Ευρετήρια (Ιανουαρίου 2014)

ΔΙΚΑΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΤΑΙΡΙΩΝ

Τεύχος 1/2014, Ιανουάριος

Νομοθεσία, Μελέτες και Νομολογία εμπορικού, οικονομικού, αστικού οικονομικού, εργατικού και φορολογικού δικαίου

Εκδίδεται από το 1995 - Μηνιαία έκδοση

Αγόρασέ το στο nb.org

ΦΠ €140.00
ΝΠ €200.00 *

* Οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Θεματολογία νέων άρθρων;

Αν έχετε κάποια ιδέα πατήστε εδώ

Αν έχετε κάποια ερώτηση ή ένα άρθρο για δημοσίευση

πατήστε εδώ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ

Η απόφαση Auto 24 (Υπόθεση C-158/2011) του ΔΕΕ ως αφορμή επανεξέτασης των συμβάσεων διανομής στο δίκαιο του ελεύθερου ανταγωνισμού, Μελ. Δ. Τζουγανάτου,

σελ. 12.

ΑΝΩΤΑΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ

Δεν υπάγεται στην δικαιοδοσία του ΑΕΔ η άρση αμφισβήτησης ως προς την συμφωνία ή μη διάταξης τυπικού νόμου προς κανόνα του ενωσιακού δικαίου. ΑΕΔ 14/2013, (σημ. Η. Σουφλερού),

σελ. 39.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δικαστικός έλεγχος συνταγματικότητος των ειδικών δικονομικών ρυθμίσεων των φορολογικών και τελωνειακών διαφορών του Ν 3900/2010, Μελ. Ε. Μπακάλη,

σελ. 19.

ΕΠΙΤΑΓΗ

Έκδοση ακάλυπτης επιταγής. Συρροή αξιώσεων από την επιταγή (άρθρα 40-47 Ν 5960/1933) και αδικοπραξίας (άρθρο 914 ΑΚ). Δικαιούχος της αποζημίωσης από την μη πληρωμή της επιταγής δεν είναι μόνο ο τελευταίος κομιστής της αλλά και ο εξ αναγωγής υπόχρεος, ο οποίος την εξόφλησε και έγινε κομιστής της. ΑΠ 1550/2013,

σελ. 62.

Η δίγραμμη επιταγή κυκλοφορεί όπως η κοινή επιταγή, και στη διγράμμιση μπορεί να προβεί οποιοσδήποτε κομιστής της επιταγής. Όταν την επιταγή την εμφανίζει ο λήπτης, μπορεί να γίνει προς αυτήν η πληρωμή παρά την ύπαρξη διγράμμισης. ΕφΑθ 5921/2012,

σελ. 64.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ

Χρονική διάρκεια σταδίου εκκαθάρισης. Περάτωση εταιρίας με καταχώριση της διαγραφής της στο ΜΑΕ. Αν διαπιστωθεί η ύπαρξη και άλλης περιουσίας το στάδιο της εκκαθάρισης συνεχίζεται παρά την υπέρβαση των χρονικών ορίων και τη διαγραφή. ΑΠ 1345/2013,

σελ. 37.

ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Διορισμός διαχειριστών με απόφαση της συνέλευσης. Το κύρος της σχετικής απόφασης δεν εξαρτάται από την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας. Η μεταβολή της εταιρικής διαχείρισης δεν απαιτείται -για το έγκυρον αυτής- να υποβληθεί σε διατυπώσεις δημοσιότητας ούτε αν τα σχετικά θέματα είχαν ρυθμιστεί με το καταστατικό, καθ’ όσον δεν ανάγονται στο υποχρεωτικό περιεχόμενό του. ΑΠ 1395/2013,

σελ. 37.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για να προβληθεί στον Άρειο Πάγο ο περί απαραδέκτου της αγωγής μισθωτού για αξιώσεις που πηγάζουν από άκυρη καταγγελία της σχέσης εργασίας σχετικός ισχυρισμός, που δεν προτάθηκε, όμως, στο δικαστήριο της ουσίας, θα πρέπει ν’ αποδεικνύεται από τα έγγραφα της δίκης ότι οι πραγματικές προϋποθέσεις της συμπλήρωσης της προθεσμίας αυτής είχαν υποβληθεί στο δικαστήριο της ουσίας και επιπλέον να γίνεται στο αναιρετήριο επίκληση της υποβολής αυτής ή να προκύπτουν από την προσβαλλομένη απόφαση. ΑΠ 705/2013, (σημ. Π. Μπουμπουχερόπουλου),

σελ. 79.

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΧΕΡΣΑΙΕΣ

Επί ύπαρξης ζημίας λόγω ηθελημένης κακής διαχείρισης, ο μεταφορέας ευθύνεται προς αποζημίωση κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου, χωρίς τους ποσοτικούς περιορισμούς της Σύμβασης. ΠΠρΞανθ 89/2013,

σελ. 68.

ΠΛΟΙΟ - ΠΛΟΙΟΚΤΗΤΗΣ

Διάκριση πλοιοκτησίας, κυριότητας του πλοίου και εφοπλισμού. Επί έλλειψης δήλωσης περί εφοπλισμού, ο κύριος του πλοίου τεκμαίρεται μαχητά ότι το εκμεταλλεύεται ως πλοιοκτήτης. Δι’ απαιτήσεις από τον εφοπλισμό ευθύνεται απεριόριστα ο πλοιοκτήτης, ο δε κύριος του πλοίου διά του συγκεκριμένου πλοίου και μέχρι της αξίας του. ΑΠ 689/2013,

σελ. 65.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Η παρουσίαση έργου από τους τηλεοπτικούς δέκτες, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι σε δωμάτια ξενοδοχείου συνιστά δημόσια παρουσίαση. Αξίωση αποζημίωσης και ηθικής βλάβης. Ο δημιουργός επιτρέποντας τη ραδιοτηλεοπτική μετάδοση του έργου του λαμβάνει υπόψη μόνον τους άμεσους χρήστες, δηλαδή τους κατόχους συσκευών λήψεως που λαμβάνουν τις εκπομπές στο πλαίσιο του ιδιωτικού ή οικογενειακού τους περιβάλλοντος. ΑΠ 649/2013,

σελ. 29.

ΣΗΜΑΤΑ

Προϋποθέσεις, κατ’ άρθρο 20 Ν 2239/1994, δυνατότητα χρήσης ξένου σήματος από τρίτους, όχι εν είδει σήματος. Είναι νόμιμη η χρήση σήματος από τρίτο που επισκευάζει ή συντηρεί προϊόντα που φέρουν το σήμα αυτό, εκτός αν δημιουργείται η εσφαλμένη εντύπωση ότι υπάρχει εμπορική σχέση μεταξύ των δύο επιχειρήσεων. ΠΠρΑθ 3846/2013,

σελ. 31.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΧΡΗΣΗΣ (FRANCHISING)

Έννοια σύμβασης από οικονομική και από νομική άποψη. Η υπαναχώρηση από την όλη σύμβαση είναι δυνατή μόνον με καταγγελία. Λόγοι έκτακτης καταγγελίας. ΕφΑθ 5819/2013,

σελ. 72.

Έννοια. Αποτελεί μικτή σύμβαση που περιέχει στοιχεία περισσότερων επωνύμων συμβάσεων. Εφαρμόζονται οι γενικές διατάξεις για αδυναμία ή υπερημερία της παροχής του οφειλέτη. ΕφΑθ 5761/2013, (σημ. Δ. Κωστάκη),

σελ. 70.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το άρθρο 45 ΣΛΕΕ έχει την έννοια ότι αντίκειται προς αυτό κανονιστική ρύθμιση ομόσπονδης οντότητας κράτους μέλους, η οποία επιβάλλει σε κάθε εργοδότη που έχει την έδρα του στο έδαφός της να συντάσσει τις συμβάσεις εργασίας διασυνοριακού χαρακτήρα αποκλειστικά στην επίσημη γλώσσα αυτής της ομόσπονδης οντότητας, επί ποινή ακυρότητας των συμβάσεων, την οποία το δικαστήριο οφείλει να διαπιστώνει αυτεπαγγέλτως. ΔικΕΕ υπόθ. C-202/2011, απόφ. της 16.4.2013,

σελ. 76.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ

Αδρανείς καταθετικοί λογαριασμοί (άρθρα 6-10 του Ν 4151/2013), Μελ. Π. Παπανικολάου,

σελ. 3.

Η ευνοϊκή ρύθμιση του άρθρου 39 παρ. 1 και 2 του Ν 3259/2004 δεν περιλαμβάνει τις περιπτώσεις εκείνες που η συνολική οφειλή υπερβαίνει τις 2.201.000 ευρώ ή το κεφάλαιο του κάθε δανείου ή πίστωσης υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ. Αν συντρέχει οποιαδήποτε από τις δύο περιπτώσεις αυτές, οι οφειλέτες δεν νομιμοποιούνται να επανακαθορίσουν την οφειλή τους. Δικαιούνται να ζητήσουν ρύθμιση της πληρωμής της. ΑΠ 1549/2013,

σελ. 57.

Χρηματική κατάθεση σε κοινό λογαριασμό. Μεταξύ των καταθετών και της τράπεζας παράγεται ενεργητική εις ολόκληρον ενοχή. Εάν αναλάβει ολόκληρο το ποσό ένας δικαιούχος οι απαιτήσεις των συνδικαιούχων έναντι της τράπεζας αποσβένυνται. Αναγωγή συνδικαιούχων κατ’ ίσα μέρη εκτός εάν από την εσωτερική τους σχέση προκύπτει κάτι άλλο. ΕφΛαρ 408/2013,

σελ. 59.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

Η απαλλαγή από τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων δεν παρείχετο στην περίπτωση που ο αγοραστής ακινήτου ή πρόσωπο από τα οριζόμενα στο νόμο (σύζυγος και τυχόν υπάρχοντα προστατευόμενα τέκνα) είχε δικαίωμα πλήρους κυριότητας, επικαρπίας ή οικήσεως σε οικία ή διαμέρισμα που πληρούσε, τις στεγαστικές ανάγκες της οικογενείας του. Το ιδανικό μερίδιο κατοικίας που ο αγοραστής ή μέλος της κατά τα ανωτέρω στενής οικογενείας του είχε στην κυριότητά του δεν απέκλειε την ως άνω απαλλαγή προ της αντικατάστασης της παρ. 15 του άρθρου 1 του Ν 1078/1980 με το άρθρο 10 παρ. 5 του Ν 3091/2002, που όρισε ότι οι στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας του αγοραστή θεωρούνται καλυπτόμενες και όταν ο ίδιος ή τα προβλεπόμενα από το νόμο μέλη της οικογενείας του έχουν ιδανικό μερίδιο κατοικίας, στο οποίο αντιστοιχούν τετραγωνικά μέτρα που καλύπτουν το προβλεπόμενο από το νόμο εμβαδόν. ΣτΕ 2468/2013, (σημ. Ι. Γ. Φωτόπουλου),

σελ. 94.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ασύμβατη με το δίκαιο της ένωσης η διάταξη εθνικής νομοθεσίας που αποκλείει την έκπτωση ζημίων θυγατρικής εγκατεστημένης σε άλλο κράτος κατά τη συγχώνευση της με τη μητρική. ΔικΕΕ υπόθ. C-123/2011, απόφ. της 21.2.2013,

σελ. 87.

Ως κριθέν ζήτημα κατά τη διάταξη του άρθρου 197 του ΚΔΔ θεωρείται εκείνο, το οποίο αποτελεί αναγκαίο στήριγμα του συμπεράσματος που διατυπώνεται στο διατακτικό της απόφασης, όχι δε και κάθε άλλη κρίση της απόφασης, η οποία δεν είναι αναγκαία για την στήριξη του διατακτικού της. ΣτΕ 2625/2013,

σελ. 92.

ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ

Αγοραπωλησίες μετοχών χωρίς άδεια του επενδυτή. Αδικοπραξία του διευθύνοντος συμβούλου της χρηματιστηριακής εταιρίας και εις ολόκληρον ευθύνη της εταιρίας. Μερική συνυπαιτιότητα επενδυτή. ΑΠ 802/2013,

σελ. 61.

Αποζημίωση λόγω απατηλής συμπεριφοράς που οδήγησε σε ζημιογόνο δήλωση βούλησης. Θετική ζημία και διαφυγόν κέρδος. Η επίκληση ανόδου κατά την πώληση και πτώσης κατά την αγορά της αξίας μετοχών εισηγμένων στο χρηματιστήριο, σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, δεν αποτελεί κέρδος προσδοκώμενο με «βάσιμη» πιθανότητα κατά την έννοια του άρθρου 298 ΑΚ. ΑΠ 1364/2013,

σελ. 56.