Εξάλειψη του φαύλου κύκλου στη σχέση μεταξύ κράτους και τραπεζών

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €25.00
ΝΠ €35.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-697-7
Σελίδες: 240
Συγγραφέας: Φ. Αθανασίου

Ο σκοπός της παρούσας μελέτης «Κρίση δημόσιου χρέους και τραπεζικό σύστημα στη ζώνη του ευρώ» είναι διττός και συνίσταται: α) στην επισκόπηση των μέτρων που έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ειδικότερα σε επίπεδο ζώνης του ευρώ, για την περιστολή του κινδύνου έκθεσης των κρατών σε τραπεζικές κρίσεις και στην αξιολόγηση του αντίκτυπου των νομικών αδυναμιών τους στην επίτευξη των αντικειμενικών τους στόχων και β) στην εξέταση τρόπων αναχαίτισης του αντίστροφου διαύλου μετάδοσης κρίσεων (εκείνων δηλαδή που έχουν ως αφετηρία το κράτος), ώστε να αποσοβηθεί η εκδήλωση μελλοντικών κρίσεων αντιστοίχων εκείνης που έπληξε το ελληνικό τραπεζικό σύστημα αρχής γενομένης από το 2010.

Το έργο ολοκληρώνεται με παράρτημα νομοθεσίας που αφορά σε κείμενα της Συνθήκης για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, της  Ανακοίνωσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης κ.λπ.

 • 0
 • Εισαγωγή1
 • A. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ7
 • 1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας7
 • 2. Περιπτωσιολογικές μελέτες9
 • 2.1 Η περίπτωση της Ιρλανδίας9
 • 2.2 Η περίπτωση της Κύπρου11
 • B. ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ15
 • 1. Επισκόπηση βιβλιογραφίας15
 • 2. Περιπτωσιολογικές μελέτες18
 • 2.1 Η περίπτωση της Ελλάδας18
 • 2.2 Η περίπτωση της Κύπρου20
 • Γ. ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΑΝΩΦΕΡΗ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ25
 • 1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις25
 • 2. ΕΕΜ: επισκόπηση νομικών και επιχειρησιακών αδυναμιών26
 • 3. ΟΑΕΤ και ΕΜΕ: επισκόπηση και νομικές αδυναμίες31
 • 4. ΕΣΑΚ: επισκόπηση και νομικές αδυναμίες37
 • 5. Λοιποί θεσμικοί και νομικοί προβληματισμοί γύρω  από την Τραπεζική Ένωση39
 • 6. Η κεντρική διαχείριση της έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα (ELA) ως μέσο αναχαίτισης του ανωφερούς διαύλου μετάδοσης41
 • 7. Ενδιάμεση αξιολόγηση: μπορεί η Τραπεζική Ένωση να αναχαιτίσει τον ανωφερή δίαυλο μετάδοσης;44
 • Δ. ΑΝΑΧΑΙΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΚΑΤΩΦΕΡΗ ΔΙΑΥΛΟ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ49
 • 1. Διακύβευμα και αξιολόγηση της έως σήμερα ευρωπαϊκής δράσης49
 • 1.1 Προληπτικά μέτρα: θέσπιση ορίων όσον αφορά τη διακράτηση κρατικών ομολόγων και/ή προσαρμογή της κανονιστικής τους μεταχείρισης50
 • 1.2 Λοιπές επιλογές πολιτικής55
 • Ε. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ83
 • ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ95
 • Ι. Συνθήκη για τη θέσπιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας95
 • ΙΙ. Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή, μετά την 1η Αυγούστου 2013, των κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων στα μέτρα στήριξης των τραπεζών στο πλαίσιο της χρηματοπιστωτικής κρίσης («Τραπεζική ανακοίνωση»)127
 • ΙΙΙ. Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 του Συμβουλίου153
 • IV. Guideline on Financial Assistance for the Direct Recapitalisation of Institutions207
 • V. European Stability Mechanism Guideline on Precautionary Financial Assistance219
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ225
 • 0
 • 0