Έκδοση: 2019
ISBN: 978-960-622-772-1
Σελίδες: 472
Συγγραφέας: Ε. Αντωνιάδου, Π. Δαβερώνας, Μ. Καραγιώργου, Δ. Λαδάς, Ζ. Μαμματάς, Ε. Μούτου, Αθ. Μπούρλος, Π. Πετροπούλου , Γ. Τέλλου
Επιμέλεια: Δ. Λαδάς

 Η παρούσα έκδοση «Εργατικές Διαφορές – Δικονομικά Ζητήματα» αποτελεί μία προσπάθεια σύγχρονης και πλήρους συστηματοποίησης του εργατικού δικονομικού δικαίου, όπως αυτό διαμορφώθηκε και ισχύει μετά και τον Ν 4335/2015. Το σύνολο της ύλης του έργου διαρθρώνεται και αντιμετωπίζεται σε δεκαεπτά κεφάλαια, όπου συγκεκριμένα παρουσιάζονται και, μέσα από τη σύζευξη της αντιπροσωπευτικότερης θεωρίας και πλέον πρόσφατης νομολογίας, αναλύονται σε βάθος ιδιαίτερα ενδιαφέροντα δικονομικά ζητήματα, που άπτονται της ειδικής διαδικασίας των εργατικών διαφορών, όπως ενδεικτικά η εξαρτημένη εργασία ως κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών, η εισαγωγή και εκδίκαση αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία, ζητήματα αρμοδιότητας και διεθνούς δικαιοδοσίας, η κύρια και η αποδεικτική διαδικασία, ασφαλιστικά μέτρα, ένδικα μέσα και αναγκαστική εκτέλεση, ζητήματα δεδικασμένου, προαγωγών και πειθαρχικού δικαίου, θέματα συλλογικού εργατικού δικονομικού δικαίου και ναυτεργατικού δικονομικού δικαίου, καθώς και δικονομικές διατάξεις ειδικών εργατικών νόμων, ώστε να καλύπτονται πλήρως και όσα ζητήματα δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ΚΠολΔ. Η έκδοση αυτή αποτελεί ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο βοήθημα και εργαλείο στα χέρια κάθε νομικού της πράξης, ο οποίος ασχολείται με την εργατική δίκη, καθώς επιτυγχάνει μία σφαιρική παρουσίαση και ανάλυση όλων των σημαντικών σχετικών ζητημάτων.

 • 0
 • Κεφάλαιο Πρώτο1
 • ΟΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ1
 • Ι. Η εξαρτημένη εργασία κύριο αντικείμενο της διαδικασίας των εργατικών διαφορών1
 • Α. Εισαγωγή1
 • Β. Έννοια εξαρτημένης εργασίας4
 • Γ. Ο ορθός νομικός χαρακτηρισμός7
 • Δ. Η ετοιμότητα προς παροχή εργασίας11
 • Ε. Μορφώματα παραγωγής εργασιακού αποτελέσματος12
 • ΣΤ. Τεκμήρια εξάρτησης17
 • Ζ. Συμφωνημένη διάρκεια της σύμβασης εργασίας18
 • Η. Ειδικές ρυθμίσεις της σύμβασης έργου20
 • Θ. Περιπτωσιολογία23
 • Ι. Σύνοψη27
 • II. Δικαιοδοσία πολιτικών δικαστηρίων για τις εργατικές διαφορές28
 • III. Διαφορές υπαγόμενες στη διαδικασία των εργατικών διαφορών (614 § 3 ΚΠολΔ)35
 • IV. Εισαγωγή και εκδίκαση της αγωγής με εσφαλμένη διαδικασία40
 • V. Ειδικές διατάξεις για τις μικροδιαφορές46
 • VI. Η Διαταγή Πληρωμής48
 • Κεφάλαιο Δεύτερο61
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ61
 • Ι. Εισαγωγή61
 • ΙΙ. Κανονιστική δραστηριότητα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας62
 • ΙΙΙ. Έλεγχος εφαρμογής των κανόνων της ΔΟΕ63
 • Α. Διαδικασίες ελέγχου γενικής εφαρμογής64
 • 1. Τακτικός έλεγχος μέσω των εκθέσεων των κυβερνήσεων64
 • 2. Διαδικασία ελέγχου μέσω των καταγγελιών64
 • i. Διαδικασία διαμαρτυριών65
 • ii. Διαδικασία παραπόνων65
 • Β. Ad hoc διαδικασίες ελέγχου67
 • IV. Έλεγχος εφαρμογής της ΕΣΔΑ68
 • V. Έλεγχος εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη70
 • Κεφάλαιο Τρίτο73
 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ73
 • Ι. Καθ’ ύλην αρμοδιότητα73
 • II. Κατά τόπον αρμοδιότητα77
 • ΙΙΙ. Διεθνής δικαιοδοσία78
 • IV. Διαιτησία και εργατικές διαφορές81
 • Κεφάλαιο Τέταρτο83
 • ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΔΙΚΕΣ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ83
 • I.84
 • Α. Ικανότητα διαδίκου και δικαστικής παράστασης - Πληρεξουσιότητα84
 • Β. Νομιμοποίηση και έννομο συμφέρον των διαδίκων στις εργατικές διαφορές87
 • II.92
 • Α. Απλή και αναγκαία ομοδικία92
 • Β. Πρόσθετη παρέμβαση - Κύρια παρέμβαση95
 • Γ. Προσεπίκληση97
 • Δ. Ειδική παρέμβαση επαγγελματικών σωματείων99
 • Κεφάλαιο Πέμπτο105
 • ΑΣΚΗΣΗ ΑΓΩΓΉΣ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ - ΑΟΡΙΣΤΊΑ105
 • Ι.106
 • Α. Τρόπος άσκησης αγωγής - Προθεσμία κλητεύσεως106
 • Β. Εγγραφή αγωγής στο πινάκιο - Πλασματική κλήτευση - Ερημοδικία108
 • ΙΙ.110
 • Α. Τυπικά και ουσιαστικά στοιχεία της εργατικής αγωγής110
 • Β. Στοιχεία ορισμένου αγωγών επί διαφόρων εργατικών θεμάτων113
 • 1. Αγωγή άκυρης απολύσεως113
 • 2. Αγωγή αποζημιώσεως απολύσεως116
 • 3. Αγωγή αποζημίωσης από εργατικό ατύχημα119
 • 4. Αγωγή επιδίκασης δεδουλευμένων αποδοχών, αποδοχών υπερημερίας και άλλων παροχών που οφείλονται από την σύμβαση εργασίας120
 • 5. Καταχρηστική άσκηση δικαιώματος καταγγελίας συμβάσεως εργασίας (281 ΑΚ)125
 • 5α. Η Καταγγελία ως αναιτιώδης δικαιοπραξία128
 • i. Συστηματική προσέγγιση128
 • ii. Ο προβληματισμός130
 • 6. Διάφορα ζητήματα131
 • ΙΙΙ. Πρόωρη καταψήφιση ή αναγνώριση υποχρεώσεως135
 • Α. Καταβολή μη απαιτητών κατά τον χρόνο συζητήσεως της αγωγής αποδοχών136
 • Β. Καταβολή μισθών υπερημερίας λόγω άκυρης καταγγελίας της εργασιακής συμβάσεως, για τον χρόνο μετά την συζήτηση της αγωγής136
 • IV. Αναγνωριστική αγωγή138
 • V.141
 • Α. Αντικειμενική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία141
 • Β. Επικουρική σώρευση αγωγών στην εργατική διαδικασία143
 • VI.145
 • Α. Συνέπειες δικονομικού δικαίου145
 • 1. Εκκρεμοδικία145
 • 2. Απαγόρευση μεταβολής του αγωγικού αιτήματος145
 • 3. Απαγόρευση μεταβολής της αγωγικής βάσης 147
 • Β. Συνέπειες ουσιαστικού δικαίου149
 • 1. Δικονομικοί τόκοι και τόκοι εργατικών απαιτήσεων149
 • 2. Διακοπή και αναστολή παραγραφής και αποσβεστικής προθεσμίας151
 • Κεφάλαιο Έκτο155
 • Η ΚΥΡΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ155
 • I. H επίδραση του N 4335/2015156
 • II. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε πριν την 1.1.2016156
 • III. Η συζήτηση της εργατικής αγωγής που ασκήθηκε από την 1.1.2016 και έπειτα159
 • IV.164
 • Α. Αναστολή δίκης κατ’ άρθρο 249 και 250 ΚΠολΔ 164
 • Β. Επανάληψη συζήτησης κατ’ άρθρο 254 ΚΠολΔ 165
 • V. Δικαστικό ένσημο166
 • VI. Άμυνα του εναγομένου168
 • Κεφάλαιο Έβδομο173
 • Η ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ173
 • I. Η επίδραση του Ν 4335/2015175
 • ΙΙ. Χαρακτηριστικά της απόδειξης στις εργατικές διαφορές176
 • III.178
 • A. Ένορκες Βεβαιώσεις178
 • Β. Ομολογία180
 • Γ. Έγγραφα181
 • Δ. Μάρτυρες και εξέταση διαδίκων182
 • Ε. Δικαστικά τεκμήρια182
 • ΣΤ. Αυτοψία και πραγματογνωμοσύνη183
 • Ζ. Μη πληρούντα τους όρους του νόμου αποδεικτικά μέσα183
 • IV. Βάρος απόδειξης στις εργατικές διαφορές184
 • Α. Οι ειδικοί κανόνες κατανομής του βάρους απόδειξης στο πλαίσιο των απαγορευμένων διακρίσεων185
 • Β. Τεκμήρια στο πλαίσιο του εργατικού δικαίου189
 • Γ. Η κατανομή του βάρους απόδειξης στη δίκη σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας190
 • 1. Η κατανομή του βάρους απόδειξης ως προς το λόγο – την «αιτία» της καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου190
 • 2. Η επίδραση του άρθρου 24 Αναθεωρημένου ΕΚΧ στην κατανομή του βάρους απόδειξης του λόγου της καταγγελίας της σύμβασης εξαρτημένης εργασίας192
 • Κεφάλαιο Όγδοο193
 • ΤΟ ΔΕΔΙΚΑΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ193
 • Ι. Αυτεπάγγελτη λήψη υπόψη του δεδικασμένου - Δικονομική μεταχείριση δεδικασμένου - Αναιρετικός έλεγχος193
 • ΙΙ. Δεδικασμένο για κύρια ουσιαστικά - προδικαστικά (παρεμπίπτοντα) ζητήματα196
 • ΙΙΙ. Δεδικασμένο για αξιώσεις μεταγενέστερου χρονικού διαστήματος201
 • IV. Δεδικασμένο για μέρος της απαιτήσεως ή του δικαιώματος204
 • V. Δικονομικό δεδικασμένο207
 • VI.208
 • Α. Προσωρινή ισχύς αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων208
 • Β. Ανακλήσεις αποφάσεων ασφαλιστικών μέτρων211
 • VII. Ζητήματα υποκειμενικών ορίων του δεδικασμένου213
 • Κεφάλαιο Ένατο215
 • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ215
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις216
 • ΙΙ. Η προσωρινή διαταγή217
 • ΙΙΙ. Ανάκληση της απόφασης220
 • ΙV.221
 • Α. Εισαγωγικά221
 • Β. Απαιτήσεις από αποδοχές εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. γ΄ ΚΠολΔ)224
 • 1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών225
 • Γ. Απαιτήσεις από μισθούς υπερημερίας ή αποζημίωσης για παράνομη καταγγελία της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ)226
 • 1. Αίτηση για καταβολή αποδοχών υπερημερίας227
 • 2. Αίτηση για καταβολή αποδοχών από άκυρη σύμβαση εργασίας228
 • Δ. Απαιτήσεις από εργατικό ατύχημα (άρθρο 728 § 1 περ. δ’ ΚΠολΔ)228
 • 1. Έννοια εργατικού ατυχήματος228
 • 2. Αποζημίωση παθόντος230
 • Ε. Απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω θανάτωσης προσώπου (άρθρο 728 § 1 περ. στ΄ ΚΠολΔ)234
 • ΣΤ. Απαιτήσεις από παράβαση της σύμβασης εργασίας (άρθρο 728 § 1 περ. δ΄ ΚΠολΔ)235
 • Ζ. Απαιτήσεις από βλάβη του σώματος ή της υγείας (άρθρο 728 § 1 περ. ε΄ ΚΠολΔ)237
 • V.239
 • Α. Γενικά239
 • B. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση και η προσωρινή δικαστική προστασία240
 • 1. Το δικαίωμα του μισθωτού για πραγματική απασχόληση240
 • 2. Προσωρινή δικαστική προστασία - Αποδοχή υπηρεσιών απολυθέντος μισθωτού241
 • Γ. Μεταβολή των όρων εργασίας246
 • Δ. Η προσωρινή αναστολή της απεργίας248
 • Ε. Συλλογικές διαφορές εργασίας249
 • ΣΤ. Λοιπά θέματα250
 • 1. Λήψη πιστοποιητικού εργασίας ή ανάλυση μισθοδοσίας250
 • 2. Λήψη μέτρων ασφαλείας και πρόνοιας από τον εργοδότη250
 • Ζ. Η προσβολή της προσωπικότητας του εργαζομένου251
 • Η. Η σεξουαλική παρενόχληση του εργαζομένου253
 • Θ. Η δικαστική προστασία του θιγόμενου στην προσωπικότητά του εργαζομένου 254
 • Ι. Η προσωρινή δικαστική προστασία των εργαζομένων «ορισμένου χρόνου» στο δημόσιο τομέα έναντι των καταχρήσεων254
 • Κεφάλαιο Δέκατο257
 • ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ257
 • Ι. Ανακοπή ερημοδικίας257
 • II. Έφεση259
 • IIΙ. Αναίρεση267
 • IV. Αναψηλάφηση270
 • V. Ανακοπή - Τριτανακοπή272
 • Κεφάλαιο Ενδέκατο273
 • ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ273
 • Ι. Προσωρινή εκτελεστότητα - Αναστολή εκτελέσεως274
 • ΙΙ. Εκτέλεση απόφασης επιδικάζουσας μισθούς υπερημερίας σε σχέση με την παροχή επιδόματος ανεργίας του ΟΑΕΔ275
 • ΙΙΙ. Προνομιακή - υπερπρονομιακή κατάταξη εργατικών απαιτήσεων επί αναγκαστικής εκτέλεσης και επί πτωχεύσεως277
 • IV. Ακατάσχετο μισθού283
 • V. Εκτέλεση κατά του Δημοσίου, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ289
 • VI. Προσωπική κράτηση291
 • Κεφάλαιο Δωδέκατο295
 • ΠΡΟΑΓΩΓΕΣ295
 • Ι. Εισαγωγικές παρατηρήσεις295
 • ΙΙ. Ο δικαστικός έλεγχος της παράλειψης προαγωγής299
 • ΙΙΙ. Η «κατά πλάσμα» προαγωγή307
 • IV. Η παραγραφή των σχετικών αξιώσεων310
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τρίτο313
 • ΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ313
 • Ι. Εισαγωγή313
 • II. Πειθαρχικά όργανα315
 • III. Γενικές αρχές πειθαρχικού δικαίου316
 • IV.319
 • Α. Ταχεία κίνηση της πειθαρχικής δίωξης319
 • Β. Επαρκείς ενδείξεις ενοχής του διωκόμενου320
 • Γ. Απολογία διωκόμενου320
 • Δ. Η αρχή “in dubio pro reo”321
 • Ε. Η αρχή της ειδικής και εμπεριστατωμένης αιτιολόγησης των πειθαρχικών αποφάσεων321
 • ΣΤ. Η αρχή του σεβασμού της προσωπικότητας του εργαζομένου321
 • V. Πειθαρχικές ποινές322
 • VI. Ένδικα μέσα κατά των πειθαρχικών αποφάσεων 323
 • VII. Εκτέλεση πειθαρχικής ποινής325
 • VIII. Συρροή πειθαρχικής, ποινικής και αστικής ευθύνης του εργαζόμενου 326
 • ΙΧ. Δικαστικός έλεγχος πειθαρχικών αποφάσεων327
 • Κεφάλαιο Δέκατο Τέταρτο331
 • ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ331
 • Ι. Επιτροπές Προστασίας Συνδικαλιστικών Στελεχών331
 • II. Δικονομική μεταχείριση απεργίας337
 • IIΙ. Δικονομικό δίκαιο συνδικαλιστικών οργανώσεων339
 • Κεφάλαιο Δέκατο Πέμπτο345
 • ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΝΟΜΩΝ345
 • Ι. Διαφορές σχετικά με τις δημοκρατικές διαδικασίες στους τόπους εργασίας (άρθρο 16 § 8 Ν 1264/1982)345
 • ΙΙ. Διαφορές σχετικά με το προσωπικό ασφαλείας και το προσωπικό στοιχειωδών αναγκών (άρθρο 21 § 8 Ν 1264/1982)346
 • ΙΙΙ. Διαφορές για την αποκατάσταση συνδικαλιστών (άρθρο 24 § 7 N 1264/1982)347
 • IV. Προστασία εργαζομένων με οικογενειακές υποχρεώσεις (άρθρο 17 Ν 1483/1984)347
 • V. Eγγραφή μέλους επαγγελματικών οργανώσεων εμπόρων, βιοτεχνών και λοιπών επαγγελματιών (άρθρο 4 Ν 1712/1987)348
 • VΙ. Διαφορές σχετικά με την κατάρτιση συμφωνιών μεταξύ των συμβουλίων εργαζομένων και των εργοδοτών (άρθρο 12 § 4 Ν 1767/1988)349
 • VIΙ. Λοιπές αρμοδιότητες συμβουλίων εργαζομένων (άρθρο 15 § 2 Ν 1767/1988)349
 • VIII. Διαφορές για το κύρος διαιτητικών αποφάσεων (άρθρο 16Β Ν 1876/1990)349
 • ΙΧ. Ωράριο λειτουργίας καταστημάτων (άρθρο 42 § 7 Ν 1892/1990)350
 • Χ. Προστασία δικαιωμάτων εργαζομένων σε περίπτωση μεταβίβασης επιχείρησης (άρθρο 9 ΠΔ 178/2002)351
 • ΧΙ. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (άρθρα 46 και 71 Ν 3850/2010)351
 • ΧΙΙ. Αναμόρφωση Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (άρθρο 24 Ν 3996/2011)352
 • ΧΙΙΙ. Διαφορές της αρμοδιότητας του Συνηγόρου του Πολίτη (άρθρα 14 § 1, 18-20 Ν 4443/2016)354
 • XIV. Διαφορές σε σχέση με την επιβολή κυρώσεων για αδήλωτη εργασία (άρθρο 5 Ν 4554/2018)355
 • XV. Ποινική ευθύνη (άρθρο 28 Ν 3996/2011)355
 • Κεφάλαιο Δέκατο Έκτο357
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ357
 • Ι. Κανονισμός (ΕΕ) 679/2016 για την προστασία των προσωπικών δεδομένων του ατόμου και εργασιακές σχέσεις357
 • Α. Επεξεργασία στο πλαίσιο της απασχόλησης (άρθρο 88 Κανονισμού)359
 • Β. Αρχές επεξεργασίας - Προϋποθέσεις θεμιτής επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων360
 • Γ. Η συγκατάθεση του εργαζομένου ως νομιμοποιητική βάση επεξεργασίας360
 • Δ. Δικαιώματα εργαζομένων - Υποχρεώσεις Εργοδότη361
 • Ε. Συλλογή δεδομένων ειδικών κατηγοριών363
 • ΣΤ. Προστασία έναντι λήψης αυτοματοποιημένων ατομικών αποφάσεων368
 • Ζ. Διαβίβαση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο εσωτερικό των ομίλων επιχειρήσεων369
 • ΙΙ.370
 • Α. Βιντεοεπιτήρηση εργαζομένων370
 • Β. Παρακολούθηση των επικοινωνιών και του Η/Υ των εργαζομένων373
 • Γ. Χρήση συστημάτων γεωγραφικού εντοπισμού377
 • Δ. Έλεγχος κοινωνικών δικτύων εργαζομένων380
 • III.381
 • Α. Άσκηση αγωγής από τον εργαζόμενο381
 • Β. Εκπροσώπηση των εργαζομένων ενώπιον του δικαστηρίου383
 • Γ. Χρήση παρανόμως κτηθέντων αποδεικτικών μέσων383
 • IV. Αντί επιλόγου385
 • Κεφάλαιο Δέκατο Έβδομο387
 • ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΟ ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ387
 • Ι. Το κανονιστικό πλαίσιο της ναυτικής εργασίας388
 • ΙΙ. Η διεθνής δικαιοδοσία των Ελληνικών Δικαστηρίων389
 • ΙΙΙ. Το Ναυτοδικείο396
 • IV. Η έδρα του εργοδότη397
 • V. Το εφαρμοστέο δίκαιο400
 • VI. Ο εργοδότης στη σύμβαση ναυτικής εργασίας402
 • VII. Σύμβαση ναυτολογήσεως406
 • VIII. Μισθολογικές συμφωνίες412
 • ΙΧ. Δεδουλευμένες αποδοχές419
 • Χ. Κάμψη της αρχής της ίσης μεταχείρισης στο ναυτεργατικό δίκαιο424
 • XI. Λύση της σύμβασης ναυτολογήσεως 426
 • XII. Ναυτεργατικό ατύχημα428
 • ΧΙΙΙ. Παραγραφή ναυτεργατικών αξιώσεων 430
 • XIV. Προνόμια ναυτεργατικών απαιτήσεων431
 • XV. Απαγόρευση απόπλου 433
 • XVI. Συλλογικές Συμβάσεις Ναυτικής Εργασίας433
 • XVII. Απεργία435
 • Αλφαβητικό Ευρετήριο439
 • 0
 • 0