29
 • 9.4. Οι συνέπειες της εμπορικής ιδιότητας29
 • 9.5. Απώλεια της εμπορικής ιδιότητας34
 • § 10. Τα εμπορικά βιβλία34
 • 10.1. Γενικά34
 • 10.2. Τα υποχρεωτικά εμπορικά βιβλία του ΕμπΝ35
 • 10.3. Οι κανόνες κανονικής τήρησης των εμπορικών βιβλίων36
 • 10.4. Η αποδεικτική δύναμη των εμπορικών βιβλίων36
 • 10.5. Ανακοίνωση των εμπορικών βιβλίων αρ. 14 ΕμπΝ37
 • 10.6. Εμφάνιση των εμπορικών βιβλίων αρ. 15 ΕμπΝ37
 • 3. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ39
 • § 11. Το δίκαιο της βιομηχανικής ιδιοκτησίας41
 • 11.1. Ορισμός41
 • 11.2. Η εμπορική επωνυμία42
 • 11.2.1. Ορισμός42
 • 11.2.2. Διακρίσεις εμπορικών επωνυμιών43
 • 11.2.3. Απόκτηση της εμπορικής επωνυμίας43
 • 11.2.4. Αρχές που διέπουν την εμπορική επωνυμία44
 • 11.2.5. Η προστασία της εμπορικής επωνυμίας44
 • 11.2.6. Παραγραφή45
 • 11.3. Ο διακριτικός τίτλος46
 • 11.3.1. Ορισμός46
 • 11.3.2. Απόκτηση του διακριτικού τίτλου46
 • 11.3.3. Η προστασία του διακριτικού τίτλου46
 • 11.4. Το σήμα (αρ. 121 επ. Ν 4072/2012 ο.τ. Ν 4155/2013)46
 • 11.4.1. Ορισμός46
 • 11.4.2. Διακρίσεις47
 • 11.4.3. Απόκτηση του δικαιώματος επί του σήματος48
 • 11.4.4. Προϋποθέσεις παραδοχής της δήλωσης σήματος (τυπικό σύστημα)49
 • 11.4.5. Εκμετάλλευση51
 • 11.4.6. Απώλεια του δικαιώματος επί του σήματος52
 • 11.4.7. Προστασία53
 • 11.4.8. Παραγραφή54
 • 11.5. Η ευρεσιτεχνία (Ν 1733/1987)55
 • 11.5.1. Ορισμός της εφεύρεσης55
 • 11.5.2. Το δικαίωμα επί της εφεύρεσης55
 • 11.5.3. Ο πρωτουργός της εφεύρεσης55
 • 11.5.4. Ο δικαιούχος διπλώματος ευρεσιτεχνίας56
 • 11.5.5. Το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας56
 • 11.5.6. Είδη διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας57
 • 11.5.7. Η διαδικασία απονομής διπλώματος ευρεσιτεχνίας57
 • 11.5.8. Απαιτούμενες προϋποθέσεις της εφεύρεσης για  να απονεμηθεί δίπλωμα58
 • 11.5.9. Ακυρότητα του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 15 Ν 1733/1987)59
 • 11.5.10. Οι λόγοι ακυρότητας του διπλώματος ευρεσιτεχνίας60
 • 11.5.11. Έκπτωση από του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 16 Ν 1733/1987)60
 • 11.5.12. Η μεταβίβαση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 12 Ν 1733/1987)60
 • 11.5.13. Εκμετάλλευση του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 10, 11, 12, 13, 14 Ν 1733/1987)61
 • 11.5.14. Η προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας (αρ. 17 Ν 1733/1987)63
 • 11.5.15. Παραγραφή αρ. 17 παρ. 463
 • 11.6. Οι τεχνολογικές καινοτομίες Ν 1733/198764
 • 11.6.1 Πιστοποιητικό Υποδείγματος Χρησιμότητας (Π.Υ.Χ)64
 • 11.6.2. Οι τεχνικοί νεωτερισμοί64
 • 11.7. Σύμβαση μεταφοράς τεχνολογίας65
 • 11.8. Βιομηχανικά και βιοτεχνικά σχέδια και υποδείγματα (Ν 2417/1996, ΠΔ 259/1997)65
 • 11.9. Συλλογικά διακριτικά (Kανονισμός ΕΕ 1151/2012)66
 • 11.10. Διακριτικά που προστατεύονται από το αρ. 13 Ν 146/1914 (διακριτικά ουσιαστικού συστήματος)67
 • 4. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ69
 • § 12. Συμβάσεις χρηματοδότησης επιχειρήσεων71
 • 12.1. Η σύμβαση δικαιόχρησης franchising71
 • 12.2. H σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης leasing (Ν 1665/1986 ο.τ.)71
 • 12.3. Η σύμβαση πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων factoring (Ν 1905/1990 ο.τ)72
 • 12.4. Η σύμβαση αγοράς επιχειρηματικής απαίτησης forfaiting (Ν 1905/1990 ο.τ.)73
 • 12.5. Τιτλοποίηση απαιτήσεων (Ν 3156/2003)73
 • 5. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ75
 • § 13. Ο αθέμιτος ανταγωνισμός Ν 146/191477
 • 13.1. Ορισμός77
 • 13.2. Γενική ρήτρα αρ. 1 Ν 146/191478
 • 13.2.1. Η σχέση της διάταξης αρ. 1 Ν 146/1914 και της διάταξης αρ. 919 ΑΚ79
 • 13.2.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής αρ. 1 Ν 146/191479
 • 13.3. Αθέμιτες πράξεις εναντίον όλων των ανταγωνιστών81
 • 13.3.1. Ψευδής διαφήμιση αρ. 3 Ν 146/1914 («μικρή γενική ρήτρα»)81
 • 13.3.2. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από πτώχευση, αρ. 6 Ν 146/191482
 • 13.3.3. Ψευδής δημόσια αναγγελία εκποίησης εμπορευμάτων προερχομένων από διάλυση καταστήματος, αρ. 7 Ν 146/191482
 • 13.4. Αθέμιτες πράξεις εναντίον συγκεκριμένου ανταγωνιστή83
 • 13.4.1. Απλή δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 11 Ν 146/1914 και συκοφαντική δυσφήμηση κατά ανταγωνιστή αρ. 12 Ν 146/191483
 • 13.4.2. Προσβολή διακριτικών ουσιαστικού συστήματος αρ. 13 Ν146/191484
 • 13.4.3. Αθέμιτη ανακοίνωση ή χρήση εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων αρ. 16-18 Ν 146/1914.85
 • 13.4.4. Καταχρηστική εκμετάλλευση της οικονομική εξάρτησης αρ. 18α Ν 146/191486
 • 13.5. Προστασία86
 • 13.5.1. Αστική86
 • 13.5.2. Ποινική87
 • 13.5.3. Παραγραφή87
 • § 14. Το δίκαιο προστασίας της ελευθερίας του ανταγωνισμού Ν 3959/2011 ο.τ, αρ. 101, 102, 107, 108 ΣΛΕΕ, ΕΚ 139/200488
 • 14.1. Ορισμός88
 • 14.2. Η ανεξάρτητη αρχή «Επιτροπή Ανταγωνισμού ΕΑ»88
 • 14.3. Κυρώσεις88
 • 14.4. Οι παραβάσεις Ν 3959/11 ο.τ (αρ. 101, 102 ΣΛΕΕ)89
 • 14.4.1. Ενδεικτικές περιπτώσεις παραβάσεων αρ. 1 Ν 3959/201189
 • 6. ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ91
 • § 15. Αξιόγραφα93
 • 15.1. Ορισμός93
 • 15.2. Τα στοιχεία του αξιογράφου93
 • 15.2.1. Έγγραφο93
 • 15.2.2. Ενσωμάτωση (εγχάρτωση) - Αρχή της παρακολουθηματικότητας93
 • 15.2.3. Ιδιωτικό δικαίωμα93
 • 15.2.4. Πρόβλεψη στον Νόμο - Άϋλος τίτλος93
 • 15.3. Νομιμοποιητικά σύμβολα94
 • 15.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα94
 • 15.5. Θεωρίες γέννησης του αξιόγραφου95
 • 15.6. Διακρίσεις των αξιογράφων95
 • 15.6.1. Διακρίνονται ανάλογα με το βαθμό ενσωμάτωσης (εγχάρτωσης) του δικαιώματος στο έγγραφο95
 • 15.6.2. Διακρίνονται ανάλογα της εμπορευσιμότητας δηλ. του προσδιορισμού του δικαιούχου της απαίτησης και του τρόπου μεταβίβασης96
 • 15.6.3. Διακρίνονται ανάλογα με τη φύση του δικαιώματος που ενσωματώνουν98
 • 15.6.4. Διακρίνονται ανάλογα της μορφή τους99
 • 15.7. Συναλλαγματική Ν 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ)100
 • 15.7.1. Ορισμός101
 • 15.7.2. Ρήτρες που μπορεί να θέσει ο εκδότης101
 • 15.7.3. Άκυρη και λευκή συναλλαγματική101
 • 15.7.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 17 ΕΝΣ, αρ. 78 παρ. 2 ΝΔ 17.7.1923102
 • 15.7.5. Μεταβίβαση της συναλλαγματικής103
 • 15.7.6. Αποδοχή της συν/κης106
 • 15.7.7. Τριτεγγύηση107
 • 15.7.8. Λήξη της συν/κης108
 • 15.7.9. Πληρωμή της συν/κης109
 • 15.7.10. Ευθεία αγωγή - Αναγωγή110
 • 15.7.11. Παραγραφή αρ. 70112
 • 15.7.12. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 80112
 • 15.7.13. Κληρονομική διαδοχή113
 • 15.8. Γραμμάτιο N 5325/1932 ΕΝΣ (τα αναφερόμενα παρακάτω άρθρα παραπέμπουν στον ΕΝΣ)114
 • 15.8.1. Ορισμός115
 • 15.8.2. Διαφορές γραμματίου - συναλλαγματικής115
 • 15.9. Επιταγή Ν 5960/1933 (τα παρακάτω αναφερόμενα άρθρα παραπέμπουν στον Ν 5960/1933)116
 • 15.9.1. Ορισμός116
 • 15.9.2. Η πληρώτρια τράπεζα και ο εκδότης επιταγής117
 • 15.9.3. Ο κομιστής επιταγής118
 • 15.9.4. Αρχή του απροβλήτου των ενστάσεων αρ. 22, αρ. 78 ΝΔ 17.7.1923, 892 ΑΚ118
 • 15.9.5. Μεταβίβαση της επιταγής119
 • 15.9.6. Τριτεγγύηση121
 • 15.9.7. Αναγωγή122
 • 15.9.8. Είδη επιταγής123
 • 15.9.9. Παραγραφή αρ. 52124
 • 15.9.10. Αδικαιολόγητος πλουτισμός αρ. 60 Ν 5960/1933125
 • 15.9.11. Διαφορές συν/κης-επιταγής126
 • 15.9.12. Κληρονομική διαδοχή127
 • 15.10. Φορτωτική128
 • 15.11. Αποθετήριο ή Αποθηκόγραφο128
 • 15.12. Ενεχυρόγραφο128
 • 15.13. Ασφαλιστήριο128
 • 15.14. Διατακτική (εμπορική έκταξη- εντολή πληρωμής εμπόρου επί εμπόρου)129
 • 15.15. Χρεωστικό ομόλογο129
 • 7. ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ131
 • § 16. Εταιρείες133
 • 16.1. Ορισμός133
 • 16.2. Διακρίσεις133
 • 16.3. H αστική εταιρεία με ή χωρίς νομική προσωπικότητα αρ. 741-784 ΑΚ, αρ. 270 Ν 4072/2012135
 • 16.3.1. Ορισμός135
 • 16.3.2. Χαρακτηριστικά της εταιρικής σύμβασης136
 • 16.3.3. Εταιρικός δεσμός-εταιρική ιδιότητα138
 • 16.3.4. Τα δικαιώματα των εταίρων138
 • 16.3.5. Οι υποχρεώσεις των εταίρων139
 • 16.3.6. Εταιρική αγωγή140
 • 16.3.7. Η διαχείριση - εκπροσώπηση140
 • 16.3.8. Η ευθύνη των εταίρων για χρέη έναντι των τρίτων δανειστών143
 • 16.3.9. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων143
 • 16.3.10. Λύση της εταιρείας145
 • 16.3.11. Αναβίωση148
 • 16.4. Η ομόρρυθμη εταιρεία148
 • 16.4.1. Ορισμός148
 • 16.4.2. Χαρακτηριστικά της ομόρρυθμης εταιρείας149
 • 16.4.3. Η σύσταση της ομόρρυθμης εταιρείας150
 • 16.4.4. Τροποποίηση του καταστατικού151
 • 16.4.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΟΕ151
 • 16.4.6. Τα δικαιώματα των εταίρων (σε συνέχεια της διάκρισης σε εταιρικά και ατομικά δικαιώματα όπως προεκτέθηκε στην αστική εταιρεία)152
 • 16.4.7. Οι υποχρεώσεις των εταίρων153
 • 16.4.8. Εταιρική αγωγή153
 • 16.4.9. Η διαχείριση - εκπροσώπηση154
 • 16.4.10. Η ευθύνη των ομορρύθμων εταίρων για εταιρικά χρέη έναντι των τρίτων δανειστών155
 • 16.4.11. Μεταβολές στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων156
 • 16.4.12. Λύση της εταιρείας157
 • 16.4.13. Αναβίωση160
 • 16.4.14. Μετατροπή160
 • 16.4.15. Ειδική παραγραφή αρ. 269161
 • 16.5. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (απλή)161
 • 16.5.1. Ορισμός161
 • 16.5.2. Η νομική θέση του ετερόρρυθμου εταίρου (δικαιώματα - υποχρεώσεις)161
 • 16.5.3. Η σύσταση της ετερόρρυθμης εταιρείας164
 • 16.5.4. Τροποποίηση του καταστατικού165
 • 16.5.5. Ανώμαλη ή de facto ή εν τοις πράγμασι ΕΕ165
 • 16.5.6. Η ευθύνη του ετερορρύθμου εταίρου για εταιρικά χρέη και ζημιές166
 • 16.5.7. Αλλαγή στον αριθμό και τα πρόσωπα των εταίρων. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση - Μετατροπή167
 • 16.5.8. Ειδικές ρυθμίσεις ΕΕ167
 • 16.6. Η ετερόρρυθμη εταιρεία (κατά μετοχές)168
 • 16.7. Η αφανής εταιρεία168
 • 16.7.1.Ορισμός168
 • 16.7.2. Στοιχεία της αφανούς εταιρείας169
 • 16.7.3. Η νομική θέση του αφανούς εταίρου169
 • 16.8. Η κοινοπραξία170
 • 16.8.1. Ορισμός170
 • 16.8.2. Ιδρυση170
 • 16.8.3. Εφαρμοστέο δίκαιο170
 • 16.9. Η ανώνυμη εταιρεία (ΑΕ) ΚΝ 2190/1920 όπως τροποποιήθηκε με Ν 4548/2018.171
 • 16.9.1. Ορισμός171
 • 16.9.2. Διαδικασία σύστασης (ίδρυσης) ΑΕ172
 • 16.9.3. Ακυρότητα ΑΕ185
 • 16.9.4. Τα όργανα της ΑΕ186
 • 16.9.5. Τα δικαιώματα των μετόχων (διοίκησης και περιουσιακά - ατομικά και συλλογικά)208
 • 16.9.6. Είδη τίτλων που εκδίδονται από ΑΕ αρ. 33214
 • 16.9.7. Αύξηση ΜΚ αρ. 23-28232
 • 16.9.8. Μείωση ΜΚ αρ. 29-31236
 • 16.9.9. Αποθεματικά αρ. 158238
 • 16.9.10. Λύση ΑΕ αρ 164-170239
 • 16.9.11. Αναβίωση αρ. 171241
 • 16.9.12. Μετατροπή αρ. 66-67 κν 2190 (μετασχηματισμός)242
 • 16.9.13. Συγχώνευση ΑΕ αρ. 68-80 κν 2190 (μετασχηματισμός)242
 • 16.9.14. Διάσπαση ΑΕ αρ. 81-89 κν 2190 (μετασχηματισμός)244
 • 16.9.15. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 3245
 • 16.9.16. Ποινικές διατάξεις αρ. 176-181245
 • 16.10. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) Ν 3190/1955 όπως τροποποιήθηκε με Ν 4541/2018247
 • 16.10.1. Ορισμός247
 • 16.10.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΕΠΕ247
 • 16.10.3. Υπό ίδρυση ΕΠΕ250
 • 16.10.4. Ακυρότητα ΕΠΕ251
 • 16.10.5. Τα όργανα της ΕΠΕ252
 • 16.10.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων αρ. 28-29257
 • 16.10.7. Είσοδος νέου εταίρου ΕΠΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου ΕΠΕ259
 • 16.10.8. Ευθύνη εταίρων ΕΠΕ έναντι τρίτων260
 • 16.10.9. Λύση - Εκκαθάριση - Αναβίωση261
 • 16.10.10. Μετατροπή (μετασχηματισμός ) αρ. 51263
 • 16.10.11. Συγχώνευση ΕΠΕ (μετασχηματισμός ) αρ. 54263
 • 16.10.12. Αρμοδιότητα δικαστηρίων αρ. 59α264
 • 16.10.13. Ποινικές διατάξεις αρ. 60.264
 • 16.11. H ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία (ΙΚΕ) αρ. 43-120 Ν 4072/2012264
 • 16.11.1. Ορισμός264
 • 16.11.2. Διαδικασία ίδρυσης (σύστασης) ΙΚΕ.265
 • 16.11.3. Υπό ίδρυση ΙΚΕ268
 • 16.11.4. Ακυρότητα ΙΚΕ268
 • 16.11.5. Τα όργανα της ΙΚΕ269
 • 16.11.6. Μεταβίβαση των εταιρικών μεριδίων.273
 • 16.11.7. Είσοδος νέου εταίρου ΙΚΕ - Έξοδος - Αποκλεισμός εταίρου274
 • 16.11.8. Λύση - Εκκαθάριση - Εναβίωση275
 • 16.11.9. Μετατροπή αρ. 106276
 • 16.11.10. Συγχώνευση ΙΚΕ αρ. 108277
 • 16.11.11. Αρμοδιότητα Δικαστηρίου για επίλυση διαφορών ΙΚΕ αρ. 48.278
 • 16.11.12. Ποινικές διατάξεις αρ. 119.278
 • 8. ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ279
 • § 17. Πτωχευτικό δίκαιο281
 • 1. Ορισμός πτώχευσης281
 • 2. Έννοια όρου «νομική κατάσταση» της πτώχευσης281
 • 3. Πτώχευση ενώσεων προσώπων οικονομικού σκοπού που δεν έχουν νομική προσωπικότητα281
 • 4. Αδυναμία πτώχευσης του δημοσίου των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ και του ιδρύματος281
 • 5. Πτώχευση της αστικής εταιρείας με νομική προσωπικότητα, σωματείων, δικηγορικής εταιρείας, υπό προϋποθέσεις282
 • 6. Ειδική εκκαθάριση τραπεζών282
 • 7. Πτώχευση θανόντος282
 • 8. Δυνατότητα πτώχευσης εμπόρου, ο οποίος, προβλέποντας την οικονομική του κατάρρευση παραιτείται της εμπορικής του ιδιότητος282
 • 9. Πτώχευση μονοπρόσωπης ΑΕ, ΙΚΕ, ΕΠΕ. Αποτελέσματα ως προς τον μοναδικό μέτοχο ή εταίρο282
 • 10. Πτώχευση εμπόρου που δεν έπαυσε τις πληρωμές του282
 • 11. Αποτελέσματα της πτώχευσης ως προς τον ετερόρρυθμο εταίρο επί πτώχευσης ΕΕ283
 • 12. Έννοια χρεωκοπίας (χρεοκοπίας)283
 • 13. Έννοιες πτωχευτικής - μεταπτωχευτικής - εξωπτωχευτικής περιουσίας283
 • 14. Διάκριση των πιστωτών στην πτώχευση και ειδικότερα των πτωχευτικών πιστωτών284
 • 15. Πρόσωπα που μπορούν να ζητήσουν την πτώχευση εμπόρου285
 • 16. Επίκληση των προϋποθέσεων της πτώχευσης από τον αιτούντα. Πότε απορρίπτεται η αίτηση του αν και συντρέχουν οι ουσιαστικές προϋποθέσεις285
 • 17. Δημοσιότητα της πτωχευτικής απόφασης286
 • 18. Αρμόδιο δικαστήριο κήρυξης της πτώχευσης. Περιεχόμενο της πτωχευτικής απόφασης286
 • 19. Ένδικα μέσα και βοηθήματα που επιτρέπονται κατά της πτωχευτικής απόφασης. Εκτελεστότητα αυτής. Αναστολές. Διαδικασία εκδίκασης286
 • 20. Προληπτικά μέτρα πριν την πτώχευση287
 • 21. Όργανα της πτώχευσης287
 • 22. Έννοια του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου)287
 • 23. Η συνέλευση των πιστωτών ως όργανο της πτώχευσης287
 • 24. Σύγκληση της συνέλευσης των πιστωτών288
 • 25. Λήψη απόφασης από τη συνέλευση των πιστωτών288
 • 26. Διαφορές αναγκαστικής εκτέλεσης και πτώχευσης.288
 • 27. Προσωπικές συνέπειες της πτώχευσης ως προς το πρόσωπο του οφειλέτη289
 • 28. Περιουσιακές συνέπειες της πτώχευσης: Πτωχευτική απαλλοτρίωση. Περιουσιακές σχέσεις των συζύγων289
 • 29. Ανάθεση της διοίκησης της πτωχευτικής περιουσίας στον διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην σύνδικο)290
 • 30. Στάδια της πτωχευτικής απαλλοτρίωσης290
 • 31. Εμπορικά δικαιώματα που καταλαμβάνονται από τη πτωχευτική απαλλοτρίωση291
 • 32. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους πτωχευτικούς πιστωτές291
 • 33. Ληξιπρόθεσμο των απαιτήσεων από συν/κη και γραμμάτιο292
 • 34. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τους ενέγγυους πιστωτές292
 • 35. Συνέπειες της πτώχευσης ενός από τους εις ολόκληρον οφειλέτες έναντι του δανειστή292
 • 36. Συνέπειες της πτώχευσης ως προς τις εκκρεμείς συμβάσεις και τον συμψηφισμό293
 • 37. Δικονομικές συνέπειες της πτώχευσης294
 • 38. Έννοιες δικαιώματος αποχωρισμού και πτωχευτικής διεκδίκησης295
 • 39. Σύμβαση πώλησης εμπορευμάτων επί πιστώσει πριν την πτώχευση χωρίς παρακράτηση της κυριότητας. Αποτελέσματα στην περίπτωση που ο πωλητής παρέδωσε τα εμπορεύματα στον μεταφορέα του οφειλέτη που πτώχευσε296
 • 40. Διεκδίκηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας εναντίον του οφειλέτη (πτωχού). Παθητική νομιμοποίηση.296
 • 41. Έννοια πτωχευτικής ανάκλησης πράξεων296
 • 42. Καθορισμός ύποπτης περιόδου296
 • 43. Δικαιώματα του οφειλέτη (πτωχεύσαντος) όσον αφορά την ύποπτη περίοδο297
 • 44. Πράξεις υποχρεωτικής πτωχευτικής ανάκλησης297
 • 45. Πράξεις δυνητικής πτωχευτικής ανάκλησης297
 • 46. Πράξεις εξαιρούμενες της πτωχευτικής ανάκλησης298
 • 47. Ανακλητική αγωγή από τον διαχειριστή αφερεγγυότητας298
 • 48. Διαταγή πληρωμής κατά του οφειλέτη που πτώχευσε για μη πληρωμή τιμολογίων πώλησης εμπορευμάτων. Δυνατότητα ανάκλησης συναλλαγής298
 • 49. Παραγραφή της αξίωσης ανάκλησης πράξης298
 • 50. Αστική ευθύνη διοικητών κεφαλαιουχικών εταιρειών που πτώχευσαν έναντι δανειστών299
 • 51. Εργασίες της πτώχευσης πριν το σχέδιο αναδιοργάνωσης299
 • 52. Προσωρινή συνέχιση της επιχειρηματικής δραστηριότητας της επιχείρησης. Ο οφειλέτης μπορεί να συνεχίσει την επιχείρησή του299
 • 53. Έκθεση του διαχειριστή αφερεγγυότητας (πρώην συνδίκου) αρ. 70300
 • 54. Η συνέλευση πιστωτών αρ. 84300
 • 55. Επιλογές μετά την επαλήθευση των απαιτήσεων300
 • 56. Έννοια και σκοπός του σχεδίου αναδιοργάνωσης. Περιεχόμενο. Νομική του φύση301
 • 57. Περιορισμοί εκ του νόμου όσον αφορά το σχέδιο αναδιοργάνωσης. Αρχή της ίσης μεταχείρισης301
 • 58. Διαδικασία επικύρωσης του σχεδίου αναδιοργάνωσης301
 • 59. Αποτελέσματα της επικύρωσης του σχεδίου301
 • 60. Αποτέλεσμα της ακύρωσης του σχεδίου μετά την επικύρωση. Σε ποια περίπτωση ματαιώνεται302
 • 61. Τρόποι περάτωσης πτώχευσης302
 • 62. Σε τι διαφέρει η περάτωση της πτώχευσης λόγω ολοσχερούς εξόφλησης των πιστωτών από την ανάκληση της πτωχευτικής απόφασης λόγω εξόφλησης302
 • 63. Έννοια παύσης των εργασιών της πτώχευσης ελλείψει περιουσίας303
 • 64. Έννοια ένωσης των πιστωτών303
 • 65. Τι σημαίνει «ένωση» πιστωτών303
 • 66. Τρόπος κατάταξης χρεών στον πτωχευτικό πίνακα διανομής303
 • 67. Τρόπος εκποίησης των ακινήτων της πτωχευτικής περιουσίας κατά την ένωση304
 • 68. Ανάκτηση ατομικών διώξεων πιστωτών σε περίπτωση μη ικανοποίησής τους και περάτωσης της πτώχευσης304
 • 69. Δυνατότητα κήρυξης του πτωχεύσαντος ως συγγνωστού. Γιατί ο οφειλέτης απαιτεί να χαρακτηρισθεί συγγνωστός305
 • 70. Τι είναι η χορήγηση β’ ευκαιρίας στον οφειλέτη φυσικό πρόσωπο (απαλλαγή)305
 • 71. Έννοια διαδικασίας εξυγίανσης306
 • 9. ΝΑΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ307
 • § 18. Ναυτικό δίκαιο309
 • 1. Νομική έννοια του πλοίου309
 • 2. Στοιχεία πράξης νηολόγησης πλοίου309
 • 3. Νηολόγηση ναυπηγούμενου πλοίου. Έννοια ναυπηγούμενου309
 • 4. Τρόπος απόκτησης παραγώγως και πρωτοτύπως της κυριότητας επί πλοίου310
 • 5. Τεχνική έννοια του πλοίου310
 • 6. Στοιχεία εξατομίκευσης του πλοίου310
 • 7. Προϋποθέσεις για να αποκτήσει το πλοίο την Ελληνική εθνικότητα (σημαία)310
 • 8. Νομική συνέπεια στην περίπτωση που τα υλικά ναυπήγησης διαθέτει ο εργοδότης ή ο ναυπηγός311
 • 9. Νομικός χαρακτήρας της σύμβασης ναυπήγησης. Ποιες διατάξεις δεν εφαρμόζονται311
 • 10. Πώς αποκτάται η κυριότητα πλοίου με χρησικτησία311
 • 11. Ποιο δίκαιο ρυθμίζει τα εμπράγματα δικαιώματα επί πλοίου311
 • 12. Έννοιες κυρίου, συμπλοιοκτήτη και εφοπλιστή πλοίου311
 • 13. Έννοιες του όρου «εφοπλισμός»312
 • 14. Έννοια συμπλοιοκτησίας312
 • 15. Μη επιτρεπτό σύναψης συμπλοιοκτησίας επί πολλών πλοίων312
 • 16. α) Τρόπος λήψης αποφάσεων στη συμπλοιοκτησία β) Τι γίνεται αν λόγω μη επίτευξης συμφωνίας από τη πλειοψηφία των μερίδων συμπλοιοκτησίας δυσκολεύεται η εκμετάλλευση του πλοίου313
 • 17. Ποιος διορίζεται διαχειριστής της συμπλοιοκτησίας313
 • 18. Πότε ο διορισμός, παραίτηση ή ανάκληση διαχειριστή αντιτάσσονται κατά τρίτων313
 • 19. Περιεχόμενο εκπροσωπευτικής εξουσίας του διαχειριστή έναντι τρίτων313
 • 20. Συνέπεια της άρνησης συμπλοιοκτήτη να συμμετέχει σε επισκευές μεγάλης έκτασης ή σε καταβολή για την οποία χωρεί παραχώρηση αρ. 85 ΚΙΝΔ314
 • 21. Δικαιώματα απολυθέντος συμπλοιοκτήτη που είναι και μέλος του πληρώματος του πλοίου314
 • 22. Ευθύνη των συμπλοιοκτητών έναντι τρίτων314
 • 23. Μη λύση της συμπλοιοκτησίας με το θάνατο ή την πτώχευση συμπλοιοκτήτη314
 • 24. Μεταβίβαση μερίδας συμπλοιοκτησίας314
 • 25. Υποθήκευση μερίδας ή του πλοίου εκ μέρους της συμπλοιοκτησίας314
 • 26. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 2/3 των μερίδων συμπλοιοκτησίας315
 • 27. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτούνται για την λήψη απόφασης τα 4/5 των μερίδων συμπλοιοκτησίας315
 • 28. Περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται για τη λήψη απόφασης το 1/2, 1/4 των μερίδων συμπλοιοκτησίας ή και ενός συμπλοιοκτήτη315
 • 29. Λόγοι λύσης συμπλοιοκτησίας315
 • 30. α) Διορισμός πλοιάρχου β) Αρμοδιότητες του πλοίαρχου ως εκπροσώπου της κρατικής εξουσίας316
 • 31. Υποχρεώσεις και δικαιώματα του πλοίαρχου316
 • 32. Ναυτιλιακά έγγραφα317
 • 33. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού317
 • 34. Υπαναχώρηση πλοιάρχου από τη σύμβαση ναυτολόγησης317
 • 35. Απαγόρευση φόρτωσης πραγμάτων από ναυτικό χωρίς άδεια πλοιάρχου318
 • 36. Δικαιώματα του ναυτικού αν ναυαγήσει το πλοίο318
 • 37. Δικαιώματα του ναυτικού σε περίπτωση ασθένειας του318
 • 38. Λόγοι λύσης της σύμβασης ναυτολόγησης ναυτικού318
 • 39. Δικαίωμα παλιννόστησης ναυτικού319
 • 40. Δικαιώματα απολυθέντος ναυτικού αν κατά την άφιξη του πλοίου σε λιμάνι δεν του καταβάλλονται τα έξοδα παλιννόστησης ή οι μισθοί του319
 • 41. Ευθύνη του πλοιοκτήτη για πράξεις του πλοιάρχου319
 • 42. Απαλλαγή πλοιοκτήτη των ευθυνών του αρ. 84 ΚΙΝΔ319
 • 43. Παραχώρηση του αρ. 85 ΚΙΝΔ320
 • 44. Συνέπεια της δήλωσης του αρ. 90 ΚΙΝΔ320
 • 45. Έννοια σύμβασης ναύλωσης320
 • 46. Υποχρεώσεις του εκναυλωτή για τη φόρτωση320
 • 47. Υποχρέωση υπεραναμονής321
 • 48. Υποχρέωση του εκναυλωτή σχετικά με το χρόνο φόρτωσης321
 • 49. Καθορισμός του χρόνου του απόπλου όταν πρόκειται για μεταφορά πραγμάτων321
 • 50. Λοιπές υποχρεώσεις του εκναυλωτή μετά την φόρτωση322
 • 51. Δικαιώματα εκναυλωτή αν ο παραλήπτης-ναυλωτής αρνείται να παραλάβει το φορτίο ή δεν εμφανίζεται322
 • 52. Ευθύνη του εκναυλωτή322
 • 53. Υπολογισμός τιμής όσον αφορά την αποζημίωση του ναυλωτή σε περίπτωση βλάβης φορτίου323
 • 54. Ζημιές για τις οποίες δεν ευθύνεται ο εκναυλωτής323
 • 55. Κυριότερες υποχρεώσεις του ναυλωτή323
 • 56. Οφειλόμενος ναύλος αν δεν έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση324
 • 57. Υπολογισμός του ναύλου αν δεν συμφωνήθηκε324
 • 58. Δικαιώματα εκναυλωτή σε περίπτωση που δεν πληρώθηκε ο ναύλος324
 • 59. Δικαίωμα υπαναχώρησης ναυλωτή σε ολική ή μερική ναύλωση324
 • 60. Περιπτώσεις κατά τις οποίες υποχρεώνεται o ναυλωτής να καταβάλει ολόκληρο το ναύλο324
 • 61. Υπαναχώρηση ναυλωτή μετά την φόρτωση σε σύμβαση μεταφοράς πραγμάτων325
 • 62. Λύση σύμβασης ναύλωσης πριν την έναρξη του πλου325
 • 63. Έννοια φορτωτικής325
 • 64. Ονομαστικό εισιτήριο325
 • 65. Δικαίωμα υπαναχώρησης του επιβάτη πριν τον απόπλου326
 • 66. Διακοπή ταξιδίου επιβάτη λόγω ασθενείας του326
 • 67. Δικαιώματα κληρονόμων ως προς τον καταβληθέντα ναύλο σε περίπτωση θανάτου του επιβάτη326
 • 68. Έννοια πλοηγού326
 • 69. Ευθυνόμενα πρόσωπα επί σύγκρουσης όταν οδηγούσε το σκάφος ο πλοηγός326
 • 70. Έννοια ναυτικού πράκτορα326
 • 71. Ευθύνη ναυτικού πράκτορα327
 • 72. Έννοια αβαρίας327
 • 73. Υποθήκευση πλοίου327
 • 74. Προσημείωση υποθήκης σε πλοίο327
 • 75. Έννοια προτιμώμενης υποθήκης327
 • 76. Έννοια ναυτικής πίστης327
 • 77. Είδη ναυτικών προνομίων328
 • 78. Έννοια επιθαλάσσιας αρωγής328
 • 10. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ329
 • § 18. Ασφαλιστικό δίκαιο331
 • 1. Έννοια ασφάλισης331
 • 2. Έννοια ασφαλιστικής κάλυψης331
 • 3. Ουσιώδη στοιχεία της ασφάλισης331
 • 4. Ορισμός της ασφαλιστικής σύμβασης.331
 • 5. Τύπος ασφαλιστικής σύμβασης331
 • 6. Ασφαλιστήριο332
 • 7. Περιεχόμενο της ασφαλιστικής σύμβασης332
 • 8. Έννοια ασφαλιστικού συμφέροντος332
 • 9. Μη ύπαρξη ασφαλιστικού συμφέροντος332
 • 10. Διακρίσεις ασφάλισης. Παράδειγμα.332
 • 11. Καθορισμός ασφαλίσματος333
 • 12. Πρόσωπα που λαμβάνουν μέρος στην ασφαλιστική σύμβαση334
 • 13. Έννοια ασφαλιστικών βαρών334
 • 14. Απαλλαγή του ασφαλιστή για καταβολή του ασφαλίσματος335
 • 15. Παραγραφή των αξιώσεων των ζημιωθέντων κατά του ασφαλιστή336
 • 16. Έννοια υποχρεωτικής ασφάλισης οχημάτων336
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ337
 • 0
 • 0