ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Τεύχος 3/2019, Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2019

Νέα έκδοση – Τριμηνιαίο επιστημονικό περιοδικό

Μελέτη & επιστημονικός διάλογος σχετικά με ζητήματα του Δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου

ΜΕΛΕΤΕΣ | ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ | ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ | VARIA

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €80.00
ΝΠ €125.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΔΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εθνική κανονιστική ρύθμιση η οποία αναγνωρίζει τη Μεγάλη Παρασκευή ως αμειβόμενη ημέρα αργίας για ορισμένους εργαζομένους. Ίση μεταχείριση στην απασχόληση και την εργασία. Υποχρεώσεις των ιδιωτών εργοδοτών και των εθνικών δικαστηρίων στην περίπτωση που το εθνικό δίκαιο δεν συνάδει με την οδηγία 2000/78/ΕΚ. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-193/17,

σελ. 287.

ΑΠΟΣΧΙΣΗ

Τα ιδιαίτερα νομικά ζητήματα που εγείρει η εφαρμογή (ή μη) του ενωσιακού δικαίου κατά τη δημιουργία νέου κράτους λόγω απόσχισης από κράτος μέλος της Ένωσης. Η απόσχιση τμήματος από κράτος και η συνακόλουθη ανεξαρτητοποίησή του εγείρει θεμελιώδη πολιτικά, οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα. Εάν η διεργασία αυτή λαμβάνει χώρα εντός της Ένωσης, όπως θα μπορούσε να συμβεί στις περιπτώσεις της Σκωτίας και της Καταλονίας, τα ζητήματα αυτά γίνονται πιο περίπλοκα. Στην παρούσα μελέτη εξετάζεται το πώς αντιμετωπίζεται από τα ενωσιακά όργανα το ενδεχόμενο μίας τέτοιας απόσχισης, και το εάν και πώς ρυθμίζεται από το ενωσιακό δίκαιο, αφενός το νομικό ζήτημα και η διαδικασία της απόσχισης, και αφετέρου οι σχέσεις του «νέου» κράτους με την Ένωση. Μελέτη, Μ. Περάκης,

σελ. 264 επ.

ΑΣΥΛΟ

Πολιτική ασύλου. Κριτήρια και μηχανισμοί για τον προσδιορισμό του κράτους μέλους που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας. Ρήτρα διακριτικής ευχέρειας άρθρου 17 του Κανονισμού (ΕΕ) 604/2013. Αποχώρηση Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-661/17,

σελ. 288.

Χώρος ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Σύστημα του Δουβλίνου. Κανονισμός (ΕE) 604/2013. Μεταφορά του αιτούντος άσυλο στο κράτος μέλος που είναι υπεύθυνο για την εξέταση αιτήσεως διεθνούς προστασίας. Άρθρο 4 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σοβαρός κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχειρίσεως κατά το πέρας της διαδικασίας χορηγήσεως ασύλου. Συνθήκες διαβιώσεως των δικαιούχων διεθνούς προστασίας στο εν λόγω κράτος μέλος. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-163/17,

σελ. 296.

Κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και την ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας. Απόρριψη από τις αρχές ενός κράτους μέλους αιτήσεως ασύλου ως απαράδεκτης λόγω της προηγούμενης χορηγήσεως επικουρικής προστασίας εντός άλλου κράτους μέλους. Άρθρα 4 και 18 ΧΘΔΕΕ. Συστημικές ελλείψεις της διαδικασίας ασύλου σε αυτό το άλλο κράτος μέλος. Συστηματική απόρριψη των αιτήσεων ασύλου. Πραγματικός και αποδεδειγμένος κίνδυνος απάνθρωπης ή εξευτελιστικής μεταχειρίσεως. Συνθήκες διαβιώσεως των δικαιούχων επικουρικής προστασίας στο εν λόγω κράτος. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-318/17 & ΔΕΕ C-319/17,

σελ. 297.

Διεθνής προστασία. Καθεστώς πρόσφυγα. Πολιτική ασύλου. Άρνηση χορήγησης ή ανάκληση του καθεστώτος του πρόσφυγα σε περίπτωση απειλής για την ασφάλεια ή την κοινωνία του κράτους μέλους υποδοχής. Κύρος. Άρθρο 18 ΧΘΔΕΕ. Άρθρο 78, παράγραφος 1, ΣΛΕΕ. Άρθρο 6, παράγραφος 3, ΣΕΕ. Σύμβαση της Γενεύης. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-391/16, C-77/17 & C-78/17,

σελ. 300.

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Άρθρο 3 Oδηγίας 95/46/ΕΚ. Βιντεοσκόπηση αστυνομικών υπαλλήλων σε αστυνομικό τμήμα κατά τη διεκπεραίωση διαδικαστικών ενεργειών. Δημοσιοποίηση σε δικτυακό τόπο αναρτήσεως βίντεο. Άρθρο 9 Oδηγίας 95/46/ΕΚ. Έννοια επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα αποκλειστικώς για δημοσιογραφικούς σκοπούς. Ελευθερία εκφράσεως. Προστασία της ιδιωτικής ζωής. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-345/17,

σελ. 292.

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Κράτος δικαίου και δικαστική προστασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αναγνώριση από τη Συνθήκη της Λισαβόνας της αρχής του κράτους δικαίου ως αξίας της Ένωσης οδήγησε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πρόσφατη νομολογία του να θέσει σε νέα βάση τη αρχή της δικαστικής προστασίας στο πλαίσιο της Ένωσης. Ως αναπόσπαστο τμήμα της αρχής του κράτους δικαίου, η αρχή της δικαστικής προστασίας προσλαμβάνει μεγαλύτερη νομιμοποίηση και κατ’ επέκταση συνεπάγεται αυστηρότερες επιμέρους αρχές. Στο πλαίσιο αυτό, το Δικαστήριο διευρύνει το πεδίο εφαρμογής της, εξειδικεύει τις απαιτήσεις της δικαστικής ανεξαρτησίας, οριοθετεί την έννοια της αρχής της ισοβιότητας και επανατοποθετεί τον ρόλο των εισαγγελιών στο χώρο του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης. Ενεργώντας έτσι το Δικαστήριο, όχι μόνο αναλαμβάνει πλήρως τις ευθύνες που απορρέουν από τον θεσμικό του ρόλο, αλλά και συμβάλλει τα μέγιστα στην προώθηση της πολιτικής διαχείρισης της παραβίασης των ευρωπαϊκών αξιών από ορισμένα κράτη μέλη της Ένωσης. Μελέτη, Α. Πλιάκος,

σελ. 232 επ.

ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ

Πρόσβαση στο επάγγελμα του δικηγόρου. Προϋπόθεση εγγραφής στα μητρώα της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους υποδοχής. Απόρριψη της αιτήσεως εγγραφής. Επαγγελματικοί και δεοντολογικοί κανόνες. Ασυμβίβαστο της ιδιότητας του μοναχού με την άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-431/17,

σελ. 299.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ο μηχανισμός της ΣΟΕΣ (CETA) για την επίλυση επενδυτικών διαφορών υπό το φως της γνωμοδότησης 1/17 του Δικαστηρίου Ε.Ε. Ο υπό εξέταση μηχανισμός επίλυσης επενδυτικών διαφορών κρίθηκε συμβατός με την αρχή της αυτονομίας της ενωσιακής έννομης τάξης, την επιταγή της αποτελεσματικότητας των κανόνων του ανταγωνισμού, την αρχή της ίσης μεταχείρισης και το δικαίωμα πρόσβασης σε ανεξάρτητο δικαστήριο. Σε συνάρτηση με την επιταγή της αποτελεσματικότητας του ενωσιακού δικαίου και λαμβάνοντας υπόψη την αναπόφευκτη σε πολλές περιπτώσεις ερμηνεία-εκτίμησή του από τα δικαστήρια ΣΟΕΣ υποστηρίξαμε τη δυνατότητα-υποχρέωση των δικαστηρίων κράτους μέλους για απόρριψη της εκτέλεσης της διαιτητικής απόφασης, τουλάχιστον όταν προκύπτει πρόδηλη παραβίαση της ενωσιακής δημόσιας τάξης. Στο πλαίσιο του ελέγχου αυτού το Δικαστήριο θα έχει την ευκαιρία (μέσω προδικαστικής παραπομπής) να ερμηνεύσει τις διατάξεις της Συμφωνίας, να θέσει τα όρια του απαραβίαστου πυρήνα της ενωσιακής δημόσιας τάξης και να κρίνει περί της έντασης και έκτασης του προσήκοντος στις ιδιαιτερότητες της Συμφωνίας μέτρου ελέγχου. Μελέτη, Γ. Καρύδης,

σελ. 246 επ.

EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ (EKT)

Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών. Προσφυγή στηριζόμενη σε παράβαση του άρθρου 14.2, δεύτερο εδάφιο, του καταστατικού του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Απόφαση εθνικής αρχής περί αναστολής άσκησης των καθηκόντων του διοικητή της εθνικής κεντρικής τράπεζας. Σχολιασμένη Νομολογία, ΔΕΕ C-202/18 και C-238/18, με παρατ. Γ. Κελεπούρη,

σελ. 313.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΑΛΜΑ ΣΥΛΛΗΨΗΣ

Δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις. Ευρωπαϊκό ένταλμα συλλήψεως. Άρθρα 12 και 17 απόφασης-πλαισίου 2002/584/ΔΕΥ. Εθνική νομοθεσία που προβλέπει την αυτοδίκαιη αναστολή του μέτρου κρατήσεως μετά την πάροδο 90 ημερών από τη σύλληψη. Ερμηνεία σύμφωνη με το δίκαιο της Ένωσης. Αναστολή των προθεσμιών. Άρθρο 6 ΧΘΔΕΕ. Αποκλίνουσες ερμηνείες της εθνικής νομοθεσίας. Σαφήνεια και προβλεψιμότητα. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-492/18,

σελ. 290.

ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ

Ιθαγένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρθρο 20 ΣΛΕΕ. Άρθρα 7 και 24 ΧΘΔΕΕ. Ιθαγένεια κράτους μέλους και ιθαγένεια τρίτου κράτους. Αυτοδίκαιη απώλεια της ιθαγένειας κράτους μέλους και της ιθαγένειας της Ένωσης. Συνέπειες. Αναλογικότητα. Σχολιασμένη Νομολογία, ΔΕΕ C-221/17, με παρατ. Δ. Λέντζη,

σελ. 302.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Αίτηση για χορήγηση οικογενειακών παροχών υποβληθείσα από πρόσωπο το οποίο έχει παύσει να ασκεί μισθωτή δραστηριότητα στο αρμόδιο κράτος μέλος αλλά εξακολουθεί να κατοικεί στο κράτος αυτό. Δικαίωμα λήψεως οικογενειακών παροχών για τα μέλη της οικογένειας που κατοικούν σε άλλο κράτος μέλος. Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-322/17,

σελ. 289.

ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ

Κρατικές ενισχύσεις. Ενίσχυση που χορήγησαν οι ισπανικές αρχές υπέρ ορισμένων επαγγελματικών ποδοσφαιρικών συλλόγων. Εφαρμογή ευνοϊκού φορολογικού συντελεστή επί των εσόδων των συλλόγων που μπορούν να επικαλεστούν την ιδιότητα του νομικού προσώπου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Απόφαση με την οποία η ενίσχυση κηρύχθηκε ασύμβατη προς την εσωτερική αγορά – Ελευθερία εγκαταστάσεως. Πλεονέκτημα. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ T-865/16,

σελ. 295.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Προστασία των καταναλωτών. Οδηγία 2011/83/ΕΕ. Σύμβαση εξ αποστάσεως. Δικαίωμα υπαναχωρήσεως. Εξαιρέσεις. Προστασία υγείας και υγιεινής. Αποσφράγιση στρώματος. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-681/17,

σελ. 298.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

Εθνική νομοθεσία προβλέπουσα την ακυρότητα των συμβάσεων πιστώσεως που έχουν διεθνή χαρακτηριστικά και συνάπτονται με μη αδειοδοτημένο πιστωτή. Σύναψη των συμβάσεων πριν την ημερομηνία προσχώρησης του κράτους μέλους στην Ένωση. Άρθρα 56 και 63 ΣΛΕΕ. Σύμβαση πιστώσεως συναφθείσα από φυσικό πρόσωπο με σκοπό την παροχή υπηρεσιών τουριστικών καταλυμάτων. Έννοια του “καταναλωτή”. Άρθρο 17, παράγραφος 1 κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012. Αγωγή περί ακυρώσεως συμβάσεως πιστώσεως και περί εξαλείψεως από το κτηματολόγιο της εγγραφείσας εμπράγματης ασφάλειας. Άρθρο 24, σημείο 1 κανονισμού (ΕΕ) 1215/2012. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-630/17,

σελ. 291.

ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΚΡΙΣΗ

Προτάσεις για αναβάθμιση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM): Οι πρόσφατες εξελίξεις. Στο παρόν άρθρο2 παρουσιάζονται οι βασικές προτάσεις για την αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) που έχουν απασχολήσει το δημόσιο διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται αναφορά στην πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μετεξέλιξή του σε μια μορφή Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Τέλος, εξετάζονται οι άξονες τις περιορισμένης μεταρρύθμισης του ESM που δείχνουν να δρομολογούν οι πρόσφατες διαβουλεύσεις σε επίπεδο ΕΕ. Μελέτη, Σ. Χαφούντα,

σελ. 274 επ.

ΧΡΟΝΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων. Οργάνωση του χρόνου εργασίας. Υποχρέωση εφαρμογής συστήματος μετρήσεως του ημερήσιου χρόνου εργασίας κάθε εργαζομένου. Επισκόπηση Νομολογίας, ΔΕΕ C-55/18,

σελ. 300.