Ευρετήρια Ιουνίου

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 6/2012, Ιούνιος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Επίκληση και προσαγωγή στην κατ’ έφεση δίκη νέων αποδεικτικών μέσων επιτρέπεται και προς απόδειξη ή απόκρουση πραγματικών ισχυρισμών που είχαν προβληθεί πρωτοδίκως, εφόσον η μη επίκληση και προσαγωγή τους στην πρωτόδικη δίκη κρίνεται από το δευτεροβάθμιο δικαστήριο δικαιολογημένη. ΣτΕ 952/2011 ( σελ. 610. )

ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ

Σύγχρονες τάσεις και εξελίξεις στη διεθνή διαιτησία, Μελ. Α. Τσαβδαρίδη ( σελ. 541. )

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Σύμβαση, με αντικείμενο άνω των 2.500€, συναπτόμενη με ΝΠΔΔ καταρτίζεται εγγράφως. Η ακυρότητα της σύμβασης λόγω έλλειψης έγγραφης αποδοχής αίρεται σε περίπτωση εκπλήρωσης της σύμβασης. ΕφΑθ 6273/2011 ( σελ. 552. )

ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

Η εντός της προθεσμίας αντικρούσεως στο πρωτοβάθμιο δικαστήριο δοθείσα ένορκη βεβαίωση επιτρεπτώς προσκομίζεται στο εφετείο, αφού ενώπιον αυτού επιτρέπονται και νέα αποδεικτικά μέσα, άρα και ένορκες βεβαιώσεις που δόθηκαν ακόμη και μετά την έκδοση της εκκαλουμένης απόφασης. ΕφΔυτΣτερΕλλ 8/2012 ( σελ. 598. )

ΕΠΙΤΑΓΗ

Θέση επιταγών υπό δικαστική μεσεγγύηση, όταν ο εκδότης - αγοραστής προκατέβαλε το τίμημα στον λήπτη - πωλητή, που αδυνατεί υπαιτίως να παραδώσει τα πωληθέντα και δεν τις επιστρέφει. Προβολή προσωπικών ενστάσεων κατά κακόπιστου τρίτου. ΕφΑθ 4224/2011 ( σελ. 577. )

ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΑΤΥΧΗΜΑ

Έκδοση πλαστής επιταγής. ΕφΑθ 6282/2011 ( σελ. 581. )

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Ενεχυρική οπισθογράφηση. Στην αίτηση έκδοσης και στην ίδια τη διαταγή πληρωμής δεν απαιτείται να αναφέρεται η αιτία της σύμβασης ενεχυρίασης. Η ένσταση έκδοσης επιταγής ευκολίας δεν προτείνεται κατά του καλόπιστου κομιστή. ΕφΠειρ 190/2011 ( σελ. 585. )

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΦΑΝΗΣ

Έκδοση επιταγής ως εξασφάλισης στο πλαίσιο σύμβασης εγγυοδοσίας. Η εξοπλισμένη με δύναμη δεδικασμένου διαταγή πληρωμής δεν εμποδίζει τον κομιστή να ασκήσει την αξίωσή του κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξιών ούτε τον οφειλέτη να προτείνει ενστάσεις και ισχυρισμούς που βάλουν κατά της ύπαρξης και του απαιτητού της αξίωσης αποζημίωσης. ΠΠρΘεσ 2365/2012 ( σελ. 586. )

ΕΦΕΣΗ

Στις περιπτώσεις που το ατύχημα οφείλεται στην «ειδική αμέλεια» του εργοδότη (μη τήρηση μέτρων ασφαλείας), ο εργαζόμενος που είναι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και υπέστη εργατικό ατύχημα, δικαιούται μόνο τις παροχές που χορηγούνται από το ΙΚΑ, ενώ έναντι του εργοδότη διατηρεί μόνο την αξίωσή του για χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης, η οποία κρίνεται πάντα κατά το κοινό δίκαιο. ΕφΔυτΣτερΕλλ 8/2012 ( σελ. 598. )

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Θέση σε εκκαθάριση. Έγκρισή της από την αρμόδια υπηρεσία. Προϋποθέσεις ανατροπής της γενομένης καταχώρισης και διατυπώσεις δημοσιότητάς της. ΕφΠειρ 87/2011 ( σελ. 554. )

ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Κριτήρια διάκρισης αύξησης κεφαλαίου λιβεριανής εταιρίας από δάνειο προς αυτή των μετόχων. ΣτΕ 579/2011 ( σελ. 612. )

ΚΩΔΙΚΑΣ ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Η διανομή κερδών δεν προϋποθέτει αναγκαίως εκκαθάριση, γιατί αυτή αποσκοπεί στη διανομή της εταιρικής περιουσίας, η οποία δεν υφίσταται στην αφανή εταιρία. Αγωγή του αφανούς εταίρου, μετά τη λύση της εταιρίας, για τη διανομή των κερδών και την απόδοση της εισφοράς του. ΕφΑθ 5035/2011 ( σελ. 553. )

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Ειδικώς επί έφεσης του Δημοσίου σε φορολογική δίκη είναι κατ΄ αρχήν, αόριστοι και, συνεπώς, απορριπτέοι λόγοι, με τους οποίους το Δημόσιο, χωρίς να πλήττει τις αιτιολογίες της πρωτόδικης αποφάσεως προσάπτοντας πλημμέλειες σε αυτές, επαναλαμβάνει απλώς τις απόψεις της φορολογικής αρχής, γιατί, πάντως, μόνη η επαναφορά των απόψεων του ελέγχου, οι οποίες αποκρούσθηκαν με τις αιτιολογίες της πρωτόδικης απόφασης, δεν αποτελεί προβολή σαφούς και συγκεκριμένου παραπόνου κατά των αιτιολογιών αυτών. ΣτΕ 1913/2011 ( σελ. 608. )

ΠΤΩΧΕΥΣΗ

Ο εργοδότης που κατάγγειλε ακύρως τη σύμβαση εργασίας και έτσι περιήλθε σε υπερημερία μπορεί να άρει την υπερημερία του με την επαναπρόσληψη του μισθωτού ή με δήλωση ότι δέχεται τις υπηρεσίες του υπό τους ίδιους όρους εργασίας ή με μεταγενέστερη έγκυρη καταγγελία της αυτής συμβάσεως. ΑΠ 497/2011 ( σελ. 600. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

Η διάταξη του άρθρου 8 εδ. β’ του Ν 3198/1955, κατά το μέρος που παρέχει στον εργοδότη το δικαίωμα να απομακρύνει από την εργασία τις γυναίκες υπαλλήλους του για μόνο τον λόγο ότι δικαιούνται να λάβουν σύνταξη γήρατος από τον οικείο ασφαλιστικό οργανισμό, εξαιτίας της συμπληρώσεως ορίου ηλικίας μικρότερου από εκείνο που ορίζεται για τους άνδρες, πρέπει να θεωρηθεί ότι έχει καταργηθεί από το άρθρο 15 του Ν 1414/1984. ΑΠ 496/2011 ( σελ. 603. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Σε περίπτωση κατάσχεσης, απαιτείται η σύνταξη σχετικής έκθεσης κατάσχεσης, εμπεριέχουσας το ρητό χαρακτηρισμό της ως τέτοιας, και η επίδοσή της στον επιτηδευματία. ΣτΕ 3341/2011 ( σελ. 605. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όπως έχει κριθεί, σε περίπτωση διενέργειας φορολογικού ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του ΚΒΣη φορολογική αρχή έχει από το άρθρο 20 παρ. 2 του Συντάγματος την υποχρέωση να διασφαλίζει στον φερόμενο ως παραβάτη την ευχέρεια να εκθέτει σχετικά τις απόψεις του, ειδικότερα δε να του επιδίδει το σχετικό σημείωμα με κλήση για παροχή εξηγήσεων, εκτός αν είναι ιδιαιτέρως δυσχερής η επίδοση σ’ αυτόν του εν λόγω σημειώματος, γεγονός το οποίο απαιτείται να βεβαιώνεται με ειδική αιτιολογία. ΣτΕ 3341/2011 ( σελ. 605. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

Συμβάσεις καταναλωτικής πίστης. Εσφαλμένη αναγραφή του συνολικού ετήσιου πραγματικού επιτοκίου. Επίπτωση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και των καταχρηστικών ρητρών στο κύρος της σύμβασης ως συνόλου. ΔικΕΕ Υπόθ. C-453/2010, απόφ. της 15.3.2012 (σημ. Μ. Περάκη) ( σελ. 558. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Ο Πρότυπος Νόμος UNCITRAL MODEL LAW για τις διασυνοριακές πτωχεύσεις - Η δικαστική προοπτική για ενιαία ερμηνευτική του προσέγγιση, Μελ. Λ. Κοτσίρη/Ε. Κοτσίρη ( σελ. 532. )

ΣΥΜΒΑΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ο ενέγγυος πιστωτής κινεί τη διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης επί του υπεγγύου ακινήτου μόνον πριν την ένωση των πιστωτών. Σε διαφορετική περίπτωση οι πράξεις εκτέλεσης ακυρώνονται, χωρίς να απαιτείται η συνδρομή δικονομικής βλάβης. ΜΠρΘεσ 14024/2011 ( σελ. 555. )

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ

Σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας λειτουργίας ασφαλιστικής επιχείρησης ακολουθεί το στάδιο της ασφαλιστικής εκκαθάρισης. Διαδικασία αναγγελίας και επαλήθευσης των απαιτήσεων. Παύση τοκοφορίας απαιτήσεων. ΕφΑθ 6286/2011 ( σελ. 556. )

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Προϋποθέσεις εφαρμογής των διατάξεων του ΠΔ 219/1991 περί εμπορικών αντιπροσώπων. Καν(ΕΚ) 1984/1983. Μη εφαρμογή του άρθρου 81 ΣυνθΕΟΚ (=101 ΣΛΕΕ) στις συμβάσεις προμήθειας πετρελαιοειδών ορισμένου χρόνου και έως δέκα ετών. Καν(ΕΚ) 2790/1999. Διαχρονικό δίκαιο. ΕφΑθ 5971/2011 ( σελ. 590. )

Όταν ο εγγυητής παραιτήθηκε από την ένσταση δίζησης ή εγγυήθηκε ως αυτοφειλέτης, δεν δημιουργείται μεταξύ αυτού και του πρωτοφειλέτη παθητική εις ολόκληρον ενοχή καθ΄ όσον δεν θίγεται ο παρεπόμενος χαρακτήρας της εγγύησης. ΕφΠειρ 684/2011 ( σελ. 589. )

Ως πρόσωπα, τα οποία κατέχουν θέσεις εποπτείας ή διεύθυνσης ή εμπιστοσύνης θεωρούνται εκείνα στα οποία, ως εκ των εξαιρετικών προσόντων αυτών ή της ιδιάζουσας εμπιστοσύνης του εργοδότη προς αυτά, ανατίθενται καθήκοντα διεύθυνσης και εποπτείας του συνόλου της επιχείρησης ή ενός σημαντικού τομέα αυτής, κατά τρόπο ώστε όχι μόνο να επηρεάζουν αποφασιστικώς τις κατευθύνσεις και την εξέλιξη της επιχειρηματικής δράσης, αλλά και να διακρίνονται εμφανώς από τους άλλους υπαλλήλους λόγω της άσκησης δικαιωμάτων του εργοδότη έναντι αυτών. Τα εν λόγω πρόσωπα, αν και δεν παύουν να είναι μισθωτοί, εξαιρούνται της εφαρμογής των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας περί χρονικών ορίων εργασίας. ΑΠ 985/2011 ( σελ. 594. )

H προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη σε θέσεις εργασίας που είναι κενές αποτελεί πρόταση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας, υπό την αίρεση της επιτυχίας στο διαγωνισμό. Η υποβολή αίτησης και η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενέχει αποδοχή της πρότασης από μέρους των υποψηφίων, ενώ η επιτυχία στο διαγωνισμό, που κρίνεται από το πρόσωπο το οποίο ορίστηκε ως κριτής, συνήθως επιτροπή, σε σειρά δε που βρίσκεται μέσα στον αριθμό των κενών θέσεων, επιφέρει την τελείωση της σύμβασης που έκτοτε δεσμεύει αμφότερα τα μέρη. Μετά από αυτό ο εργοδότης, μη αποδεχόμενος τις υπηρεσίες του επιτυχόντος στο διαγωνισμό, καθίσταται υπερήμερος. ΑΠ 387/2011 ( σελ. 597. )

Προϋποθέσεις πρόωρης άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης του εργοδότη. Προσδιορισμός χρόνου περάτωσης του έργου. Η υπαιτιότητα του εργολάβου για την παράβαση των υποχρεώσεών του δεν αποτελεί προϋπόθεση, όταν συντρέχουν οι όροι της ΑΚ 686 εδ. α΄. Αναδρομική λύση της σύμβασης έργου. ΕφΠειρ 760/2011 ( σελ. 588. )

Διεθνής Σύμβαση Βρυξελλών. Ετήσια παραγραφή συμβατικής και εξωσυμβατικής ευθύνης μεταφορέως για βλάβη ή απώλεια πραγμάτων. Ευθύνη παραγγελιοδόχου μεταφοράς. Ασφαλιστική υποκατάσταση. Δεν διακόπτεται η παραγραφή, η οποία δεν συμπληρώνεται πριν την παρέλευση 6 μηνών από την υποκατάσταση. ΕφΠειρ 719/2011 ( σελ. 592. )

Καταγγελία ασφαλιστικής σύμβασης λόγω μη καταβολής ληξιπρόθεσμης δόσης ασφαλίστρου. Απαιτείται γραπτή δήλωση που να περιέλθει στον ασφαλισμένο. Επί καταγγελίας με συστημένη επιστολή απαιτείται η παραλαβή της από τον παραλήπτη. ΕφΑθ 6015/2011 ( σελ. 573. )

Εάν η σύμβαση ασφάλισης καταρτισθεί με το σύστημα γραπτών ερωτήσεων, η έλλειψη απαντήσεων, οι ελλιπείς απαντήσεις σε γενική ερώτηση και η μη ανακοίνωση περιστάσεων που δεν είναι αντικείμενο ερωτήσεων δεν επηρεάζουν τη συναφθείσα σύμβαση, εκτός εάν ο αντισυμβαλλόμενος είχε σκοπό εξαπάτησης. ΕφΑθ 1378/2012 ( σελ. 574. )

Οι απαλλαγές που προβλέπονταν στις διατάξεις του ΝΔ 509/1970, καθώς και όμοιου περιεχομένου διατάξεις του άρθρου 9 του ΑΝ 465/1968, καταργήθηκαν με το άρθρο 29 παρ. 1 του Ν 27/1975 παρέμειναν δε σε ισχύ οι διατάξεις αυτές μόνο κατά το μέρος που αφορούν στην απαλλαγή από το φόρο κληρονομιών επί πλοίων, μετοχών ή μεριδίων ημεδαπών ή αλλοδαπών εταιριών πλοιοκτητριών πλοίων και καλύπτουν εφεξής όλα τα πλοία ολικής χωρητικότητας άνω των 1.500 κόρων. ΣτΕ 579/2011 ( σελ. 612. )

Επενδυτικές υπηρεσίες. Κινητές αξίες. Διασφάλιση καταβολής αποζημίωσης στους μικροεπενδυτές από τα συστήματα αποζημίωσης. Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο και ύψος αποζημίωσης. Ανάκληση αδείας σύστασης ΕΠΕΥ και θέση της σε ειδική εκκαθάριση. ΕφΑθ 85/2012 ( σελ. 567. )