Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €45.00
ΝΠ €55.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
Έκδοση: 2015
ISBN: 978-960-562-883-3
Σελίδες: 456
Η παρούσα έκδοση με τίτλο «Η διασυνοριακή πτώχευση της ναυτιλιακής επιχείρησης - Σύγκρουση κανόνων ναυτικού δικαίου και δικαίου της αφερεγγυότητας» εγκαινιάζει τη νέα σειρά «ΜΕΛΕΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ»,στην οποία παρουσιάζονται μελέτες γύρω από τα θέματα της ναυτιλίας και του δικαίου, που τη διέπει.

Η μονογραφία αυτή έχει στο επίκεντρό της τα θέματα της διασυνοριακής πτώχευσης της ναυτιλιακής επιχείρησης.

Η διασυνοριακή διαδικασία αφερεγγυότητας της ναυτιλιακής επιχείρησης έχει έρθει, τα τελευταία χρόνια, στο προσκήνιο του διεθνούς νομικού προβληματισμού, εγείροντας μία σειρά από νομικά ζητήματα και εμπλουτίζοντας με σύγχρονες θεματικές ενότητες την παραδοσιακή ύλη του ναυτικού δικαίου.

Στο παρόν έργο ερευνάται η συστημική σύγκρουση κανόνων αφερεγγυότητας και ναυτικού δικαίου καθώς και τα επιμέρους ζητήματα της σύγκρουσης του δικαίου αφερεγγυότητας και του ναυτικού δικαίου, ειδικότερα: η έναρξη και οι συνέπειες της διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας της ναυτιλιακής επιχείρησης, η τύχη των ναυτικών εμπραγμάτων ασφαλειών, η αφερεγγυότητα και περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις.

Το βιβλίο αποτελεί για τον μελετητή και τον εφαρμοστή του δικαίου της πτώχευσης και του ναυτικού δικαίου μία πολύ χρήσιμη έκδοση, ολοκληρώνεται δε με πλούσια βιβλιογραφία, καθώς και αναλυτικό ευρετήριο λημμάτων.

 • ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ1
 • Α. Η όψιμη ανάδειξη του θέματος1
 • α. Οι εσφαλμένες παραδοχές1
 • β. Η διάψευση και τα νέα δεδομένα1
 • β.1. Η σχετικοποίηση των παραδοχών από την πλευρά της ναυτιλιακής οργάνωσης2
 • β.2. Η αξιοποίηση της «κοινής αβαρίας» στην πτωχευτική διαδικασία4
 • β.3. Η έμφαση στη διάσωση της επιχείρησης του οφειλέτη7
 • i. Στις – εκτός μελέτης – προπτωχευτικές διαδικασίες7
 • ii. Στις - εντός μελέτης- πτωχευτικές διαδικασίες8
 • B. Αντικείμενο, μεθοδολογία και διάρθρωση11
 • α. Αντικείμενο11
 • β. Μεθοδολογία12
 • γ. Διάρθρωση της ύλης14
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ17
 • ΣΥΣΤΗΜΙΚΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΚΑΝΟΝΩΝ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ17
 • Ι. Μηχανισμός αφερεγγυότητας και λειτουργία της ναυτιλιακής επιχείρησης: Χρηματοοικονομική προσέγγιση19
 • § 1. Η εξάρτηση της ναυτιλίας από τον τραπεζικό δανεισμό19
 • Α. Εξέλιξη των πρακτικών τραπεζικού δανεισμού19
 • α. Χαρακτηριστικά19
 • α.1. Μακροσκοπικά χαρακτηριστικά της προσφεύγουσας σε δανεισμό βιομηχανίας19
 • i. Ένταση κεφαλαίου19
 • ii. Οικονομική Κυκλικότητα21
 • α.2. Μικροσκοπικά χαρακτηριστικά της δανειζόμενης επιχείρησης23
 • α.3. Χαρακτηριστικά του δανειστή: ιδίως το κοινοπρακτικό δάνειο25
 • α.4. Χαρακτηριστικά της δανειακής σχέσης28
 • β. Το πλοίο ως κύριο μέσο πίστης για τη χρηματοδότηση30
 • β.1. Ο πυρήνας των εμπράγματων εξασφαλίσεων επί του πλοίου31
 • i. Εξασφάλιση με βάση την υποθήκη31
 • (1) Λειτουργία31
 • (2) Αδυναμίες34
 • ii. Εξασφάλιση με βάση το δικαίωμα κυριότητας35
 • (1) Ο εξασφαλιστικός χαρακτήρας της κυριότητας στη ναυτιλιακή χρηματοδότηση35
 • (2) H πιστωτική μεταβίβαση κυριότητας37
 • 2.1. Η ρύθμιση του ΚΙΝΔ37
 • 2.2. Lease-back38
 • (3) Χρηματοδοτική μίσθωση με παραχώρηση πλοίου γυμνού39
 • 3.1. Η νομική θέση των μερών σε σχέση με το πλοίο39
 • 3.2. Η επιφύλαξη του ελληνικού δικαίου42
 • β.2. Οι δορυφορούσες εξασφαλίσεις43
 • i. Λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις43
 • ii. Ενοχικές εξασφαλίσεις44
 • Β. Περιορισμένη προσφυγή σε άλλες μορφές χρηματοδότησης47
 • α. Προσφυγή σε οργανωμένη αγορά47
 • α.1. Συγκρατημένη έφεση προς τις διεθνείς κεφαλαιαγορές47
 • α.2. Η αποχή της ναυτιλίας από την ελληνική κεφαλαιαγορά49
 • β. Μείωση οικονομικού κινδύνου μέσω παράγωγων ναυτιλιακών προϊόντων51
 • β.1. Η οικονομική σημασία των ναυτιλιακών παραγώγων51
 • β.2. Ναυτιλιακές προθεσμιακές συμβάσεις53
 • β.3. Ναυτιλιακές συμβάσεις προαίρεσης55
 • § 2. Η σχέση χρηματοδότησης και ναυτιλιακής αφερεγγυότητας56
 • Α. H χρηματοδότηση ως αιτία πρόκλησης αφερεγγυότητας56
 • α. Η στρέβλωση στη χρηματοδότηση νέας χωρητικότητας56
 • β. Η στρέβλωση στους όρους τραπεζικού δανεισμού59
 • B. Ο πτωχευτικός μηχανισμός στην υπηρεσία της χρηματοδότησης64
 • α. Στην υπηρεσία της χρηματοδότησης γενικά64
 • β. Ειδικότερα στην υπηρεσία της ναυτιλιακής χρηματοδότησης67
 • β.1. Μηχανισμοί πρόληψης67
 • i. Κριτήρια πιστοληπτικής αξιολόγησης68
 • ii. Ρήτρες ελέγχου φερεγγυότητας ή «αρνητικές εγγυήσεις»70
 • β.2. Πρόσβαση στη χρηματοδότηση73
 • i. Αυστηροποίηση όρων δανεισμού και τιτλοποιήσεις73
 • ii. H ιδιωτική τοποθέτηση ως εναλλακτικός τρόπος χρηματοδότησης74
 • iii. Εκχώρηση ναυτιλιακών δανείων77
 • § 1. Ο εντοπισμός του κέντρου των κυρίων συμφερόντων ναυτιλιακής επιχείρησης185
 • A. Η μείζων πρόταση185
 • α. Το κέντρο κυρίων συμφερόντων νομικού προσώπου185
 • α.1. Η αόριστη νομική έννοια185
 • i. Ένταξη στο οικείο καθεστώς185
 • ii. Κύρια συμφέροντα187
 • iii. Συνήθης διοίκηση188
 • iv. Αντικειμενική αντίληψη τρίτων189
 • α.2. Το τεκμήριο της καταστατικής έδρας191
 • i. Η λειτουργία του τεκμηρίου191
 • ii. Η ανατροπή του τεκμηρίου193
 • iii. H εφαρμογή του τεκμηρίου σε (αμερικανικό) καθεστώς Uncitral196
 • β. Ο προσδιορισμός του «ομιλικού» κέντρου συμφερόντων199
 • β.1. H aρχή της ανεξαρτησίας των πτωχεύσεων199
 • β.2. Ταυτόσημο κέντρο για τους ομίλους συγκεντρωμένης δομής204
 • β.3. Διαδικαστικός συντονισμός ανεξαρτήτων διαδικασιών205
 • β.5. Το δικαιοδοτικό εργαλείο της «εγκατάστασης»207
 • B. Η Υπαγωγή209
 • α. Προϋπόθεση: Επιλογή πτωχευτικού καθεστώτος209
 • α.1 Κριτήρια επιλογής: Στοιχεία αλλοδαπότητας και γεωγραφικός εντοπισμός209
 • α.2. H υπαγωγή επενδυτικών ναυτιλιακών εταιρειών στο καθ’ύλη πεδίο του Κανονισμού212
 • β. Το πτωχευτικό καθεστώς των αλλοδαπών ναυτιλιακών επιχειρήσεων214
 • β.1. Ενωσιακές ναυτιλιακές εταιρείες με πρόσβαση στο ελληνικό νηολόγιο214
 • β.2. Αλλοδαπές πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες με πλοία υπό ελληνική σημαία ως κεφάλαια «εξωτερικού»217
 • β.3. Αλλοδαπές πλοιοκτήτριες/διαχειρίστριες με πλοία υπό ξένη σημαία220
 • β.4. Το ΚΚΣ των αλλοδαπών ναυτιλιακών εταιρειών221
 • i. Η επίδραση του ν. 791/78 στον εντοπισμό του ΚΚΣ221
 • ii. Κρίσιμοι σύνδεσμοι εντοπισμού ΚΚΣ224
 • γ. Γεωγραφικός εντοπισμός του ΚΚΣ ναυτιλιακών ομίλων227
 • γ.1. Η στρατηγική ανάπτυξης και διασποράς των ναυτιλιακών ομίλων227
 • γ.2. Η διαδικασία αφερεγγυότητας σε επίπεδο ομίλου229
 • i. «Συνδεδεμένες» πτωχεύσεις συνδεδεμένων εταιρειών229
 • ii. Διάχυση της διαδικασίας αφερεγγυότητας εντός του ομίλου231
 • ΙΙ. Δίκαιο αφερεγγυότητας και ρύθμιση της ναυτιλιακής επιχείρησης: Νομική τριβή79
 • § 1. Η όψιμη διεθνικότητα του πτωχευτικού δικαίου ως αφορμή νομικής τριβής79
 • A. «Εδαφικότητα» vs. «Καθολικότητα»79
 • α. Η θεωρία της εδαφικότητας και της πολλαπλότητας80
 • β. Η θεωρία της καθολικότητας και της ενότητας82
 • γ. Η σχετικοποιημένη καθολικότητα ως νομοθετική επιλογή84
 • Β. Πρότυπος νόμος UNCITRAL για τη διασυνοριακή αφερεγγυότητα (Ν. 3858/2010)85
 • α. Δομικά χαρακτηριστικά85
 • β. Δικαίωμα πρόσβασης87
 • β.1. Του αλλοδαπού συνδίκου87
 • β.2. Των αλλοδαπών δανειστών90
 • γ. Αναγνώριση αλλοδαπών διαδικασιών91
 • γ.1. Προϋποθέσεις αναγνώρισης92
 • i. Το δίπολο «κύριας» και «μη κύριας» διαδικασίας92
 • ii. Η επιφύλαξη της δημόσιας τάξης95
 • γ.2. Συνέπειες αναγνώρισης95
 • i. Δυνητική προσωρινή προστασία πριν την αναγνώριση96
 • ii. Αυτόματες συνέπειες αναγνώρισης κύριας διαδικασίας97
 • iii. Δυνητικές συνέπειες αναγνώρισης98
 • iv. Ασφαλιστικές δικλείδες προστασίας100
 • δ. Συντονισμός διαδικασιών101
 • δ.1. Συνεργασία ημεδαπών και αλλοδαπών οργάνων101
 • δ.2. Συντονισμός αποτελεσμάτων συντρεχουσών διαδικασιών102
 • ε. Το αμερικανικό παράδειγμα ενσωμάτωσης: US Chapter 15105
 • Γ. Κανονισμός 1346/2000 για τις ενωσιακές διαδικασίες αφερεγγυότητας108
 • α. Βασικές διαφορές διεθνούς και ενωσιακής πτώχευσης109
 • α.1. Ως προς το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής109
 • α.2. Ως προς τη ρυθμιστική διείσδυση111
 • β. Βάσεις άμεσης διεθνούς δικαιοδοσίας: Αυτόνομα ενωσιακά κριτήρια112
 • γ. Συνέπειες115
 • γ.1. Άνευ ετέρου αναγνώριση115
 • i. Η εξαγωγή των συνεπειών της κύριας διαδικασίας115
 • ii. Διάσπαση της καθολικότητας μέσω τοπικών διαδικασιών117
 • iii. Συντονισμός119
 • γ.2. Ενιαίος κανόνας σύγκρουσης120
 • § 2. Συστημικές αποκλίσεις και προσπάθειες συντονισμού121
 • Α. Η ιεράρχηση των πηγών δικαίου ως ανεπαρκές εργαλείο επίλυσης της σύγκρουσης122
 • α. Διεθνής προσανατολισμός διαφοροποιημένης ωρίμανσης122
 • α.1. Ο μεταβατικός χαρακτήρας του διεθνούς πτωχευτικού δικαίου122
 • α.2. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του διεθνώς ομοιόμορφου ναυτικού δικαίου125
 • i. Ουσιαστική ενοποίηση και ρυθμιστική στεγανότητα125
 • ii. Υψηλός βαθμός ωρίμανσης128
 • iii. Η εν δυνάμει εμπλοκή πλειόνων καθεστώτων130
 • β. Συνύπαρξη ενωσιακού πτωχευτικού δικαίου και διεθνών ναυτιλιακών συμβάσεων131
 • β.1. Η αρχή της υπεροχής του ενωσιακού δικαίου131
 • β.2. Η ρυθμιστική στεγανότητα των ναυτιλιακών συμβάσεων στη νομολογία του ΔΕΕ137
 • Β. Το αίτημα άμβλυνσης των ουσιαστικών αποκλίσεων: Κατευθυντήριες γραμμές141
 • α. Ναυτική απαίτηση vs. Πτωχευτική απαίτηση141
 • α.1. Η δυσχερής οριοθέτηση της ναυτικής απαίτησης142
 • i. Ελάχιστα κοινά χαρακτηριστικά142
 • ii. Η πολυμορφία των ναυτικών απαιτήσεων145
 • iii. Πρώτη κατευθυντήρια γραμμή147
 • α.2. Η ουσιαστική θωράκιση ναυτικών απαιτήσεων148
 • i. Η δομή της ναυτικής πίστης148
 • ii. Η ουσιαστική πρόσδεση της απαίτησης στο πλοίο: ναυτικά προνόμια151
 • (1) Υπό το πρίσμα του ηπειρωτικού δικαίου151
 • (2) Υπό το πρίσμα του αγγλοσαξονικού δικαίου154
 • iii. Η διάσωση της ναυτικής πίστης εντός της πτωχευτικής διαδικασίας155
 • iv. Δεύτερη κατευθυντήρια γραμμή157
 • β. Καθολικότητα πτωχευτικής περιουσίας νs. ειδικότητα ναυτικής περιουσίας157
 • β.1. Δικονομικοί μηχανισμοί σύνδεσης πλοίου και ναυτικής απαίτησης158
 • i. Συντηρητική κατάσχεση158
 • ii.Action in rem & προσωποποίηση του πλοίου161
 • (1) Στην αγγλική εκδοχή161
 • (2) Στην αμερικανική εκδοχή164
 • iii. Η τύχη των δικονομικών μηχανισμών σύνδεσης εντός της πτωχευτικής διαδικασίας166
 • iv. Τρίτη κατευθυντήρια γραμμή170
 • β.2. Σύσταση περιουσίας ειδικού σκοπού για ναυτικές απαιτήσεις170
 • i. Αποκλειστικός προορισμός του κεφαλαίου περιορισμού170
 • (1) Κατακερματισμός της διεθνούς ρύθμισης170
 • (2) Κοινά ειδοποιά στοιχεία172
 • 2.1. Νομική φύση: περιουσία ανήκουσα στον οφειλέτη172
 • 2.2. Περιουσία υπέγγυα σε συγκεκριμένους ναυτικούς δανειστές175
 • ii.To αίτημα της ασυλίας του κεφαλαίου περιορισμού178
 • (1) Η ασυλία ως προϊόν ερμηνείας178
 • (2) Η ασυλία ως de lege ferenda επιταγή181
 • iii. Τέταρτη Κατευθυντήρια γραμμή182
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ183
 • ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ183
 • Ι. Έναρξη διασυνοριακής διαδικασίας αφερεγγυότητας185
 • § 2. Οι συνέπειες της έναρξης διαδικασίας αφερεγγυότητας για τη ναυτιλιακή επιχείρηση234
 • Α. Στο καθεστώς Uncitral234
 • α. Η έκταση των συνεπειών ως ζήτημα κατανομής δικαιοδοσίας: Το αμερικανικό παράδειγμα234
 • α.1. Το θεσμικό πλαίσιο κατανομής δικαιοδοσίας μεταξύ πτωχευτικών και ναυτικών δικαστηρίων235
 • α.2. Η διάκριση των ναυτικών διαφορών σε core, non core, unrelated239
 • α.3. H «κενή περίοδος» του Chapter 15245
 • β. Το ζήτημα του εφαρμοστέου δικαίου247
 • β.1. Ο κανόνας247
 • β.2. Επιλογή και διάσπαση εφαρμοστέου δικαίου248
 • i. Όρια άμεσης και έμμεσης επιλογής248
 • ii. Εργαλεία διεμβόλισης του αλλοδαπού εφαρμοστέου δικαίου251
 • Β. Στο ενωσιακό καθεστώς254
 • α. Συγκέντρωση δικαιοδοσίας: Αγωγές συνδεόμενες με τη διαδικασία αφερεγγυότητας254
 • β. Η επίδραση της διαδικασίας αφερεγγυότητας στις ναυτικές διαιτησίες261
 • γ. Εξαιρέσεις στο πεδίο εφαρμογής της lex fori concursus264
 • γ.1. Ρητές εξαιρέσεις κρίσιμες για τη ναυτιλιακή επιχείρηση265
 • γ.2. Εξυπακουόμενες εξαιρέσεις267
 • ΙΙ. Η τύχη των ναυτικών εμπράγματων ασφαλειών271
 • § 1. Οι συμβατικές εμπράγματες ασφάλειες271
 • A. Η μεταχείριση της προτιμώμενης υποθήκης εντός διαδικασίας αφερεγγυότητας271
 • α. Προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθ. 5 Κ. 1346/2000272
 • α.1. Η έννοια της εξαίρεσης του άρθρου 5272
 • i. H φύση της διάταξης272
 • ii. O in rem χαρακτήρας της ναυτικής υποθήκης274
 • α.2. Εντοπισμός του situs του πλοίου275
 • i. Ο σύνδεσμος της νηολόγησης276
 • ii. O σύνδεσμος της πραγματικής τοποθεσίας του πλοίου278
 • β. Συνέπειες – πιθανά σενάρια279
 • β.1. Υπαγωγή στην εξαίρεση280
 • β.2. Μη υπαγωγή στην εξαίρεση280
 • i. Ενωσιακός οφειλέτης – ενωσιακή διαδικασία - σημαία τρίτης χώρας280
 • ii. Ενωσιακός οφειλέτης- ενωσιακή διαδικασία – σημαία και διαδικασία στο ίδιο ΚΜ281
 • β.3. Μη υπαγωγή στον Κανονισμό282
 • i. De facto282
 • ii. De jure: ένταξη στο καθεστώς Uncitral283
 • β.4. Οι ουσιαστικές λύσεις στο παράδειγμα του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου ως lex fori concursus286
 • i. Η θέση του ενυπόθηκου ναυτικού δανειστή γενικά286
 • ii. Το δικαίωμα ιδιωτικής εκποίησης288
 • iii. Το δικαίωμα ανάληψης της διαχείρισης του πλοίου292
 • iv. Λοιπές εμπράγματες εξασφαλίσεις294
 • Β. Το εξασφαλιστικό δικαίωμα κυριότητας εντός διαδικασίας αφερεγγυότητας297
 • α. Το πλεονέκτημα: Εξαίρεση από την πτωχευτική περιουσία297
 • α.1. Η περιορισμένη σημασία του άρθ. 7 Κ. 1346/2000: Επιφύλαξη κυριότητας297
 • α.2. Το δικαίωμα αποχωρισμού του «νομικού» κυρίου του πλοίου299
 • β. Τα μειονεκτήματα303
 • β.1. Ο κίνδυνος του νομικού επαναχαρακτηρισμού303
 • β.2. Κίνδυνοι συνδεόμενοι με τη θαλάσσια αποστολή305
 • § 2. Οι εκ του νόμου εμπράγματες ασφάλειες306
 • Α. Το πρόκριμα της ύπαρξης ναυτικού προνομίου307
 • α. Η σημασία του προκρίματος: εννοιολογική και ρυθμιστική πολυμορφία307
 • β. Οι προτεινόμενοι κανόνες σύγκρουσης312
 • β.1. Η lex causae313
 • i. Στην αμιγή της μορφή313
 • ii. Διορθωτικές παρεμβάσεις: Το αρμόζον στο ναυτικό προνόμιο δίκαιο316
 • β.2. Η lex fori318
 • β.3. H lex navis322
 • Β. Η ικανοποίηση των ναυτικών προνομίων εντός της πτωχευτικής διαδικασίας325
 • α. Το εφαρμοστέο δίκαιο στην κατάταξη: Επιστροφή στη lex fori326
 • α.1. Ο κανόνας326
 • α.2. Εφαρμογές328
 • β. Ουσιαστικά ζητήματα κατάταξης330
 • β.1. Διατήρηση της θέσης των ναυτικών προνομίων εντός πτώχευσης330
 • β.2. Η δυσχέρεια διάκρισης πτωχευτικής και ομαδικής απαίτησης336
 • γ. Οι λύσεις του ελληνικού πτωχευτικού δικαίου338
 • γ.1. Πριν την ένωση των πιστωτών338
 • γ.2. Μετά την ένωση των πιστωτών341
 • i. Κατάταξη ναυτικών και λοιπών ειδικών προνομίων (155 ΠτΚ)341
 • ii. Η θέση των ομαδικών πιστωτών345
 • iii. Απαντήσεις στα παραδείγματα εργασίας347
 • Γ. Το δικαίωμα συντηρητικής κατάσχεσης πλοίου349
 • α. Μερική τρώση της ειδικής ασφαλιστικής λειτουργίας349
 • α.1. Η Δ.Σ. 1952 δεν εγκαθιδρύει δικαίωμα in rem349
 • α.2. Αποδέσμευση και εγγυοδοσία στο πλαίσιο διαδικασίας αφερεγγυότητας352
 • α.3. Η τύχη της κύριας αγωγής υπό το πρίσμα του άρθ. 15 Καν. 1346/2000357
 • β. Εμπράγματη αγωγή (in rem claim) και αφερεγγυότητα: Ο κρίσιμος παράγοντας του «χρόνου»359
 • β.1. Προγενέστερη άσκηση εμπράγματης αγωγής (in rem)360
 • i. Η μεταχείρισή της στο πλαίσιο του Κανονισμού 1346/2000360
 • ii. H μεταχείρισή της στο καθεστώς Uncitral363
 • β.2. Μεταγενέστερη άσκηση εμπράγματης αγωγής (in rem)365
 • β.3. Η αυτοτελής αξιολόγηση των νομογενών εξασφαλίσεων (statutory claims in rem)367
 • i. Η νομική φύση ως κριτήριο επιλογής εφαρμοστέου δικαίου367
 • ii. Οι λύσεις κατά το ελληνικό δίκαιο369
 • III. Αφερεγγυότητα και περιορισμός της ευθύνης για ναυτικές απαιτήσεις372
 • § 1. Άσκηση του δικαιώματος περιορισμού372
 • Α. Το εφαρμοστέο δίκαιο372
 • Β. Ουσιαστικές λύσεις373
 • α. Πριν από τη διαδικασία αφερεγγυότητας: Περιορισμός ευθύνης χωρίς σύσταση κεφαλαίου373
 • β. Μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας375
 • § 2. Σύσταση του κεφαλαίου περιορισμού376
 • Α. Πριν από τη διαδικασία αφερεγγυότητας376
 • α. Σύσταση του κεφαλαίου από τον οφειλέτη-κύριο του πλοίου376
 • α.1. Παράλληλη εφαρμογή ΔΣ περιορισμού (ΔΣ1976/96) και Καν. 1346/2000376
 • i. Το ζήτημα από τη σκοπιά της διεθνούς σύμβασης376
 • ii. Παράλληλη εφαρμογή CLC 1992 και Καν. 1346/2000381
 • α.2. Παράλληλη εφαρμογή ΔΣ περιορισμού και ΠΝ Uncitral383
 • β. Σύσταση του κεφαλαίου από τον ασφαλιστή385
 • Β. Ανατροπή της ίδρυσης του κεφαλαίου386
 • α. Σύσταση κεφαλαίου κατά την ύποπτη περίοδο387
 • α.1. Ο κανόνας σύγκρουσης387
 • α.2. Η ουσιαστική λύση388
 • β. Έκπτωση από το δικαίωμα περιορισμού391
 • Γ. Μετά την έναρξη της διαδικασίας αφερεγγυότητας394
 • ΕΠΙΜΕΤΡΟ397
 • ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ401
 • ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ421
 • 0
 • 0