Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-754-7
Σελίδες: 320
Συγγραφέας: Γ. Ευσταθόπουλος, Ε. Πούλου, Π. Ρεντούλης, Α. Σπυρίδωνος

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μια οργανωμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των  νέων ευαίσθητων ζητημάτων του δικαίου των ακινήτων που εκφεύγουν του παραδοσιακού εμπραγμάτου και γενικότερα αστικού δικαίου. Τα ζητήματα αυτά, που παρουσιάζονται για πρώτη φορά συνδυαστικά, καλύπτουν τη νέα μέθοδο εκμετάλλευσης ακινήτων μέσω των βραχυχρόνιων μισθώσεων της οικονομίας του διαμοιρασμού που προβάλλονται από διαδικτυακές πλατφόρμες τύπου AirBnB, τις εξελίξεις στο φορολογικό δίκαιο των ακινήτων, τις νέες ρυθμίσεις στο δίκαιο των αυθαιρέτων και στη διαδικασία νομιμοποίησης αυτών, καθώς επίσης και το νέο δίκαιο της κατάσχεσης και αναγκαστικής εκποίησης ακινήτων μέσω ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

 • 0
 • § 1. Δίκαιο των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακινήτων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού1
 • I. Εισαγωγικά1
 • II. Δομικές αλλαγές στον χώρο των μισθώσεων ακινήτων2
 • III. Νομικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί προβληματισμοί2
 • Α. Νομικά ζητήματα2
 • Β. Οικονομικά ζητήματα3
 • Γ. Κοινωνικά ζητήματα4
 • Δ. Φορολογικός προσανατολισμός του νομοθέτη6
 • Ε. Η νομολογιακή προσέγγιση με αφορμή την ΜΠρΘεσ 16158/2018 - Σημασία απόφασης7
 • IV. Ορισμοί (άρθρο 111 παρ. 1 Ν 4446/2016)8
 • Α. Ακίνητο9
 • Β. Οικονομία του διαμοιρασμού11
 • Γ. Ψηφιακές πλατφόρμες11
 • Δ. Βραχυχρόνια μίσθωση12
 • Ε. Διαχειριστής ακινήτου βραχυχρόνιας μίσθωσης13
 • V. Προϋποθέσεις υπαγωγής μίσθωσης στην έννοια των βραχυχρόνιων μισθώσεων μέσω ψηφιακής πλατφόρμας στην οικονομία του διαμοιρασμού (άρθρο 111 παρ. 2 Ν 4446/2016)15
 • Α. Εγγραφή στο μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής15
 • Β. Αναγραφή αριθμού εγγραφής στο μητρώο σε κάθε ανάρτηση και μέσο προβολής20
 • Γ. Ειδικό σήμα λειτουργίας20
 • VI. Φορολογικές υποχρεώσεις και απαλλαγές (άρθρο 111 παρ. 3 Ν 4446/2016)21
 • Α. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος 21
 • Β. Έννοια δικαιούχου εισοδήματος βραχυχρόνιας μίσθωσης21
 • Γ. Φορολογία εισοδήματος από βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 39Α Ν 4172/2013) 21
 • Δ. Απαλλαγή από ΦΠΑ (άρθρο 111 παρ. 3 περ. α΄ Ν 4446/2016)23
 • Ε. Σκοπός ρυθμίσεων (άρθρο 9 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)23
 • ΣΤ. Δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 3 περίπτ. β΄ Ν 4446/2016, άρθρο 1 παρ. 8 και άρθρο 5 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)24
 • VII. Υποχρέωση υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 Ν 4446/2016, Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)30
 • Α. Υπόχρεοι και στοιχεία δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και Απόφαση του Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)30
 • Β. Συνιδιοκτησία, συννομή, συνεπικαρπία, συνυπεκμίσθωση (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)32
 • Γ. Δικαίωμα υπεκμίσθωσης (άρθρο 111 παρ. 4 περίπτ. γ΄ Ν 4446/2016 και άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)33
 • Δ. Ολοκλήρωση υποβολής δήλωσης (άρθρο 8 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)33
 • Ε. Υποβολή δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου (απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162, ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018)33
 • VIII. Παραβάσεις, πρόστιμα, κυρώσεις σε σχέση με το μητρώο ακινήτων βραχυχρόνιας διαμονής και με τη δήλωση βραχυχρόνιας διαμονής (άρθρο 111 παρ. 5 Ν 4446/2016 και άρθρα 4 και 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)43
 • Α. Αυτοτελές διοικητικό πρόστιμο (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. α’ Ν 4446/2016 και άρθρο 4 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) 43
 • Β. Πρόστιμο για μη υποβολή δήλωσης ή για υποβολή ανακριβούς δήλωσης (άρθρο 111 παρ. 5 περ. β’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)47
 • Γ. Πρόστιμο για εκπρόθεσμη δήλωση (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. γ’ Ν 4446/2016 και άρθρο 7 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)47
 • Δ. Πρόστιμο επί μη ανταπόκρισης σε αίτημα ΑΑΔΕ (άρθρο 111 παρ. 5 περίπτ. δ’ Ν 4446/2016)47
 • IX. Έλεγχοι – Διαδικασίες και όργανα ελέγχου (άρθρο 111 παρ. 6 Ν 4446/2016, άρθρο 4 παρ. 1 και άρθρο 7 παρ. 1 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)47
 • X. Λοιπές διατάξεις48
 • Α. Πληροφορίες από πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 7 Ν 4446/2016)48
 • Β. Περιορισμοί στη διάθεση «ακινήτων» για βραχυχρόνια μίσθωση (άρθρο 111 παρ. 8 Ν 4446/2016)48
 • Γ. Συνεργασία Δημοσίου με πλατφόρμες (άρθρο 111 παρ. 9 Ν 4446/2016)49
 • Δ. Νομοθετική εξουσιοδότηση για ρύθμιση ζητημάτων εφαρμογής (άρθρο 111 παρ. 10 Ν 4446/2016)49
 • Ε. Έναρξη ισχύος διατάξεων και μεταβατικές διατάξεις (άρθρο 10 Απόφασης Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187, ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017)49
 • ΣΤ. Δικονομικές διατάξεις: Δωσιδικία - Αρμοδιότητα - Ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών (άρθρα 17 παρ. 3, 29 παρ. 1 και 614 παρ. 2 ΚΠολΔ)50
 • Ζ. Εφαρμογή διατάξεων περί οριζοντίων και καθέτων ιδιοκτησιών (Ν 3741/1929, άρθρο 54 ΕισΝΑΚ, άρθρα 1002 και 1117 ΑΚ)51
 • Παράρτημα νομοθεσίας57
 • 1. Ν 4446/2016 (ΦΕΚ Α΄ 240, 22.12.2016) με τίτλο «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές συναλλαγές. Τροποποιήσεις του Ν 4270/2014 και λοιπές διατάξεις»57
 • 2. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1187 (ΦΕΚ Β΄ 4232/4.12.2017) με τίτλο «Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»60
 • 3. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1162 (ΦΕΚ Β΄ 3579/22.8.2018) με τίτλο «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου»71
 • 4. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1170 (ΦΕΚ Β΄ 3720/30.8.2018) με τίτλο «Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού - Καθορισμός τύπου και περιεχόμενου της «Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής»77
 • 5. Απόφαση Διοικητού ΑΑΔΕ με αριθμό Πολ. 1194, ΦΕΚ Β΄ 4782/25.10.2018 με τίτλο «Τροποποίηση της Πολ. 1187/2017 (Β΄ 4232) απόφασης του Διοικητή της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων στο πλαίσιο της οικονομίας του διαμοιρασμού»81
 • 6. Διατάξεις άρθρων 21, 39, 39Α και 40 Ν 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167/ 23.7.2013) με τίτλο «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα εφαρμογής του Ν 4046/2012, του Ν 4093/2012 και του Ν 4127/2013 και άλλες διατάξεις»83
 • 7. Άρθρο 46 Ν 4179/2013 (ΦΕΚ Α΄ 175/8.8.2013) με τίτλο «Απλούστευση διαδικασιών για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό, αναδιάρθρωση του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και λοιπές διατάξεις»88
 • § 2. Παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου93
 • Ι. Εισαγωγή93
 • ΙΙ. Οι διατυπωθείσες γνώμες ως προς τη νομική φύση της παραίτησης από κυριότητα ακινήτου93
 • ΙΙΙ. Προϋποθέσεις της παραίτησης95
 • Α. Δήλωση βουλήσεως του κυρίου95
 • B. Κυριότητα98
 • Γ. Τύπος100
 • ΙV. Εφαρμογή των περί δικαιοπραξιών διατάξεων στην παραίτηση από την κυριότητα ακινήτου100
 • A. Απαγόρευση διαθέσεως της κυριότητας του ακινήτου101
 • B. Εικονικότητα102
 • Γ. Η παραίτηση ως καταδολιευτική απαλλοτρίωση103
 • V. Αποτελέσματα της παραίτησης104
 • A. Κτήση κυριότητας από το Δημόσιο104
 • Β. Κτήση νομής από το Δημόσιο105
 • Γ. Τύχη περιορισμένων εμπραγμάτων δικαιωμάτων105
 • VI. Διάκριση των αδεσπότων από τα εγκαταλελειμμένα ακίνητα106
 • § 3. Οι τραπεζικές συμβάσεις με εξασφάλιση σε ακίνητο και οι διαταγές πληρωμής109
 • I. Εισαγωγή109
 • II. Είδη εξασφαλίσεων109
 • Α. Διάκριση εξασφαλίσεων με βάση την περιουσία του δανειολήπτη και την περιουσία του εγγυητή110
 • Β. Διάκριση μεταξύ δανείων με την παροχή προσωπικών ασφα­λειών και με την παροχή εμπράγματων ασφαλειών110
 • Γ. Διάκριση μεταξύ περιορισμένης εγγυήσεως και απεριόριστης εγγυήσεως111
 • III. Μέτρα πρόληψης111
 • IV. Εξωδικαστική διευθέτηση112
 • V. Άμυνα δανειολήπτη και εγγυητή113
 • VI. Εγκυρότητα και καταχρηστικότητα της καταγγελίας113
 • VII. Δικαστηριακή διευθέτηση114
 • Α. Μέσα Άμυνας του δανειολήπτη και του εγγυητή114
 • Β. Αιτίες ανακοπής114
 • VIII. Αποτίμηση116
 • § 4. Ο αναγκαστικός πλειστηριασμός ακινήτων117
 • I. Έννοια και διακρίσεις117
 • II. Νομική φύση αναγκαστικού πλειστηριασμού118
 • III. Εκθέσεις και βιβλίο πλειστηριασμών119
 • IV. Προδικασία και κύρια διαδικασία122
 • Α. Νομοθετικό πλαίσιο122
 • Β. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού124
 • Γ. Όργανο ηλεκτρονικού πλειστηριασμού127
 • Δ. Χρόνος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού131
 • Ε. Τόπος ηλεκτρονικού πλειστηριασμού132
 • ΣΤ. Προδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτων134
 • Ζ. Πλειοδοσία στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό138
 • Η. Κατακύρωση στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό145
 • Θ. Καταβολή και δημόσια κατάθεση πλειστηριάσματος150
 • Ι. Μεταβατικές διατάξεις154
 • V. Αναπλειστηριασμός159
 • VI. Ζητήματα μετά τον πλειστηριασμό161
 • Α. Τύχη πλειστηριάσματος ακυρωθέντος πλειστηριασμού161
 • Β. Ευθύνη για ελαττώματα164
 • Γ. Τύχη μισθώσεως του πλειστηριασθέντος ακινήτου165
 • Δ. Διεκδίκηση των πλειστηριασθέντων166
 • § 5. Αυθαίρετη δόμηση167
 • I. Ιστορική αναδρομή της αυθαίρετης δόμησης στην Ελλάδα και προσπάθειες νομοθετικής αντιμετώπισής του168
 • ΙΙ. Έννοια του αυθαιρέτου172
 • Α. Γενικά172
 • Β. Είδη αυθαιρέτων174
 • ΙΙΙ. Απαγόρευση ανοικοδόμησης αυθαίρετης κατασκευής (άρθρο 4 παρ. 1 ΝΟΚ)176
 • Α. Κύρος της σύμβασης για κατασκευή δομικού έργου με αυθαίρετη κατασκευή: Οι υποστηριζόμενες γνώμες176
 • Β. Ίδια θέση: Ακυρότητα της σύμβασης έργου σε περίπτωση αδυναμίας έκδοσης άδειας177
 • ΙV. Κυρώσεις κατά της αυθαίρετης δόμησης178
 • Α. Κατεδάφιση178
 • Β. Πρόστιμο178
 • Γ. Ποινικές κυρώσεις179
 • Δ. Απαγόρευση της διάθεσης και απόλυτη ακυρότητα των εμπράγματων δικαιοπραξιών σε ακίνητα με αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης (άρθρο 82 παρ. 1 Ν 4495/2017)180
 • V. Ιδιωτικού δικαίου αξιώσεις από αυθαίρετη κατασκευή194
 • Α. Ιδιωτικό δικαίωμα κατεδάφισης της αυθαίρετης κατασκευής194
 • Β. Δικαίωμα αποζημίωσης198
 • § 6. Φορολογία ακινήτων201
 • Ι. Διακρίσεις των φόρων περιουσίας. Έννοια και σκοπός της φορολογίας ακινήτου. Χαρακτηριστικά201
 • ΙΙ. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου202
 • Α. Γενικά202
 • Β. Διαδικασία υποβολής δήλωσης ΦΜΑ203
 • Γ. Ειδικές περιπτώσεις μεταβίβασης ακινήτων και υποχρέωσης προς καταβολή ΦΜΑ204
 • Δ. Η απαλλαγή από τον ΦΜΑ206
 • Ε. Συντελεστές του ΦΜΑ211
 • ΙΙΙ. Φορολογία κατοχής ακινήτου214
 • Α. Γενικά - Ιστορική αναδρομή214
 • Β. Φόρος μεγάλης ακίνητης περιουσίας215
 • Γ. Ενιαίο τέλος ακινήτων216
 • Δ. Φόρος ακίνητης περιουσίας222
 • Ε. Έκτακτο ειδικό τέλος ακινήτων233
 • Στ. Τέλος ακίνητης περιουσίας241
 • Ζ. Ειδικός φόρος ακίνητης περιουσίας εταιρειών247
 • Η. Ενιαίος φόρος ιδιοκτησίας ακινήτων253
 • IV. Φορολογία εισοδήματος - εκμετάλλευσης από ακίνητα272
 • Α. Εισόδημα από περιουσία-κεφάλαιο272
 • Β. Βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτου (Airbnb)276
 • Γ. Καθεστώς Φορολογίας ακινήτου ανήκον σε offshore εταιρεία280
 • Δ Ξενοδοχειακό τέλος - Φόρος διαμονής282
 • Ε. Το ακίνητο ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο επιχείρησης (ορισμοί)282
 • ΣΤ. Golden visa283
 • Παράρτημα νομοθεσίας289
 • Ι. Φορολογία μεταβίβασης ακινήτου289
 • ΙΙ. Φορολογία κατοχής ακινήτου289
 • ΙΙΙ. Φορολογία εισοδήματος - Εκμετάλλευσης από ακίνητα292
 • Αλφαβητικό ευρετήριο295
 • 0
 • 0