Ευρετήριο

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 2/2019, Φεβρουάριος 2019

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΕΠΕΥ

Οι ΑΕΠΕΥ, προκειμένου να αποτραπεί η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές ενέργειες, πρέπει να ασκούν συνεχή εποπτεία της επιχειρηματικής σχέσης τους με τους πελάτες τους. ΣτΕ 984/2018,

σελ. 253.

ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Σύσταση ενεχύρου επί μετοχών ανώνυμης εταιρίας. Αν η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου γίνεται «άνευ πληρωμής» το δικαίωμα ενεχύρου επεκτείνεται αυτοδικαίως και στις νέες μετοχές. ΤρΕφΘεσ 1258/2018,

σελ. 229.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ

Ανάκληση της άδειας λειτουργίας επιχείρησης λόγω παράβασης των διατάξεων που αφορούν τον σχηματισμό τεχνικών αποθεμάτων και τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων σε ασφαλιστική τοποθέτηση ή των διατάξεων που αφορούν τη συγκρότηση περιθωρίου φερεγγυότητας, της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης και της χρηστής διοίκησης ούτε εξέρχεται των ορίων της διακριτικής ευχέρειας της αρμόδιας αρχής. ΣτΕ 446/2018,

σελ. 256.

Θέση ασφαλιστικής επιχείρησης σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Έννοια ασφαλιστικής περίπτωσης. Απαίτηση από ασφάλιση για τις ανάγκες των διαδικασιών εκκαθάρισης. Αναγγελία ασφαλισμένων και επαλήθευση των απαιτήσεών τους. Λύση ασφαλιστικών συμβάσεων Ζωής μετά την ανάκληση άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης. Σύνδεση της σύμβασης ασφάλισης Ζωής με επενδυτικές πράξεις. ΜΕφΑθ 4715/2018, (παρατ. Σ. Μπουτσικάρη),

σελ. 257.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

Πολλαπλή πλήρης ασφάλιση πράγματος. Υπό την ισχύ της διάταξης του άρθρου 11 παρ. 3 του Ν 489/1976, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 Ν 3557/2007, για την καταβολή αποζημίωσης στον τρίτο ευθύνεται αποκλειστικά ο τελευταίος ασφαλιστής και οι προγενέστερες ασφαλίσεις είναι άκυρες. ΑΠ 563/2018,

σελ. 255.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Καν (ΕΚ) 6/2002. Κοινοτικά σχέδια ή υποδείγματα. Άρθρο 8, παρ. 1. Χαρακτηριστικά της εμφανίσεως ενός προϊόντος τα οποία υπαγορεύονται αποκλειστικά από την τεχνική λειτουργία του. Κριτήρια εκτιμήσεως. Ύπαρξη εναλλακτικών σχεδίων ή υποδειγμάτων. ΔικΕΕ υπόθ. C-396/2016, απόφ. της 8.3.2018, (παρατ. Μ.-Θ. Μαρίνος),

σελ. 211.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παροχή επενδυτικών υπηρεσιών από τα πιστωτικά ιδρύματα. Εφαρμοστέες διατάξεις αναφορικά με την εποπτεία τους. Διαχρονικό δίκαιο. Περιεχόμενο της οφειλόμενης ενημέρωσης των συναλλασσομένων σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2501/2001 Πράξη του Διοικητική της Τράπεζας της Ελλάδος. ΣτΕ 1048/2018,

σελ. 250.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Αδικοπρακτική ευθύνη εκδότη ακάλυπτης επιταγής. Αρκεί ενδεχόμενος δόλος του. Την αγωγή ασκεί και ο εξ αναγωγής κομιστής της επιταγής. ΑΠ 785/2018,

σελ. 241.

Τυπικά στοιχεία εγκλήματος έκδοσης ακάλυπτης επιταγής. Αρκεί ενδεχόμενος δόλος. Αποζημίωση του εξ αναγωγής κομιστή. Χρόνος εμφάνισης μεταχρονολογημένης επιταγής. Επί έκδοσης ακάλυπτης επιταγής από εταιρία περιορισμένης ευθύνης ευθύνεται εις ολόκληρον και ο διαχειριστής της που την υπέγραψε. ΜΕφΠειρ 14/2019,

σελ. 242.

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Για τη στοιχειοθέτηση της υπαιτιότητας του εκδότη αρκεί ενδεχόμενος δόλος. Η οικονομική δυσχέρεια του εκδότη να εξεύρει τα αναγκαία κεφάλαια δεν αίρει το δόλο του. ΤρΕφΘεσ 926/2018,

σελ. 244.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΣΥΝΗΘΕΙΑ

Ο εκούσιος χαρακτήρας της εργοδοτικής παροχής ως αντικειμένου της αρχής της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων. Μελ. Ε. Αντωνιάδου,

σελ. 186.

Στην περίπτωση που αποδειχτεί η ύπαρξη επιχειρησιακής συνήθειας, ο εργαζόμενος έχει ήδη αξίωση βάσει σιωπηρής συμφωνίας, που δημιουργεί τη συμβατική δέσμευση, ενώ η αρχή της ίσης μεταχείρισης έχει επικουρικό χαρακτήρα και για τη θεμελίωσή της αρκεί ότι ο εργοδότης εξαιρεί αυθαίρετα από την παροχή έναν ή περισσότερους εργαζομένους που παρέχουν τις υπηρεσίες τους υπό τις αυτές συνθήκες και προϋποθέσεις. ΑΠ 337/2018,

σελ. 267.

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Οικοδομικές εργασίες. Σε περίπτωση αγωγής για επιδίκαση χρηματικής ικανοποίησης, στρεφόμενης κατά του υπαιτίου του εργατικού ατυχήματος, ως και κατ’ εκείνου, ο οποίος με σύμβαση μίσθωσης έργου ανέθεσε στον υπαίτιο την εκτέλεση του έργου, όπου συνέβη το ατύχημα, πρέπει για τη θεμελίωσή της να εκτίθενται τα πραγματικά περιστατικά της διεύθυνσης και επίβλεψης του έργου από τον εργοδότη, τα οποία θεμελιώνουν την επικαλούμενη ιδιότητα του τελευταίου, ως προστήσαντος τον υπαίτιο εργολάβο. ΑΠ 374/2018,

σελ. 277.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ευθύνη διευθυντών, διαχειριστών κ.ά. των ΑΕ για χρέη σε περίπτωση διάλυσης της εταιρίας. Ως χρόνος διάλυσης ανώνυμης εταιρίας νοείται, μεταξύ άλλων, και ο χρόνος κήρυξής της σε πτώχευση. ΣτΕ 1180/2018,

σελ. 284.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ

Συμπλήρωση κενών του Ν 959/1979 με προσφυγή στις διατάξεις του Ν 2190/1920 και του ΑΚ. Τρόπος λήψης αποφάσεων γενικής συνέλευσης. Λόγοι ακυρότητας αποφάσεων. Μεταβίβαση μετοχών εν ζωή. ΜΠρΠειρ 196/2019,

σελ. 231.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ

Λύση εταιρίας με καταγγελία. Στάδιο εκκαθάρισης. Σκοπός και διάρκεια. Η εταιρία συνεχίζει να υφίσταται και εκπροσωπείται από τον εκκαθαριστή. Αξίωση αποζημίωσης κατά του εκκαθαριστή ή εταίρου για ζημία που προκλήθηκε στην εταιρική περιουσία ασκεί μόνο η εταιρία και όχι οι εμμέσως ζημιωθέντες εταίροι. ΤρΕφΑθ 2506/2018,

σελ. 225.

Λόγοι λύσης της ομόρρυθμης εταιρίας εκ του νόμου και εκ του καταστατικού της. Λύση με δικαστική απόφαση, μετά από αίτηση εταίρου για σπουδαίο λόγο αντί εταιριών αορίστου και ορισμένου χρόνου. ΜΕφΘεσ 899/2018,

σελ. 227.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Εξωλογιστικός προσδιορισμός των καθαρών κερδών ΕΠΕ. Για την πρώτη εταιρική χρήση της λειτουργίας της που σύμφωνα με το καταστατικό της ήταν υπερδωδεκάμηνη, η ΕΠΕ με τρίτης κατηγορίας βιβλία του Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων δεν υπέβαλε δήλωση ούτε κατάρτισε ισολογισμό. ΣτΕ 1348/2018,

σελ. 282.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΕΣΔΑ)

Η νομολογία του ΕΔΔΑ σχετικά με την εφαρμογή του Πρώτου Συμπληρωματικού Πρωτοκόλλου της ΕΣΔΑ σε φορολογικές υποθέσεις. Μελ. Γ. Φουφόπουλος,

σελ. 175.

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Δεν είναι νόμιμη η εκ μέρους του εργοδότη μονομερής επιβολή συστήματος εκ περιτροπής εργασίας κατά πλήρες ημερήσιο ωράριο για τις ίδιες συγκεκριμένες ημέρες την εβδομάδα σε μισθωτούς της επιχείρησής του, αφού στην περίπτωση αυτή ελλείπει το στοιχείο της εναλλάξ παροχής εργασίας. ΑΠ 470/2018,

σελ. 270.

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το νέο δίκαιο των μετασχηματισμών. Ο Ν 4601/2019 (ΦΕΚ Α' 44/9.3.2019). Μελ. Δ. Αυγητίδης,

σελ. 162.

ΜΙΣΘΩΣΗ

Αν από την ύπαρξη πραγματικού ελαττώματος παρεμποδίζεται η χρήση του μισθίου, ο μισθωτής δικαιούται να μην καταβάλει το μίσθωμα. ΑΠ 1089/2018,

σελ. 245.

ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Προσδιορισμός της έννοιας του όρου «πελάτης» σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Γνωμ.). Μελ. Χ. Γκόρτσος,

σελ. 154.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Έννοια και νομική φύση της σύμβασης διαχείρισης πλοίου. Αποτελεί καταρχήν περίπτωση άμεσης αντιπροσώπευσης κατά την έννοια του άρθρου 211 ΑΚ. Ο όρος είναι νομικός και υποδηλώνει ενέργεια του διαχειριστή στο όνομα και για λογαριασμό του εκμεταλλευόμενου το πλοίο, πλοιοκτήτη ή εφοπλιστή. ΜΕφΠειρ 19/2019,

σελ. 245.

Διάκριση πλοιοκτησίας, κυριότητας πλοίου και εφοπλισμού. Συνέπειες δήλωσης εφοπλισμού στη λιμενική αρχή του τόπου της νηολογήσεως. Ύψος ευθύνης εφοπλιστή και κυρίου του πλοίου για απαιτήσεις από τον εφοπλισμό. Υπάρχει εφοπλισμός και όταν ο πλοιοκτήτης παραχώρησε τη χρήση του πλοίου του γυμνού. ΜΠρΠειρ 3719/2018,

σελ. 249.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Οι αρχές της αποτελεσματικότητας και της ισοδυναμίας ως κατευθυντήριες γραμμές κατά την ερμηνεία από το ΔικΕΕ των οδηγιών για την προστασία του καταναλωτή. Μελ. Ε. Αλεξανδρίδου,

σελ. 145.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ

Είναι σύννομη η προσωπική κράτηση εμπόρου για εμπορικές απαιτήσεις ως μέσον αναγκαστικής εκτέλεσης. Κριτήρια καθορισμού της διάρκειάς της. ΜΕφΛαρ 427/2018,

σελ. 211.

ΣΗΜΑ

Σε περίπτωση επέλευσης ζημιών σε αγορές περισσοτέρων κρατών - μελών, τυγχάνουν επιμεριστικής εφαρμογής τα δίκαια όλων των εν λόγω κρατών. Επί απομίμησης προϊόντος και επί χρήσης ιδιαίτερου διακριτικού γνωρίσματος εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του κράτους - μέλους, στην αγορά του οποίου συναντώνται τα πρωτότυπα και τα απομιμητικά προϊόντα. Προστασία σήματος της ΕΕ. Εφαρμοστέο ουσιαστικό δίκαιο από τα αρμόδια δικαστήρια σημάτων της ΕΕ. ΠΠρΑθ 3008/2018,

σελ. 218.

Λόγοι μη καταχώρισης σήματος. Σφαιρική εκτίμηση του κινδύνου σύγχυσης του κοινού. Συνολική εντύπωση σύνθετου σήματος και μεγαλύτερη προστασία σημάτων με ισχυρό διακριτικό χαρακτήρα. Απαράδεκτη κατάθεση σήματος όταν αντίκειται στην καλή πίστη. Αρχή χρονικής προτεραιότητας. ΤρΔΠρΑθ 30/2019,

σελ. 223.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΣΙΤΕΙΑΣ

Ναι μεν δεν απογορεύεται καταρχήν η «διπλή» μεσιτεία, αλλά θα πρέπει να προβλέπεται η δυνατότητα αυτής ρητά στη σύμβαση μεσιτείας, αλλιώς ο εντολέας του μεσίτη μπορεί να αρνηθεί την καταβολή μεσιτικής αμοιβής. ΜΕφΠειρ 45/2019,

σελ. 247.

ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος δεν απαιτείται η εν τοις πράγμασιν άσκηση του επαγγέλματος, αλλά αρκεί η προ πενταετίας έναρξη εργασιών. ΣτΕ 89/2019,

σελ. 279.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Προσδιορισμός της έννοιας του όρου «πελάτης» σύμφωνα με τις διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας που διέπει την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Γνωμ.). Μελ. Χ. Γκόρτσος,

σελ. 154.

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν 3869/2010. Δεν αρκεί η επαπειλούμενη αδυναμία πληρωμών αλλά απαιτείται μόνιμη αδυναμία, η οποία δεν ταυτίζεται με την υπερχρέωση. ΜΠρΠειρ 3368/2018,

σελ. 252.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ/ΔΩΡΕΩΝ/ΓΟΝΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ

Αντισυνταγματικότητα του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης των κληρονομηθέντων μετοχών AE (άρθρο 12 παρ. 4 Κώδικα Κληρονομιών και Κεφάλαιο Ε΄ της Πολ. 1055/2003). Μελ. Κ. Γκίτσας,

σελ. 203.

Νομίμως καταλογίζεται φόρος κληρονομιάς μετοχών μη εισηγμένων στο Χρηματιστήριο με βάση τις ως άνω διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του Ν 2961/2001, εφόσον ο υπολογισμός του αναλογούντος φόρου γίνει βάσει των γενικών διατάξεων, σύμφωνα με την αιτιολογημένη εκτίμηση της φορολογικής αρχής, αφού ληφθεί υπόψη κάθε πρόσφορο κατά τους κανόνες της οικονομικής και λογιστικής επιστήμης στοιχείο. ΤρΔΕφΑθ 4537/2018,

σελ. 296.

Δυνατότητα του φορολογούμενου να αμφισβητήσει την κατ’ αντικειμενικό τρόπο προσδιοριζόμενη αξία του αποτελούντος το αντικείμενο του φόρου κληρονομιάς ακινήτου του. ΤρΔΕφΑθ 3340/2018, (παρατ. Ι. Ασημακοπούλου),

σελ. 299.

ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ

Η μεταβίβαση της κυριότητας ακινήτου από υποκείμενο στον ΦΠΑ, στο Δημόσιο ή σε οργανισμό τοπικής αυτοδιοίκησης ενός κράτους μέλους, η οποία πραγματοποιείται προς πληρωμή ληξιπρόθεσμου φόρου δεν υπόκειται στον ΦΠΑ για τον λόγο ότι δεν συνιστά παράδοση αγαθού εξ επαχθούς αιτίας, λαμβανομένου υπόψη του ετεροβαρούς χαρακτήρα της πληρωμής φορολογικής οφειλής. ΔικΕΕ υπόθ. C-421/17, απόφ. της 13.6.2018,

σελ. 287.

Δικαίωμα έκπτωσης ΦΠΑ - αρχές της ουδετερότητας και της αναλογικότητας. ΔικΕΕ υπόθ. C-648/16, απόφ. της 21.11.2018,

σελ. 291.