Έκδοση: 2007
ISBN: 978-960-562-718-8
Σελίδες: 248
Συγγραφέας: Ε. Καραμανάκου
Διεύθυνση Σειράς: Λ. Αθανασίου, Γ. Μιχαλόπουλος, Ε. Περάκης, Γ. Σωτηρόπουλος, Δ. Τζουγανάτος

Το παρόν έργο εγκαινιάζει τη νέα σειρά «Σπουδές Δικαίου της Επιχείρησης», στην οποία φιλοξενούνται μελέτες που στρέφονται γύρω από τη γενική θεματική του δικαίου αυτού και οι οποίες, κατά κύριο λόγο, αποτελούν διπλωματικές εργασίες και έρευνες στο πλαίσιο προγραμμάτων μεταπτυχιακών (προδιδακτορικών) σπουδών. Στο πρώτο μέρος εξετάζεται μορφολογικά ο θεσμός του management buy-out και οι λόγοι που οδηγούν τους ήδη διοικούντες την εταιρία να αναλάβουν την πρωτοβουλία απόκτησής της, καταγράφονται δε οι συναλλακτικές μορφές εμφάνισης του management buy-out και παρουσιάζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις της αγγλικής και γαλλικής έννομης τάξης, που ευνοούν την υλοποίησή του. Το δεύτερο μέρος είναι αφιερωμένο στη διάγνωση και στη μελέτη των νομικών προβλημάτων που ανακύπτουν κατά την ανάληψη αλλά και την εκτέλεση του management buy-out στην ελληνική έννομη τάξη, ειδικότερα δε όσον αφορά στη χρηματοδοτική ενίσχυση και στην αντιμετώπιση του γεγονότος ότι επίδοξος αγοραστής της στοχευόμενης εταιρίας είναι μέλη της διοίκησής της. Τέλος, γίνεται αναφορά στη συνήθη περίπτωση της συγχώνευσης που επακολουθεί την ολοκλήρωση του management buy-out και η οποία διενεργείται με την απορρόφηση της εξαγορασθείσας επιχείρησης από τον εταιρικό φορέα, μέσω του οποίου πραγματοποιείται η εξαγορά. Το έργο συμπληρώνεται με πλούσια βιβλιογραφία (ελληνική και ξενόγλωσση) και χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

 • ΕΞΩΦΥΛΛΟ-17
 • ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ-12
 • Οι «Σπουδές Δικαίου της Επιχείρησης» -Η νέα σειρά-11
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ-9
 • ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ-7
 • ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ-5
 • ΕΙΣΑΓΩΓΗ1
 • Ι. Η προβληματική της παρούσας μελέτης1
 • ΙΙ. Μέθοδος έρευνας2
 • ΙΙΙ. Διάγραμμα μελέτης – Ερευνώμενα ζητήματα2
 • ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ5
 • ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ5
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ7
 • ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ7
 • Ι. Η αρχιτεκτονική της εξαγοράς της επιχείρησης από τη διοίκησή της7
 • A. Βασικά χαρακτηριστικά7
 • 1. Επίδοξος αγοραστής της επιχείρησης είναι μέλη της διοίκησής της7
 • 2. Πραγματοποίηση της εξαγοράς μέσω μιας εταιρίας - οχήματος8
 • B. Η χρηματοδότηση του management buy - out10
 • 1. Το επενδυτικό κοινό10
 • 2. Η τραπεζική δανειοδότηση12
 • 3. Τα κεφάλαια επιχειρηματικού κινδύνου (private equity funds)15
 • Γ. Διάκριση του management buy - out από άλλες συναφείς έννοιες19
 • 1. Management buy - in19
 • 2. Η χορήγηση δικαιώματος για απόκτηση μετοχών (stock options)20
 • II. Λόγοι που οδηγούν τη διοίκηση της εταιρίας να πάρει την πρωτοβουλία20
 • A. Η απόκτηση της επιχείρησης ως σημαντική επενδυτική ευκαιρία22
 • B. Δυνατότητα ευθείας παρέμβασης των διοικούντων στις εταιρικές24
 • Γ. Σωτηρία από επικείμενη διάλυση μιας οικονομικά πάσχουσας25
 • Δ. Διασφάλιση της θέσης των μελών της διοίκησης στην εταιρία26
 • Ε. Απόσχιση κλάδου επιχείρησης και μεταβίβαση μετοχών28
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ31
 • ΜΕΘΟΔΟΙ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΣΤΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ31
 • I. Μεταβίβαση της ίδιας της επιχείρησης31
 • A. Μορφολογική προσέγγιση31
 • B. Νομική αξιολόγηση υπό το πρίσμα της εφαρμογής του άρθρ. 479 ΑΚ33
 • ΙΙ. Μεταβίβαση των μετοχών του εταιρικού φορέα της επιχείρησης36
 • Α. Περιγραφική και δομική ανάλυση36
 • Β. Διερεύνηση της δυνατότητας εφαρμογής του άρθρ. 479 ΑΚ40
 • Γ. Ανάδειξη της δέουσας επιλογής για τον αγοραστή μέσω42
 • III. Εξαγορά της επιχείρησης με δημόσια πρόταση αγοράς μετοχών45
 • A. Εννοιολογική και ερμηνευτική προσέγγιση45
 • B. Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο49
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ53
 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ 53
 • Ι. Οι ωφέλιμες συνέπειες του management buy - out53
 • Α. Συμβολή των μελών της διοίκησης στην οικονομική ανέλιξη53
 • 1. Οι διοικούντες αποκτούν άμεσο επενδυτικό συμφέρον για53
 • 2. Τα μέλη της διοίκησης είναι άτομα με ειδικές γνώσεις54
 • Β. Η εταιρία δεν περνάει σε ξένα επιχειρηματικά χέρια55
 • Γ. Αποτροπή διάχυσης επαγγελματικών απορρήτων κατά56
 • II. Τα αρνητικά στοιχεία και τα επιβλαβή επακόλουθα58
 • A. Πληθώρα αναφυόμενων νομικών ζητημάτων58
 • B. Η αθέμιτη πλευρά του management buy - out59
 • Γ. Βλαπτικά αποτελέσματα για την εξαγορασθείσα επιχείρηση και60
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ63
 • ΔΙΚΑΙΟΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ63
 • I. Η εμπειρία της Μ. Βρετανίας63
 • Α. Το προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς63
 • Β. Το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο64
 • 1. Επιτρεπτή υπό όρους η παροχή χρηματοδοτικής βοήθειας64
 • 2. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της χρηματοδοτικής βοήθειας65
 • II. Το γαλλικό δίκαιο68
 • ΔΕΥΤΕΡΟ ΜΕΡΟΣ73
 • ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΦΥΟΜΕΝΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ73
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ75
 • ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ MANAGEMENT BUY-OUT75
 • Ι. Η προβληματική γύρω από το άρθρο 23α § 1 κ.ν. 2190/192075
 • Α. Προϊσχύσαν νομοθετικό καθεστώς76
 • 1. Πεδίο εφαρμογής και δικαιοπολιτικό θεμέλιο76
 • 2. Ο λόγος της απαγόρευσης των συμβάσεων πιστωτικού χαρακτήρα79
 • 3. Εργαλεία χρηματοδότησης του management buy – out υπό το πρίσμα του άρθρ. 23α § 1 κ.ν 2190/192081
 • α. Χορήγηση δανείων81
 • β. Παροχή εγγυήσεων82
 • γ. Πώληση με πίστωση του τιμήματος84
 • 4. Κυρωτικοί μηχανισμοί σε περίπτωση παραβίασης του άρθρ. 23α § 1 κ.ν. 2190/192087
 • α. Οι αστικές έννομες συνέπειες87
 • β. Οι ποινικές κυρώσεις89
 • 5. Η κατάρτιση των πιστωτικών συναλλαγών από την εταιρία – όχημα90
 • α. Νομικό κώλυμα των διοικητών να αντλήσουν τα ξένα κεφάλαια90
 • β. Νομική αξιολόγηση της χρηματοδότησης της εταιρίας – όχηματος91
 • i. Η εφαρμογή του άρθρ. 23α § 1 κ.ν. 2190/192091
 • ii. Η εφαρμογή του άρθρ. 23α § 1 εδ. β΄ κ.ν. 2190/1920 (πλέον άρθρ. 16α κ.ν. 2190/1920)95
 • iii. Η σωρευτική εφαρμογή του εδ. α΄ και του εδ. β΄ του άρθρ. 23α § 1 κ.ν 2190/192098
 • B. Ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο101
 • 1. Εφικτή υπό προϋποθέσεις η παροχή εγγυήσεων ή ασφαλειών από την εταιρία στα μέλη της διοίκησής της101
 • 2. Επιτρεπτή υπό όρους η χορήγηση από την αε χρηματοδοτικής βοήθειας ενόψει της απόκτησης μετοχών της από τρίτους103
 • II. Η εφαρμογή του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920105
 • A. Η αρχή προστασίας του μετοχικού κεφαλαίου106
 • 1. Αναγκαιότητα και σκοπιμότητα της αρχής106
 • 2. Εννοιολογική προσέγγιση του μετοχικού κεφαλαίου107
 • 3. Η εγγυητική λειτουργία του μετοχικού κεφαλαίου110
 • B. Το περιεχόμενο του άρθρου 44α κ.ν. 2190/1920112
 • 1. Εννοιολογική σημασία των διανομών113
 • 2. Οι συγκεκαλυμμένες διανομές της εταιρικής περιουσίας115
 • 3. Η ειδικότερη περίπτωση της πιστοδότησης των μετόχων από την εταιρία119
 • Γ. Έννομες συνέπειες της καταστρατήγησης του άρθρου 44α § 1 κ.ν. 2190/1920122
 • III. Υπέρβαση των ορίων που θέτει ο εταιρικός σκοπός στην εκπροσωπευτική εξουσία126
 • A. Η έκταση της εκπροσωπευτικής εξουσίας στην αε126
 • B. Καταχρηστική άσκηση της εξουσίας εκπροσώπησης128
 • IV. Ζητήματα τραπεζικού δικαίου131
 • A. Δίκαιο τραπεζικής εποπτείας132
 • 1. Μεγάλα χρηματοδοτικά ανοίγματα131
 • 2. Τραπεζική χρηματοδότηση αγοράς μετοχών132
 • B. Τραπεζικό απόρρητο135
 • 1. Έννοια και αντικείμενο του τραπεζικού απορρήτου135
 • 2. Νομική θεμελίωση και συνέπειες παράβασης του τραπεζικού απορρήτου136
 • 3. Οι φραγμοί που θέτει το τραπεζικό απόρρητο κατά τη χρηματοδότηση του management buy – out138
 • α. Όρια στην ενημέρωση των διοικούντων138
 • β. Όρια στην αξιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την ίδια την τράπεζα140
 • Γ. Καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών από την τράπεζα141
 • 1. Αξιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών από την τράπεζα141
 • 2. Ανακοίνωση εμπιστευτικών πληροφοριών στους εξαγοράζοντες143
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ145
 • ΚΡΙΣΙΜΑ ΝΟΜΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΓΕΝΝΑ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΩΣ ΑΓΟΡΑΣΤΩΝΣΤΟ M.B.O145
 • I. Νομικά ζητήματα στο «asset deal»145
 • A. Η εφαρμογή του άρθρου 23α § 2 κ.ν. 2190/1920145
 • 1. Υπαγωγή του «asset deal» στο άρθρ. 23α § 2 κ.ν. 2190/1920145
 • 2. Προϋποθέσεις εγκυρότητας της συναλλαγής147
 • B. Η εφαρμογή του άρθρου 235 ΑΚ151
 • 1. Εκπροσώπηση της εταιρίας στο «asset deal»151
 • 2. Συρροή άρθρ. 235 ΑΚ και άρθρ. 23α § 2 κ.ν. 2190/1920153
 • 3. Η απαγόρευση του «asset deal» ως μορφή αυτοσύμβασης154
 • 4. Πότε το «asset deal» συνιστά επιτρεπτή αυτοσύμβαση157
 • α. Εξαιρέσεις από την απαγόρευση των αυτοσυμβάσεων157
 • β. Η εφαρμογή των εξαιρέσεων του άρθρ. 235 ΑΚ στο «asset deal»159
 • γ. H έγκριση της εξαγοράς από τον αντιπροσωπευόμενο160
 • δ. Tύπος της επιτρεπτής αυτοσύμβασης164
 • 5. Αναζήτηση διεξόδου μέσω της προσωρινής διοίκησης του ΑΚ 69165
 • 6. Περιπτώσεις όπου το «asset deal» δεν συνιστά είδος αυτοσύμβασης168
 • α. Δεν συμμετέχει όλο το δσ στην εξαγορά168
 • β. Σύμβαση με υποκατάστατο όργανο του αντιπροσωπευομένου170
 • II. Νομικά ζητήματα στο «share deal»172
 • A. Τα χαρακτηριστικά των συμβαλλόμενων μερών172
 • 1. Το πληροφοριακό προβάδισμα των μελών της διοίκησης172
 • 2. Η μειονεκτική θέση των μετόχων – πωλητών172
 • 3. Ανάγκη για προστασία των μετόχων173
 • B. Η υποχρέωση των μελών της διοίκησης για ενημέρωση των μετόχων174
 • 1. Η συμπεριφορά των μερών κατά το στάδιο των διαπραγματεύσεων174
 • 2. Η προσυμβατική υποχρέωση διαφώτισης176
 • 3. Θεμελίωση της υποχρέωσης διαφώτισης179
 • 4. Το καθήκον πληροφόρησης των διοικούντων180
 • α. Η ανεπάρκεια του δικαιώματος πληροφόρησης του άρθρ. 39 § 5 κ.ν. 2190/1920181
 • β. Η προσυμβατική υποχρέωση διαφώτισης των μελών της διοίκησης184
 • γ. Έκταση της υποχρέωσης διαφώτισης των μελών της διοίκησης184
 • 5. Έννομες συνέπειες από την παράβαση της προσυμβατικής υποχρέωσης διαφώτισης187
 • Γ. Καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών190
 • 1. Δικαιοπολιτικός στόχος της απαγόρευσης του insider trading190
 • 2. Καταχρηστική εκμετάλλευση προνομιακών πληροφοριών από τους διοικητές της εταιρίας192
 • ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ199
 • ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΕΞΑΓΟΡΑΣΘΕΙΣΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΟΧΗΜΑΤΟΣ199
 • I. Συγχώνευση με απορρόφηση199
 • A. Σκοπιμότητα της επακολουθούμενης της εξαγοράς συγχώνευσης199
 • B. Διαδικαστική πραγμάτωση της συγχώνευσης με απορρόφηση200
 • II. Προστασία των εταιρικών δανειστών203
 • III. Προστασία των μετόχων της μειοψηφίας206
 • A. Η διακινδύνευση των συμφερόντων των μειοψηφούντων μετόχων206
 • B. Καταχρηστική η απόφαση της γσ για τη συγχώνευση207
 • ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ209
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ - ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ217